Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Významné dny a svátky
Odborný článek

Významné dny a svátky

Anotace

Motivace soutěžní aktivitou, brainstorming + diskuse nad uvedeným tématem, výklad a charakteristika významných dnů a svátků, didaktická hra Významné dny a svátky, díky níž se žáci učí pracovat s kalendářem, vyhledávají údaje. Pracují s pojmy významný den, svátek, den pracovního klidu a rozumí jejich obsahu. Závěrečné hodnocení a ověření získaných znalostí.

VÝZNAMNÉ DNY A SVÁTKY

CÍLE VYUČOVACÍHO BLOKU:

 1. žáci dokáží vyjmenovat jednotlivé měsíce v roce tak, jak jdou v kalendáři za sebou,
 2. žáci dokáží v kalendáři vyhledat důležité dny,
 3. žáci rozumí obsahu pojmů „svátek“ a „významný den“,
 4. žáci dokáží charakterizovat některé významné dny, svátky či dny pracovního klidu.

DOSAŽENÍ CÍLŮ:

 1. metodou motivační soutěže,
 2. výkladem, didaktickou hrou Významné dny a svátky,
 3. metodou brainstormingu a diskuse,
 4. metodou diskuse a didaktické hry Významné dny.

ČASOVÉ ROZVRŽENÍ VYUČOVACÍHO BLOKU: asi 135 minut.

POMŮCKY:

2 × lístečky s názvy kalendářních měsíců, tabule, křídy, kalendáře a barevné lístečky s významnými daty pro skupiny k didaktické hře Významné dny, psací potřeby, papíry na zapisování údajů, internet.

POPIS ČINNOSTÍ A AKTIVIT VYUČOVACÍHO BLOKU:

MOTIVACE AKTIVITOU – SOUTĚŽ

Učitel si nachystá lístečky, kde na každém bude napsán jeden měsíc kalendářního roku. Rozdělí žáky do dvou družstev, která proti sobě budou soutěžit. Každé družstvo dostane sadu dvanácti rozstříhaných lístečků s měsíci. Ideální je, aby obě družstva byla dvanáctičlenná. V případě, že je žáků méně, připadnou na některé žáky lístečky dva. V opačném případě budou přebývající žáci dohlížet na dodržování pravidel a hlídat průběh soutěže jako rozhodčí. Obě družstva musí stát proti sobě v řadě.

Instrukce pro žáky:

 • každé družstvo obdrží sadu dvanácti lístečků,
 • každý z družstva si vylosuje jeden lísteček (v případě nižšího počtu žáků si někteří jedinci vylosují lístečky   dva tak, aby byly všechny rozebrány. Žák, který má dva lístečky, si je ve své skupině může vyměnit, aby v každé ruce držel jeden a oba na sebe logicky navazovaly, např. BŘEZEN-DUBEN),
 • vaším úkolem je co nejrychleji sestavit posloupnou řadu  z lístečků způsobem, aby dávala logický smysl,
 • všichni hráči ve skupině stojí v řadě proti spoluhráčům a drží v rukách lístečky, které na sebe musí logicky navazovat,
 • nikdo během hry nesmí do nikoho strkat nebo někoho slovně urážet,
 • vyhrává nejrychlejší družstvo, které bude mít sestavenu logickou řadu z lístečků,
 • lístečky držte před sebou tak, aby na ně bylo dobře vidět, nejlépe v úrovni prsou .

Na pokyn učitele začnou skupiny proti sobě soutěžit. Následuje hodnocení nejrychlejší skupiny a kontrola správnosti logické řady. Žáci provádějí kontrolu společně s učitelem tím, že odříkávají nahlas názvy měsíců ve správném pořadí.

Smyslem této aktivity je uvědomit si, jak jdou jednotlivé měsíce v roce za sebou. Žákům tato hra usnadní pozdější vyhledávání v kalendáři.

BRAINSTORMING + DISKUSE

Učitel vyzve žáky, aby:

 • zapřemýšleli o tom, co jsou to významné dny, dny pracovního klidu a  státní svátky,
 • uvedli všechny dny pracovního klidu, svátky a významné dny, na které si vzpomenou,

Na tabuli společně tvoříme pojmovou mapu těchto dnů. Na učiteli bude, zda tuto pojmovou mapu doplní ještě o další významné dny, nebo zda se spokojí s výčtem od žáků. Záleží na ročníku,ve kterém toto téma probíráme, a na tom, které dny se učiteli hodí probrat vzhledem k učivu.

