Domů > Odborné články > Předškolní vzdělávání > Hodnocení počítačového programu Kidsmart
Odborný článek

Hodnocení počítačového programu Kidsmart

23. 11. 2004 Předškolní vzdělávání
Autor
Dana Moravcová

Anotace

V rámci akce IBM bylo několik mateřských škol vybaveno počítačovými jednotkami Kidsmart včetně softwarového vybavení. Článek se zabývá nejen samotnými programy, ale např. i vzhledem a bezpečnostními prvky.

Díky sponzorské akci firmy IBM bylo prostřednictvím MŠMT ČR vybaveno několik desítek mateřských škol počítačovými jednotkami Kidsmart. Naše mateřská škola obdržela 2 jednotky pro hodnocení programu, kterým je počítač vybaven.

Popis a hodnocení vzhledu celé počítačové jednotky a uzpůsobení dětem, resp. všech součástí mimo programového vybavení, jako je např. klávesnice a myš, naleznou zájemci v příloze.

Programové vybavení

Hlavní pozornost si však zaslouží programové vybavení, jež se skládá z šesti oddílů (podrobnější informace o jednotlivých oddílech získáte v přílohách):

1. Mílin dům matematiky
2. Hančin dům místa a času
3. Samův vědecký dům
4. Mozkolamy 1
5. Mozkolamy 2
6. Mozkolamy 3

K samotným názvům jen tolik - místo názvu "mozkolamy" se dalo použít v češtině naprosto běžné slovo s totožným významem - hlavolamy.

Celkové hodnocení programu

Celkově hodnotím program jako velmi kvalitní. Autoři v maximální míře respektovali specifika dětí předškolního věku. Úkoly, které děti řeší, jsou předkládány tak, aby využily pro jejich řešení dovednosti, zkušenosti a znalosti, kterými disponují.

Program je založen na integrovaném způsobu předškolního vyučování. Vede děti k logickému myšlení, procvičuje početní, prostorové a časové představy. Přispívá k rozvoji jazykového vyjadřování (např. odd. Pojďme natočit film, Dubový rybníček, Hančin dům místa a času). Podporuje fantazii, představivost, tvořivost a umožňuje experimentování. Rozšiřuje znalosti dětí o přírodě a o světě (Dubový rybníček, Raketa), podporuje děti v touze po poznání a vede je k potřebě získat další informace o problému, pracovat s knihou, učit se jazyky, atd.

Zadání a témata korespondují s požadavky Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Díky plnění úkolů prostřednictvím počítače se současně naplňuje jeden z požadavků RVP PV, a to využívání nových a netradičních forem a metod práce s dětmi. V maximální míře naplňuje heslo "učení hrou".

Klady

Za nejvýraznější klad programu považují jeho snadnou a bezproblémovou obsluhu. Reaguje na pokyn dítěte a bere ohled na to, že předškolní dítě nedokáže zacílit kurzor do jediného bodu.

Program nabízí takovou škálu možností a variant řešení úkolů, že je téměř nemožné, aby docházelo ke schematismu při řešení zadání (tzn. vím kam kliknout, abych byl úspěšný). Při testování jsem ani neodhalila, všechna zadání, která jsem následně viděla, že děti řeší. Musely mi ukázat, jak se k úkolu dopracovaly.

Neopakují se stále stejné fráze při hodnocení dětí. Postavičky - průvodci jednotlivých oddílů používají různé formy hodnocení. Verbálně reagují na pokyn dítěte daný prostřednictvím kurzoru. Verbálně i nonverbálně dávají najevo netrpělivost nebo nudu, pokud dítě neví, nebo se programu momentálně nevěnuje.

Jako velmi pozitivní hodnotím všudypřítomný humor a vtip, což děti velmi oceňují.

Program vede děti k dovednosti chápat smysl a umět pracovat se symboly.

Zápory

Negativa, která uvádím u jednotlivých kapitolek, jsou spíše kosmetickými než zásadními nedostatky. Jedná se buď o věc názoru nebo nedostatky, které se neopakují.

V prvé řadě postrádáme český manuál, díky kterému bychom zřejmě přišly i na to, jak nahrát dětem jejich vlastní hudební kreace (např. Mozkolamy 2 - Zvířátka muzikanti, Ptáček zpěváček).

Bylo by dobré, kdyby se programátorům podařilo vyřešit tisk dětských výtvorů i v české verzi (Samův vědecký dům - Dílna).

Za negativní, ve vztahu k jednomu z cílů předškolního vzdělávání (vedení děti ke kultivovanému řečovému projevu), považuji hlasovou modulaci dabérů. Nepovažuji za vhodné, pokud dabér napodobuje např. hlas dítěte nebo malého zvířete, když nemá odpovídající barvu hlasu. Proč by nemohlo dabovat malé dítě nebo dospělý s odpovídající barvou hlasu, bez potřeby vlastní hlas přizpůsobovat postavě (např. nezměněný hlas Daniely Kolářové, která dabuje průvodce-berušku v programu Sluníčko)?

V souvislosti s vedením dětí ke kultivovanému slovnímu projevu, kriticky hodnotím některé zvolené výrazy (např. mozkolamy, duje silný vítr, trochu prší, atd.), které jsou zřejmě dané snahou o nalezení doslovného překladu z angličtiny. Přikláněla bych se k výrazům, které jsou v češtině běžně používané.

