Pozor! Jste na staveništi. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články >

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > > Využití variabilních provozů ve vyučovacích...

Využití variabilních provozů ve vyučovacích jednotkách tělesné výchovy na 1. stupni ZŠ – 4. díl


Tento příspěvek navazuje na texty Využití variabilních provozů ve vyučovacích jednotkách tělesné výchovy na 1. stupni ZŠ - 1. díl, Využití variabilních provozů ve vyučovacích jednotkách tělesné výchovy na 1. stupni ZŠ - 2. díl a Využití variabilních provozů ve vyučovacích jednotkách tělesné výchovy na 1. stupni ZŠ - 3. díl.


Motivace

Tématem a motivací pro tento variabilní provoz (VP) se stali slavné osobnosti v oblasti sportovních her, jež jsou zastoupeny na jednotlivých stanovištích. Žáci se snažili napodobit slavné sportovce v dovednostech, které tvoří základ jednotlivých sportovních her.

Organizace

Žáci 4. ročníku již strukturu vyučovací jednotky s využitím variabilního provozu měli osvojenou, proto nebylo třeba je s průběhem podrobněji seznamovat, nicméně jsme důležité instrukce zopakovali (čas na stanovišti, řešení problémů na stanovišti, např. počty míčů).

Rozdělení žáků bylo náhodné - při nástupu byla rozdána čísla a žáci poté utvořili skupinky podle odpovídajících čísel. Jiné rozdělení může být provedeno na základě vlastního uvážení učitele - např. utvořit skupinu žáků, kteří spolu příliš nekomunikují, nebo naopak skupinu žáků, kteří se dobře znají. Učitel tímto rozdělením sleduje vzájemnou kooperaci ve třídě, sociální vztahy atd.

Žáci pracovali samostatně podle plánku umístěného na již známém místě v tělocvičně a také podle úkolových karet, které však měly k dispozici pouze dvě skupiny. Na společném plánku byly pohybové činnosti na stanovištích č. 3, 4, 5 popsány, žáci si ve skupince ujednotili, jaké pomůcky, náčiní či nářadí ke stanovištím náleží. Poté odpovídající druh a počet pomůcek připravili. K přípravě stanoviště č. 1 a 2 bylo zapotřebí více pomůcek a upřesnění pohybových činností, z tohoto důvodu skupiny žáků, kteří připravovali tato stanoviště, využili úkolových karet. Při výdeji pomůcek ze skladu jsme pro jistotu ověřovali, jaké stanoviště mají žáci připravit. Po přípravě, rychlé kontrole a ukázce jednotlivých pohybových činností na stanovištích může VP začít.

Čas na stanovišti - 2 minuty, žáci se dokázali přemístit na následující stanoviště a prostudovat danou dovednost do 15 sekund.

Seznam a popis jednotlivých stanovišť

  1. Střelba na koš
  2. Slalom a střelba fotbalovým míčem
  3. Líný tenis
  4. Přihrávky jednoruč a obouruč
  5. Florbal

Popis jednotlivých stanovišť

1. Střelba na koš

Cílem bylo zdokonalení střelby na koš z různých vzdáleností.
Žáci prováděli střelbu na koš z položených obručí v různých vzdálenostech v půlkruhu před basketbalovým košem. 

Střelba na koš
1. Střelba na koš
 

2. Slalom a střelba fotbalovým míčem

Cílem bylo zdokonalení vedení míče nohou a střelby.
Žáci vedli míč pravou i levou nohou mezi 6 kužely a zakončovali střelbou na branku. 

Slalom a střelba fotbalovým míčem
2. Slalom a střelba fotbalovým míčem
 

3. Líný tenis

Cílem bylo zdokonalení jemné a hrubé motoriky ruky a celé paže prostřednictvím přihrávek.
Žáci se postavili ve dvojici proti sobě a přihrávali si bez doteku země nebo o zem. Je možné vystřídat držení v levé i pravé ruce. Žáci vytvořili dvojice samostatně, dle vlastní volby. 

 Líný tenis
3. Líný tenis
 

4. Přihrávky jednoruč a obouruč

Cílem bylo zdokonalení přihrávek obouruč a jednoruč.
Žáci se postavili ve dvojici proti sobě a přihrávali si jednoruč nebo obouruč. U přihrávek jednoruč je možné vystřídat levou i pravou paži. Žáci měli možnost volby - při vytváření dvojic, druhu přihrávek i jejich počtu.

Přihrávky jednoruč a obouruč
4. Přihrávky jednoruč a obouruč
 

5. Florbal

Cílem bylo zdokonalit vedení míčku florbalovou hokejkou a manipulaci s hokejkou a míčkem.
Žáci vedli míček florbalovou hokejkou mezi kužely a tyčemi položenými na podlaze svou vlastní dráhou - neprovádí slalom. 

Florbal
5. Florbal
 

Diskuze

Tento VP byl realizován jako poslední v pořadí čtyř VP. Snažili jsme se, aby žáci pracovali co nejvíce samostatně, a to podle úkolových karet a společného plánku. Učitel zde působil jako „malý rádce a pozorovatel". Žáci potřebovali pomoc pouze při výdeji pomůcek ze skladu. Přípravu stanovišť, pochopení a samotný průběh na stanovištích zvládli bez potíží.

Krátce ke stanovištím:

  • U stanoviště č. 1 je třeba zkontrolovat dostatečnou vzdálenost obručí nejen od basketbalového koše, ale i vzdálenost obručí od sebe samotných, aby žáci měli dostatek prostoru a nedocházelo např. ke zbytečným pádům míčů na hlavu.
  • Pro přípravu a průběh pohybových činností na stanovišti č. 2 jsme zdůvodu nedostatku fotbalových míčů použili míče volejbalové, lze využít i míče molitanové.
  • Na stanoviště č. 3 je třeba v tělocvičně vyhradit vhodný prostor tak, aby žáci raketami neohrožovali ostatní spolužáky, ale zároveň měli na zdokonalování této dovednosti dostatek prostoru.
  • Na stanovišti č. 4 a jsme předpokládali dovednost již natolik osvojenou, že jsme je umístili doprostřed tělocvičny, a tím i samotného VP. Žáci si přihrávali bez problémů, avšak tu a tam jim míč upadl a částečně tak narušil chod jiného stanoviště, s čímž je však třeba počítat. Může se tak stát, i když bude stanoviště umístěno v jiné části tělocvičny.
  • Příprava stanoviště č. 5 probíhala bez potíží, žáci k ní přistoupili velice zodpovědně, čemuž odpovídala i jejich následná činnost na tomto stanovišti.

Musím konstatovat, že tento VP probíhal v poklidu jak z hlediska přípravy pomůcek a stanovišť, tak pečlivého prostudování činností a následného průběhu samotného VP. Žáci pracovali opravdu samostatně a učitel zde působil jako koordinátor a poradce. Bezproblémový průběh tohoto VP a zodpovědnost žáků při opakování dovedností přičítáme hlavně zájmu samotných žáků dané třídy. Na dotaz, který z VP se jim více líbil, měli všichni jasnou odpověď - byl to právě tento VP zaměřený na sportovní hry.

Přílohy:
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám