Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku

Ikona prakticky

Projekt – Letíme do Afriky

Ikona prikladIkona projekt
Autor: Lucie Knotová
Anotace: Projekt „Letíme do Afriky“ v sobě propojuje dvě odlišná témata – je zaměřen na letadlo (dopravní prostředek) a na Afriku (zemi s odlišnou kulturou a s divokou faunou). Žáci prožívají roli posádky letadla a vydávají se na dalekou cestu z Prahy do Afriky, ovšem pouze v prostředí školní třídy. Žáci prostřednictvím zábavně-zážitkové formy propojují znalosti a dovednosti z jednotlivých předmětů a tak přirozenou cestou rozvíjí své klíčové kompetence.
Podpora výuky jazyka: Čeština
Klíčové kompetence:
  1. Základní vzdělávání - středně těžké mentální postižení » Kompetence sociální a personální » navazuje a udržuje vztahy s vrstevníky, respektuje druhé lidi
  2. Základní vzdělávání - středně těžké mentální postižení » Kompetence komunikativní » vyjadřuje své pocity, prožitky a nálady vhodným způsobem
Očekávaný výstup:
  1. základní vzdělávání - středně těžké mentální postižení » Jazyková komunikace » 2. stupeň » Řečová výchova » vyprávět vlastní zážitky a popsat své pocity
  2. základní vzdělávání - středně těžké mentální postižení » Umění a kultura » 1. stupeň » Hudební výchova » 1. období » reagovat pohybem na hudbu
  3. základní vzdělávání - těžké mentální postižení » Člověk a komunikace » Rozumová výchova » Rozvíjení poznávacích schopností » vnímat různé podněty a reagovat na ně
Mezioborové přesahy a vazby: Nejsou přiřazeny žádné mezioborové přesahy.
Průřezová témata:
  1. Základní vzdělávání - středně těžké mentální postižení » Multikulturní výchova » Kulturní rozdíly
  2. Základní vzdělávání - středně těžké mentální postižení » Osobnostní a sociální výchova » Sociální rozvoj
Organizace řízení učební činnosti: Skupinová
Organizace prostorová: Školní třída
Nutné pomůcky: nákres Prahy a Afriky, občerstvení pro cestující (žáky), výbava pro pilota letadla, etno hudební nástroje, maska pro šamana, časopisy o Africe, CD se zvuky dopravních prostředků, CD se skladbou Vltava, nahrávky africké hudby, letenky se jmény cestujících, barvy na tělo, štětce, korále
Klíčová slova: projektové vyučování, cestování, zážitková metoda, Afrika, letadlo

Cíl výuky:

Obecným výukovým cílem projektu je jednak propojit a prohloubit poznatky z různých předmětů a současně umožnit žákům prožít situace, které vycházejí ze životní reality – v projektu se jedná konkrétně o dopravu letadlem a střetnutí se s odlišným způsobem života, s odlišnou kulturou. Během aktivit žáci dokáží reagovat na různorodé podněty a řídit se pokyny učitele. Naše fiktivní cesta letadlem směřuje do Afriky – zde žáci poznávají společnost, kulturu a přírodu této země. Žáci si uvědomují rozdíly mezi životem v Africe a životem v naší zemi, rozdíly jsou schopni popsat dle svých individuálních schopností. Žáci mají příležitost hovořit o svých zážitcích ze hry, dokáží sdělit své pocity a určit konkrétní situace, které je během zábavně-zážitkové aktivity zaujaly.

Úvod k projektu

V projektu Letíme do Afriky se žáci vžívají do role cestujících letadla a vyrážejí směr Afrika. Projekt se odehrává ve školní třídě, kde jsou dle potřeby uspořádány lavice. Projektu se účastní celkem šest žáků, z toho jsou tři žáci z rehabilitační třídy a tři žáci z pomocné třídy. V projektu účinkují i dva asistenti pedagoga a třídní učitelka. Nezúčastněným aktérem projektu je kameraman, který celou akci natáčí (jeho přítomnost v hodině žáky nijak nerušila). Tato virtuální hospitace byla natočena v květnu 2010 v ZŠ, SPC a ŠD U Trojice v Havlíčkově Brodě. Natáčení probíhalo ve třídě, kde jsou společně vzděláváni žáci pomocné a rehabilitační třídy, vyučování zde tedy probíhá na základě dvou vzdělávacích programů.

