Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku

Ikona prakticky

Johanna - z pekla do ráje

Ikona inspiraceIkona hodina
Autor: Lenka M. Pekařová
Anotace: Příspěvek představuje vzorovou hodinu (například Výchovy k občanství) s uplatněním průřezového tématu Osobnostní a sociální výchova. Opírá se o dokumentární film nabízený v rámci projektu Jeden svět na školách, jehož námětem je problém šikany. Popsaná hodina rozvíjí empatii a ochotu žáků vcítit se do pozice svých vrstevníků, kteří jsou šikanováni.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
 1. Základní vzdělávání » Kompetence občanské » "respektuje přesvědčení druhých lidí, váží si jejich vnitřních hodnot, je schopen vcítit se do situací ostatních lidí, odmítá útlak a hrubé zacházení, uvědomuje si povinnost postavit se proti fyzickému i psychickému násilí
 2. Základní vzdělávání » Kompetence sociální a personální » podílí se na utváření příjemné atmosféry v týmu, na základě ohleduplnosti a úcty při jednání s druhými lidmi přispívá k upevňování dobrých mezilidských vztahů, v případě potřeby poskytne pomoc nebo o ni požádá
Očekávaný výstup:
 1. základní vzdělávání » Člověk a společnost » 2. stupeň » Výchova k občanství » Člověk ve společnosti » objasní potřebu tolerance ve společnosti, respektuje kulturní zvláštnosti i odlišné názory, zájmy, způsoby chování a myšlení lidí, zaujímá tolerantní postoje k menšinám
 2. základní vzdělávání » Člověk a zdraví » 2. stupeň » Výchova ke zdraví » respektuje přijatá pravidla soužití mezi spolužáky i jinými vrstevníky a přispívá k utváření dobrých mezilidských vztahů v komunitě
Mezioborové přesahy a vazby:
 1. Základní vzdělávání -> Český jazyk a literatura 2. stupeň
Průřezová témata:
 1. Základní vzdělávání » Osobnostní a sociální výchova » Sebepoznání a sebepojetí
 2. Základní vzdělávání » Mediální výchova » interpretace vztahu mediálních sdělení a reality
 3. Základní vzdělávání » Osobnostní a sociální výchova » Mezilidské vztahy
Organizace řízení učební činnosti: Skupinová, Individuální
Organizace prostorová: Školní třída
Nutné pomůcky: VHS kazeta s filmem Johanna - z pekla do ráje (projekt Jeden svět na školách), barevné papíry, barevné fixy, nůžky, malé lepicí štítky ("lepítka")
Klíčová slova: osobnostní a sociální výchova, mediální výchova, Člověk a jeho svět, Jazyk a jazyková komunikace, Člověk a zdraví, šikana, výchova ke zdraví, Výchova k občanství
Úvod

Tento příspěvek je zaměřen na průřezové téma Osobnostní a sociální výchova (OSV). V rámci OSV vede žáky k porozumění a k utváření pozitivního postoje k sobě samým i druhým a napomáhá prevenci sociálně patologických jevů, jako je například šikana. Aktivita přirozeně integruje i vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace, protože je z velké části založena na společné diskusi žáků. Vede žáky k tomu, aby dokázali vyjádřit své pocity a pojmenovat hlavní myšlenky filmu.

Příspěvek je navržen tak, aby se dal realizovat během jedné vyučovací hodiny, a to buď jako samostatný předmět v rámci OSV, nebo integrací do vzdělávací oblasti Člověk a společnost, se kterou toto průřezové téma úzce souvisí. Vhodný prostor nabízí především vzdělávací obor Výchova k občanství. Aktivitu lze také pojmout jako součást rozsáhlejšího projektu na téma mezilidských vztahů a propojit ho například s návazným příspěvkem s názvem Čaroděj zeměmoří.

Vzhledem k tomu, že aktivita vychází z dokumentárního filmu, je možné nad rámec aktivity zařadit i průřezové téma Mediální výchova (viz rámeček).

Průřezové téma Mediální výchova má za úkol vybavit žáky základní úrovní mediální gramotnosti: v rámci MV by si žáci měli osvojit základní poznatky o fungování a společenské roli současných médií, měli by být schopni analyzovat nabízená sdělení, posoudit jejich věrohodnost a vyhodnotit jejich komunikační záměr. Pokud chceme dokumentární film využít v rámci Mediální výchovy, je třeba zabývat se nejen obsahem dokumentu, ale také jeho formou a jeho vztahem k realitě.

