Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Zlatá bula sicilská a privilegia pro českého...

Zlatá bula sicilská a privilegia pro českého krále

Praktický příspěvek
inspirace
Autor Bc. Pavel Žalský
Spoluautor: RNDr. Josef Herink
Žáci na základě práce s primárním historickým pramenem (Zlatá bula sicilská) vyvozují, jaká práva získal český král Přemysl Otakar I. Žáci se tak procvičují a posilují v rozvoji čtenářské gramotnosti, včetně vyhledávání a třídění nových informací. Aktivita je vhodná pro samostatnou i skupinovou práci, je vhodné ji zařadit do výkladu o počátcích Českého království – a to buď jako formu získávání nových informací, nebo naopak reflexe probrané látky.

Článek vznikl v rámci projektu Podpora práce učitelů (PPUČ). Projekt PPUČ, financovaný z Evropských strukturálních a investičních fondů, podporuje pedagogy mateřských a základních škol v jejich snaze rozvíjet čtenářskou, matematickou a digitální gramotnost dětí a žáků. Jeho realizaci zajišťuje Národní ústav pro vzdělávání.

Učitel žákům do dvojic či skupin nakopíruje pracovní list s textem Zlaté buly sicilské a příslušnými otázkami (viz níže). Žákům vysvětlí smysl a průběh aktivity, před samotným rozdáním pracovních listů ve třídě žákům zpřístupní slovník cizích slov, počítač s připojením k internetu (v ideálním případě), žáci mohou používat též dějepisné atlasy nebo učebnice pro 7. ročník základní školy.

1/ Aktivitu je možné využít během probírání tématu počátků Českého království, ideálně po zopakování politiky (ve smyslu toho, jak své královské tituly získali) prvních králů z rodu Přemyslovců Vratislava II. a Vladislava II. Pracovní list s textem dáme žákům do dvojic s tím, že s jeho pomocí zjistíme jakého diplomatického úspěchu pro sebe a své nástupce dosáhl Přemysl Otakar I. Práce s textem a otázkami by žákům neměla trvat déle jak dvacet minut, pro hledání svých odpovědí a potřebných souvislostí mohou využít právě slovníky cizích slov (např. pro nalezení významu pojmy investitura), počítač, dějepisné atlasy a učebnice. Na konci práce s žáky společně shrneme, jak došli ke svým odpovědím a v čem byla práva udělaná Zlatou bulou sicilskou podle nich výjimečná.

2/ V případě, že se aktivitu rozhodneme využít spíše pro reflexi látky počátků Českého království, je možné zachovat postup jako u první varianty s tím, že na základě odpovědí na otázky ke Zlaté bule sicilské budou žáci sami (např. vypracováním dalších otázek) bez vedení vyučujícího s pomocí svých již získaných znalostí (a případně s pomocí dostupných zdrojů) dávat politiku Přemysla Otakara I. (potažmo prvních českých králů) do širších souvislostí, ať už jde o výjimečnost získaných práv pro Přemysla Otakara I. a jeho následovníky, vhled do koexistence církevní správy se světskou (otázka investitury) či do povinností krále vůči císařům (otázka sněmů).

Text pracovního listu

Žáci pracují se zadaným úryvkem primárního historického textu, zjišťují jeho původ, dataci a význam pro dějiny českého státu. Ověřují svými aktivitami při práci s doporučenými prameny potřebné informace pro zodpovězení tří otázek.

(...) My jej králem ustanovujeme (…) a České království (...) jemu a jeho nástupcům na věky propůjčujeme (...). Také jemu a jeho dědicům úplně povolujeme právo a moc uváděti v úřad biskupy jeho království (...). Ustanovujeme (...), že jasný král nebo jeho dědicové nejsou povinni choditi na žádný sněm, než který bychom svolali do Bamberka nebo Norimberka (...).

(Dějiny českého státu v dokumentech)

Otázky:

1. Jak se jmenuje uvedený dokument, kdo, komu a kdy jej vydal?

2. Jaké právo českým panovníkům dával?

3. Dovoloval právo investitury pro českého krále?             ANO – NE

Řešení:

1. Zlatá bula sicilská, Fridrich II. / Fridrich Sicilský, Přemysl I. Otakar, září 1212

2. dědičný královský titul

3. ANO
 

Citace a použitá literatura:

Veselý, Zdeněk. Dějiny českého státu v dokumentech. Praha: Professional Publishing, 2012.

Přílohy:

Pracovní list s textem Zlaté buly sicilské

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
Celkové hodnocení článku
Přidat komentář Citovat článek