Domů > Odborné články > Gymnaziální vzdělávání > Umím vyjádřit, jak se cítím?
Odborný článek

Umím vyjádřit, jak se cítím?

15. 5. 2012 Gymnaziální vzdělávání
Autor
PhDr. Zdeňka Miklínová

Anotace

Příklad dobré praxe je zejména zaměřen na nácvik vyjadřování pocitů. Tematicky je nácvik provázán s interkulturním tématem Jak se cítím doma / v cizině. Žáci se podílejí na plánování hodiny, hodnotí osvojené dovednosti, výstupy všech aktivit si zaznamenávají a ukládají do online aplikace Evropského jazykového portfolia (www.evropskejazykoveportfolio.cz).

Cíl

Žáci:

 • se naučí vyjadřovat, jak se cítí,
 • tuto dovednost prakticky vyzkouší při realizaci dotazníku,
 • získanou dovednost ohodnotí.

Kontext školy a regionu:

Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Břeclav nabízí čtyřleté a osmileté studium a pomaturitní studium NJ a AJ. Gymnázium navštěvuje 526 žáků/studentů v 17 třídách. Vedle angličtiny, která je s výjimkou tří posledních malých skupin majících němčinu prvním cizím jazykem, si žáci/studenti mohou vybírat ze tří jazyků – němčinu, ruštinu a francouzštinu. S druhým cizím jazykem se na osmiletém studiu začíná v tercii (tercie i kvarta po třech hodinách týdně), u čtyřletého studia jsou v prvním ročníku pro druhý cizí jazyk 4 hodiny týdně, v dalších ročnících po třech hodinách. V předposledním a posledním ročníku si žáci/studenti mohou vybrat cizí jazyk jako volitelný předmět (konverzace, příprava na zkoušky). Zájem o němčinu se celkově snižuje, v posledních letech zaznamenáváme mírné zlepšení této situace díky zapojení školy do projektu PASCH a podpoře výuky němčiny a různých projektů ze strany Goethe-Institutu.

Kontext výuky:

S online verzí Evropského jazykového portfolia (dále také EJP nebo e-portfolio) pracujeme od září 2011, k pilotáži jsme se přihlásili díky spolupráci s Goethe-Institutem jako jedna z partnerských škol.

Tematická oblast EJP

 • Sekce Jazykový životopis – osvojení si strategií mluvení, záznam aktivit do části Jazyky ve škole, Jazyky mimo školu
 • Sekce Co už umím – sebehodnocení konkrétní dovednosti „Umím vyjádřit své pocity a na pocity jiných reagovat“
 • Sekce Moje sbírka – uložení si a zhodnocení všech materiálů

Časová náročnost   

4 vyučovací hodiny

Realizace

1.

Na začátku celého tematického bloku žáci provedli sebehodnocení pro dovednost ústní interakce (úroveň B1) v sekci Co už umím v online verzi EJP. Žáci si označili vlaječkou deskriptor označující dovednosti, které budou rozvíjet – „umím vyjádřit své pocity jako překvapení, radost, smutek, zájem, lhostejnost a na pocity ostatních reagovat.“ Označený deskriptor se žákům automaticky zobrazil v části Slovní hodnocení. Společně jsme si ve třídě definovali, jakým způsobem a do kdy tohoto cíle dosáhneme (osvojení nových slovíček apod.).

Tento deskriptor lze jednoduše provázat s lekcí v učebnici Berliner Platz (Miteinander leben), která se věnuje pocitům cizinců žijících v Německu, a zároveň v ní žáci procvičují spojky weil, deshalb, wenn. Žáci si poslechnou krátké nahrávky v učebnici o pocitech lidí žijících v cizině, společně shrnou, jaké pozitivní a negativní pocity byly vyjadřovány a jakou formou. Tyto vzorové konstrukce (například jsem šťastná, protože, ...) jsou napsány na tabuli, aby žáci měli vizuální oporu při tvorbě vlastních sdělení.

Pro vlastní nácvik vyjadřování pocitů slouží aktivita „drei Stühle“ (tři židle). Před tabuli jsou umístěny tři židle: na prostřední si sedá žák, který přečte popis určité situace (např. Tvoji rodiče odjedou na víkend pryč a ty zůstaneš sám doma). Tyto situace si připravuje učitel na kartičky, mohou je připravit i šikovnější žáci sami. Jedna židle slouží pro optimistu (sedá si na ni žák, který reaguje pozitivně na danou situaci), druhá je určena pesimistovi. Reakce žáků jsou spontánní, není určeno pořadí, kdy má někdo něco říct. Prostřední žák pak krátce zareaguje na jedno sdělení, s tímto žákem odchází. Zbývající žák si přesedne na prostřední židli, přečte další situaci a další žáci opět vyjadřují své kladné a záporné pocity. Se slovní zásobou se dále v hodině pracuje formou asociogramu, mind-map a společné diskuse.

