Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Komorní hudba zajímavě a hravě
Odborný článek

Komorní hudba zajímavě a hravě

13. 12. 2011 Základní vzdělávání
Autor
PhDr. Šárka Mikesková

Anotace

Článek nabízí inspiraci do výuky hudební výchovy; ukazuje možnosti práce s tématem komorní hudba; přináší didaktické rozpracování pěti vyučovacích hodin – průběh vyučovací hodiny, pracovní listy, doplňovačky, tajenky, náměty na hry a činnosti žáků.

Není jednoduché vymyslet činnosti, které dospívající žáky zaujmou a ještě se i něco přirozenou formou naučí. Následující příspěvek nabízí inspiraci do hodin hudební výchovy, ukazuje možnosti práce s tématem komorní hudba, přináší pracovní listy, doplňovačky, tajenky, náměty na hry a činnosti žáků a možnosti testování znalostí žáků.

Příspěvek podrobně popisuje pěti vyučovacích hodin, během kterých se pracuje s tématem komorní hudba. Je zpracovaný tak, že je možné ho vzít a rovnou vstoupit do vyučovací hodiny.

Nejprve uvádím stručný přehled obsahu vyučovacích hodin, jenž je výčtem činností, které se věnují tématu komorní hudby. Předkládané činnosti tvoří zhruba polovinu vyučovací hodiny, protože další část vyučovací hodiny je vyplněna zpěvem žáků – opakováním známých písní, tanců, rytmickými cvičeními…, uvedených v následujícím podrobném přehledu obsahu vyučovacích hodin. Podrobný přehled zahrnuje – pro lepší představu – i pracovní listy a učební texty. V závěru příspěvek obsahuje postřehy a poznámky k realizaci daných vyučovacích hodin.

Stručný přehled obsahu vyučovacích hodin

 1. vyučovací jednotka

 • tajenka – motivace k tématu
 • aktivita „skládankové učení“
 • otázky a odpovědi
 • hudební ukázkou komorní hudby

 2. vyučovací jednotka

 • skrývačka „Znáš hudební pojmy“
 • samostatná práce žáků s učebním textem
 • didaktická hra „Co jsme?“
 • hudební ukázka komorní hudby

 3. vyučovací jednotka

 • aktivita „Strom poznatků“

 4. vyučovací jednotka

 • tajenka
 • práce s učebním textem; výklad učiva o sonátě a Johannu Brahmsovi
 • poslech a rozbor poslechové skladby

 5. vyučovací jednotka

 • hodnoticí a klasifikační hodina – kontrolní test

Podrobný přehled obsahu vyučovacích hodin

1. vyučovací jednotka

a) úvod – zahájení vyučovací hodiny, hudební pozdrav, seznámení s cílem…

b) hlasová rozcvička, opakování známých písní, rytmická cvičení…(hudební činnosti žáků)

c) práce s daným tématem:

 • v úvodu vyučování učitel žákům rozdá pracovní list č. 1 (viz níže) a vyzve je k vyřešení tajenky (k sestavení dvou slov ze slabik – úkol č. 1 v pracovním listě); sestavením slov se žáci seznámí s tématem vyučování
 • následuje aktivita „skládankové učení“ (úkol č. 2 v pracovním listě); studijní text učitel rozdělí na čtyři části a rozmístí ho po učebně; třídu rozdělí na skupinky po čtyřech. Členové čtyřčlenných domovských skupin si mezi sebou rozdělí čísla 1–4; z jedniček, dvojek, trojek a čtyřek se stanou expertní skupiny, jejichž úkolem je nastudovat danou část textu; pak se vrátí do své domovské skupiny, sdělí kolegům to, co nastudovali, a doplní pracovní list
 • vyučování pokračuje kontrolou správně doplněných slov a objasněním pojmu komorní hudba; učitel klade žákům otázky, které souvisí s přečteným textem: Co je komorní hudba? Čím se odlišuje od hudby orchestrální? Z kterého jazyka pochází názvy pro seskupení hráčů? Co je duo, trio...? Jak se nazývá hlavní typ komorních skladeb? Který nástroj je typický pro komorní hudbu? aj.
 • vyučování je ukončeno hudební ukázkou komorní hudby, např. Smetanovo duo Z domoviny pro housle a klavír

