Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku

Ikona prakticky

Starověký Orient

Ikona inspiraceIkona hodina
Autor: Markéta Krůželová
Anotace: Žáci si zábavnou formou zopakují učivo o Mezopotámii, Egyptě, Indii a Číně.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
 1. Základní vzdělávání » Kompetence sociální a personální » účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu, na základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce
 2. Základní vzdělávání » Kompetence komunikativní » formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu
 3. Základní vzdělávání » Kompetence k učení » vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě
Očekávaný výstup:
 1. základní vzdělávání » Člověk a společnost » 2. stupeň » Dějepis » Nejstarší civilizace. Kořeny evropské kultury » rozpozná souvislost mezi přírodními podmínkami a vznikem prvních velkých zemědělských civilizací
 2. základní vzdělávání » Člověk a společnost » 2. stupeň » Dějepis » Nejstarší civilizace. Kořeny evropské kultury » uvede nejvýznamnější typy památek, které se staly součástí světového kulturního dědictví
Mezioborové přesahy a vazby:
 1. Základní vzdělávání -> Výtvarná výchova 2. stupeň
 2. Základní vzdělávání -> Český jazyk a literatura 2. stupeň
 3. Základní vzdělávání -> Zeměpis (geografie)
Průřezová témata:
 1. Základní vzdělávání » Multikulturní výchova » Multikulturní společnost
Organizace řízení učební činnosti: Frontální, Skupinová, Individuální
Organizace prostorová: Školní třída
Nutné pomůcky: Nakopírované doplňovačky (Příloha 1), nakopírovaná barevná pole (Příloha 2), psací potřeby, pastelky, velké papíry
Klíčová slova: Člověk a společnost, Dějepis, Egypt, Mezopotámie, Indie, Čína

Žáci si zábavnou formou zopakují učivo o starověké Mezopotámii, Egyptě, Indii a Číně. Nejprve se pokusí samostatně doplnit neúplný text, poté pracují ve dvojici a vymalovávají jednotlivá pole s údaji. V závěru hodiny pracují na společných myšlenkových mapách.

Cíl hodiny

Znalosti, schopnosti, dovednosti:
Žák:

 • umí do textu doplnit vynechaná slova týkající se starověkého Orientu
 • chápe souvislosti mezi jednotlivými událostmi
 • je schopen rozlišit údaje týkající se jednotlivých národů
 • dokáže ve skupině utvořit myšlenkovou mapu

Postoje, hodnoty:
Žák:

 • vyzkouší si, jak umí nabyté znalosti využít při různých úkolech
 • je schopen pracovat nejen samostatně, ale též poskytnout radu ve dvojici a ve skupině

Kroky realizace

1. EVOKACE

 • Žák dostane před sebe nakopírovaný text. Samostatně se jej pokusí doplnit. Po určitém čase spolupracují žáci společně i s učitelem tak, aby měli text doplněný úplně všichni.
 • Příloha č. 1 - Doplňovačka

2. UVĚDOMĚNÍ SI

 • Učitel rozdá žákům do dvojic papír s pojmy týkajícími se starověkého Orientu (dvojice pracuje s jedním papírem).
 • Úkolem žáků je vybarvit všechna pole tak, aby žádné nezůstalo bílé.
 • Vše, co se týká Mezopotámie, žáci vybarví červeně, vše o Egyptu modře, vše o Indii zeleně, vše o Číně fialově a údaje o Předním východě žlutě.
 • Příloha č. 2 - Barevná pole

3. REFLEXE

 • Žáci se sami rozdělí do skupin po 3 žácích, každá má svůj velký papír, na kterém je uprostřed napsáno Starověký Orient.
 • Každá skupina se pokusí o vytvoření myšlenkové mapy na téma Starověký Orient (myšlenková mapa viz STEELOVÁ, J. - MEREDITH, L. - KURTIS, S. - TEMPLE, Ch. - WALTER, S.: Rozvíjíme kritické myšlení. Praha: Kritické myšlení, 1997, s. 22).
 • Asistenti a učitel žáky povzbuzují, případně je přivádějí na další myšlenky.

Hodnocení

Na všech úkolech pracovali žáci s velkým zanícením. Líbilo se jim, že mohou použít získané znalosti a zjistit, jak do sebe vše zapadá. S myšlenkovou mapou potřebovali někteří pomoci, jiní pracovali sami.

Citace a použitá literatura:
[1] - AUGUSTA, P.; HONZÁK, F. Dějiny pravěku a starověkého orientu. 2. vydání. Praha : družení českých producentů učebnic SPL, 1999. 61 s. ISBN 80-86287-03-3. 
[2] - BURIAN, J.; OLIVA, P. Civilizace starověkého Středomoří. 1. vydání. Praha : Svoboda, 1984. 547 s.  
[3] - STEELOVÁ, J.; MEREDITH, L.; KURTIS, S. et al. Rozvíjíme kritické myšlení. Praha : Kritické myšlení, 1997. 34 s.  
Přílohy:
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 20. 11. 2008
Zobrazeno: 7890krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
KRŮŽELOVÁ, Markéta. Starověký Orient. Metodický portál: Články [online]. 20. 11. 2008, [cit. 2020-10-20]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/ZND/2787/STAROVEKY-ORIENT.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.