Domů > Odborné články > Gymnaziální vzdělávání > Friedrich August Kekulé
Odborný článek

Friedrich August Kekulé

Anotace

Kekulé již svým jménem vzbuzuje zájem žáků o často nezáživně prezentovanou část chemie aromatických uhlovodíků Co teprve, když se o tohoto vychvalovaného i zatracovaného chemika začneme zajímat hlouběji. Příspěvek může být námětem na projekt, na jehož konci je vypracování posteru představující tuto rozporuplnou osobnost spolužákům a učitelům.
Co mě přivedlo k tomuto námětu (aneb Motivace pro žáku)

Už ze základní školy jsem měl dlouhá léta zafixováno, že chemik s kuriózním a pro žáky úsměvným jménem Kekulé byl Rus. Možná to bylo kvůli tomu, že v době, kdy já chodil do školy, byl každý slavný a úspěšný člověk Rus. Možná to bylo prostě proto, že jsem ve škole nedával pozor. Každopádně jsem byl nucen tento fakt časem přehodnotit. Když jsem po původu tohoto pána začal pátrat, zjistil jsem, že je většinou považován za Němce, do jisté míry si ho však přivlastňují i jiné státy - Británie, Francie a zejména Belgie. Často je jeho jméno uváděno ve šlechtickém tvaru Friedrich August Kekulé von Stradonitz … a Stradonice, to vypadá jako jméno české obce. Nemáme na Kekulého nakonec "nárok" nejvíce my Češi?

Proč právě projektová práce?

Je samozřejmě jednodušší a časově méně náročné postavit se před žáky a během hodiny jim vše náležitě "vysvětlit", nicméně kdo si zkusil pracovat s dětmi jakéhokoliv věku projektově, dá mi za pravdu, že do práce se z ničeho nic zapojují i ti, kteří během běžné hodiny informace jen zmateně paběrují, padají nové nápady, objevují se námi ještě nenalezené informace. Výsledek se dá rovněž velice dobře prezentovat, často lépe než vzorně a okraji orámované sešity plné pouček, které si i podprůměrně vzdělavatelný žák dokáže během deseti minut vyhledat pomocí Googlu. Zápory vidím především dva - časová náročnost a problematické hodnocení práce jednotlivých žáků. Projekt tak, jak ho předkládám, předpokládá rovněž přístup k internetu. Naštěstí situace je rok od roku lepší a žáci jsou většinou zasíťovaní doma a díky icq, skypu či mailům jsou schopní velkou část práce odvést mimo vyučování.

Vlastní strukturovaný popis činnost

Cílem aktivity je:

 • shromáždit co nejvíce informací o chemikovi Kekulém, jeho přínosu chemii, dobových souvislostech;
 • vytvořit ve skupinách různě zaměřené postery (plakáty), jejichž společným námětem je Kekulé, a prezentovat je;
 • pracovat v týmu.
1. fáze

Rozdělení žáků do skupin. Ideální po čtyřech, při běžném stavu 26 - 30 žáků cca sedm skupin, z nichž každá bude řešit jiný úkol.

Zadání úkolu. Úkolem je vytvořit poster (plakát) na čtvrtku formátu A2, který by ostatním žákům (třídy, ale i celé školy), učitelům, rodičům a dalším návštěvníkům školy představil osobnost chemika Kekulé.

Úkol má dvě základní roviny:

 • získat co nejvíce odpovědí na zadané otázky;
 • prezentace získaných informací, a to nejen grafickým zpracováním plakátu, ale i ústně během vyhodnocení celého projektu.

Je vhodné připomenout žákům, aby si rozdělili ve skupině úkoly. Někteří žáci mohou být lepší v získávání informací, jiní, často ti, pro které chemie není právě oblíbeným předmětem, jsou schopní vymyslet grafickou podobu, vydovádí se v barvách, velikostech a tvarech písmen.

Ujasnění si, kdo co zařídí a jak budou ve skupině jednotliví členové komunikovat, protože z organizačních důvodů je nutné informace získávat i mimo vyučování. Učitel zajistí čtvrtky, lepidla a nůžky do každé skupiny. Ideální samozřejmě je, pokud je v učebně chemie PC s připojením k internetu a barevná tiskárna. Ostatní materiál si zajistí sami žáci - často využívají různé ozdobné nůžky, barevné papíry atp.

