Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku

Ikona prakticky

Starověké Řecko v datech - hra

Ikona inspiraceIkona hodina
Autor: Markéta Krůželová
Anotace: Žáci si formou hry, při které se pohybují po třídě, opakují učivo o starověkém Řecku.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
 1. Základní vzdělávání » Kompetence komunikativní » využívá získané komunikativní dovednosti k vytváření vztahů potřebných k plnohodnotnému soužití a kvalitní spolupráci s ostatními lidmi
 2. Základní vzdělávání » Kompetence k řešení problémů » samostatně řeší problémy; volí vhodné způsoby řešení; užívá při řešení problémů logické, matematické a empirické postupy
 3. Základní vzdělávání » Kompetence k učení » vybírá a využívá pro efektivní učení vhodné způsoby, metody a strategie, plánuje, organizuje a řídí vlastní učení, projevuje ochotu věnovat se dalšímu studiu a celoživotnímu učení
Očekávaný výstup:
 1. základní vzdělávání » Člověk a společnost » 2. stupeň » Dějepis » Nejstarší civilizace. Kořeny evropské kultury » uvede nejvýznamnější typy památek, které se staly součástí světového kulturního dědictví
Mezioborové přesahy a vazby:
 1. Základní vzdělávání -> Výtvarná výchova 2. stupeň
 2. Základní vzdělávání -> Český jazyk a literatura 2. stupeň
 3. Základní vzdělávání -> Matematika a její aplikace 2. stupeň
Průřezová témata:
 1. Základní vzdělávání » Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech » Jsme Evropané
Organizace řízení učební činnosti: Skupinová, Individuální
Organizace prostorová: Školní třída
Nutné pomůcky: Dlouhé pravítko, psací potřeby, rozstříhaná Příloha č. 1, nakopírovaná Příloha č. 2, sešity do dějepisu, nůžky, lepidlo
Klíčová slova: Člověk a společnost, Dějepis, hra, Starověk, Řecko
Příspěvek může být vzhledem k datu publikace zastaralý. V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.

Žáci si formou hry, při které se pohybují po třídě, opakují učivo o starověkém Řecku. Jejich úkolem je nejen zjistit požadované letopočty od spolužáků, ale též jejich zapracování do časové přímky.

Cíl hodiny

Znalosti, schopnosti, dovednosti:
Žák:

 • naučí se použít nabyté znalosti v nové situaci,
 • umí vytvořit časovou osu a přiřadit časové údaje na správné místo,
 • dokáže přiřadit letopočet k vybrané události a přiřadit je k časové ose,
 • chápe kontext a souvislosti jednotlivých událostí.

Hodnoty, postoje:
Žák:

 • uvědomuje si souvislosti evropských kořenů a kontinuity evropského vývoje,
 • chápe nutnost spolupráce k dokončení své práce,
 • buduje si pocit zdravého sebevědomí tím, že celou hodinu pracuje samostatně a dochází sám k hmatatelným výsledkům.

Kroky realizace

1. Časová přímka

 • Všichni žáci si otevřou sešit dějepisu (A5) tak, aby před sebou měli volný dvojlist, tím jim vznikne plocha o velikosti A4, kterou si připraví na výšku.
 • Každý žák si na levý okraj sešitu narýsuje svislou časovou přímku a označí na ní roky 2500 let př. Kr. - 1 př. Kr (100 let = 1 cm) - přímka bude tedy dlouhá cca 25 cm.

2. Pracovní materiál

 • Učitel rozdá každému žákovi jeden lísteček s událostí a letopočtem, každý žák má jiný lísteček (Příloha č. 1).
 • Učitel rozdá každému žákovi pracovní list, na kterém jsou napsány události bez letopočtu, všichni žáci mají stejný pracovní list (Příloha č. 2).
 • Každý žák si svůj pracovní list nastříhá na lístečky.
 • Události na pracovních listech se shodují s událostmi na samostatných lístečcích.

3. Zjišťování letopočtů

 • Žáci se na pokyn učitele začnou pohybovat po třídě a zjišťovat od ostatních spolužáků, kdy se která událost odehrála - každý žák zná jen jeden letopočet, proto se musí setkat každý s každým.
 • Všechny zjištěné letopočty si žáci zapíší k událostem na rozstříhaném pracovním listu.
 • Jejich cílem je doplnit letopočet ke všem událostem.

4. Dotvoření časové přímky

 • Každý žák si do sešitu k časové přímce dolepí události se zjištěnými letopočty.

Hodnocení

Tato hodina je připravena pro 18 žáků - 18 událostí v pracovních listech. Učitel vždy musí dopředu zjistit počet žáků ve třídě a přizpůsobit tomu počet údajů v pracovních listech (ubrat nebo přidat další).

Pro žáky je tento styl výuky zajímavý, klade důraz na jejich samostatnost a schopnost komunikovat s ostatními. Většina z nich zvládla celou práci zcela samostatně, některým pomáhal asistent a pedagog.

Citace a použitá literatura:
[1] - AUGUSTA, P.; HONZÁK, F. Dějiny starověkého Řecka a Říma - učebnice pro základní školy. 1. vydání. Praha : SPN, 1994. 107 s. ISBN 80-208-0314-9. 
Přílohy:
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.
Nahlásit příspěvek
INFO
Publikován: 01. 12. 2008
Zobrazeno: 9305krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
KRŮŽELOVÁ, Markéta. Starověké Řecko v datech - hra. Metodický portál: Články [online]. 01. 12. 2008, [cit. 2020-08-08]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/ZMC/2791/STAROVEKE-RECKO-V-DATECH---HRA.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.