Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Zkušenosti ZŠ Máj II České Budějovice s průřezovými tématy
Odborný článek

Zkušenosti ZŠ Máj II České Budějovice s průřezovými tématy

Anotace

Zpracování Osobnostní a sociální výchovy a Environmentální výchovy do soustavy projektů pro 1. a 2. stupeň ZŠ ve vazbě na rozvíjení klíčových kompetencí a týmovou práci učitelů.

V ŠVP jsme na ZŠ Máj II České Budějovice všechny tematické okruhy průřezových témat integrovali na 1. a 2. stupni do vyučovacích předmětů. Na 2. stupni škola zároveň vytvořila nový povinný vyučovací předmět "Zdravotní a osobnostní výchova", který vznikl integrací vzdělávacích obsahů vzdělávacích oborů Výchovy ke zdraví a Výchovy k občanství a začleněním některých tematických okruhů průřezového tématu Osobnostní a sociální výchova. Tento vyučovací předmět je vyučován v 6. ročníku.

Ve školním roce 2005-2006 začala škola připravovat a ověřovat celoškolní projekty, které by se měly stát trvalou součástí školního vzdělávacího programu. Právě v těchto projektech škola vidí prostor pro uplatnění tematických okruhů průřezových témat. Např. pro uplatnění průřezového tématu Osobnostní a sociální výchova a Environmentální výchova připravili učitelé obou stupňů projektový den. Na prvním stupni měl projekt název "Hrajeme si na...", na druhém stupni byl zaměřený převážně na Environmentální výchovu a učitelé mu dali název "Seminářové dny".

Projektové dny na prvním stupni byly vytvářeny zvlášť pro jednotlivé ročníky:

 • 1. ročník: Hrajeme si na indiány;
 • 2. ročník: Hrajeme si na návštěvníky;
 • 3. ročník: Hrajeme si na trosečníky;
 • 4. ročník: Hrajeme si na říši zvířat;
 • 5. ročník: Hrajeme si na cestovatele.

Na druhém stupni vypracovali učitelé v rámci "Seminářových dnů" pro jednotlivé ročníky tyto projekty:

 • 6. ročník: Člověk v mimořádných situacích; Ekologie a životní prostředí, Globální problémy lidstva; Zdravý životní styl;
 • 7. ročník: Člověk a životní prostředí, Krajina a lidé;
 • 8. ročník: Ekologie a životní prostředí - podíl jednotlivce na životním prostředí kolem nás; Člověk a přírodní prostředí kolem nás; Člověk a přírodní prostředí kolem nás - příměstský les, Klíšťata - přenašeči infekčních onemocnění; Vliv průmyslu na změny v krajině v důsledku lidské činnosti;
 • 9. ročník: Globální problematika světa.

Ukázka ročníkového projektu Trosečníci
(školní projekt Hrajeme si na...)

Hlavní myšlenka projektu: Žáci vytvoří skupiny a vžívají se do role ostrovních trosečníků. Každá skupina plní úkoly, které jim zajistí přežití v náročných podmínkách neobydleného ostrova a následně úspěšný návrat do civilizace. K tomu potřebují poznat sami sebe a spolupracovat s ostatními.
V projektu byly rozvíjeny tyto klíčové kompetence:
 • kompetence k učení
 • kompetence k řešení problémů
 • kompetence komunikativní
 • kompetence sociální a personální
 • kompetence občanská
 • kompetence pracovní
Věková skupina: 9 let (3. ročník)
Cíl projektu: Realizace průřezového tématu Osobnostní a sociální výchova hravou formou:
 • rozvíjet umění se pochválit a ohodnotit;
 • rozvíjet formulování myšlenek;
 • naučit se pracovat ve skupině;
 • rozvíjet umění komunikace a vyjadřování vlastního názoru;
 • naučit se respektovat pravidla komunikace ve skupině;
 • umět uznat práci druhých;
 • naučit se pomáhat ostatním členům skupiny;
 • naučit se pomáhat slabším členům skupiny;
 • naučit se respektovat názory jiných.
 • Další průřezová témata:
 • Environmentální výchova
  • Rozmanitost živé přírody
  Mediální výchova
  • Produktivní činnosti
  Vyučovací předměty: Český jazyk a literatura
  Prvouka
  Hudební výchova
  Výtvarná výchova, Tělesná výchova, Pracovní činnosti
  Časové rozvržení projektu: 4 vyučovací hodiny