Věcí názoru je volba postaviček, které v programu vystupují, zejména virtuálních. V spatřuji projev americké kultury, která si v podobných postavách v současnosti libuje (viz seriál Simpsonovi, aj.). Osobně bych upřednostnila konkrétní a jednoznačné postavy, ale nepopírám, že např. "příšerky" se podílejí na pozitivně hodnocené přítomnosti vtipu (viz hodnocení Velký, prostřední, malý; Hraní s příšerkami). Preferovala bych větší figurky z důvodu rozlišení detailu (Třídící stanice).

V Dílně, pokud se děti rozhodnou předměty samy vybarvit, barva štětce neodpovídá barvě, do které dítě štětec namočilo.

V Dubovém rybníčku se objevuje nedostatek v souvislosti s hodnocením využívání zahraničních počítačových programů pro děti v České republice. V tomto případě se jedná o potřebu znalostí fauny, která není typická pro naše klimatické podmínky (viz dílčí hodnocení oddílu Dubový rybníček). Avšak i s tímto problémem autoři počítali a oddíl nabízí možnost otevřít si encyklopedii a nalézt o neznámém zvířeti potřebné informace.

Doporučení

Zmínila jsem, že program považuji za velmi kvalitní a zdařilý. Při jeho využívání ve výchovně-vzdělávacím procesu bych uvítala, kdyby byla součástí jednotlivých oddílů jakási statistika (graf) každého dítěte, která by znázorňovala úspěšnost dětí a současně jejich pokrok v jednotlivých poznávacích schopnostech (vnímání prostoru, času, pojmů času, počtu, schopnost rozlišení).

Děti rády využívají i anglickou verzi programu. Společně jsme objevily další oddíly, které nejsou do českého jazyka přepracované. Uvítala bych zejména oddíl zaměřený na práci se slovem a jazykem. Program zřejmě předpokládá, že děti umí číst, ale s pomocí dospělého by jistě přispěl k rozvoji slovní zásoby a přípravě dětí na čtení. V současnosti již mnoho dětí 5 a 6letých číst dovedou.

Reakce dětí

Od září 2003 máme v provozu 2 jednotky Kidsmart. První reakce rodičů i dětí byly velmi pozitivní. Bylo zjevné, že i rodiče láká si program vyzkoušet. Proto jsme ponechaly v odpoledních hodinách prostor pro hru rodičů s dětmi u počítače.

Zpočátku byl zájem dětí o hru tak velký, že jsme musely začít velmi přísně dodržovat pravidla, která mají děti stanovena i u klasického PC (počet přítomných dětí a časový limit). Osvědčilo se nám nastavit časový limit minutovým budíkem. Dnes jsou již děti tak naučené, že nezačnou hru dříve, dokud budík nenastavíme.

Jelikož máme ještě v obou třídách klasický počítač, asi po měsíci přestal být zájem dětí o hru u počítače tak veliký. Jejich potřeba hry byla naplněna a věděly, že pokud budou chtít, k počítači se dostanou. Dnes je situace taková, že jsou dny, kdy počítač ani nezapneme.

První kroky dětí s novým programem byly opatrné a vyžadovaly přítomnost učitelky. Postupem času se stávaly stále samostatnější, že se již samy pouštěly do oddílů, které jim ještě učitelka nepředstavila. Dnes si již z nabídky volí samy. Zpočátku volily ze základních 4 oddílů (neměly příliš zájem o Mozkolamy). Ke konci školního roku byla situace jiná. Děti inklinovaly převážně k Mozkolamům a preferovaly volnou, neřízenou hru s možností experimentace. V předškolní třídě děti začaly využívat anglickou verzi - měly zájem o jazyk, chtěly vědět, co které slovo znamená.

V případě 5 - 6letých dětí mi připadalo, že je ke konci roku program již trochu nudil, protože se vrátily ke klasickému PC a programům na CD ROMech.

Děti mladší 4 let a ty, které se dostaly do kontaktu s počítačem poprvé, jsme nechávaly pouze v roli diváka - vždy s dítětem, které již program ovládalo. To bylo v roli učitele a mělo vysvětlit mladšímu nebo nezkušenému, jak se program ovládá. Pokud dítě získalo dostatek zkušeností, umožnily jsme mu samostatnou hru. Začátečníci a nejmladší děti většinou volili jako první Mílin dům matematiky (Malý, Velký, Prostřední).


Literatura a použité zdroje

[1] – MORAVCOVÁ, D. Využití počítače v předškolním věku. Disertační práce. Praha : PedF UK, 2003.
Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
doc
40.04 kB
Dokument
1. Mílin dům matematiky
doc
40.04 kB
Dokument
2. Hančin dům místa a času
doc
31.25 kB
Dokument
3. Samův vědecký dům
doc
32.23 kB
Dokument
4. Mozkolamy 1
doc
29.3 kB
Dokument
5. Mozkolamy 2
doc
29.3 kB
Dokument
6. Mozkolamy 3
doc
28.32 kB
Dokument
Popis jednotky

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Téma článku:

Informační a komunikační technologie