Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Čeština pro žáky-cizince č. 16 – Výlet
Odborný článek

Čeština pro žáky-cizince č. 16 – Výlet

26. 1. 2012 Základní vzdělávání
Autor
Iva Hlůžeová

Anotace

Příspěvek je zaměřen na aktivity, které se vztahují k slovu „výlet“. Žáci-cizinci se zde seznámí se slovesy pohybu a se slovní zásobou k tomuto tématu. V příspěvku je již naznačen minulý čas, tedy je určen již pokročilejším žákům-cizincům. Článek představuje vyučujícím žáků-cizinců způsoby, metody a aktivity, kterými mohou žákům s odlišným mateřským jazykem pomoci zvládnout slovesa pohybu a názvy dopravních prostředků v tématu Výlet.

Cíl příspěvku:

Cílem příspěvku je osvojit si slovní zásobu spojenou s dopravními prostředky, slovesa pohybu, jejich správné časování. Hravou formou si žáci osvojí tato slovesa a jejich používání vyprávění, kam s rodiči nebo kamarády jezdí na výlet. Žáci-cizinci se rychle naučí tyto pojmy, protože jsou s nimi ve styku každodenně.

Součástí příspěvku je deset pracovních karet, kde si žáci osvojí psanou formu slova a kde jsou aktivity, které pomohou žákům s odlišným mateřským jazykem si tvary těchto slov lépe a snadněji zapamatovat.

Dílčí cíle:

 • na konci hodiny žák pojmenuje nejběžnější dopravní prostředky;
 • žák používá slovesa spojena s cestováním;
 • žák přiřazuje všechna slova, která souvisejí s cestováním, výletem;
 • žák dokáže použít ve větě minulý čas;
 • žák napíše správně gramaticky slova, která jsou na pracovních kartách.

Návaznost příspěvku:

Příspěvek je součástí seriálu Čeština pro žáky-cizince: pracovní karty pro pokročilé. Téma Výlet navazuje na témata Čas, Komunikace a Co rád dělám/děláme, kdy žák použije časové znalosti v cestování, komunikaci a přání, co rád dělám, k vyprávění, kde byli na výletě nebo kam by chtěli na výlet uskutečnit.

Žáci si osvojí sloveso v minulém, přítomném i budoucím tvaru: Byl jsem s rodiči u moře; rád bych jel s kamarádem na výlet na kole; cesta autobusem byla dlouhá.

Cílová skupina:

Žáci-cizinci, mírně pokročilí

Časový nárok:

45 minut

Příprava:

Pro výuku je potřeba si připravit obrázky dopravních prostředků, obrázky hradů a zámků, obrázky z dovolených, interaktivní tabuli.

Metodika:

V příloze je deset pracovních karet, které představují nejpoužívanější dopravní prostředky, věci, které si může žák na výlet vzít, a místa, kam se může vydat. Žák se nejdříve seznámí s konkrétním slovem (dopravní prostředek, batoh, moře, řeka…), snaží se ho vyslovovat, přičemž ho učitel ukazuje na obrázku nebo interaktivní tabuli. Po zvládnutí výslovnosti se žák snaží dané slovo napsat, doplňovat chybějící písmenka, až napíše celé slovo sám. Ve druhé části karty jsou slovům přiřazeny různé aktivity. Nejdříve si žáci zopakují gramatiku (skloňování, vazby s přídavnými jmény, časování sloves). Dále se snaží slovo najít v básničce nebo písničce, poté ji celou pomocí učitele nebo spolužáků přednese a klade důraz na osvojené slovo. Tak si žáci osvojí slovní zásobu i paměť.

Na závěr hodiny se žáci ke kartám vrátí a znovu se snaží slovo napsat a přiřadit odpovídající přívlastky, nebo karta může posloužit jako slovníček nebo omalovánky pro relaxaci.

Aktivity:

Práce s kartami

Cíl: osvojení základních pojmů spojené s tématem Výlet

 • čas 10 minut
 • žáci pracují s kartami, viz „Metodika“

Práce s obrázky dopravních prostředků

Cíl: podle obrázku vyslovovat název dopravního prostředku a přiřazovat k němu příslušná slovesa

 • čas 10 minut
 • Učitel ukáže žákům obrázek, na kterém je dopravní prostředek. Žáci ho řeknou ve svém mateřském jazyce. Pak učitel řekne název česky, žáci několikrát opakují a snaží se o nejpřesnější výslovnost. Pak učitel přiřadí příslušné sloveso, např. letadlo létá, žáci opakují a snaží se o časování slovesa s příslušným dopravním prostředkem (Létám letadlem, létáš letadlem, létá letadle…) a ukazují přitom na příslušnou osobu.

Práce s interaktivní tabulí

Cíl: v krátkém videozáznamu si zapamatovat, co nejvíce nových slov

 • čas 10 minut
 • Učitel žákům pustí krátké video, kde rodina jede na výlet. Záznam pustí opakovaně několikrát za sebou a žáci si na papír nebo do sešitu zapisují právě naučená slova. Učitel si ověří počet zaznamenaných slov u každého žáka.

