Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Mediální výchova > Husitské noviny aneb Jak využít tvorbu novin...

Ikona prakticky

Husitské noviny aneb Jak využít tvorbu novin ve výuce dějepisu

Ikona inspiraceIkona blok
Autor: František Prokop
Anotace: Aktivita směřuje k uchopení tématu husitské války žáky prostřednictvím tvorby novin.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
 1. Základní vzdělávání » Kompetence komunikativní » formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu
 2. Základní vzdělávání » Kompetence sociální a personální » účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu, na základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce
 3. Základní vzdělávání » Kompetence k učení » vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě
Očekávaný výstup:
 1. základní vzdělávání » Člověk a společnost » 2. stupeň » Dějepis » Objevy a dobývání. Počátky nové doby » vymezí význam husitské tradice pro český politický a kulturní život
Mezioborové přesahy a vazby:
 1. Základní vzdělávání -> Český jazyk a literatura 2. stupeň
Průřezová témata:
 1. Základní vzdělávání » Mediální výchova » kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
 2. Základní vzdělávání » Osobnostní a sociální výchova » Komunikace
Organizace řízení učební činnosti: Skupinová
Organizace prostorová: Školní třída
Nutné pomůcky: Filmové dokumenty
Klíčová slova: Člověk a společnost, Dějepis, husitství

Úkolem žáka v tomto projektu je vytvořit noviny informující o cílech, průběhu a výsledku husitského hnutí. Projekt se opírá o samostatnou, respektive skupinovou práci žáků, kteří podle zadaných požadavků napíší noviny. Základním prvkem, se kterým budou pracovat, je reportáž - stylistický útvar probíraný v hodinách českého jazyka (doporučujeme tuto mezipředmětovou vazbu využít). S tvorbou reportáže se v některých hodinách dějepisu určitě setkáme - žáci píší reportáž o konkrétní historické události (stavba a otevření Národního divadla) nebo o návštěvě muzea, historické památky či historicky zaměřené akce, fiktivní interview s historickou osobností, výjimečně užívají i audiotechniku (simulace rozhlasového rozhovoru s pamětníkem atd.). Zde se ale jedná o dlouhodobější činnost, o komplexní tvorbu novin.

Domnívám se, že psaním novinového článku si žák samostatně mapuje a strukturuje požadované učivo a překládá si jej do vlastního jazyka. Sám si plánuje činnost a rozvíjí kompetence k učení. Práce ve skupině jej nutí spolupracovat, rozvíjet své komunikační a sociální kompetence a v neposlední řadě u něj upevňuje vědomí odpovědnosti za společnou práci. Dává mu možnost uplatnit osobité schopnosti a dovednosti, poskytuje volný prostor pro jeho kreativitu.

Uvedená metodika je spíše návodem, jak je možné postupovat, protože chce ponechat maximum prostoru pro kreativitu učitele a možnosti dané školy či regionu.

METODIKA
Příprava

1. Stanovení obsahové stránky:

Tvorbu novin můžeme chápat dvojím způsobem - buď jako doplňkovou aktivitu, která přispěje k tvořivému uchopení dílčích kapitol probírané látky, nebo ji lze aplikovat na celé téma jako rámec, do něhož učivo zasadíme. Zvolenému cíli podřídíme výběr vhodných témat, jež žáci povinně zpracují. Kupříkladu se noviny mohou skládat z reportáží, které budou informovat o jednotlivých událostech husitských válek (pražská defenestrace, bitva na Vítkově, bitva u Lipan atd.), z krátkých medailonků, které čtenáři přiblíží význam osobností spjatých s husitstvím (Jan Žižka, Prokop Holý, Jan Roháč z Dubé). Do požadovaného obsahu můžeme zařadit také zábavnou přílohu (kvíz, křížovka, doplňovačka), mapu, kalendárium, shrnující události v časovém sledu nebo dokonce komiks (např. příběh Roháče z Dubé). Objevit se případně může i inzerce nebo reklama.

Ukázka z žákovské práce:

Obrázky + loga na váš mobil!

 • cep v husitské ruce
 • Jan Žižka
 • pojízdné hradby (formace)

Vyzvánění: Ktož sú boží bojovníci.

Cena jedné sms je 20 zlatých bez DPH.

2. Stanovení formální stránky:

Žáci mají zkušenosti s běžnými deníky, proto by se jim naše noviny měly co nejvíce podobat. Mohou mít kupříkladu rozsah dvou listů formátu A4, včetně titulní strany. Text bude psán na PC, součástí budou obrázky.

