Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku

Ikona prakticky

Velká francouzská revoluce

Ikona inspiraceIkona blok
Autor: Anna Chocholová
Anotace: Spojení metod kritického myšlení a OSV při seznámení žáků s kořeny státního svátku Francie.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
 1. Základní vzdělávání » Kompetence k řešení problémů » kriticky myslí, činí uvážlivá rozhodnutí, je schopen je obhájit, uvědomuje si zodpovědnost za svá rozhodnutí a výsledky svých činů zhodnotí
 2. Základní vzdělávání » Kompetence k učení » vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě
Očekávaný výstup:
 1. základní vzdělávání » Člověk a společnost » 2. stupeň » Dějepis » Modernizace společnosti » objasní souvislost mezi událostmi francouzské revoluce a napoleonských válek na jedné straně a rozbitím starých společenských struktur v Evropě na straně druhé
 2. základní vzdělávání » Člověk a společnost » 2. stupeň » Výchova k občanství » Stát a právo » rozlišuje nejčastější typy a formy států a na příkladech porovná jejich znaky
Mezioborové přesahy a vazby:
 1. Základní vzdělávání -> Další cizí jazyk
 2. Základní vzdělávání -> Hudební výchova 2. stupeň
 3. Základní vzdělávání -> Český jazyk a literatura 2. stupeň
Průřezová témata:
 1. Základní vzdělávání » Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech » Objevujeme Evropu a svět
 2. Základní vzdělávání » Výchova demokratického občana » Občan, občanská společnost a stát
 3. Základní vzdělávání » Osobnostní a sociální výchova » Sebepoznání a sebepojetí
Organizace řízení učební činnosti: Skupinová, Individuální
Organizace prostorová: Školní třída
Nutné pomůcky: Audiopřehrávač, nahrávka francouzské hymny, učebnice dějepisu, atlasy, psací potřeby
Klíčová slova: Člověk a společnost, Dějepis, komunikace, Výchova k občanství, Velká francouzská revoluce, lidská práva, občan, deklarace práv, sebepoznání
Příspěvek může být vzhledem k datu publikace zastaralý. V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.

Cíl:

 • oborový
  • žáci a žákyně se seznámí s pojmem Velká francouzská revoluce, uslyší francouzskou hymnu
  • vyhledají klíčová místa uvedeného období, uvědomí si rozdíl mezi pojmy monarchie absolutní, konstituční, republika
 • dovednostní
  • vyhledají v textu příslušné informace, vytvoří si smysluplný zápis
 • postojové
  • vysloví vlastní názor na vybrané články Deklarace práv člověka a občana, své názory podloží argumenty

Postup

Před vlastní prací v Atlase Novověk II. si vyhledáme a prohlédneme mapu č. 1 - stav Evropy před revolucí.

Evokace

 • poslech Marseillaisy (žáci jsou vyzváni, aby poslouchali text písně bez mluvení)
 • zápis individuálních myšlenek na základě poslechu tzv. volným psaním
 • sdílení zápisu ve dvojicích
 • dobrovolníci přečtou své zápisy nahlas před celou třídou, a to buď celé, nebo vybrané části

Předpoklad učitele: někteří žáci poznají francouzskou hymnu, většina z nich napíše, že se jedná o píseň slavnostní, bojovnou, vítěznou, vyjadřující hrdost, nadšení, odhodlání...

Uvědomění

 1. rozhovor s celou třídou
  • připomínka situace v habsburské monarchii od nástupu Habsburků, stavy, nespokojenost stavů, povstání a následek Bílé hory, osvícenští panovníci
 2. minilekce učitele
  • Francie za Ludvíka XVI. - stavy privilegované a neprivilegované, finanční krize - revoluce - pád Bastilly 14. 7. 1789 - požadavky Národního shromáždění
 3. práce s úryvkem dokumentu Deklarace práv člověka a občana (deklarace str. 30 - 31)
  • žáci samostatně čtou text v učebnici
  • provedou zápis podvojným deníkem (každý žák si vypíše úryvek - třeba 1 větu - a napíše vlastní komentář, čím ho úryvek oslovil)
  • žáci si v přátelských skupinách přečtou úryvky navzájem, za každou skupinu mluvčí vybere hlavní myšlenku, shrne ji a přednese třídě (v zápisech se projeví vztah žáků obecně k právu člověka, dají najevo své znalosti o současných právních dokumentech - Základní listina lidských práv a svobod)
 4. práce s textem - str. 28 - 37
  • 5 skupin (stejné skupiny jako u bodu 3)
   • osnova článku, konstituční monarchie a republika a Jakobínská diktatura
   • politické kluby a Jakobíni
   • vnější ohrožení Francie
   • pád monarchie (píseň Marseilleisa)
   • popis obrázků v učebnici - doprovod textu (významné postavy)
 5. skupiny zapíší hlavní myšlenky svých úkolů na papíry A4 ve skupinách a vyvěsí ve třídě tak, aby byly přístupné všem žákům, následuje individuální čtení ve stejné době

Reflexe

 • žáci ve stávajících skupinách vytvoří nejméně 3 otázky, které se týkají života Francie a jiných částí Evropy v historické i současné době - např.: Za jakých podmínek by zůstala Francie republikou? Myslíte si, že situace ve Francii ovlivnila naše panovníky a podle čeho tak soudíte? Kdy slaví Francie státní svátek a úroč?
 • žáci se vyjádří k vlastní práci v hodině, přečtou si znovu své texty po úvodním poslechu Marseillaisy a zformulují názor, zda je píseň odrazem doby

Citace a použitá literatura:
[1] - HLAVAČKA, M. Dějepis 8. Novověk. Praha : SPN, 2002.  
[2] - MANDELOVÁ, H. Dějepisné atlasy pro základní školy a víceletá gymnázia - Novověk II. Praha : Kartografie , 1998.  
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.
Nahlásit příspěvek
INFO
Publikován: 17. 09. 2008
Zobrazeno: 10282krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
CHOCHOLOVÁ, Anna. Velká francouzská revoluce. Metodický portál: Články [online]. 17. 09. 2008, [cit. 2020-08-08]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/ZLB/2625/VELKA-FRANCOUZSKA-REVOLUCE.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.