Domů > Odborné články > Gymnaziální vzdělávání > Strategie poslechu při poslechu prezentací
Odborný článek

Strategie poslechu při poslechu prezentací

11. 5. 2012 Gymnaziální vzdělávání
Autor
Mgr. Ivana Frýbová

Anotace

Příklad dobré praxe je zaměřen na využití strategií pro poslech s porozuměním obsaženými v on-line verzi Evropského jazykového portfolia při poslechu prezentací.

Cíl

Žáci:

  • se seznámí se strategiemi pro poslech (www.evropskejazykoveportfolio.cz),

  • využijí strategie při poslechu prezentací,

  • ohodnotí, co jim při poslechu pomáhalo.

Kontext školy

Naše škola G a SOŠPg v Čáslavi propojuje čtyři učební linie – osmileté a čtyřleté gymnázium, SOŠPG a Pedagogické lyceum. Školu navštěvuje celkem 540 žáků a žákyň, a v nedaleké blízkosti se nacházejí ještě další dvě gymnázia. V ŠVP je německý jazyk zpracován jako další cizí jazyk společně s FRJ a RUJ, vyučuje se však pouze NEJ a FRJ. Hodinová dotace je od sekundy v každém ročníku tříhodinová a ve III. a IV. ročníku se přidávají ještě 2 hodiny konverzace. Prvním cizím jazykem je samozřejmě ANJ ještě s vyšší hodinovou dotací, především v primě a dále pak v posledním ročníku gymnázia.

Kontext výuky

Od září 2011 jsme se přihlásili do pilotáže on-line aplikace Evropského jazykového portfolia (dále také  EJP nebo e-portfolio), která byla vytvořena v rámci projektu EJP v praxi, a od této doby s e-portfoliem pracujeme. K pilotáži jsme se dostali přes spolupráci s VÚP v Praze. Již před rokem 2011 jsme používali Evropské jazykové portfolio pravidelně od začátku výuky německého jazyka, tedy od sekundy. Využívali jsme ho ve vlastní podobě – papírové desky, kam jsme si ukládáli nejrůznější materiály, doklady z písemných prací, vizualizace k projektům, ale i hodnocení svých výkonů či formulace, co již umíme. Vycházeli jsme z jednoduše zpracovaného portfolia v učebnici, které jsme déle rozpracovávali. 

Tématická oblast EJP

Jazykový životopis – Strategie učení

Jazykový životopis – Jazyky ve škole

Časová náročnost

Dvě vyučovací hodiny.

Realizace

V rámci jedné vyučovací hodiny žáci pracují s článkem, který slouží jako podklad pro tvorbu jejich prezentací. Žáci si společně vytyčí strategie, které by jim při přípravě a poslechu prezentací mohly pomoci:

 • výstižný nadpis, který napoví téma příspěvku,
 • obrázky s popisky, které se vztahují k tématu, a v příspěvku o nich bude řeč,
 • osnova, podle které se respondent řídí,
 • slovníček neznámých slov (výběr pěti nejdůležitějších slovíček, které jsou pro pochopení textu nejdůležitější),
 • stejná struktura příspěvků – oslovení posluchačů, úvod, ve kterém žáci položí stěžejní otázku, stať – ta se vztahuje k úvodní otázce a žák zde argumentuje či představuje určité skutečnosti, závěr, kde se žák vrátí k původní otázce a zřetelně na ni odpoví na základě argumentů z vlastní stati.

Za domácí úkol si žáci připraví vlastní prezentaci, spolu s vizualizací - plakátem s obrázky, důležitými informacemi a slovníčkem 5 nových výrazů.

Na začátku druhé hodiny si žáci v e-portfoliu (www.evropskejazykoveportfolio.cz) v sekci Jazykový životopis pročtou další strategie učení pro poslech s porozuměním a zaškrtnou, které z nich používají,  a které ne. Následně vyslechnou prezentaci v plénu nebo ve dvojicích. Žáci určí, které ze strategií jim při poslechu nejvíce pomáhaly. Zároveň společně shrnou obsah prezentace a prezentaci ohodnotí. V hodnocení se žáci zaměří především na následující body, které mají žáci napsané na tabuli:

 • celkový dojem,
 • kontakt s publikem,
 • práce s viualizací,
 • splnění zadání,
 • dodržení struktury příspěvku,
 • linearita a užití vhodných PTN,
 • šíře a správnost slovní zásoby,
 • správnost gramatických struktur.