3. Materiály a metody:

Pro dosažení maximální efektivity je zapotřebí, aby se žáci skutečně cítili jako reportéři, aby byli svědky událostí a sami z nich vybírali a následně zpracovávali potřebné informace. Takovému cíli přizpůsobujeme výběr materiálů a zvolené metody.

Materiály:

 • film Jan Žižka - pražská defenestrace, bitva u Sudoměře
 • film Proti všem - bitva na Vítkově
 • Vavřinec z Březové: Husitská kronika - zápis o bitvě na Vítkově, píseň o vítězství u Domažlic
 • Jirásek: Staré pověsti české
 • M. V. Kratochvíl: Památné bitvy českých dějin
 • P. Klučina: České země v době husitské, Praha 1994
 • M. Hroch a kol.: Dějepis II., Praha 1996
 • J. Nohavica: Husita (píseň) - bitva u Domažlic

Metody:

 • dramatizace
 • exkurze (památník na Vítkově, Maroldovo panorama, Muzeum Hlavního města Prahy a jiné)
 • práce s textem a videozáznamem
Realizace činnosti

Žáci si přinesou noviny a s pomocí učitele provedou analýzu vybraného článku. Snaží se postihnout znaky reportáže. Pomoci jim může otázka: Jaký by měl být novinový článek, aby vás upoutal? (zajímavý, s poutavým nadpisem, s obrázkem, psaný krátkými jednoduchými větami apod.). Metodou brainstormingu shromáždíme navrhované vlastnosti článků, diskutujeme o nich a dále je rozčleníme na znaky formální a obsahové. Výsledek vyvěsíme ve třídě tak, aby stanovené znaky měli žáci během práce k dispozici (tento krok lze po dohodě s učitelem českého jazyka realizovat mezipředmětovou spoluprací).

Seznámíme žáky s cílem práce, její požadovanou formální i obsahovou podobou a kritérii hodnocení (vyhledání a zpracování historických faktů z poskytnutých materiálů, stylistická stránka článků, pravopis, formální úprava novin).

Učitel rozdělí žáky do pracovních skupin (redakcí). Každá si vymyslí název listu a rozdělí si pracovní úkoly.

První článek doporučuji zpracovat s žáky společně, dál mohou postupovat buď zcela samostatně, nebo spolu s učitelem, který provádí průběžnou kontrolu. Zároveň je vhodné vést průběžně zápis do sešitu pro domácí přípravu. U jednotlivých aktivit jsou velmi důležité otázky učitele (rozbor události, problému), které žákům osvětlují situaci a především je nutí chápat mezi událostmi časovou i významovou kontinuitu.

Příklad aktivit

Po dokončení celého úkolu (je žádoucí, aby část zpracovávaly redakce zcela samostatně s použitím doporučených informačních zdrojů - literatury, učebnice, internetu) se uskuteční prezentace vytvořených novin. Doporučuji ji spojit s anketou, kdy žáci sami posuzují noviny podle stanovených kritérií (Které noviny mě nejvíce zaujaly? Proč bych si je koupil/a?). Ukázky žákovské práce si nenechávejte ve stole, ale podělte se o ně s dalšími žáky školy, třeba formou výstavky o husitství nebo prostřednictvím školního časopisu.

Ze zkušenosti tvrdím, že od správně motivovaných žáků můžeme očekávat opravdu zdařilé výtvory. Důležitým momentem je zařazení méně využívaných činností (analýza videoukázky, dramatizace, exkurze, zpěv a rozbor písně), které vtahují žáky do děje. Navíc mají děti bohatou zkušenost s časopisy i novinami (ačkoli převažuje bulvární tisk), inspiraci jim poskytuje také televizní zpravodajství. Přesto s nimi pro jistotu nezapomeňme udělat vzorový článek! Naopak se musíme u žáků vyvarovat tolik oblíbeného stahování celých pasáží z internetu bez jakékoli korektury nebo shromažďování přílišných podrobností pod heslem kvantita převyšuje kvalitu. Takovým nešvarům ale předejdeme průběžnou kontrolou redakční práce.

Ukázky z práce žáků
(Bitva u Sudoměře, Interview týdne s kardinálem)

Přílohy:
NáhledTypVelikostNázev
Odstranitpdf42 kBUkázky z práce žáků
Odstranitpdf45 kBPříklad aktivit
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 13. 11. 2006
Zobrazeno: 9864krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
PROKOP, . Husitské noviny aneb Jak využít tvorbu novin ve výuce dějepisu. Metodický portál: Články [online]. 13. 11. 2006, [cit. 2020-10-20]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/ZP/931/HUSITSKE-NOVINY-ANEB-JAK-VYUZIT-TVORBU-NOVIN-VE-VYUCE-DEJEPISU.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.