Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku

Ikona prakticky

www.žádný problém

Ikona prikladIkona projekt
Autor: Mirka Gardoňová
Anotace: Během tohoto dlouhodobého projektu by se žáci měli zdokonalit ve využívání počítače v každodenním životě a společnými silami vytvořit internetové stránky své třídy. Projekt poskytuje velké množství prostoru pro vlastní iniciativu žáků a pro propojení učiva jednotlivých předmětů.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
 1. Základní vzdělávání » Kompetence komunikativní » využívá informační a komunikační prostředky a technologie pro kvalitní a účinnou komunikaci s okolním světem
 2. Základní vzdělávání » Kompetence sociální a personální » přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, chápe potřebu efektivně spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu, oceňuje zkušenosti druhých lidí, respektuje různá hlediska a čerpá poučení z toho, co druzí lidé myslí, říkají a dělají
 3. Základní vzdělávání » Kompetence k řešení problémů » vyhledá informace vhodné k řešení problému, nachází jejich shodné, podobné a odlišné znaky, využívá získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant řešení, nenechá se odradit případným nezdarem a vytrvale hledá konečné řešení problému
Očekávaný výstup:
 1. základní vzdělávání » Informační a komunikační technologie » 1. stupeň » Informační a komunikační technologie » Základy práce s počítačem » 1. a 2. období » využívá základní standardní funkce počítače a jeho nejběžnější periferie
 2. základní vzdělávání » Informační a komunikační technologie » 1. stupeň » Informační a komunikační technologie » Vyhledávání informací a komunikace » 1. a 2. období » komunikuje pomocí internetu či jiných běžných komunikačních zařízení
 3. základní vzdělávání » Jazyk a jazyková komunikace » 1. stupeň » Český jazyk a literatura » Komunikační a slohová výchova » 2. období » píše správně po stránce obsahové i formální jednoduché komunikační žánry
Mezioborové přesahy a vazby: Nejsou přiřazeny žádné mezioborové přesahy.
Průřezová témata:
 1. Základní vzdělávání » Mediální výchova » tvorba mediálního sdělení
 2. Základní vzdělávání » Výchova demokratického občana » Občanská společnost a škola
 3. Základní vzdělávání » Osobnostní a sociální výchova » Komunikace
Organizace řízení učební činnosti: Skupinová, Individuální
Organizace prostorová: Školní třída, Specializovaná učebna
Nutné pomůcky: Počítačová učebna, internetové připojení, fotoaparát, tiskárna, výtvarný materiál
Klíčová slova: Informační a komunikační technologie, internet, využití internetu
Příspěvek může být vzhledem k datu publikace zastaralý. V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.

Cíl výuky:

Cílem projektu bylo vytvoření webových stránek naší třídy.

Žáci se měli naučit:

 • vyhledávat informace na internetu
 • používat svou mailovou schránku
 • orientovat se na třídním webu a využívat ho
 • spolupodílet se na jeho tvorbě
 • psát a publikovat články do jeho rubrik
 • prezentovat naši třídu, školu i město na internetu

Projekt  www.žádný problém byl realizován ve čtvrtém ročníku v rámci jedné třídy během téměř dvou měsíců. Kromě vícehodinových bloků, které se věnovaly tomuto tématu, daná problematika prolínala téměř do všech předmětů a vyučovacích hodin.

Téma: Počítač - můj přítel a pomocník na celý život.

Zadání úkolů pro žáky:

 • vymyslete co možná nejvhodnější internetovou adresu
 • založte třídní webové stránky
 • společně zvolte jejich grafickou podobu
 • nakreslete logo naší třídy
 • zvolte jednotlivé rubriky webu a vkládejte do nich příspěvky
 • založte a naučte se používat svoji e-mailovou schránku
 • vyhledávejte informace na internetu
 • naučte se základní manipulaci s digitálními fotografiemi
 • naučte se ukládat a přenášet data pomocí počítače
 • pokuste se na internetu vyhledat vhodné odkazy pro výuku zábavnou formou

Realizace

1. Motivací pro žáky byla hned v úvodu soutěž ve vymýšlení internetové adresy našich budoucích internetových stránek. Demokratickým způsobem jsme z mnoha návrhů hlasováním vybrali ten, který se líbil nejvyššímu počtu žáků.

2. V počítačové učebně jsme na portálu www.estranky.cz založili třídní internetové stránky a společně jsme se dohodli na jejich grafické podobě. 

3. Při výtvarné výchově se každý pokusil nakreslit logo třídy. Také tentokrát vzešel vítězný návrh z hlasování. Ten potom vybraná skupina naskenovala a umístila na stránky.

logo
1. Logo

4. Žáci si prohlíželi webové stránky jiných škol a tříd, vytvářeli si představu o tom, jaké by chtěli mít své stránky. V následné dikuzi jsme se dohodli na struktuře stránek a vytvořili jsme si základní rubriky. Každá skupina měla pro danou rubriku nalézt vhodný název a napsat do ní alespoň jeden příspěvek. Vzniklé rubriky: Úvod, Kontakty, O nás, Pro výuku, Pro rodiče, Rozvrh hodin, Co jsme prožili, Co nás čeká, Oslavenci, Napište nám.