d) závěr – shrnutí vyučovací hodiny, rozloučení

Pracovní list pro žáky č. 1

1. Poskládej slabiky správně tak, aby vznikla dvě slova a napiš je:                                                         

NÍ   MOR   BA   KO   HUD                             ________________________________________

2. Přečti si pozorně text a doplň chybějící písmena do slov:                                                 

D__ O                                                                                                    

T__ __ O                                                                                                                

KV __ R __ __ TO                                                                                              

K __ INT __ __ O                                                                                                 

S __ XT __ TO                                                                                                      

SEP __ __ TO                                                                                                        

O __ TETO                                                                                                             

N __ N __ TO  

Učební text

1. expertní skupina

Co je hudba orchestrální, víme dobře: hraje ji orchestr. A co je hudba komorní? Koncerty komorní hudby se odlišují od orchestrálních v tom, že při nich vystupuje pouze malý počet hudebníků (každý z nich hraje samostatný hlas skladby) a jejich hudební program má intimní (komorní) ráz. Proto se dnes i malé orchestry někdy nazývají komorní; některé dokonce hrávají bez dirigenta.

2. expertní skupina

Seskupení hráčů komorní hudby mohou být velmi rozmanitá a ujala se pro ně charakteristická označení (pocházejí z italštiny a jsou dnes mezinárodní):

Dva hráči a také skladba pro dva hráče se nazývá duo (např. Smetanovo duo Z domoviny pro housle a klavír).

Tři hráči a skladba pro tři hráče jsou trio.

3. expertní skupina

Soubor čtyř hráčů se nazývá kvarteto, skladba pro ně určená kvartet. (České kvarteto bylo slavné komorní sdružení, jehož členem byl i skladatel Josef Suk.) Nejčastěji se setkáváme se smyčcovým kvartetem.

Skladbě pro pět hráčů říkáme kvintet, pro šest sextet, pro sedm septet, pro osm oktet, pro devět nonet.

4. expertní skupina

Oblast komorní hudby zahrnuje i skladby pro sólové nástroje (např. pro klavír, ale i pro sólové housle apod.). Většina nástrojů je doprovázena hrou na klavír.

Hlavní typ komorních skladeb pro sólový nástroj s klavírem se nazývá sonáta. Mívá nejčastěji čtyři nebo tři věty.

2. vyučovací jednotka

a) úvod – zahájení vyučovací hodiny, hudební pozdrav, seznámení s cílem…

b) hlasová rozcvička, opakování známých písní, rytmická cvičení…(hudební činnosti žáků)

c) práce s daným tématem:

 • žáci vyhledávají ve skrývačce hudební pojmy, zapisují je na linku, objasňují jejich význam
 • následuje samostatná práce žáků; žáci si potichu přečtou učební text a doplňují chybějící slova v pracovním listě (úkol č. 2 v pracovním listě); učební text je shodný s učebním textem z minulé vyučovací hodiny – žáci se s ním setkávají již podruhé, tentokrát pracuje každý žák s celým textem
 • didaktická hra „Co jsme?“: učitel má připravené kartičky s názvy: duo, trio, kvarteto…; učitel vyvolá jednoho žáka, ten si vylosuje jednu z kartiček a má za úkol zavolat k sobě tolik žáků, aby vytvořili dané hudební seskupení; ostatní žáci hádají, o který hudební soubor se jedná, zda je to duo, trio, kvarteto…
 • vyučování pokračuje hudební ukázkou komorní hudby

d) závěr – shrnutí vyučovací hodiny, rozloučení

Pracovní list pro žáky č. 2

1. Kolik slov najdeš? Znáš jejich význam? Slova napiš na linky.

TÓNOTAKORDUOKTÁVAKCENTAMBURÍNAAPASSIONATOKTETENORYTMUSYNKOPAMABILEN

HARMONIEDURAPIANISSIMOPERACAPPELLANDANTENERGICORCHESTRITARDANDOPERETA

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

2. Doplň chybějící slova:

Komorní hudba je hudba, kterou hraje ______________________________ hudebníků.

Názvy pro seskupení hráčů pochází z _______________________.

Dva hráči se nazývají ___________,

tři hráči se nazývají _________________,

čtyři hráči se nazývají _________________,

pět hráčů se nazývá ___________________,

šest hráčů se nazývá __________________,

sedm hráčů se nazývá __________________,

osm hráčů se nazývá __________________,

devět hráčů se nazývá _________________.

Nejčastější sólové hudební nástroje jsou v komorní hudbě:

_________________ a _______________.

Hlavní typ komorní skladby se nazývá ___________________.