Kladení otázek

Cíl: krátké vyprávění, kam žák pojede na výlet nebo kde byl

 • čas: 5 minut
 • Učitel klade žákům otázky: Kam pojedeš na výlet? Jak tam pojedeš? S kým tam pojedeš? Co si vezmeš s sebou? Kde už jsi byl? Žáka nechá samostatně vyprávět příběh s třemi nebo čtyřmi jednoduchými větami, opravuje chyby, ale do vyprávění příliš nezasahuje.

Práce s kartami

Cíl: procvičení paměti a zopakování si poznaných pojmů

 • čas 10 minut
 • Žáci si společně s učitelem přečtou básničku (písničku), správně vyslovují i slova, kterým nerozumí, napodobují intonaci učitele. Snaží se číst samostatně s korigováním učitele, pak znovu čtou společně. Některý z žáků se snaží říct básničku zpaměti. V závěru hodiny mohou žáci vybarvovat karty, přičemž relaxují a zároveň si upevňují získané vědomosti.

Reflexe

Dopravní prostředky a vůbec celé téma Výlet je pro žáky zábavné. Snaží se sdělovat své dojmy z cest, své zážitky. S některými dopravními prostředky jsou v každodenním styku a jejich názvy jsou jim již známé. Jejich názvy slyší v blízkém okolí, tedy intonace těchto slov pro ně není obtížnou záležitostí. Časování sloves žákům-cizincům může být ještě obtížné, proto jen málo opravujeme.


Karty

 1. Autobus Žáci říkají básničku, mohou si dát židle v třídě jako sedadla autobusu, každý si vybere svého spolucestujícího, s kterým během „jízdy“ komunikuje (zeptá se jak se má, kam jede atd.)
 2. Auto Učitel namaluje křídou na zemi křižovatku, jeden žák je dopravní policista, čtyři žáci mají modely autíček. Policista řídí dopravu. Přitom mohou žáci-cizinci říkat básničku. Žáci říkají: Audi stojí, protože je červená, porche a škodovka mohou jet, protože mají zelenou atd.
 3. Vlak Žáci říkají dětskou básničku, básničku lze rozdělit po řádcích, každé dítě říká jednu část. Pak říkají básničku společně. Na téma vlak si mohou opět zahrát na cestující, mohou říkat, kterými stanicemi projíždějí, každý žák vystupuje nebo nastupuje v jiné stanici, přičemž vždy pozdraví a zeptá se, jestli je sedadlo volné.
 4. Letadlo V této aktivitě může učitel zopakovat stupňování přídavných jmen a čas: Který dopravní prostředek je nejrychlejší? Jak dlouho trvá cesta letadlem, vlakem, autem z Prahy do Londýna? atd.
 5. Kolo Učitel s žáky čtou básničku, učitel vysvětlí, co jsou to kopřivy. Pak se ptá žáků, jestli také někdy měli nehodu s kolem, jaké jsou typy kol (silniční, horské, trekové – turistické).
 6. Stan Učitel přehraje písničku dětem, pak ji při opětovném přehrávání pantomimicky předvede a žáci se snaží zazpívat píseň s učitelem. Žáci mohou na neznámá slova zpívat lalala…, zpívat mohou pouze známá slova.
 7. Batoh V této aktivitě mají žáci vybrat věci, které do batohu patří, a které ne. Říkají: do batohu patří nebo vložím…., do batohu nepatří…
 8. Les Tuto aktivitu provádějí žáci, jako u písničky Mám malý stan.
 9. Moře V tématu moře mohu rozvíjet podobnou aktivitu jako u tématu Batoh. Žáci ještě mohou krátkým vyprávěním sdělit, kde byli u moře nebo kam se k moři chystají.
 10. Řeka Po přečtení básničky a její správné výslovnosti si mohou zahrát Na rybáře.
Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
pdf
206.05 kB
PDF
1. Autobus
pdf
186.52 kB
PDF
2. Auto
pdf
241.21 kB
PDF
3. Vlak
pdf
189.45 kB
PDF
4. Letadlo
pdf
216.8 kB
PDF
5. Kolo
pdf
138.67 kB
PDF
6. Stan
pdf
161.13 kB
PDF
7. Batoh
pdf
263.67 kB
PDF
8. Les
pdf
167.97 kB
PDF
9. Moře
pdf
190.43 kB
PDF
10. Řeka
doc
35.16 kB
Dokument
Citace

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Hodnocení od recenzenta

Tým RVP.CZ
26. 1. 2012
Materiál bude součástí uceleného systému pro pomoc učitelům při práci se žáky-cizinci, s nimiž se nyní setkávají pedagogové téměř ve všech školách.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k učení
 • vybírá a využívá pro efektivní učení vhodné způsoby, metody a strategie, plánuje, organizuje a řídí vlastní učení, projevuje ochotu věnovat se dalšímu studiu a celoživotnímu učení
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k řešení problémů
 • ověřuje prakticky správnost řešení problémů a osvědčené postupy aplikuje při řešení obdobných nebo nových problémových situací, sleduje vlastní pokrok při zdolávání problémů
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence sociální a personální
 • podílí se na utváření příjemné atmosféry v týmu, na základě ohleduplnosti a úcty při jednání s druhými lidmi přispívá k upevňování dobrých mezilidských vztahů, v případě potřeby poskytne pomoc nebo o ni požádá