  Průběh projektu

  Činnost a rozvíjené kompetence Metody a formy práce Průřezové téma
  Úvod:
  • uvítání a motivační rozhovor o náplni projektového dne a stanovení pravidel skupinové práce;
  • rozdělení do skupin podle barev (losování).
  Kompetence komunikativní:
  • žáci formulují a sdělují své myšlenky.
  Činnosti se odehrávají na koberci.

  Řízený rozhovor

  Dělení do skupin
  OSV
  Sociální rozvoj:
  • seberegulace a sebeorganizace;
  • pravidla skupinové práce - jejich dodržování;
  • komunikace, souvislý projev, prezentace názoru.
  Sociální rozvoj - mezilidské vztahy:
  • zdvořilé vystupování.
  Poslechově-pohybová část:
  • představení knihy Robinson Crusoe;
  • vyprávění o osudech trosečníků;
  • poslech zvukové nahrávky bouřky;
  • dramatizace ztroskotání lodi (vyjádření pohybem);
  • poslech MC kazety (první kroky Robinsona na ostrově);
  • rozhovor o nástrahách neznámého prostředí, o zachování života, o obživě, o samotě;
  • z dětí se stávají trosečníci, jsou odkázáni sami na sebe, musí si pomáhat;
  • stavba jednoduchého přístřešku.
  Kompetence k učení:
  • žáci poznávají novou knihu.
  Kompetence komunikativní:
  • žáci vyjadřují své pocity prostřednictvím pohybu a dramatizace.
  Kompetence občanské:
  • žáci se vciťují do situací druhého člověka;
  • uvědomují si základní lidské potřeby a jejich souvislost s prostředím, ve kterém člověk žije.
  Kompetence sociální a personální, Kompetence občanská:
  • žáci si uvědomují význam lidského společenství pro přežití jednotlivce a naopak.
  Řízený rozhovor

  Komunikační kruh
  Prezentace názorů skupiny

  Poslech nahrávky autentického zvuku bouře

  Dramatizace
  Pohybová cvičení (k vyjádření atmosféry)

  Poslech nahrávky, dramatizace příběhu
  OSV
  Osobnostní rozvoj -
  Rozvoj schopností poznávání, Sebepoznání a sebepojetí, Kreativita:
  • věcné naslouchání;
  • cvičení smyslového vnímání;
  • nehudební zvuky;
  • pohybové hry pro rozvoj představivosti a tvořivosti.
  Sociální rozvoj -
  Mezilidské vztahy:
  • moje vztahy k druhým lidem.
  Samostatná práce ve skupinách:
  • skupina volí svého vůdce a mluvčího v jedné osobě;
  • učitel vystupuje v roli rádce a pomocníka.
  Činnosti:
  • četba ukázek z knihy a následné vyhledávání odpovědí v textu;
  • poznávání a pojmenování živočichů, s kterými se trosečníci mohou setkat na ostrově;
  • poznávání a pojmenování dřevin, s kterými se trosečníci mohou setkat na ostrově.
  Kompetence k učení:
  • žáci poznávají nové rostliny a živočichy.
  Kompetence sociální a personální:
  • žáci přemýšlejí o přínosu své práce a práce ostatních spolužáků ve skupině.
  Skupinová práce

