Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > základní vzdělávání > Informační a komunikační technologie > Padlet aneb Hobbys und Sport ve výuce ně...

Ikona prakticky

Padlet aneb Hobbys und Sport ve výuce němčiny

Ikona inspirace
Autor: Mgr. Ivana Brabcová
Spoluautor: Mgr. Kamila Sladkovská
Anotace: Padlet je online aplikace a všestranný nástroj, který je jednoduchý na přípravu a intuitivní pro uživatele, kteří chtějí vkládat a soustředit obsah k jednomu tématu na jedno místo. Padlet lze využít v jakékoliv vyučovací hodině. Široké využití má zvláště v hodinách cizích jazyků. Místo klasických brainstormingových nástrojů či bez nutnosti připravovat žákům hlasovací zařízení lze žáky s využitím jejich mobilních zařízení vtáhnout a aktivizovat kdykoliv během hodiny.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
 1. Základní vzdělávání » Kompetence k učení » vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě
 2. Základní vzdělávání » Kompetence k učení » vybírá a využívá pro efektivní učení vhodné způsoby, metody a strategie, plánuje, organizuje a řídí vlastní učení, projevuje ochotu věnovat se dalšímu studiu a celoživotnímu učení
 3. Základní vzdělávání » Kompetence sociální a personální » účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu, na základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce
Očekávaný výstup:
 1. základní vzdělávání » Informační a komunikační technologie » 2. stupeň » Informační a komunikační technologie » Zpracování a využití informací » používá informace z různých informačních zdrojů a vyhodnocuje jednoduché vztahy mezi údaji
 2. základní vzdělávání » Informační a komunikační technologie » 2. stupeň » Informační a komunikační technologie » Zpracování a využití informací » zpracuje a prezentuje na uživatelské úrovni informace v textové, grafické a multimediální formě
 3. základní vzdělávání » Jazyk a jazyková komunikace » 2. stupeň » Další cizí jazyk » Mluvení » sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat
Mezioborové přesahy a vazby: Nejsou přiřazeny žádné mezioborové přesahy.
Průřezová témata:

Nejsou přiřazena žádná průřezová témata.

Klíčová slova: cizí jazyky, německý jazyk, ICT, IT dovednosti, digitální gramotnost, online nástroje, cloudové technologie
Příspěvek může být vzhledem k datu publikace zastaralý. V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.

Využití ICT: 

 • počítač připojený k internetu
 • interaktivní tabule/pc s projektorem
 • tablety
 • případně vlastní žákovská zařízení

ICT cíle:

 • rozvoj tvořivosti a vyjadřování prostřednictvím multimediálních formátů
 • rozvoj digitální gramotnosti
 • tvorba online nástěnky – spolupráce za využití cloudových technologií

Jazykové cíle:

 • ptá se na záliby druhých lidí a na podobné otázky umí odpovídat
 • sdělí, co dělá a nedělá rád(a), co se mu líbí a nelíbí (například co se týká zálib, volného času a školy)
 • zeptá se na to, co lidé dělají ve volném čase a v různých ročních obdobích, popřípadě měsících a odpovídá na podobné otázky
 • rozšíření slovní zásoby k tématu Hobbys und Sport
 • procvičení slovní zásoby tématu die Jahreszeiten und Monate
 • práce s online slovníkem
 • porozumí krátkým a jednoduchým textům
 • sdělí jednoduše základní informace s pomocí vizuálních podkladů
 • procvičování vět s použitím záporu „nicht“
 • procvičování slovosledu

Přínos aktivity:

 • atraktivní výukové postupy a prostředí
 • tvořivost
 • zapojení všech žáků

Rizika aktivity:

 • nedostatečná zkušenost při práci s online nástroji
 • náročnost na přípravu a vedení na straně učitele
 • delší časová náročnost
 • funkční internetové prostředí

Ročník:

7. ročník ZŠ

Časová dotace:

2 výukové hodiny (1 hodina na seznámení s aktivitou a zadání úkolu žákům + 1 hodina na realizaci, práci s příspěvky na nástěnce)

Popis nástroje:

Padlet (https://padlet.com/) je bezplatná aplikace na tvorbu sdílených online nástěnek. Respektive se jedná o virtuální zeď, na kterou lze vložit „papírky“ s textem, obrázky, videy, soubory či odkazy. Jedná se o atraktivní nástroj, který mohou uživatelé využívat jak přímo prostřednictvím webového rozhraní, tak pomocí aplikací pro Android (Google) a iOS (Apple). Nástroj je dostupný v anglickém jazyce.