Úkoly pro jednotlivé skupiny

Skupina A - Životopis Friedricha Augusta Kekulého:

 • Kde všude žil?
 • Na kterých objevech se podílel?
 • Měl zajímavý soukromý život?
 • Jak vypadal?

Skupina B - Kekulé a aromatické sloučeniny

 • Mezi chemiky koluje zajímavá historka o tom, jak Kekulé objevil strukturu benzenu. Dokážete ji popsat a vysvětlit její důsledky?
 • Molekula benzenu se obvykle zapisuje dvěma způsoby - pomocí střídání jednoduchých a dvojných vazeb a s kroužkem. Oba způsoby mají své zastánce i zaryté odpůrce. Dokážete postihnout argumenty a protiargumenty hašteřivých chemiků?
 • Léky, třaskaviny či barviva - kde všude se v současnosti využívá benzenu, případně dalších arenů?

Skupina C - Kekulé a Čechy

 • Chemik skutečně pochází ze starého českého rodu, který má dokonce erb na Staroměstské radnici v Praze. Poradíte si s úkolem zjistit o tomto rodu více?
 • Naleznete nějaké informace o tom, že Kekulé někdy Čechy navštívil či byl aspoň členem nějaké české vědecké společnosti?
 • Při pátrání na internetu zjistíte, že jméno Kekule (bez dlouhého é) je stále hojně používáno, dokonce lidmi, kteří se rovněž pohybují ve vědě a dělají tak jménu čest. Čím se tito lidé zabývají?
 • Jak je to s tím e/é? Proč si "náš" Kekulé jméno změnil?

Skupina D - Kekulého součastníci

 • Jako každý vědec měl i Kekulé své předchůdce, vzory, učitele, kritiky i následovníky. Zvládnete nás s nimi seznámit? (malá nápověda: Čím se zabývali pánové Liebig, Stenhaus, Erlenmayer, Kolbe, Canizzaro či Kopp?)

Skupina E - Kekulé a izomerie

 • Kekulému údajně dlouho vrtalo hlavou, proč sloučeniny se stejným vzorcem (molekulovým) mají jiné vlastnosti. Dnes již víme, že příčinou této skutečnosti je jev nazvaný izomerie? Co je to tedy izomerie?
 • Jaké druhy izomerie v chemii rozlišujeme?
 • Dokážete nalézt vhodné příklady, na kterých by se dal tento jev vysvětlit?

Skupina F - Kekulé a čtyřvazný uhlík

 • Některé zdroje hovoří o Kekulém jako o zakladateli organické chemie. To on údajně přišel na to, že atom uhlíku je čtyřmocný (dnes spíše říkáme čtyřvazný). Domníval se, že atom uhlíku může s atomy vodíku vytvářet jednoduché i dvojné vazby. Co je na tomto tvrzení nesprávné? O jaké tvrzení můžete Kekulého znalosti rozšířit?
 • V současnosti je organická chemie definována jako chemie sloučenin uhlíku. Existuje však mnoho sloučenin, které uhlík sice obsahují, přesto je nepovažujeme za organické. Které sloučeniny to jsou? Kolik jich dokážete vyjmenovat a co o nich dokážete zjistit?

Skupina G - Kekulému podobné osudy

 • Předci Kekulého patřili k významnému šlechtickému rodu, který Čechy opustil v pobělohorské době. Možná jsme tak přišli o velmi významného chemika. Kteří chemici pocházející z Čech by se mu slávou mohli rovnat?
 • Kekulovi nebyli jediní, kdo Čechy opustil v době po Bílé hoře. Znáte další známé osobnosti s podobným osudem?
 • Někteří slavní Češi (a také pět českých Němců) byli 21. června 1621 popraveni na Staroměstském náměstí. Nebyl mezi nimi nějaký další významný vědec? Které známé české osobnosti byly v průběhu minulých století popraveni, anebo musely emigrovat?

Na zadání práce stačí zpravidla půlka vyučovací hodiny, je však potřeba dát žákům čas vytvořit pracovní skupiny, aspoň rámcově si vybrat co nejbližší téma posteru a dohodnout se na dalším postupu.

Mezi první a druhou fází by mělo být dostatek času pro sbírání informací. Zažil jsem i snahu kontaktovat jednoho z možných potomků Kekulého. Byla to určitě zajímavá konfrontace. Zmíněný pán sám netušil, zdali známý chemik je jeho příbuzným, nicméně bychom měli žáky upozornit, že jsou lidé, kteří mají rádi více soukromí. Ideální je, aby mezi zmíněnými etapami byly aspoň dva víkendy. Mezitím je potřeba žámkům projekt připomínat a průběžně zjišťovat, jestli se jejich práce nějak pohnula.

2. fáze

Za předpokladu, že mají žáci vše dopředu připraveno, stačí na konečnou instalaci materiálů na čtvrtku jedna vyučovací hodina. To je však situace spíše výjimečná. Záleží na nás, zdali si můžeme dovolit obětovat další hodinu či spíše donutíme žáky pracovat na zadání o přestávkách. Většinou se přesvědčit dají, neboť je na nich vidět, že je práce baví a mají potřebu ji dokončit.

3. fáze

I v poslední fázi počítám s jednou vyučovací hodinou. Podle mě nestačí pro postery jen najít místo pro vyvěšení, ale je nutné si je aspoň v rámci třídy okomentovat. Žáci předstupují po skupinách před ostatní a mají pět minut na to, aby představili svou práci. Znovu představují, jaké bylo jejich zadání. Vysvětlují, zdali se ho důsledně drželi, případně, co je vedlo k tomu, že se od něho odklonili. Ostatním s posterem v ruce zdůrazňují nejzajímavější informace, které objevili. Mohou upozornit na své záměry v grafickém zpracování apod.

Po představení následuje instalace, zpravidla na šňůru nataženou v zadní částí třídy či učebny. Žáci si na závěr poznatky získané všemi pracovními skupinami ověřují kontrolním testem.

Několik poznámek z životopisu Friedricha Augusta Kekulého

Friedrich August Kekulé se narodil 7.9. 1829 v Darmstadtu (Německo), ale pocházel ze starého českého šlechtického rodu, který se psal s přídomkem ze Stradonic. Příslušníci rodu byli vyhnáni z Čech pro účast na povstání proti Ferdinandovi II.

Působil dále nejen v Německu (zejména v Reichenau, v Heidenbergu a Bonnu), ale i v Londýně a zejména v belgickém Gentu. Věnoval se především určování mocenství prvků, zajímalo ho uspořádání atomů v molekule, přičítá se mu objev čtyřvaznosti atomu uhlíku a známý je především díky objasnění struktury benzenu. Vypráví se o něm, že na strukturu benzenu přišel díky snu - zjevil se mu v podobě hadů zakousnutých do svého ocasu. Jeho kritici jej však popisovali jako kruh opic s ocasy či banány, které měly znázorňovat navázaný atom vodíku.

Kekulého zásluhy o objev struktury benzenového jádra se také už století zpochybňují. Kekulému se prý v roce 1861 dostala do rukou kniha, kterou napsal tehdy ještě málo známý rakouský chemik a fyzik Josef Loschmidt. Mělo se to stát čtyři roky před tím, než Kekulé zveřejnil svou představu cyklické struktury benzenu. Zmíněná kniha obsahuje 368 grafických zobrazení, z nichž 121 se týká aromatických sloučenin.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Milan Bárta

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Kolekce

Článek je zařazen v těchto kolekcích:

Klíčové kompetence:

 • Gymnázium
 • Kompetence k učení
 • kriticky přistupuje ke zdrojům informací, informace tvořivě zpracovává a využívá při svém studiu a praxi
 • Gymnázium
 • Kompetence sociální a personální
 • aktivně spolupracuje při stanovování a dosahování společných cílů
 • Gymnázium
 • Kompetence k řešení problémů
 • uplatňuje při řešení problémů vhodné metody a dříve získané vědomosti a dovednosti, kromě analytického a kritického myšlení využívá i myšlení tvořivé s použitím představivosti a intuice

Průřezová témata:

 • Gymnaziální vzdělávání
 • Mediální výchova
 • Média a mediální produkce

Mezioborove presahy:

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová

Organizace prostorová:

Školní třída

Nutné pomůcky:

PC s přístupem na internet, tiskárna, potřeby na malování, psací potřeby, nůžky, velké čtvrtky (nejlépe A2), lepidlo.