  Práce s pracovními listy

  Prezentace práce skupiny

  Dílčí hodnocení učitelem - přidělení bodů
  OSV
  Osobnostní rozvoj -
  Rozvoj schopností poznávání:
  • čtení jako zdroj informací;
  • zpracování údajů;
  • řešení problémů.
  Sociální rozvoj -
  Komunikace, Kooperace a kompetice:
  • komunikace ve skupině;
  • schopnost vést dialog, dovednost navazovat na druhé;
  • organizace práce ve skupině, podřízení se, vedení, prosazování vlastních názorů, vysvětlování, přesvědčování, podpora slabších členů skupiny.
  Morální rozvoj -
  Hodnoty, postoje, praktická etika:
  • odpovědnost, spolehlivost, spravedlivost, respektování.
  EV
  Ekosystémy:
  • rozmanitost živé přírody, ochrana přírody.
  Produktivní činnost ve skupinách:
  • psaní dopisu (měl by obsahovat popis situace trosečníků a prosbu o záchranu).
  Kompetence komunikativní:
  • žáci formulují své myšlenky a vyjadřují je v písemné i ústní podobě.
  Kompetence sociální a personální:
  • žáci přispívají svými nápady k práci skupiny;
  • oceňují nápady svých spolužáků;
  • jsou odpovědní za svá rozhodnutí - přijmou roli ve skupině a podle svých možností ji plní.
  Kompetence občanské:
  • žáci se vciťují do problémové situace druhého člověka.
  Skupinová práce

  Sestavení dopisu

  Prezentace práce skupiny

  Dílčí hodnocení učitelem i skupinami - přidělení bodů
  OSV
  Sociální rozvoj -
  Komunikace:
  • komunikace ve skupině;
  • formulace myšlenek a názorů;
  • komunikace v různých situacích.
  Výtvarná činnost ve skupinách:
  • pomoc nepřichází, trosečníci se musí spolehnout na vlastní schopnosti - postaví loď.
  Kompetence komunikativní:
  • žáci prezentují výsledky své práce ve skupině.
  Kompetence sociální a personální:
  • žáci podle svých schopností přispívají k práci skupiny;
  • přemýšlejí o práci své i ostatních spolužáků.
  Kompetence pracovní:
  • žáci vybírají vhodné materiály a nástroje;
  • zacházejí s používanými nástroji bezpečně;
  • dodržují stanovená pravidla při práci.
  Skupinová práce

  Výtvarné ztvárnění moře (balicí papír - A1, umělecké křídy)

  Výroba papírových loděk ve skupině (výběr šablon, barevný papír - stříhání, zdobení, lepení)

  Prezentace práce skupiny - výstava

  Dílčí hodnocení skupinami - přidělení bodů
  OSV
  Osobnostní rozvoj -
  Kreativita:
  • vlastní nápad a jeho realizace;
  • vyjádření emocí a pocitů.
  Sociální rozvoj -
  Komunikace

  Ukázka ročníkového semináře Globální problematika světa
  (školní projekt Seminářové dny)

  V projektu byly rozvíjeny tyto klíčové kompetence:
  • kompetence k učení
  • kompetence k řešení problémů
  • kompetence komunikativní
  • kompetence sociální a personální
  • kompetence občanská
  Věková skupina: 14-15 let (9. ročník)
  Cíl projektu:
  • Pochopit souvislosti a vztahy v přírodě, rozšířit poznatky z ekologie
  Vyučovací předměty:
  • Přírodopis
  • Fyzika
  • Zeměpis
  • Anglický jazyk
  • Německý jazyk
  • Informatika
  Časové rozvržení projektu: 4 vyučovací hodiny

  Průběh projektu (2. stupeň)

  Činnost Metody a formy práce Průřezové téma
  Motivační program - Projektová učebna - "Dopis z roku 2078":
  • projekce zaměřená na ekologické problémy budoucnosti (vyčerpání přírodních zdrojů - voda, vzduch, likvidace planety člověkem).
  Kompetence občanská:
  • žáci se vciťují do popisované situace.
  Řízený rozhovor OSV
  Morální rozvoj -
  Hodnoty, postoje, praktická etika:
  • pocit odpovědnosti za budoucí život na Zemi.
  1. stanoviště - prezentace žáků (vytvořené v Power Pointu) na téma Abiotické podmínky:
  • alternativní zdroje energie, situace u nás a v Evropě;
  • jaderná energie, bezpečnost jaderných elektráren, jaderný odpad a životní prostředí.
  Kompetence komunikativní:
  • žáci prezentují svá zjištění;
  • naslouchají druhým během prezentace.
  Kompetence k učení:
  • žáci zaznamenávají zjištěné informace do své složky, na které pracují během celého projektu.
  Předvedení prezentací pomocí Microsoft Power Pointu

  Využití modelů

  Řízený rozhovor

  Diskuze

  Vytváření vlastních materiálů
  EV
  Základní podmínky života:
  • energie, přírodní zdroje.
  Lidské aktivity a problémy životního prostředí:
  • problematika odpadů;
  • průmysl a životní prostředí;
  • globální problémy.
  Vztah člověka k prostředí OSV
  Osobnostní rozvoj -
  Rozvoj schopnosti poznávání, Sebepoznání a sebepojetí:
  • jak může jedinec ovlivnit danou problematiku.
  orální rozvoj -
  Hodnoty, postoje, praktická etika:
  • odpovědnost za své rozhodnutí a jednání.
  2. stanoviště - vyhledávání informací prostřednictvím internetu, odborných časopisů (21. století, Epocha, Lidé a země)

  Kompetence k učení, kompetence k řešení problémů:
  • žáci vyhledávají a třídí informace;
  • získávají nové poznatky z ekologie.
  Práce s odbornou literaturou

  Vyhledávání a třídění informací z internetu
  MV
  Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení:
  • odborná a populárně naučná literatura.
  3. stanoviště:
  • souvislosti mezi globální problematikou světa a biotickými a abiotickými podmínkami;
  • problematika povodní, znečištění vzduchu, globálního oteplování a ochlazování, civilizační choroby.
  Kompetence občanská:
  • žáci si uvědomují souvislosti mezi činností lidí a změnami přírodních podmínek na celé Zemi.
  Kompetence komunikativní:
  • žáci formulují vlastní názory;
  • zaujímají stanovisko k diskutované problematice;
  • naslouchají druhým - reagují na promluvy druhých.
  Diskuse EV
  Základní podmínky života:
  • ochrana biologických druhů;
  • voda a ovzduší;
  • půda.
  Lidské aktivity a problémy životního prostředí:
  • globální problémy;
  • zásahy do rovnováhy Země.
  Ekosystémy
  Vztah člověka k prostředí
  4. stanoviště:
  • uvedená problematika v jazyce, kterému se žáci věnují (anglická a německá verze).
  Kompetence komunikativní:
  • žáci se vyjadřují na dané téma v cizím jazyce.
  Výklad

  Dialog

  Tvorba koláže
  OSV
  Osobnostní rozvoj - Rozvoj schopností poznávání, Sebepoznání a sebepojetí:
  • jak může jedinec ovlivnit danou problematiku.
  Morální rozvoj - Hodnoty, postoje, praktická etika:
  • odpovědnost za své rozhodnutí a jednání.  Stupeň vzdělávání a období vzdělávání 1. a 2. stupeň základní školy
  Dílčí cíle dané aktivity Utváření a rozvíjení KK:
  • kompetence sociální a personální
  • kompetence občanská
  • kompetence k řešení problémů
  Integrace vzdělávacího obsahu z jiných vzdělávacích oborů, resp. průřezových témat Osobnostní a sociální výchova
  • Osobnostní rozvoj
  • Sociální rozvoj
  • Morální rozvoj
  Environmentální výchova
  • Ekosystémy
  • Základní podmínky života
  • Lidské aktivity a problémy životního prostředí
  • Vztah člověka k prostředí
  Didaktická povaha příspěvku Metodický příspěvek
  Organizační forma výuky Projekty
  Předpokládaný časový nárok Celodenní projekt
  Nutné pomůcky a prostředky Viz text

  Licence

  Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

  Hodnocení od uživatelů

  Článek nebyl prozatím komentován.

  Váš komentář

  Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

  Článek není zařazen do žádného seriálu.

  Téma článku:

  Osobnostní a sociální výchova