Podnětem pro vznik tohoto projektu byly zájmy žáků. Snažila jsem se vymyslet pro žáky takovou aktivitu, která by je zaujala, vtáhla je do hry a umožnila jim intenzivní prožitek. Již seznámení žáků s náplní projektového dne vzbudilo veliký ohlas a motivovalo je k plánované akci. Součástí projektu jsou činnosti dětem blízké a známé – např. dopravní prostředek letadlo, poznávání afrických zvířat známých ze ZOO, rytmický tanec, netradiční malba – malba na tělo, sluchová cvičení, koncentrace na poslech vážné hudby, vnímání a reagování na pokyny pedagoga atd. Žáci mají možnost prožít situace, které vycházejí z událostí, které oni sami prožívají ve svém životě či se s nimi setkávají ve svém nejbližším okolí.

Cíle

Během přípravy projektu jsem si stanovila nejvyšší cíl ten, aby si žáci i asistenti projekt užili a odnášeli si z něj kladné pocity. Pozorováním zúčastněných v průběhu projektu a dle jejich reakcí po akci myslím, že mohu říci: „Nejvyšší cíl byl naplněn!“ Ráda bych ale vyzdvihla i konkrétní výukové cíle: žáci měli v projektu propojit a prohloubit poznatky z různých předmětů, měli reagovat na smyslové podněty, jednat dle pokynů učitele a dle individuálních schopností umět popsat své pocity z projektu.

Reflexe:

Veliký přínos tohoto projektu vidím v tom, že žáci měli příležitost prostřednictvím hry aktivně osvojovat a prohlubovat poznatky z různých předmětů, což vedlo k rozvoji jejich klíčových kompetencí. V projektu žáci pracovali ve skupině, což mi dávalo příležitost nabídnout každému z žáků oblast (pozici), ve které se bude cítit příjemně a bude zde moci uplatnit a rozvíjet své schopností a dovedností.

Domnívám se, že požadavky na cíle byly splněny: jednalo se o přiměřeně náročné cíle schopnostem žáků, stanovené dílčí cíle bylo možné v průběhu akce kontrolovat. Myslím si, že žáci získali užitečné zkušenosti, které budou moci později uplatnit ve svém životě.

Díky dynamickému spádu projektu byli žáci téměř po celou dobu aktivní a udrželi svoji pozornost. Do hry byli vtaženi všichni žáci, každý měl svoji roli a užíval si ji. Žáci reagovali na pokyny pedagoga dle svých schopností. Žáci prokázali znalost afrických zvířat, byli schopni popsat rozdíly mezi životem v Africe a životem v naší zemi.

Výstupem z projektu byla výuková tabule tvořená stručným popisem zábavného dne, fotografiemi z průběhu akce a dalším obrazovým materiálem připomínajícím celý tematický projekt. Žáci si s nadšením prohlíželi fotky, rádi se k situacím z projektu navraceli a sdělovali nejintenzivnější zážitky.

Pozitivní zpětnou vazbou pro mne byly nejen kladné reakce žáků, ale i zúčastněných asistentů, kteří s nadšením přijali své role a přirozeně vpluli do fiktivního světa.

Co bych příště udělala jinak?

  • Motivační úvod, který vtáhne do fiktivního světa (návrh: viz Popis projektu)
  • Detailněji připravené otázky k reflexi
  • Zapojení asistentů do přípravy projektu
Přílohy:
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 16. 02. 2011
Zobrazeno: 19132krát
TOP příspěvek
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 5

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku : 4.666666666666667
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

2 uživatelé Hodnocení článku : 5
1 uživatel Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
KNOTOVÁ, Lucie. Projekt – Letíme do Afriky. Metodický portál: Články [online]. 16. 02. 2011, [cit. 2020-11-24]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/s/9747/PROJEKT---LETIME-DO-AFRIKY.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.