3. vyučovací jednotka

a) úvod – zahájení vyučovací hodiny, hudební pozdrav, seznámení s cílem…

b) práce s daným tématem (tato vyučovací hodina je věnována vyhledávání, zpracovávání a interpretaci informací)

 • aktivita „Strom poznatků“; párová práce žáků; v 1. části vyučovací hodiny mají páry za úkol vyhledat na počítači nebo v knihách doplňující informace k danému vyučovacímu tématu, tyto informace si poznamenají na list papíru; učitel nakreslí na arch balicího papíru fixem obrys stromu, který pojmenuje Strom poznatků a vyvěsí ho na dané místo v učebně; v další části vyučovací hodiny žáci prezentují výsledky své práce – přijdou ke Stromu poznatků, sdělí spolužákům, co zjistili a nastudovali, a nalepí své zápisky do koruny stromu (možná témata pro párovou práci žáků: sonáta, komorní hudba, Johannes Brahms, romantismus, České kvarteto aj.)

d) závěr – shrnutí vyučovací hodiny, rozloučení

4. vyučovací jednotka

a) úvod – zahájení vyučovací hodiny, hudební pozdrav, seznámení s cílem…

b) hlasová rozcvička, opakování známých písní, rytmická cvičení…(hudební činnosti žáků)

c) práce s daným tématem:

 • v úvodu vyučování učitel žákům rozdá pracovní list č. 3 (viz níže) a vyzve je k vyřešení tajenky (úkol č. 1 v pracovním listě); řešení: moSt, rOhlík, poNdělí, slÁma, sTrom, klAvír
 • frontální výuka, práce s učebním textem – výklad učiva o sonátě a Johannesu Brahmsovi
 • poslech a rozbor poslechové skladby Sonáta pro housle a klavír d-moll od J. Brahmse

d) závěr – shrnutí vyučovací hodiny, rozloučení

Pracovní list pro žáky č. 3

(uvádím zde tajenku již vyřešenou – nevyřešená tajenka je součástí příloh)

1. Vyřeš tajenku

a) Stavba vedoucí přes řeku                                                     m   o   S   t

b) Druh pečiva                                                                        r    O   h   l   í   k         

c) Den v týdnu                                                                        p   o   N   d   ě   l   í

d) Zbytky stébel obilí                                                               s   l   Á   m   a

e) Dřevina s kmenem                                                              s   T   r   o  m             

f) Nástroj typický pro komorní hudbu                                         k   l   A   v   í   r

Učební text

ROZHOVOR HOUSLÍ A KLAVÍRU

Od 18. století najdeme pod označením sonáta nejčastěji skladbu o čtyřech větách pro klavír nebo pro sólový nástroj s klavírem. Je obvykle členěna takto:

1. věta – rychlá (allegro),

2. věta – pomalá (adagio),

3. věta – taneční (např. menuet),

4. věta – rychlá (allegro, někdy rondo).

Brahmsova sonáta je ukázkou sonáty romantické (romantismus – v hudbě slohové období přibližně od dvacátých let minulého století do jeho konce). Její volná věta, Adagio, podmanivý zpěv houslí, je toho názorným dokladem. Působivé nástrojové barvy zde Brahms dosahuje například tím, že melodii umístil do hluboké polohy houslí;  zcela jinak vyzní pak její návrat ve vyšší poloze. Když se toto nádherné téma vynoří v závěru věty, zaznívá jako vzdálená vzpomínka a s ní tiše dohasíná celý proud – což je opět rysem romantického ladění díla.

JOHANNES BRAHMS A JEHO HUDBA (1833–1897)

Německý skladatel, jeden z nejvýznamnějších skladatelů devatenáctého století.

Z Brahmsovy tvorby zpopulárněly Uherské tance, některé jeho Valčíky, Ukolébavka. To je jedna stránka jeho tvorby – typická melodickým bohatstvím skladeb a Brahmsovou láskou k lidovému projevu. Těžiště jeho práce bylo však jinde. Stejně jako náš Antonín Dvořák, přimkl se jeho přítel Johanes Brahms především k formám hudby symfonické a komorní: psal symfonie, koncerty, sonáty, skladby pro rozmanité komorní obsazení; rovněž několik kantát a četné písně.

Operu nenapsal Brahms ani jedinou, symfonickou báseň také ne. Věřil v přirozenou sílu hudby, nepřikrášlenou poetickými představami. Naladil tím proti sobě řadu kritiků, ale postupně si dobyl všeobecné uznání a obdiv. Jeho mistrovská tvorba se těší trvalému zájmu na celém světě.