Záznam dnů mohou žáci provádět také ve skupinách, např. na flipcharty, které budou vylepeny po učebně. Po ukončení práce skupin může učitel vyzvat pracovní týmy, aby se přesunuly po směru chodu hodinových ručiček k flipchartu jiné skupiny. Zápis si přečtou a mohou jej doplnit o dny, které tato skupina opomněla.

Po uplynutí určené doby se pracovní týmy na pokyn učitele opět posunou po směru chodu hodinových ručiček a opět doplní chybějící údaje v případě, že je předchozí skupiny zapomněly uvést.Takto se týmy vystřídají postupně u všech flipchartů. Na závěr záznamy odlepíme a vyskládáme vedle sebe, abychom se žáky nahlas přečetli vypsané údaje. Pracovním skupinám na začátku činnosti rozdáme psací potřeby určité barvy, aby každá skupina měla přidělenu právě jednu. Toto nám pomůže identifikovat zápisy na flipchartech a určit, která skupina se nejvíce činila a provedla nejvíce správných zápisů. Také nám to pomůže identifikovat chyby jednotlivých skupin, kterých se během práce mohly dopouštět.

CHARAKTERISTIKA VYBRANÝCH DNŮ, VÝKLAD

Zde opět záleží na ročníku, ve kterém téma probíráme, tzn. vybíráme vhodnou metodu  k získání znalostí přiměřenou věku žáků. Zde jsou některé tipy:

 • žáky můžeme rozdělit do čtyř skupin, každá dostane přiděleno jedno roční období. Úkolem je vyhledat  zvolené dny v kalendáři a vypsat si je, poté o nich říci ostatním žákům, tzn. odprezentovat výsledek    vyhledávání,
 • starší žáci mohou vyhledávat charakteristiky těchto dnů na internetu a opět o nich referovat před spolužáky,
 • mladší žáci mohou k vybraným dnům (např. Vánoce, Velikonoce, Mezinárodní den žen apod.)         nakreslit obrázky, které tyto dny charakterizují,
 • vybrané dny můžeme rozdělit mezi skupiny žáků, které vytvoří informační plakáty,
 • lístečky s jednoduchou charakteristikou těchto dnů rozdáme mezi žáky a ti ji odprezentují svým spolužákům,
 • u mladších žáků charakteristika pomocí obrázků, které si učitel nachystá,
 • apod.

DIDAKTICKÁ HRA VÝZNAMNÉ DNY

Činnost učitele:

 • vysvětluje hru, zmiňuje pomůcky a vymezuje prostor pro realizaci hry,
 • během hry dohlíží na zapojení všech žáků do činnosti a spoluvytváří prostor pro projevení se všech   hráčů,
 • předchází poškození hráčů,
 • projevuje zájem o dění a zabývá se názory žáků,
 • akceptuje i protichůdné názory, nezájem, nejistotu a omyly,
 • respektuje zkušenosti, znalosti a postoje žáků,
 • vymezuje pravidla hry a dohlíží na jejich plnění.

Činnost žáků:

 • žák rozumí zadaným instrukcím,
 • pracuje ve skupině na splnění úkolu a aktivně se podílí na co nejlepším výsledku,
 • dodržuje pravidla hry,
 • akceptuje výsledek hry.

Cíl hry:

 • žáci se dokáží orientovat v kalendáři a vyhledávat v něm,
 • znají a umí vyjmenovat některé dny pracovního klidu, svátky nebo významné dny a dokáží je jednoduše charakterizovat,
 • spolupracují ve skupině a aktivně se podílejí na co nejlepším výsledku práce.

Pomůcky: kalendáře a barevné lístečky s významnými daty pro skupiny.

Zadání, instrukce pro žáky:

Přípravná fáze:

Učitel před příchodem žáků do třídy rozmístí v učebně barevné lístečky, na kterých jsou vypsána data vybraných dnů. Lístečky musí odpovídat barvám skupin žáků (př. 1. skupina = žlutá barva, 2. skupina = červená barva, …). Na lístečkách pro každou skupinu musí být stejná zadání, tzn. vypsaná data svátků a dnů pracovního klidu. Záleží na učiteli, které dny vybere, ale počet vybraných dnů musí odpovídat počtu lístečků každé skupiny.

