Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Jdeme nakupovat (Let´s go shopping)
Odborný článek

Jdeme nakupovat (Let´s go shopping)

2. 5. 2012 Základní vzdělávání
Autor
PaedDr. Miluška Karásková
Spoluautor
Tereza Šmídová

Anotace

Příklad dobré praxe pracuje s online podobou Evropského jazykového portfolia. Jeho cílem je rozvíjet u žáků dovednosti ústní interakce s využitím praktických rozhovorů na téma „V obchodě – nakupování“. Při práci s deskriptory v sekci „Co už umím“ v e-portfoliu žáci ověřovali, zda dokáží nakupovat v různých obchodech.

Kontext školy a regionu:

Školní vzdělávací program (ŠVP) školy vychází z dlouholetých tradic školy a je zaměřen na intenzívní výuku cizích jazyků. Jako jedna z mála škol v České republice nabízí již 14 let kvalitní výuku anglického jazyka od 1. ročníku. Od 6. ročníku si žáci jako volitelný předmět vybírají druhý cizí jazyk (německý, nebo francouzský, v případě dostatečného zájmu lze realizovat výuku ruštiny). Intenzita výuky anglického jazyka je podpořena zapojením rodilé mluvčí do výuky ve všech třídách 2. stupně ZŠ včetně výuky předmětu výtvarná výchova v 8. ročníku a pracovní vyučování v 7. ročníku v angličtině. Do výuky různých předmětů zařazujeme prvky CLILu. Škola má partnerskou školu ve francouzském městě Poitiers (výměnné pobyty skupin žáků 1x za dva roky), pořádá zahraniční zájezdy do Velké Británie a do německy mluvících zemí, účastní se mezinárodních projektů. Do ŠVP je zařazen také specializovaný program Let Me Learn, který pomáhá žákům vytvářet si individuální osobní strategie učení.

Kontext výuky:

Škola byla do ověřování EJP zapojena již v minulosti, ale kvůli cenové náročnosti se tištěná forma EJP neujala. Sebehodnocení je však součástí školního vzdělávacího programu, proto také zjišťuje možnosti používání elektronické formy EJP.

Tematická oblast EJP:

Práce s deskriptory úrovně A1 a A2 e-portfolia v sekci Co už umím.

Časová náročnost:

Minimálně 5 vyučovacích hodin (včetně pořízení videonahrávek, bohužel nelze uložit pro jejich velikost do sekce Moje sbírka, pouze krátký hlasový záznam).

Realizace:

V souvislosti s učivem probíraným v učebnici si žáci postupně připravili rozhovory mezi prodavačem a zákazníkem v různých obchodech. Tyto rozhovory byly natočeny videokamerou, následně promítnuty a žáci si je vzájemně hodnotili. Písemný záznam přípravy si uložili do sekce Moje sbírka. Při sledování nahraných rozhovorů se žáci učili objektivně hodnotit sebe i ostatní na základě zadaných kritérií.

Žáci si pomocí sebehodnocení lépe uvědomí, co už umí a co ještě neumí. Na základě práce s deskriptory zjišťují, která dovednost je pro ně snazší a která obtížnější. Použitím deskriptorů ve vztahu k používané učebnici žáci dovedou rozeznat, která cvičení rozvíjí jednotlivé dovednosti.

Hodina 1.

Učivo z učebnice Start with Click 3, str. 16–17 – zaměřeno na rozhovory na téma „Shopping“ (nakupování) – poslech, čtení, obměny rozhovorů – práce ve dvojicích.

Hodina 2.

Učivo z učebnice Start with Click 3, str. 16–17 – zaměřeno na rozšíření slovní zásoby (druhy obchodů, co si v nich můžeme koupit)

 • e-portfolio – hledání deskriptorů, které uvádějí rozhovory (která dovednost je to?)
 • zdůraznění užitečnosti této dovednosti pro praktický život

Hodina 3.

Příprava rozhovorů pro video nahrávky:

 • dvojice si vyberou jeden druh obchodu a připraví si v písemné podobě první návrh rozhovoru, konzultují s učitelem, opravují případné chyby
 • za domácí úkol se žáci naučí svoji roli zpaměti a přinesou si rekvizity pro videonahrávání

Hodina 4.

Nahrávání rozhovorů:

 • každá dvojice si nejprve zkusí rozhovor „nanečisto“, ostatní poslouchají, potom je rozhovor nahrán
 • společně s učitelem hodnotí, zda byl projev přirozený a odpovídal skutečnosti (můžeme zadat kritéria: a. angličtina – plynulost a srozumitelnost, b. užití gramatiky, slovní zásoby, c. neverbální prostředky, d. celkový dojem – ústní projev, sebeprezentace)

Hodina 5.

Zhlédnutí videonahrávek, hodnocení:

 • rozbor nahraných rozhovorů z hlediska EJP: V čem nám tato aktivita pomohla?
 • ukládání rozhovorů do sekce Moje sbírka

Využité zdroje a pomůcky:

učebnice Start with Click 3 včetně interaktivní verze učebnice, rekvizity – pro ilustraci jednotlivých obchodů

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
PaedDr. Miluška Karásková

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Vaše hodnocení

Ohodnoťte hvězdičkami:

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k učení
 • poznává smysl a cíl učení, má pozitivní vztah k učení, posoudí vlastní pokrok a určí překážky či problémy bránící učení, naplánuje si, jakým způsobem by mohl své učení zdokonalit, kriticky zhodnotí výsledky svého učení a diskutuje o nich
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence sociální a personální
 • přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, chápe potřebu efektivně spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu, oceňuje zkušenosti druhých lidí, respektuje různá hlediska a čerpá poučení z toho, co druzí lidé myslí, říkají a dělají

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová, Frontální

Organizace prostorová:

Specializovaná učebna, Školní třída

Nutné pomůcky:

učebnice Start with Click 3 včetně interaktivní verze učebnice, flashcards – pro ilustraci jednotlivých obchodů