2.

Za domácí úkol si přichystají žáci vlastní prezentaci toho, jak se cítí v České republice a jak se cítí v zahraničí. V rámci prezentace využijí osvojenou slovní zásobu. Po předvedení vlastních prezentacích mají žáci za úkol ve skupinách připravit dotazník pro žáky ze školy, kteří se nenarodili v České republice nebo jsou dětmi cizinců:

 • žáci ve skupinkách (3 skupiny) diskutují o struktuře dotazníku (např. důvody, proč žijí v České republice, problémy, co jim pomohlo, znalost jazyka, pocity, co je v dané zemi odlišné, ...)
 • v plénu následně probíhá prezentace a srovnání jednotlivých dotazníků (hlavní body jsou zaznamenány na tabuli)
 • žáci se ve skupinách pokoušejí zformulovat konkrétní otázky, ve kterých se objevují nově osvojené výrazy (šťastný, veselý, překvapený, naštvaný apod.) a které by mohli použít ve svém dotazníku (jeho písemnou podobu si připraví za domácí úkol).

3.

Každá skupina realizuje svůj dotazník. Ve třídě jsou dva žáci, jejichž rodiče jsou cizinci. Třetí skupina vede rozhovor s rodilou mluvčí z Německa, která je zároveň lektorkou na naší škole. Před vlastním rozhovorem se žáci seznámí se strategiemi pro ústní interakci. Vlastní rozhovor žáci nahrávají, zápis rozhovoru i vlastní nahrávku uloží do sekce Má sbírka. (Rozhovor s rodilou mluvčí je možné využít pro procvičení poslechu s porozuměním a pro seznámení se se strategiemi poslechu.) Výsledky z dotazníku zástupci jednotlivých skupin prezentují před třídou. 

4.  

Na závěr tematického bloku žáci znova provedou sebehodnocení, tentokrát si mohou odškrtnout deskriptor „umím vyjádřit své pocity jako překvapení, radost, smutek, zájem, lhostejnost a na pocity ostatních reagovat“ jako splněný, napíšou i slovní hodnocení (co jim šlo dobře a co ještě musí trénovat) a požádají učitele o komentář.  Zároveň aktivitu zaznamenají do sekce Jazykový životopis, do části Jazyky ve škole, konkrétně do rubriky Jak využívám jazyky ve škole. Žáci zhodnotí, co jim při rozhovoru šlo dobře a co ne, jaké dovednosti/strategie využili.

Reflexe

Myslím, že práce s e-portfoliem může být pro žáky velmi zajímavá a přínosná. Ukázalo se, že většina žáků se nedokáže ohodnotit, mají tendenci k podceňování nebo přeceňování. Zpočátku byla jejich práce povrchní, teprve později se alespoň někteří pokusili ve slovním sebehodnocení zamyslet se nad svým přístupem k učení se CJ a navrhnout další postup, který by jim mohl pomoci. Pozitivní bylo zapojení žáků do plánování hodiny, věděli, jaký deskriptor a jakou dovednost trénují, jak ji mohou konkrétně využít. Jednotlivé záznamy v sekci Jazykový životopis nám budou v pololetí a na konci roku sloužit jako „jazykový deníček“, na základě kterého budeme moci společně rekapitulovat a hodnotit, co jsme se naučili.    

Literatura a použité zdroje

[1] – Evropské jazykové portfolio. [cit. 2012-3-16]. Dostupný z WWW: [www.evropskejazykoveportfolio.cz].

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
PhDr. Zdeňka Miklínová

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Klíčové kompetence:

 • Gymnázium
 • Kompetence k učení
 • své učení a pracovní činnost si sám plánuje a organizuje, využívá je jako prostředku proseberealizaci a osobní rozvoj
 • Gymnázium
 • Kompetence k učení
 • efektivně využívá různé strategie učení k získání a zpracování poznatků a informací, hledá a rozvíjí účinné postupy ve svém učení, reflektuje proces vlastního učení a myšlení
 • Gymnázium
 • Kompetence komunikativní
 • vyjadřuje se v mluvených i psaných projevech jasně, srozumitelně a přiměřeně tomu, komu, co a jak chce sdělit, s jakým záměrem a v jaké situaci komunikuje; je citlivý k míře zkušeností a znalostí a k možným pocitům partnerů v komunikaci

Průřezová témata:

 • Gymnaziální vzdělávání
 • Multikulturní výchova
 • Vztah v multilingvní situaci a ke spolupráci mezi lidmi z různého kulturního prostředí