Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Cizí jazyky v projektech EU
Odborný článek

Cizí jazyky v projektech EU

20. 11. 2013 Základní vzdělávání
Autor
PhDr. Jitka Tůmová

Anotace

Článek podává informace o vybraných projektech podpořených Evropskou unií. Projekty jsou zaměřené na podporu výuky cizích jazyků v základním vzdělávání. Příklady byly vybrány tak, aby zahrnovaly širokou skupinu žáků s různou motivaci a učebními styly.

Článek se zabývá třemi projekty, které byly podpořeny z prostředků Evropské unie. Projekty se týkají především oblasti výuky cizích jazyků v základním vzdělávání. Po změnách v koncepci jazykového vzdělávání se téměř všichni žáci v průběhu základního vzdělávání setkávají se dvěma cizími jazyky. S tím souvisí i potřeba podpory rozvoje jejich jazykových a komunikativních dovedností s ohledem na nadání, motivaci, učebním styly a strategie. Cílem článku je představit některé z projektů, které mohou být zdrojem široké škály nápadů a aktivit vhodných pro výuku cizích jazyků na základní škole. V informaci o každém projektu je uveden odkaz a zájemci tak mohou získat podrobnosti včetně kontaktů na tvůrce projektů.

Active English

Z názvu projektu vyplývá i jeho zaměření na vytvoření a následně zařazení nových a netradičních metod s důrazem na rozvoj komunikativní kompetence. Cílem projektu je podpora výuky anglického jazyka na druhém stupni základních škol. Nedílnou součástí jsou metody podporující efektivitu výuky a motivaci žáků k učení.

Výstupem projektu jsou čtyři metodiky, které vznikly v průběhu realizace 12 seminářů pro učitele. Už z názvů metodik (Rozbalte to po síti!, Dáme řeč?, Nehraj to na mě!, Kdo si hraje, nezlobí) je patrné zaměření na komunikaci a pestré, zábavné a motivující aktivity.

Prostřednictvím seminářů došlo k ověření účinnosti nových postupů a tvorbě testů. Testování znalostí žáků, vyhodnocení jejich pokroku a rozvoje komunikativní kompetence je součástí projektu a jeho výstupů. V projektu jsou pro výuku anglického jazyka využívány také nástroje informačních a komunikačních technologií. Vytvořené metodiky mohou být návodem nebo inspirací pro implementaci aktivizačních metod vedoucích k aktivnímu využívání jazyka v každodenních situacích. Podrobnější materiály k projektu jsou dostupné na stránkách realizátora projektu: http://www.active-english.cz/.

Zvýšení kvality jazykového vzdělávání v systému počátečního školství

Projekt se týká úspěšné implementace kurikulární reformy a rozvoje klíčových kompetencí žáků ve vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vznikly výstupy pro jazyk český, anglický, německý a ruský. Hlavními cíli jsou podpora realizace kurikulární reformy k zavedení dvoustupňového kurikula ve školách, využitelnost, dostupnost výstupů projektu pro školy, podpora rozvoje klíčových kompetencí přímo ve školách, zavedení nových vyučovacích metod zvyšujících kvalitu výuky cizích jazyků, podpora dalšího vzdělávání pedagog. i nepedagogických pracovníků škol.

Na webových stránkách projektu je k dispozici dostatečné množství informací a především konkrétních výukových materiálů. Jedná se o podporu čtenářské gramotnosti, zavedení metody CLIL do výuky cizích jazyků, práce s Evropským jazykovým portfoliem v hodinách německého jazyka a další. Materiály jsou volně ke stažení na webových stránkách http://littera.uhk.cz.

Dystefl – Dyslexia for Teachers of English as a Foreign language

Projekt se zabývá problematikou dyslexie ve vztahu k cizojazyčné výuce. Z výsledků analýzy potřeb učitelů angličtiny jako cizího jazyka vyplynulo, že by pedagogové ocenili lepší informovanost v oblasti výuky cizího jazyka žáků s dyslexií.

Dyslexie je specifická porucha učení, která ovlivňuje nejen dovednosti v oblasti čtení v rodném jazyce žáka, ale i schopnost učit se jazyk cizí. Dyslektičtí žáci proto k dosažení potřebné jazykové úrovně v cizím jazyce potřebují větší podporu. Učitelé anglického jazyka (i jiného cizího jazyka) nejsou často dostatečně seznámeni s dyslexií a nechápou obtíže, které tato porucha způsobuje v učení se cizímu jazyku. Neznají ani vhodné výukové techniky a metody, které mohou zefektivnit procesy učení se cizímu jazyku žáků s dyslexií.

Cílem projektu bylo poskytnout podporu učitelům v oblasti výuky žáků s dyslexií, aby tito žáci a studenti dosáhli požadované úrovně ve studiu anglického jazyka.

Výstupem projektu bylo vytvoření výukových materiálů, které jsou učitelům dostupné ve formě kontaktního kurzu, i materiálů určených k samostudiu pro studenty učitelství anglického jazyka a praktikující učitele. Kurz i materiály určené k samostudiu jsou dostupné v tištěné podobě a na CD. Materiály, které byly vytvořeny jsou aktuální, spolehlivé a snadno využitelné. Bližší informace lze nalézt na webových stránkách www.dystefl.eu.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
PhDr. Jitka Tůmová

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.