Odborný článek

Hospodaření v lese

26. 4. 2012 Základní vzdělávání
Autor
Mgr. Petra Boháčková

Anotace

Projekt vznikl v rámci projektových dnů na ZŠ Dr. E. Beneše v Praze 9 – Čakovicích.

Cíl

Žák/žákyně:

 • vytvoří myšlenkovou mapu na zadané téma
 • zpracuje text metodou I.N.S.E.R.T.
 • pracuje podle návodu, svá zjištění zaznamenává
 • vytvoří prezentaci zjištěného podle zadaných kritérií
 • prezentuje svá zjištění
 • napíše novinový článek, dodrží vybraný styl (bulvární tisk, seriózní, vědecký časopis)
 • v novinovém článku vysvětlí, o co všechno mohou lidé přijít v důsledku špatného hospodaření v lese
 • zhodnotí svoji práci

Na naší škole pořádáme během školního roku třikrát projektové dny. Pro letošní jsme zvolili celoškolní téma les. Záleží pak na každém učiteli, jak téma společně se žáky zpracuje. Naše skupina se rozhodla věnovat se tématu hospodaření v lese. 

Pomůcky: 

psací potřeby, portfolio, stíratelné fixy, dvoudolarové tabule, větší archy papíru, pracovní listy, pracovní listy pro sebehodnocení

Finanční náročnost:

jízdné do střediska Lesů ČR – Křivoklát

První den

Během prvního dne jsme vyjeli na exkurzi do střediska Lesů ČR na Křivoklátě. Zúčastnili jsme se výukového programu Měření a výpočetní technika v lese. 

Dozvěděli jsme se, co všechno se dá vyčíst z lesnické mapy, prohlédli jsme si výtažek z hospodářské knihy. Učili jsme se, jak se měří dřevo, a prohlédli jsme si různé druhy výškoměrů a průměrek. Už nás nepřekvapí, když v lese uvidíme poražené stromy označené čárovými kódy. Lesníci totiž používají pro evidování dřeva podobné přístroje, jako jsou v supermarketech u pokladen.

V přednášce se objevilo několik mezipředmětových vztahů:

 • přírodopis – názvy stromů, jejich stanoviště
 • fyzika – práce s tabulkami (některé i sto let staré)
 • český jazyk – místní názvy, pověsti, původ místních názvů
 • dějepis – pověsti, historie místa
 • matematika – výpočet objemu válce
 • zeměpis – práce s mapou

Další hodinu jsme strávili praktickým měřením v lese. Vyzkoušeli jsme si měření výšky stromů různými způsoby, měřili jsme jejich průměr a údaje jsme zapisovali do zápisníku pro měření hmot porostů. Na závěr jsme prošli naučný areál a odjeli domů.

V tomto bloku jsme se zaměřili na dosažení integrovaných cílů následujících oborů / vyučovacích předmětů: 

 • fyzika – měření výšky stromu různými přístroji, měření délky, odečítání naměřených údajů, zapisování údajů do tabulek, zvuk – šíření zvuku ve dřevě, výška tónu (ukázka toho, jak závisí na délce a druhu (hustotě) dřeva)
Druhý den

První část toho dne jsme strávili ve třídě. Po rozdělení do skupin jsme nejprve vytvářeli myšlenkové mapy na téma Co všechno nám poskytuje strom. Pro práci jsme využili tzv Dvoudolarové tabule (více odkaz zde).
 
Myšlenková mapa
1. Myšlenková mapa
Autor díla: Petra Boháčková
 
Pak jsme pracovali s textem, kde se žáci dozvěděli více informací o tom, jak se les pěstuje a co všechno nám stromy poskytují. Text zpracovávali metodou I.N.S.E.R.T. (více o této metodě v Pedagogickém lexikonu.) Žáci si doplnili myšlenkové mapy a každá skupina pak se svou mapkou seznámila ostatní. Nakonec jsme tabule využili i k napsání článku do novin (žáci si volili mezi bulvárním tiskem, seriozními novinami a vědeckým časopisem) o tom, o co by lidé mohli přijít v důsledku nesprávného hospodaření v lese. Své články si také navzájem prezentovali. Toto nám trvalo tři vyučovací hodiny.
Myšlenková mapa
2. Článek do novin
Autor díla: Petra Boháčková
Další dvě vyučovací hodiny jsme strávili v lesíku blízko školy, kde jsme prováděli lesní průzkum – určovali jsme půdní pokryv, počítali semenáčky a měřili stromy na určených stanovištích. Tato práce opět probíhala ve skupinách. Pro záznam jsme využili upravené pracovní listy vydané Sdružením Tereza pro program Les ve škole, škola v lese. Na úplný závěr si žáci vyplnili sebehodnoticí pracovní listy.
 
Třetí den

Během prvních dvou vyučovacích hodin si žáci ve skupinách připravovali prezentace toho, co zjistili včera při lesním průzkumu. Prezentace jsme pak umístili na Slideshare.com, aby si je mohl kdokoli prohlédnout.
Na závěr dne se  žáci pokusili vtělit do členů městské rady a vymyslet nějakou reklamní kampaň, která by do jejich města měla přilákat co nejvíce turistů, kteří mají zájem o výrobky ze dřeva či o produkty, které nám může poskytnout strom. Plakáty, které žáci vytvořili, pak byly vystaveny ve třídě i po skončení projektu. 
Myšlenková mapa
3. Plakát
Autor díla: Petra Boháčková
Vše nám trvalo pět vyučovacích hodin. Na závěr tohoto dne žáci pracovali se sebehodnocením, které vyplnili do připravených pracovních listů.

Reflexe

Všechny cíle se podařilo splnit. 

Při závěrečné reflexi (vedené formou rozhovoru) po prvním dni žáci velmi oceňovali výukový program Lesů ČR. Překážkou může být dostupnost výukového centra – při větší vzdálenosti od místa školy vzrůstá kromě časové i cenová náročnost exkurze. 

Na projekt by se dalo velmi dobře navázat v různých předmětech (více viz první den). My plánujeme zkušenosti žáků s měřením (především výšky stromů) využít při tvorbě naučné stezky, kterou plánujeme vytvořit v nedalekém parku.

Problémem se ukázalo být počasí. Projekt se odehrával na podzim. Počasí bylo velmi chladné, měření v lese a lesní průzkum proto probíhaly velmi rychle, aby žáci příliš neprochladli. Průzkum půdního pokryvu byl také z toho důvodu nepřesný. Proto doporučuji tento projekt provádět na jaře nebo v létě.

 

Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
docx
28.32 kB
Dokument
Sebehodnocení – druhý den
docx
28.32 kB
Dokument
Sebehodnocení třetí den
docx
13.67 kB
Dokument
Tabulka I.N.S.E.R.T.
docx
13.67 kB
Dokument
Ukázka textu, se kterým žáci pracovali druhý den

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Mgr. Petra Boháčková

Hodnocení od recenzenta

Tým RVP.CZ
26. 4. 2012
Velmi zajímavý a komplexní projekt, který podporuje rozvoj zájmu žáků o problematiku lesa a přirozeně integruje poznatky získané v různých oborech.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k učení
 • vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence občanské
 • chápe základní ekologické souvislosti a environmentální problémy, respektuje požadavky na kvalitní životní prostředí, rozhoduje se v zájmu podpory a ochrany zdraví a trvale udržitelného rozvoje společnosti
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence sociální a personální
 • účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu, na základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce

Průřezová témata:

 • Základní vzdělávání
 • Environmentální výchova
 • Lidské aktivity a problémy životního prostředí