5. vyučovací jednotka

a) úvod – zahájení vyučovací hodiny, hudební pozdrav, seznámení s cílem…

b) hlasová rozcvička, opakování známých písní, rytmická cvičení… (hudební činnosti žáků)

c) práce s daným tématem:

 • hodnoticí a klasifikační hodina; učitel žákům umožní, aby si po dobu pěti až deseti minut zopakovali z pracovních listů vše, co se o komorní hudbě v minulých hodinách učili; poté žáci kroužkují správné odpovědi u daného kontrolního testu

d) závěr – shrnutí vyučovací hodiny, rozloučení

Komorní hudba – test                                 

 1. Komorní hudba je hudba, kterou hraje:                                     

             a) velký počet hudebníků

             b) malý počet hudebníků

             c) kdo chce

 1. Skupina čtyř hráčů se nazývá:

            a) kvinteto

            b) septeto

            c) kvarteto

 1. Skupina osmi hráčů se nazývá.

              a) trio

              b) duo

              c) noneto

 1. Názvy pro seskupení hráčů pocházejí z:

             a) francouzštiny

             b) angličtiny

             c) italštiny

 1. Nejčastější sólové hudební nástroje jsou:

             a)  klavír a housle

             b) klavír a kontrabas

             c) housle a flétna

 1. Hlavní typ komorní skladby se nazývá:

             a) sonatina

             b) sonáta

             c) kantáta

Johannes Brahms – test

1. Johannes Brahms pochází:                                                                       

                a) z Německa                                                                                                                   

                b) z Francie                                                                                                       

                c) z USA                                                                                                             

2. Johannes Brahms žil v období:                                                

                a) klasicismu                                                                                                     

                b) romantismu                                                                                                  

               c) gotiky                                                                                                             

3. Johannes Brahms:                                                                                      

                a) napsal 9 oper                                                                                

                b) napsal 4 opery                                                                                             

                c) nenapsal žádnou operu                                                                              

4. Z jeho díla jsou nejznámější:                                                   

                a) Uherské tance                                                                              

                b) Národní tance                                                                              

                c) Sedlácké tance                                                                                             

5. Pro romantismus je typické:                                                      

                a) vyjádření pocitů ve skladě                                                                        

                b) hudební jednotvárnost                                                               

                c) tiché skladby                                                                                

6. Johannes Brahms se přátelil s:                                                  

                a) komisařem Rexem                                                                                     

                b) Leošem Marešem                                                                                       

                c) Antonínem Dvořákem                                         

Poznámky a postřehy k realizaci těchto vyučovacích hodin:

Vyučovací hodiny byly realizovány podle uvedeného popisu. Ve vyučovacích hodinách jsou skloubeny hudební činnosti žáků (zpěv, rytmická a hlasová cvičení…) a poslechové činnosti se získáváním základních poznatků z hudební teorie a dějin hudby. Jsou využívány aktivační vyučovací metody – skládankové učení, kooperační činnosti, didaktická hra, využití informační technologie aj.

Zdroj učebních textů:

MIHULE, J.; STŘELÁK, M. Hudební výchova pro šestý ročník základní školy. Praha : SPN, 1989. ISBN 80-04-23817-3.

Literatura a použité zdroje

[1] – MIHULE, J.; STŘELÁK, M. Hudební výchova pro šestý ročník základní školy. Praha : SPN, 1989. ISBN 80-04-23817-3.
Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
doc
24.41 kB
Dokument
Pracovní list č. 1
doc
25.39 kB
Dokument
Pracovní list č. 2
doc
24.41 kB
Dokument
Pracovní list č. 3
doc
29.3 kB
Dokument
Kontrolní testy
doc
23.44 kB
Dokument
Karty ke hře „Kdo jsem“
doc
107.42 kB
Dokument
Učební text - Johannes Brahms
doc
70.31 kB
Dokument
Učební text - Komorní hudba

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
PhDr. Šárka Mikesková

Hodnocení od recenzenta

Tým RVP.CZ
13. 12. 2011
Autorka se snaží děti zaujmouta používá zajímavé aktivizační metody. Přesto mám pocit,žeje tím trochu zaskočena hudební výchova a její hlavní cíle. Článek a pracovní listy mohou být ovšem inspirací pro jinéučitele.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k učení
 • vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě

Průřezová témata:

 • Základní vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Kooperace a kompetice

Organizace řízení učební činnosti:

Individuální, Skupinová, Frontální