Organizace:

 • učitel rozdělí žáky do skupin a každé přidělí jednu barvu,
 • vymezí skupinám prostor, ve kterém budou pracovat,
 • vysvětlí žákům průběh hry a pravidla:
 1. na smluvený signál hledejte lístečky své barvy,
 2. počet hledaných lístečků pro každou skupinu je ?,
 3. hledejte data na lístečkách v kalendáři a zapište si odpovídající dny,
 4. napište ke každému dni krátkou charakteristiku,
 5. můžete pracovat s internetem,
 6. dodržte pravidlo – nejprve vyhledejte všechny dny v kalendáři, potom teprve dopisujte charakteristiku,
 7. mluvte tak hlasitě, abyste se navzájem ve skupině slyšeli a zároveň nerušili ostatní pracující žáky,
 8. konflikty a vzniklé potíže řešte mezi sebou slušně,
 9. vyhrává nejrychlejší skupina, která bude mít vše správně.
 • na pokyn učitele se skupiny rozeběhnou po třídě a hledají lístečky své barvy,
 • spolupracují na plnění úkolu.

ZÁVĚREČNÉ HODNOCENÍ

Učitel přijme hotovou práci od skupiny, která ji odevzdá jako první. Dá ostatním čas na dopracování.

Se žáky si sedne společně do debatního kruhu a vyzve skupiny, aby kontrolovaly řešení podle svých záznamů. Skupina, která odevzdala práci jako první a má vše správně, zvítězila. V opačném případě má šanci druhá odevzdávající skupina, třetí a naposledy čtvrtá.

Učitel musí ohlídat, aby během kontroly nevpisovali ostatní žáci nic do svých listů z důvodu možného švindlování.

Na závěr se učitel zeptá, jak se žákům hra líbila a jak by ohodnotili svou odvedenou práci. Nezapomene pochválit také ostatní skupiny, které sice nebyly první, ale měly správná řešení.

OVĚŘENÍ ZÍSKANÝCH ZNALOSTÍ

Zpětnou vazbu od žáků můžeme získat:

 • zadáním krátkého vypravování, popisu, slohové práce vycházející ze zkušeností žáků a získaných znalostí,
 • prověrkou nebo testem (obsah záleží na výběru dnů učitelem),
 • výtvarnou prací – plakát, leporelo, přání, koláž, …
 • apod.

S problematikou tohoto učiva se každoročně setkáváme v každém ročníku, kdy žáky vedeme ke znalosti a zapamatování si alespoň některých významných dnů a svátků. Většinou máme tu zkušenost, že žáci často zapomínají   na tyto dny, a proto jsme nuceni jim je stále připomínat. Tyto aktivity můžeme během roku opakovat několikrát, např. každé čtvrtletí, a vybrat s ohledem na věk a zkušenosti žáků ty dny, které jsou pro dané období aktuální. Téma můžeme více rozvinout v hodinách prvouky nebo českého jazyka, neboť důležitost tohoto tématu je úzce spjata s naší národní historií, kulturou, hrdostí a je nutné jej žákům aktivně vštěpovat do povědomí.

Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
doc
43.95 kB
Dokument
Státní svátky a významné dny

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Mgr. Libuše Sochorová

Hodnocení od recenzenta

Tým RVP.CZ
8. 6. 2011
Příspěvek popisuje jeden ze zajímavých bloků hodin na téma, které je potřeba neustále připomínat. Žáci si dnes většinou vybaví pod názvy svátků jen dny volna nebo některé významné dny opomíjejí.

Hodnocení od uživatelů

Pavlína Hublová
8. 6. 2011, 16:07
Děkuji za báječnou inspiraci a připomínám, že významným dnům se věnuje také skupina v modulu Digifolio. Čtenáři - členové skupiny - mohou vytvářet sbírky zajímavých zdrojů k jednotlivým svátkům.
Na úvodní stránku skupiny jsem si dovolila vložit odkaz právě na tento článek.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Kolekce

Článek je zařazen v těchto kolekcích:

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k učení
 • vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence komunikativní
 • naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, účinně se zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence sociální a personální
 • účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu, na základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce

Průřezová témata:

 • Základní vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Komunikace
 • Základní vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová

Organizace prostorová:

Školní třída

Nutné pomůcky:

2 × lístečky s názvy kalendářních měsíců, tabule, křídy, kalendáře a barevné lístečky s významnými daty pro skupiny k didaktické hře Významné dny, psací potřeby, papíry na zapisování údajů, přístup na internet.