Padlet je možné využít ve výuce různými způsoby:

 1. Portfolio učitele, kam může ukládat odkazy na zajímavé stránky a zdroje, úkoly pro žáky apod.
 2. Portfolio žáka, kde dokladuje výsledky své práce.
 3. Nástroj pro rychlý online brainstorming, evaluaci apod.
 4. Nástroj pro sdílení prací žáků.
 5. Kombinací různých způsobů využití – sdílení prací žáků, brainstorming, analýza a syntéza získaných informací, třídění atd. (V aktivitě využívám tento poslední způsob.)

Uživatelé mohou aplikaci Padlet využívat v plném rozsahu zdarma i bez registrace. Já však registraci doporučuji, všechny vytvořené padlety se pak shromažďují pod jedním uživatelským účtem.

Popis aktivity:

V rámci probírání tématu Hobbys jsem připravila pro celou třídu jeden společný padlet, kam každý žák z domova vložil příspěvek/příspěvky, s německy napsaným názvem koníčku či sportu, který rád provozuje. Dobrovolně mohli žáci přidat fotografii z rodinného alba. Během další hodiny jsme s padletem a vloženými příspěvky pracovali; tvořili věty, otázky, odpovědi, procvičovali slovosled vět tázacích a oznamovacích, třídili koníčky na ty, které se provozují v létě, v zimě apod.

 1. Nejprve jsem v nástroji Padlet vytvořila jeden tzv. padlet/nástěnku. Upravila jsem název padletu, popis, k čemu slouží, a vložila zadání pro žáky.
 2. V hodině jsem žákům zobrazila padlet, seznámila je se zadáním úkolu a ukázala jim, jak se do padletu vloží příspěvek. Odkaz na padlet si žáci opsali, já jej ještě pro jistotu vložila na web školy na stránku třídy.
 3. Pak následovala samostatná domácí práce žáků, kteří na padlet vložili své koníčky a popřípadě přidali fotografie.
 4. V další hodině jsme pracovali s výstupy na padletu. Tvořili jsme věty.
 5. Poté s pomocí učebnice a online slovníku žáci do padletu vložili další možné aktivity a rozšířili tak společně utvořenou slovní zásobu.
 6. Přidané příspěvky jsme dále rozdělili dle možnosti jejich provozování v různých ročních obdobích (Im Frühling, im Sommer, im Herbst, im Winter) a v různých měsících. Tvořili jsme opět věty s využitím informací na padletu.
 7. Na závěr žáci opsali všechnu vloženou slovní zásobu k tématu Hobbys und Sport do svých sešitů.

Průběh aktivity:

Než začnete s realizací této aktivity v hodinách, je nutné, aby se učitel dobře se s nástrojem seznámil. Každý žák by měl mít během realizace aktivity přístup k počítači, tabletu či chytrému mobilnímu telefonu s připojením na internet. Používání dotykových zařízení se ukázalo jako intuitivnější a tedy i vhodnější.

1. Tvorba a editace padletu

Při přípravě padletu můžete samozřejmě využít editačních nástrojů, které tato aplikace nabízí. Pokud vytváříte padlet jakožto zaregistrovaný uživatel, můžete tato nastavení kdykoliv změnit. Všechny editační nástroje naleznete vpravo na černé liště pod ikonkou s ozubeným kolečkem. Je možné nastavit základní informace – název padletu, popis a tzv. portrait – obrázek, zobrazující se vedle názvu a popisu padletu.

Změnit lze i pozadí padletu/nástěnky, a to pomocí záložky „WALLPAPER“.

Styl řazení příspěvků poté nastavíte v záložce „LAYOUT“. Pro aktivitu, kterou zde popisuji, doporučuji nastavit řazení „Grid“ – do mřížky, všechny příspěvky budou pěkně viditelné.

V záložce „PRIVACY“ potom nezapomeňte nastavit padlet tak, aby si jej mohli žáci zobrazit, vkládat své příspěvky a zároveň aby mohli pouze své příspěvky editovat.

V záložce „ADDRESS“ můžete odkaz na padlet upravit tak, aby byl uživatelsky příjemnější (př. http://padlet.com/i_brabcova/hobbys).

2. Seznámení s náplní, cíli aktivity a nástrojem Padlet

V rámci vyučovací hodiny jsem žákům představila nástroj Padlet a na interaktivní tabuli jsem jim ukázala, jak funguje přidávání příspěvků – textů i obrázků. Vložila jsem na padlet první lísteček s mým koníčkem a fotografií. Seznámila jsem je s aktivitou, při které Padlet využijeme, zadala jim samostatný úkol na doma. Žáci, kteří měli své mobilní zařízení u sebe, mohli přidání lístečků vyzkoušet ihned také.

Na obrázku níže je ukázka, jak vypadá rozpracovaný příspěvek před vložením. Název příspěvku je předem naformátovaný červeným textem, žáci zde měli uvést své jméno, do textu níže potom jejich koníček. Pokud mají zájmů více, každý napsal na samostatný lísteček, což jsme později využili při třídění zájmů dle ročních období. Ikony v dolní části lístečku slouží k nahrávání audia, videa, přidání dokumentu, fotografie.

Je dobré žáky upozornit, že své vlastní příspěvky mohou kdykoliv později upravovat, popřípadě mazat.

Žáci samozřejmě musí znát URL adresu padletu. Tu si mohou opsat z tabule, můžete ji vložit na web školy. V záložce určené ke sdílení padletu najdete možnost sdílet jej na Facebooku, Twitteru a jiných sociálních sítích. Jistě se hodí i možnost padlet exportovat do počítače jako obrázek, pdf soubor, kde je přehledně zaznamenáno, kdo, kdy a co vložil do padletu aj. Padlety je možné vkládat přímo do webových stránek, tzv. embedovat. Vaši práci se sdílením odkazu a jeho vepisování do prohlížeče může usnadnit již každému padletu vygenerovaný QR kód.

3. Kontrola příspěvků před vyučovací hodinou

Ještě než budete při výuce pracovat s padletem, je nutné překontrolovat, zda žáci splnili úkol. Fáze, kdy žáci plní zadaný domácí úkol vložením příspěvku se svými oblíbenými koníčky, se může stát problematickou. Žáci, kteří nemají doma přístup k internetu, mohou využít počítač ve škole, v knihovně apod. Úspěch ale závisí i na samotném přístupu žáků a zodpovědném splnění úkolu. Pokud někteří žáci úkol předem nesplní, je vhodné s nimi před samotnou vyučovací hodinou padlet doplnit.

4. Práce s padletem při hodině, využití možnosti třídění a přesunu příspěvků

V hodině určené k práci s padletem je nutné, aby měl každý žák zařízení s připojením na internet. Mohou použít své mobilní telefony, tablety, počítače.

Na začátku hodiny jsem zobrazila padlet s příspěvky na interaktivní tabuli a každý žák představil své koníčky. Výhodou využití interaktivní tabule a aplikace padlet je možnost intuitivně s lístečky na ploše zacházet, přesouvat je, editovat atp., navíc mohou tyto úpravy sledovat všichni žáci a učit se tak, jak s aplikací zacházet. Použili jsme věty typu: Ich mag Ski laufen.

Poté si žáci ve dvojicích kladli otázky týkající se vložených příspěvků, př. Mag Ivana lesen? Procvičovali jsme tak věty s kladnou a zápornou odpovědí typu: Ja, sie mag lesen. Nein, sie mag nicht lesen.

Jakmile jsme procvičili věty s příspěvky, které žáci vložili z domova, vybídla jsem je, aby s pomocí učebnice, popřípadě slovníku, přidali do padletu další možné koníčky. Nyní však už neuváděli svá jména, ale rovnou psali zájmy. Já jsem mezitím opravila již vložené příspěvky tak, aby ani u nich již jména nebyla.

Další aktivitou bylo třídění koníčků dle možnosti jejich provozování v různých ročních obdobích. Pro tuto aktivitu je nutné nastavit styl řazení příspěvků v padletu na tzv. FREEFORM. Toto nastavení umožní volně pohybovat s příspěvky.

Do padletu jsme vložili i další čtyři nové příspěvky s názvy ročních období – Im Winter, Im Frühling, Im Sommer, Im Herbst. Vyvolaní žáci poté tvořili věty typu: Ich lese im Herbst. Ich fahre im Sommer Rad. Ich spiele im Winter Hockey. Přitom žáci přesouvali příspěvky k příslušnému ročnímu období. Procvičovali jsme také německé názvy měsíců, tvořili dále věty: Ich spiele im April Schach.

5. Závěr aktivity a hodnocení

Na závěr aktivity žáci opsali všechny koníčky do svých sešitů, čímž si upevnili psanou podobu výrazů v němčině. Za samotnou práci s padletem žáci hodnoceni nebyli. V dalších navazujících hodinách jsme se nadále věnovali tématu Hobbys und Sport, využívali slovní zásobu získanou aktivitou s padletem. Prověření znalostí poté proběhlo v testu na závěr lekce.

Zařazení do seriálu: Tento článek je zařazen do seriálu Digitální technologie ve výuce cizích jazyků.

Ostatní články seriálu:

Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.
Nahlásit příspěvek
INFO
Publikován: 06. 01. 2016
Zobrazeno: 5946krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku : 5
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

2 uživatelé Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
BRABCOVÁ, Ivana. Padlet aneb Hobbys und Sport ve výuce němčiny. Metodický portál: Články [online]. 06. 01. 2016, [cit. 2020-04-07]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/ZC/20627/PADLET-ANEB-HOBBYS-UND-SPORT-VE-VYUCE-NEMCINY.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.