V závěru hodiny si žáci vyplní v sekci Jazykový životopis část Jazyky ve škole, konkrétně rubriku Jak jazyky využívám ve škole.

Žáci vyplní název, popíší vlastní aktivitu (miniprojekt) a vyznačí, jaké jazykové dovednosti při přípravě a realizaci prezentací využívali. Do  kolonky Mé vlastní hodnocení popíší, co se jim při vlastní prezentaci podařilo, jak uspěli při poslechu prezentací spolužáků, a jaké strategie využili. Žáci píší hodnocení vždy ve větách (vyhýbáme se tak jednoslovným odpovědím), postupují podle jednotlivých bodů hodnocení a začínají vždy pozitivní kritikou – co se jim povedlo; poté definují, co by mohli ještě zlepšit. Tato struktura jim velmi pomáhá v sebehodnocení, žáci přesně vědí, na co se mají zaměřit.

Vizualizace, případně i přepis prezentací si žáci uloží do sekce Má sbírka mezi soubory sdílené s učitelem, aby je učitel mohl okomentovat.

Do rubriky Jak využívám jazyky ve škole jsme si v průběhu pilotáže zapsali následující aktivity:

 • návštěva německého divadelního festivalu v Pardubicích,
 • aktivity z výuky,
 • aktivity připravující na konverzační soutěž v NEJ (Meine letzten Ferien, Kurzbiographie, Bekannte Persönlichkeiten etc.),
 • exkurze v Linzi,
 • miniprojekty podle učebnice Team Deutsch (Klassenkalender, Pflichten und lustige Verbote), učebnice Direkt neu (Jetzt bist du dran),
 • po ukončení každého tematického celku se snažíme zapsat aktivity, které vycházejí z témat z učebnice.

Využité zdroje a pomůcky

- počítač, internet (www.evropskejazykoveportfolio.cz): strategie pro poslech s porozuměním, záznam aktivity do Jazykového životopisu, uložení vizualizace do Sbírky

- vizualizace, pomůcka při vlastní prezentaci a při poslechu s porozuměním

Reflexe

Příprava začlenění EJP do výuky není nijak náročná. Osobní zkušenosti ukazují, že žáci pracují odpovědněji s EJP v hodinách cizího jazyka než doma. Doma je práce povrchní, žáci se neumí vyjadřovat, a tak raději nepíší nic, nežádají o komentáře etc.

Pokud je s nimi práce dopředu prodiskutována a přesně se stanoví, čeho si mají všímat, práce je bez problémů a žáci se rychle naučí, jak mají vlastní výkony i výkony spolužáků ohodnotit . Při hodnocení jednotlivých deskriptorů velmi pomáhají vložená cvičení, která jsou pro žáky sice orientační, ale velmi je motivují k další práci.

Při práci s EJP se osvědčila kombinace jazyka německého a českého a žákům tento přechod nedělá žádné problémy.

Literatura a použité zdroje

[1] – et al. Evropské jazykové portfolio. 2011. [cit. 2012-4-12]. Dostupný z WWW: [www.evropskejazykoveportfolio.cz].

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Mgr. Ivana Frýbová

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Klíčové kompetence:

 • Gymnázium
 • Kompetence k učení
 • efektivně využívá různé strategie učení k získání a zpracování poznatků a informací, hledá a rozvíjí účinné postupy ve svém učení, reflektuje proces vlastního učení a myšlení
 • Gymnázium
 • Kompetence k učení
 • své učení a pracovní činnost si sám plánuje a organizuje, využívá je jako prostředku proseberealizaci a osobní rozvoj
 • Gymnázium
 • Kompetence komunikativní
 • s ohledem na situaci a účastníky komunikace efektivně využívá dostupné prostředky komunikace, verbální i neverbální, včetně symbolických a grafických vyjádření informací různého typu

Mezioborove presahy:

Organizace řízení učební činnosti:

Frontální, Skupinová, Individuální

Organizace prostorová:

Školní třída, Specializovaná učebna

Nutné pomůcky:

počítač, internet