Možné otázky k diskusi:

O jaký typ mediálního sdělení se jedná?
Jak je film vystavěn (použití domácího videa)?
S jakým záměrem byl dokument natočen?
Jedná se o objektivní pohled na realitu?
Jakou roli hrají média ve společnosti?

Vlastní strukturovaný popis činnosti

1. Úvod hodiny

Učitel zvolí jednu z variant dle časových možností a situace ve třídě:

 1. motivační rozhovor na téma šikana a pozitivní atmosféra ve třídě;
 2. žáci dostanou text písně, která je ústředním motivem dokumentu, mluví společně o myšlence textu, o náladě, která z něj vystupuje, o situaci, ve které se autor nacházel (viz pracovní list)

2. Projekce filmu (28 minut)

Synopse filmu:

"Prvních šest let na základní škole bylo pro mě doslova peklem," vzpomíná devatenáctiletá švédská dívka Johanna na nejtěžší období svého života. Kvůli velkému "čarodějnickému" nosu a neschopnosti zapadnout do třídního kolektivu se již od počátku stala typickým otloukánkem. Postupem času začala školu přímo nenávidět a záměrně se vyhýbala svým vrstevníkům. Když jí v tomto období nedokázali pomoct ani učitelka, ani rodiče, utekla do světa fantazie. Po letech strávených v "pekle" základní školy jí začala svítat naděje v podobě vstupu na střední školu. I když ji zde už nikdo nešikanoval, opět se nedokázala sžít s kolektivem. Vzhledem ke svým dřívějším zkušenostem se totiž obávala navázat s novými spolužáky bližší kontakt. Zásadní zlom k lepšímu nastal až v jejích patnácti letech během dovolené u moře. Citlivý snímek s hojným využitím záběrů domácího videa, natočených Johanniným otcem v průběhu dvanácti let, se zabývá důsledky, které může mít dětská šikana na zranitelnou duši dospívající dívky.

3. Reflexe - aktivita: Co neunesu (20 minut)

Pomůcky: barevné papíry, barevné fixy, nůžky, malé lepicí štítky ("lepítka")

Cíle:

 • reflektovat pocity spojené s ubližováním, strachem, šikanou;
 • uvědomit si, jak na nás působí chování, které nám ubližuje.

Postup:

 • požádáme žáky, aby mezi sebou po shlédnutí filmu nemluvili a aby si zkusili vybavit příběh a pocity hlavní postavy Johanny (jak jí bylo, jak se asi cítila?);
 • každý se pokusí uvědomit si, kde na svém těle cítí tíhu pocitu, který si z filmu odnesl (např. bolí mě břicho, protože mám strach);
 • z barevných papírů si žáci vystřihnou nebo vytrhnou tvar (může jich být i více), který vyjadřuje momentální pocit, na tento připravený papír napíší jednou větou vyjádření (např. To je můj žaludek, je napnutý a nelíbí se mu, když na mě (Johannu) někdo křičí.);
 • tento papír si připevní na své tělo, na místo, kde daný pocit cítí;
 • poté si sedneme všichni společně do kroužku, každý se snaží svou větu vyslovit nahlas, zdůvodnit, proč papír umístil právě na vybrané místo, a pokusí se označit, na kterém místě je pro něj nejnepříjemnější tuto tíhu nést.

4. Shrnutí tématu

Skupinově - odpovědi na vzniklé otázky, sdílení postojů k tématu.

5. Aktivity pro následující hodiny

Měly by být věnovány prevenci šikany ve třídě, rozvoji empatických postojů, práci s pravidly třídy, je možné navázat aktivitou s názvem Čaroděj zeměmoří (téma: šikana, zvládání zátěžové situace).

Přílohy:
NáhledTypVelikostNázev
Odstranitpdf20 kBpracovní list
Anotované odkazy:
Jeden svět na školáchProgram Jeden svět se pomocí dokumentárních filmů a dalších audiovisuálních prostředků snaží oslovit mladé lidi. Prostřednictvím projekcí dokumentárních filmů a dalších audiovisuálních materiálů, následných diskusí, doprovodných publikací, simulačních her a interaktivních metod výuky vychovávat mladé lidi k tolerantní interkulturní komunikaci, vzdělávat je v oblasti ochrany lidských práv a rozvojové pomoci.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 23. 11. 2006
Zobrazeno: 14264krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
Lenka M. Pekařová . Johanna - z pekla do ráje. Metodický portál: Články [online]. 23. 11. 2006, [cit. 2020-11-24]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/ZPB/1020/JOHANNA---Z-PEKLA-DO-RAJE.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.