Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Interaktivní hry – představování a pozná...

Interaktivní hry – představování a poznávání

Praktický příspěvek
inspirace
uč.hodina
Autor Aisis o.s.
Příspěvek obsahuje mnoho zajímavých námětů na různé herní aktivity, zaměřené na představování se a vzájemné poznávání se ve skupině.

Příspěvek vznikl v rámci projektů pořádaných o.s. Aisis.


Opodstatněnost toho, že téma "představování" je probíráno samostatně, vyplývá ze zvláštního významu fáze seznamování ve skupinové dynamice vůbec. Komplex představování a poznávání musí ostatním tématům předcházet. Ve fázi "představování" nejde pouze o to, aby se účastníci naučili vzájemně svá jména, jde také o poznávání postojů, způsobů chování a průběhu jednání ve vzájemných vztazích a ve vztahu ke skupině. Tyto vzorce chování se v této fázi vývoje skupiny vytvářejí. Tato fáze je spojena se silnou citovou angažovaností všech zúčastněných. Proto je často určující pro rozvoj a upevnění postojů, které se projeví až daleko později.

Ve fázi seznamování si každý účastník může vytvořit představu o tom, co ho v dalším výcviku očekává - obavy, očekávání jak ve směru k sobě, tak k ostatním, je třeba si uvědomit, verbalizovat a sdělit. Tím se získávají body k volbě dalších oblastí, na které lze hry orientovat, a k formulaci postupných učebných cílů celé skupiny.

Představování není jen jednorázovým aktem na počátku procesu skupinové dynamiky. Cíle jednotlivých her zařazených do tohoto oddílu jsou mnohostranné. Ve hře se má uskutečnit první kontakt mezi členy skupiny, má se překonat počáteční vzájemný ostych a obavy. Protože role jednotlivých účastníků jsou na začátku rovnocenné, přenáší se tato vyrovnanost do celkové situace hry. Jsou předpoklady pro to, aby se předešlo vytváření podskupin - pokud je již někdo "mimo" skupinu, může se této role snáze zbavit. Outsideři se v procesu seznamování snáze integrují do skupiny.

Hraní, které zdánlivě nemá zvláštní cíl, má vlastní hodnotu samo o sobě. Tím se uvolňuje cesta vlastní spontaneitě a tvořivosti. Tím je možno přilákat ke hře i ty, kteří mají menší zájem. Tato relativní volnost v pojetí cíle umožňuje u mnohých her vlastní posouzení situace:

 • Jde o uvolnění atmosféry - rozehřátí?
 • Jak se chovají ostatní?
 • Jsou pocity spíš zatajovány či ukazovány?

Taková atmosféra dobře rozvíjí nejen pochopení pro druhé, ale i sebereflexi každého jednotlivce. Každý účastník je povzbuzován k tomu, aby své dojmy, pocity, přání a očekávání nejen poznal, ale ve skupině také sdělil, eventuálně posoudil. Tím jsou vytvořeny předpoklady vlastní emancipace (rozvoji samostatnosti) ve vztahu ke skupině i skupiny vůči trenérovi či vedoucímu skupiny.

Při volbě her je třeba také brát v úvahu, zda se členové skupiny již znají, zda jsou zvyklí si hrát, jaké je věkové složení apod. Tyto okolnosti jsou určující do té míry, jak obtížné jim bude připadat něco neobvyklého udělat nebo říci.

Většinou nemá smysl hned zpočátku ve skupině protahovat konkrétní pozorování a chování jednotlivých účastníků - to je účelné až tehdy, když vzájemná důvěra je dostatečně rozvinuta a sdělení může být správně pochopeno, promyšleno a zpracováno.

Jména, navazování kontaktů, rozhovory
Schovávání a nalézání jmen

Trvání: asi 15 minut

Věk: děti a dospělí

Velikost skupiny: 8 - 12

Materiál: barvy, fixy, papír, lepenka, zavírací špendlíky

Každý dostane za úkol napsat své jméno na papír tak, aby ti, co je chtějí přečíst, museli navázat přímý kontakt. Např.: napsat si jméno přímo na paži a obléci si pulovr, na vnitřní stranu pásku, napsat jména na papír zrcadlově, napsat je na lepenku a nosit ho pověšené na krku atd.

Nástěnné noviny

Věk: všechny věkové skupiny

Materiál: papír, barevné fixy

Všichni účastníci se postupně představují skupině tím, že napíší své jméno na nástěnku a namalují se k němu. Následuje ve dvojicích - nebo v plénu - diskuse o pocitech a pozorování při představování.

Kritéria pozorování: jak kdo píše - hranatě, rytmicky, plynule, velká či malá písmena, kdo jaké barvy volí

Nebezpečí: nedoporučuje se pozorování soustřeďovat na jednotlivce a vyhodnocovat ve skupině; přílišné koncentrování na jedince vede ke stažení a zablokování

Místo po mé pravici je volné

Trvání: pokud jsou všichni zaujati, ne dlouho

Věk: děti i dospělí

Velikost skupiny: 8 - 20

Všichni sedí v kruhu. Jedno místo zůstává volné. Hráč sedící nalevo od prázdného místa začíná: "Místo po mé pravici je volné, chci, aby tam seděl ......". Hra vyžaduje svižné tempo.

Nebezpečí: je třeba dbát na to, aby se všichni zúčastnili. Je proto vhodné, aby hrál i vedoucí, který může průběh hry do jisté míry regulovat

Paměť pro jména

Trvání: asi 15 minut

Věk: bez omezení

Velikost skupiny: závisí na kapacitě paměti účastníků

Účastníci sedí v kruhu. Jeden řekne své jméno - jeho soused po pravici pokračuje tím, že zopakuje první jméno a přidá své. Při menším počtu účastníků lze pokračovat tak, že se opakují všechna jména od začátku, jinak jen poslední čtyři. Hrát tak dlouho, až všichni zopakují celý kruh, jinak jedenkrát dokola.

Nebezpečí: jde především o paměť - to může pro jedince se špatnou pamětí vést k trapným zážitkům

Jméno a pohyb

Věk: bez omezení

Velikost skupiny: libovolný počet

Všichni stojí v kruhu. Každý vysloví své jméno a udělá gesto nebo pohyb. Všichni členové opakují jméno i pohyb bez komentáře.

Kritéria pozorování:
 • Kdo dělá pohyb sám?
 • Kdo zvolí jednoho nebo více partnerů?
 • Kolik prostoru potřebuje každý pro svůj pohyb?
 • Kdo poruší pravidlo tím, že svůj pohyb komentuje?

Úskalí: u dospělých a velmi utlumených skupin vyvolá nutnost neverbálního vyjádření úzkost

Navazování kontaktu

Věk: bez omezení

Velikost skupiny: ne více než 20

Cíle: navazování kontaktu v neznámé skupině

Skupina se rozdělí na první a druhé. Každý druhý se baví 2 - 5 minut s prvním, každý druhý představí v plénu svého prvního a naopak každý se představí sám, jak chce. Ten, kdo s ním vedl rozhovor, doplňuje, každý si volí libovolného dalšího partnera k rozhovoru a toho pak představí.

Kritéria pozorování:
 • Kdo volí partnera - kdo je volen?
 • Co kdo považuje za důležité sdělit - jméno, stav, věk, status, koníčky, zájmy, pocity, obavy, co se zamlčuje?
 • Kdo hovoří jak dlouho - nahlas, plynule, zřetelně, srozumitelně?
Úskalí:

Obvykle není účelné hned po proběhnutí hry shrnout pozorování ve vztahu k jednotlivci a vyhodnocovat je ve skupině. Hovořit před velkou skupinou i volit podle sympatií může vyvolat úzkost.

Výměna zkušeností

Věk: bez omezení (účastníci však musí mít zkušenosti se skupinovou prací)

Velikost skupiny: 8 - 20

Cíle: naučit se hovořit s partnerem tak, abych mohl jeho výpověď prezentovat místo něho

Dva členové skupiny, kteří se dosud neznali, se vzájemně seznámí a sdělí si jeden kladný či záporný zážitek, který měli ve skupině. Oba partneři se skupině představí vzájemně tím, že sdělí zážitek druhého. Původní dvojice se rozdělí, vytvoří si nové a sdělí si zážitky i obtíže představování.

Kritéria pozorování:
 • Kdo volí kterého partnera?
 • Kdo je volen?
 • Kdo hovoří jak dlouho - plynule zřetelně?
 • Jak přesně jsou prezentovány názory druhého?
 • Jak kdo partnera opravuje?

Úskalí: nejít příliš do individuální analýzy při rozboru průběhu, hovořit před větší skupinou může vyvolat úzkost

Kritéria pozorování:
 • Kdo volí kterého partnera?
 • Kdo je volen?
 • Kdo hovoří jak dlouho - plynule zřetelně?
 • Jak přesně jsou prezentovány názory druhého?
 • Jak kdo partnera opravuje?

Úskalí: nejít příliš do individuální analýzy při rozboru průběhu, hovořit před větší skupinou může vyvolat úzkost

Očekávání - obavy

Věk: mladiství a dospělí

Velikost skupiny: 8 - 20

Cíle: naučit se hovořit s druhými tak, aby bylo možno prezentovat jeho názory místo něho

Očekávání a obavy je třeba vnést do skupiny, aby bylo možno je při skupinovém dění brát v úvahu. Účastníci se podle vlastní volby rozdělí do dvojic a hovoří na téma "očekávání a obavy" z dalšího skupinového dění ve smyslu obsahu semináře, prožívání volného času apod. Oba partneři se vzájemně představí skupině, pokud jde o informace, které o sobě získali právě ve smyslu zadaného úkolu. Dvojice se spojí po dvou (tedy do čtveřic) a hovoří o obtížích, které měly při představování.

Kritéria pozorování:

 • kdo si volí koho k rozhovoru
 • kdo je volen
 • jak kdo formuluje svá očekávání a obavy
 • kdo hovoří jak dlouho - plynule - jak přesně jsou výpovědi partnera prezentovány
 • co kdo vynechává či přidává ze svého
 • kdo zasahuje, když se domnívá, že jeho výpověď není správně podávána

Úskalí: vesměs nemá smysl jít do individuální analýzy

Představování partnera

Věk: mladiství a dospělí

Velikost skupiny: 8 -20

Materiál: šňůrky stejné barvy a stejné délky v počtu, který se rovná polovině počtu účastníků

Cíle: naučit se přesně podat výpověď druhého

Vnést do skupiny téma obav a očekávání. Vedoucí si vezme svazek šňůrek tak, aby polovina konců šla na jednu a polovina na druhou stranu. Přitom nemá být jasné, který konec patří které šňůrce. Každý účastník si vezme jeden konec, tím vzniknou dvojice. Partneři se představí, pokud jde o očekávání, přání, obavy, problémy a plány ve vztahu k semináři a pak každý v daném směru druhého představí.

Kritéria pozorování:

 • kdo hovoří, jak dlouho - plynule apod.
 • jak přesně jsou výpovědi partnera prezentovány
 • kdo opravuje, když se domnívá, že jeho výpověď není podávána správně

Úskalí: vesměs není smysluplné hned zaměřit pozornost na jednotlivce, protože odpadá nutnost volit partnera, je tento způsob vytváření dvojic snazší

Portrét a interview

Věk: všechny věkové skupiny

Velikost skupiny: 8 -20

Materiál: papír a psací potřeby na kreslení

Cíle: naučit se podat výpověď druhého místo něho nezkresleně

 • volba partnera (např. pomocí šňůry)
 • každý svého partnera namaluje
 • každý se svým partnerem provedl interview na dané téma:
  • Co by sis vzal s sebou na pustý ostrov?
  • Proč právě to?
  • Kdybys měl být zvíře, které by sis zvolil a proč?
  • Co bys dělal, kdybys vyhrál 100 000 Kč a proč?
 • vzájemné představení plénu na dané téma
Šnek

Věk: mladiství

Velikost skupiny: 8 -20

 • určit partnera ke hře
 • úloha pro dvojice:
  • jeden se stočí do šnečí ulity, tj. skrčí se co nejvíce
  • druhý ho má rozmotat verbálně či neverbálně
  • hráči si vymění role
 • hráči si pak sdělí svá očekávání, pokud jde o další průběh kurzu
 • vzájemné představování v plénu
 • ve čtveřicích (dva páry, které se sami zvolí) jsou probírány následující otázky:
  • Co bylo na představování nápadné?
  • Co bylo nejobtížnější?
Kritéria pozorování:
 • Jak se partneři pokoušeli partnera vytáhnout z ulity?
 • Vytvářeli se dvojice co do pohlaví homogenní či heterogenní?

Úskalí: při lákání z ulity mohou vyvstat obavy z doteku, o kterých je třeba hovořit

Křížovka z křestních jmen

Trvání: asi 30 minut

Věk: bez omezení

Velikost skupiny: asi 12 -20

Materiál: papír a psací potřeby

Cíle: navázání kontaktu v cizí skupině

Každý z účastníků napíše své jméno velkými tiskacími písmeny na arch papíru, který se předem rozdá. Každý pak musí zjistit, zda mezi spoluhráči jsou jedinci se jmény či přezdívkami, které začínají písmeny, jež jsou v jeho jménu. Toto jméno napíše na papír tak, jak tomu je v křížovce. Když jsou všichni hotovi, vytvoří hráči kruh a dostanou postupně pořadová čísla. Každý se pokusí jména, která má ve své křížovce, doplnit odpovídajícím číslem. Každý se skupině ještě jednou představí.

Kritéria pozorování: kdo a jak navazuje kontakt, když hledá křestní jméno do křížovky

Úskalí: není účelné analyzovat detailně chování jedinců, brzdí to další spontaneitu

Pokus o charakteristiku skupiny hrou
Poznávání z kreslené sebeprezentace

Trvání: asi 90 - 120 minut

Věk: bez omezení

Velikost skupiny: 8 -10

Materiál: prázdné diarámečky s krycími sklíčky, fixy - když nelze použít papír a barevné tužky

Cíle: sebeprezentace kresbou

 • každý namaluje malý obrázek, kterým se pokusí sám sebe charakterizovat
 • obrázky jsou postupně prezentovány - diaprojektorem
 • spoluhráči postupně komentují prezentované kresby, odpovídá se na otázky:
  • Jaká přezdívka by se hodila ke kreslícímu?
  • Co by mohl dělat kromě povolání, které teď dělá?
  • Jaké by asi mohl mít koníčky?
  • Co se od něho dá čekat?
 • prohovoření názorů v plénu

Kritéria pozorování: váhání na začátku kresby; kdo jak kresby posuzuje (agresivně, shovívavě), přehodnocuje

Identifikace na základě kresby

Trvání: 60 minut

Věk: bez omezení

Velikost skupiny: 8 -10

Materiál: dia-rámečky s krycími sklíčky, projektor, když nejsou k dispozici papír a barevné fixy

Každý namaluje malý obrázek, kterým se pokusí sám sebe charakterizovat (může jít o znak či symbol). Obrázky jsou průběžně očíslovány a upevněny na stěnu a postupně prezentovány. Každý se pokusí přiřadit kreslícího k obrázku. Každý napíše svůj odhad za číslo k tabulce. Diskuse. Autoři podají vysvětlení, co chtěli svou kresbou vyjádřit.

Volba obrázků

Trvání: 60 minut

Věk: bez omezení

Velikost skupiny: 10 -20

Materiál: časopisy, nůžky, napínáčky, papíry a psací potřeby

Každý si z časopisu vybere obrázek, který se mu líbí. Obrázky jsou umístěny na stěně. Spoluhráči připisují tomu, kdo obrázek volil, vlastnosti, které si každý sám pro sebe zapíše:

 • jakou přezdívku by bylo možno této osobě dát
 • jaké povolání by mohla dělat
 • jaké má asi koníčky
 • co se od této osoby dá v průběhu semináře očekávat

Kritéria pozorování: jak jednoznačné jsou asociace k jednotlivým osobám

Úskalí: některé asociace se mohou toho, kdo obrázek vybíral, silně dotknout; je třeba po skončení hry výroky relativizovat.

Posuzování osoby na základě jednostranné výpovědi

Trvání: 60 minut

Věk: bez omezení

Velikost skupiny: 8 -10

Cíle: uvědomit si, jak si uděláme obraz o druhých lidech na základě jednorázové informace

Jeden z účastníků si po dobu 2 minut stoupne před skupinu a něco řekne. Spoluhráči této osobě připisují určité vlastnosti:

 • jakou přezdívku by tato osoba mohla mít
 • jakého má asi koníčka
 • co od ní lze v průběhu semináře očekávat

Kritéria pozorování: o čem osoba hovoří, zda souhlasí její výraz s obsahem řečeného

Úskalí: pro některé účastníky je obtížné hovořit před ostatními

Další články k tomuto tématu:

Skupinová dynamika - interaktivní hry Soni Hermochové
Interaktivní hry - úvod
Komunikace a vytváření skupin (1.část)
Komunikace a vytváření skupin (2.část)
Pozorování a vnímání
Identifikace a vcítění
Agrese a prosazování

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
Celkové hodnocení článku
Přidat komentář Citovat článek