Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články >

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > > Nadaní žáci na gymnáziu a matematika 2. ...

Nadaní žáci na gymnáziu a matematika 2. část

Teoretický příspěvek
odborný příspěvek
Autor Eva Zelendová
Spoluautor: Emil Calda
Spojitost mezi náměty k výuce matematiky, které byly zveřejněny před mnoha lety, s pojetím vzdělávání v Rámcovém vzdělávacím programu pro gymnázia.

V první části našeho seriálu jsme se seznámili s profesorem Ypsilonem i jeho duchovním otcem docentem Emilem Caldou. Snažili jsme se nalézt spojitost mezi náměty k výuce matematiky, které byly zveřejněny před mnoha lety, s pojetím vzdělávání v Rámcovém vzdělávacím programu pro gymnázia. Nejinak tomu bude i v části druhé.

Články, které vám předkládáme dnes, vedou žáky kromě jiného k:

  • analyzování problému a vytváření plánu řešení, k volbě správného postupu při řešení úloh a problémů, k vyhodnocení správnosti výsledků vzhledem k zadaným podmínkám
  • přesnému vyjadřování a zdokonalování grafického projevu, k porozumění matematických termínů, symbolice a matematickému textu
  • důvodu matematických postupů, k obhajobě vlastního postupu

(Viz Cílové zaměření vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace v Rámcovém vzdělávacím programu pro gymnázia.) Naplňují se tím následující očekávané výstupy (viz Vzdělávací obsah vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace v RVP G):

ARGUMENTACE A OVĚŘOVÁNÍ

Očekávané výstupy
žák

  • čte a zapisuje tvrzení v symbolickém jazyce matematiky
  • zdůvodňuje svůj postup a ověřuje správnost řešení problému

ČÍSLO A PROMĚNNÁ

Očekávané výstupy
žák

  • provádí operace s mocninami a odmocninami, upravuje číselné výrazy
  • upravuje efektivně výrazy s proměnnými ...
  • rozkládá mnohočleny na součin vytýkáním a užitím vzorců ...

Za zmínku jistě stojí i přesah článků směrem ke vzdělávací oblasti Člověk a zdraví, a to jak k oboru Výchova ke zdraví, tak k oboru Tělesná výchova:

Zařazení oblasti Člověk a zdraví do vzdělávání umožňuje prohloubit vztah žáků ke zdraví, posílit rozumové a citové vazby k dané problematice a rozvinout praktické dovednosti, které určují zdravý životní styl a kvalitu budoucího života v dospělosti. Tělesná výchova usiluje o trvalý vztah k pohybovým činnostem a o optimální rozvoj tělesné, duševní a sociální zdatnosti. Vychází především z motivující atmosféry a zájmu žáků (viz Charakteristika vzdělávací oblasti Člověk a zdraví v RVP G).

Vraťme se ještě na chvíli k postavě profesora Ypsilona. Čtenářům, kteří znají autora článků, jistě neuniknou autobiografické rysy této postavy. A tak mi dovolte, abych popřála panu profesorovi při jeho jubilejním – třicátém – startu na Velké kunratické hodně zdaru a do dalších let zdravý životní styl!

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
Celkové hodnocení článku
Přidat komentář Citovat článek