5. Při hodinách slohu se každý pokusil napsat příspěvek do rubriky Co jsme prožili. Ty nejzdařilejší jsme uveřejnili.

6. Každý z žáků si (pokud ji již neměl) založil svou e-mailovou schránku a naučil se posílat zprávy včetně přikládání souborů. Velice zábavná byla hra „Na e-mailovou poštu“, při níž si žáci posílali či přeposílali tajnou zprávu - obdoba hry na tichou poštu. Záleželo nejen na správnosti, ale i na rychlosti.

7. Při hře „Na detektivy“ si zase každý vyzkoušel, do jaké míry umí vyhledávat informace na internetu. Během jedné hodiny měl v počítačové učebně najít odpovědi na deset různorodých otázek, které měly návaznost na probírané učivo.

8. Žáci se také naučili zacházet s digitálním fotoaparátem, stahovat fotografie do počítače a umisťovat je na naše stránky. Vznikla tak fotogalerie, která se úspěšně rozrůstá a díky které mohou i rodiče nahlédnout do zákulisí naší školní práce a fotografie si vytisknout.

Celý projekt žáky velmi bavil a jeho velký význam vidím především v praktickém vyústění. Webové stránky naší třídy jsou i téměř po roce plně funkční, stále se rozšiřují a jsou dobrým pomocníkem žáků i rodičů.

Při práci s daty žáků na internetu je vždy choulostivá otázka osobních údajů žáků a rodičů. V příloze proto uvádím vzor souhlasu rodičů. Formulář přílohy dodal dle zkušeností ve své škole a po právní konzultaci bez nároku na honorář recenzent článku pan učitel Petr Naske.

Reflexe:

Téma bylo pro mé žáky více než zajímavé a přitažlivé a jeho bezprostřední propojení s praxí (tvorba vlastních webových stránek)  ho činilo ještě atraktivnějším. Všechny získané znalosti a dovednosti mohli ihned zúročit při vytváření internetových stránek naší třídy. Uvědomovali si smysluplnost své práce, ale i velkou míru zodpovědnosti. Vždyť výsledky jejich snažení jsou na internetu přístupné široké veřejnosti. Žáci byli nuceni spolupracovat, komunikovat, společně pracovat a tvořit, ale také si práci dělit a organizovat. Největší obtíže jim dělalo dohodnout se.

Projekt probíhal ve čtvrtém ročníku, příště bych ho však raději zařadila až do páté třídy. Je časově náročný a doporučuji ho realizovat v průběhu jednoho až dvou měsíců. Na závěr je nutné stanovit kritéria a osoby zodpovědné za spravování webových stránek. Jejich tvorbu by měl mít učitel stále pod kontrolou.

Při tvorbě webových stránek můžete samozřejmě využít i jiné portály - např. Google Sites (sites.google.com), Webgarden (webgarden.cz), webnode (webnode.cz) ad. Já však mám s eStránkami velmi dobré zkušenosti, proto jsme zvolili právě jejich služby.

Pokud má vaše škola své internetové stránky, je dobré do nich vložit odkaz na třídní web. Podobně jsme tak učinili i my, čímž se návštěvnost našich stránek mnohonásobně zvětšila.

Naš projekt inspiroval i některé mé kolegyně a kolegy a doufám, že budou inspirovat třeba i vás.

Přílohy:
NáhledTypVelikostNázev
Odstranitdoc28 kBFormulář souhlasu rodičů
Anotované odkazy:
eStranky.cz - vytvoř si svůj webeStranky umožňují velice snadno a zdarma vytvořit vlastní internetové stránky nebo galerie fotografií. Nabízejí předsnatavené šablony s obsahovou strukturou a vzhledem stránek.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.
Nahlásit příspěvek
INFO
Publikován: 26. 04. 2010
Zobrazeno: 10863krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 3.5

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
GARDOŇOVÁ, Miroslava. www.žádný problém. Metodický portál: Články [online]. 26. 04. 2010, [cit. 2020-08-10]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/ZCA/8119/WWWZADNY-PROBLEM.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře RSS komentářů článku
1.Autor: Recenzent1Vloženo: 26. 04. 2010 15:21
Stránky třídy jsem viděl, jsou moc povedené a funkční, zvídavým čtenářům nejen z řad učitelů prvního stupně doporučuji autorku kontaktovat a sdílet s ní názory o možném webu třídy právě na Vaší škole. V době, kdy jsou už i někteří čtvrťáci ze základek na Facebook (i třeba neznalostí rodičů) je jediná cesta nabízet dětem sdílení a informace právě na webu ze strany školy :-)
1.Autor: Pavlína HublováVloženo: 26. 04. 2010 16:51
Děkuji za pěkný popis. Mám podobné zkušenosti (i když jsme to asi nedotáhli do takové dokonalosti), jen jsme kvůli příjemnému propojení na dokumenty zvolili stránky ve formě blogu. Vyplynulo to z našich aktivit - bylo prostě potřeba někde publikovat výtvory z hodin informatiky, referáty, prezentace apod.
2.Autor: Janek WagnerVloženo: 26. 04. 2010 22:31
Připomínka k výběru Web 2.0 redakčních systémů: je třeba primrozlišovat typ. Jsou blogy, wiki atd. Google Sites se v české verzi jmenují Weby Google.
3.Autor: Janek WagnerVloženo: 26. 04. 2010 22:33
Připomínka k výběru Web 2.0 redakčních systémů: je třeba primárně rozlišovat typ. Jsou blogy, wiki atd. Google Sites se v české verzi jmenují Weby Google.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.