Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > Jazkové vzdělávání > Práce s Evropským jazykovým portfoliem v...

Ikona teoreticky

Práce s Evropským jazykovým portfoliem v didaktice německého jazyka

Ikona odbornost
Autor: Věra Janíková
Anotace: Vyučovacím předmětem, pro který je určen tento příklad dobré praxe, je didaktika němčiny jako cizího jazyka ve vysokoškolské přípravě budoucích učitelů němčiny. V několika vyučovacích jednotkách se studenti seznamují s Evropským jazykovým portfoliem se zřetelem k jeho uplatnění v budoucí pedagogické praxi.
Téma příspěvku:Didaktika
Klíčová slova: Evropské jazykové portfolio, didaktika cizího jazyka, příprava učitelů cizích jazyků, e-portfolio
Příspěvek může být vzhledem k datu publikace zastaralý. V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.

Evropské jazykové portfolio patří k tématům, se kterým se studenti učitelského studijního oboru Němčina pro základní školy setkávají během svého studia v několika rovinách. V rámci jazykové přípravy pracují s učebními materiály obsahujícími prvky sebehodnocení a s vlastním jazykovým portfoliem, které bylo vytvořeno na Katedře německého jazyka a literatury PdF MU. Evropské jazykové portfolio se dále stává jedním z obsahů předmětu Didaktika německého jazyka. Protože se ukazuje, že v současné době není práce s Evropským jazykovým portfoliem ve výuce jazyků ve základních a středních školách příliš rozšířená, studenti se většinou s tímto nástrojem setkávají poprvé. I jim – stejně jako žákům na nižších stupních škol – napomáhá portfolio rozvíjet samostatnost při osvojování jazyka, přemýšlet nad tím, jak a proč se čemu učí, plánovat své učení i rozvíjet schopnost sebehodnocení. Této vlastní zkušenosti mohou poté využít ve své budoucí pedagogické praxi.

V rámci semináře Didaktika německého jazyka jsou studenti stručně seznámeni s hlavními cíli evropské jazykové politiky a se Společným evropským referenčním rámcem pro jazyky. Hlavní pozornost je věnována Evropskému jazykovému portfoliu tak, aby studenti získali základní představu o jeho součástech, o jeho informativní, ale zejména pak pedagogické funkci a možnostech jeho využití ve vlastní výuce. Zdůrazněna je složka rozvíjející schopnost sebehodnocení jazykových dovedností. V semináři jsou využívány různé výukové metody a organizační formy výuky, která je rozložena do několika bloků a tematických okruhů.

1. Společný evropský referenční rámec pro jazyky

V úvodní krátké informativní přednášce vyučující seznamuje studenty se Společným evropským referenčním rámcem, hlavními cíli evropské jazykové politiky a aktuálními trendy v přístupech k jazykové výuce se zdůrazněním otázek spojených se sebehodnocením a rozvojem učebních strategií.

2. Popisy úrovní osvojení jazyka

Pro podrobnější seznámení se s popisy jednotlivých úrovní osvojení jazyka (tzv. tabulka sebehodnocení) je studentům do dvojic rozdán rozstříhaný text tabulky, v níž jsou v obecné rovině popsány jejich jednotlivé charakteristiky. Studenti mají odhadnout, která charakteristika odpovídá úrovni A1, A2, B1, B2, C1 nebo C2. Ve společné diskuzi jsou analyzována specifika těchto úrovní s cílem jejich správného pochopení vzhledem k vlastní práci s Evropským jazykovým portfoliem i jeho využití v budoucí pedagogické praxi.

3. Různé verze Evropského jazykového portfolia

Ve skupinové práci jsou studentům rozdány různé verze tištěného Evropského jazykového portfolia vytvořené v České republice. Jejich úkolem je stručně představit jednotlivé verze svým spolužákům, společně jsou vymezeny hlavní charakteristiky částí Evropského jazykového portfolia (jazykový pas, jazykový životopis, dossier) a zdůrazněna jejich specifika. Jedná se o EJP pro žáky do 11 let, EJP pro žáky od 11 do 15 let, EJP pro žáky ve věku 15 až 19 let a dospělé studenty.

4. Praktická ukázka: sebehodnocení

Vzhledem k tomu, že studenti budou při studiu průběžně pracovat s vlastním Portfoliem, je pro praktickou ukázku práce s Evropským jazykovým portfoliem zvolena jeho verze pro dospělé studenty, jež je organizována individuální formou výuky. Každý student dostane dva pracovní listy: 1. celou tabulku pro sebehodnocení s popisem úrovní osvojení jazyka (bývá umístěna v jazykovém pasu Evropského jazykového portfolia pro dospělé studenty v úvodu) a 2. tabulku jazykových dovedností z Jazykového pasu Evropského jazykového portfolia pro dospělé studenty (tzv. Profil jazykových dovedností). Dle popisu úrovní v první tabulce si jednotliví studenti na základě sebehodnocení vyplňují svůj vlastní profil jazykových dovedností ve všech jazycích, které ovládají, ať se je učili ve škole nebo mimo ni.

5. Jazykový životopis

Zvláštní pozornost je věnována Jazykovému životopisu, který je studentům podrobněji představen. V něm obsažené detailnější popisy úrovní jazykových dovedností a získaných interkulturních zkušeností jsou diskutovány, přičemž jsou blíže osvětlovány ty popisy/deskriptory, které nejsou pro studenty zcela jednoznačné a mohly by tak činit obtíže při jejich vlastním sebehodnocení i v pozdější práci s žáky ve výuce.

6. Pedagogická funkce Evropského jazykového portfolia

V malých skupinách studenti zkouší formulovat své hypotézy o různých složkách pedagogické funkce Evropského jazykového portfolia, které si písemně zaznamenávají do pracovního listu. Poté je porovnávají s jejich exemplárním výčtem sestaveným vyučujícím na pracovním listě a jsou stručně seznámeni s možnostmi, jak lze s portfoliem ve výuce pracovat.

7. Učebnice a Evropské jazykové portfolio

V rámci výuky předmětu Didaktika německého jazyka se Evropské jazykové portfolio stává rovněž součástí tématu, které je věnováno analýze učebnic němčiny. Pozornost je zaměřena na zjišťování toho, zda, do jaké míry a jakým způsobem jsou v současných učebnicích zabudovány prvky Evropského jazykového portfolia. Může se jednat například o to, zda jsou na začátku jednotlivých lekcí formulované učební cíle odpovídající deskriptorům Evropského jazykového portfolia a na jejich konci je nástroj k sebehodnocení jazykových dovedností (např. „V této lekci jsme se naučili“) či dotazník k zamyšlení se nad svými pokroky při učení nebo individuálními učebními strategiemi. Protože v poslední době řada nakladatelství doplňuje učebnice o vlastní jazykové portfolio, které je v souladu s obsahem učebnice a vychází z principů Evropského jazykového portfolia, nabízí se při analýze materiálů pohled na názorné propojení Portfolia s obsahy výuky danými konkrétní učebnicí.

Literatura

Evropské jazykové portfolio pro žáky do 11 let. Plzeň : Fraus
Evropské jazykové portfolio pro žáky a žákyně ve věku 11 – 15 let.
Praha : Fortuna.
Evropské jazykové portfolio pro studenty ve věku 15 – 19 let.
Praha : Klett.
Evropské jazykové portfolio pro dospělé studenty.
Praha : Klett.
Společný evropský referenční rámec pro jazyky.
Olomouc : Univerzita Palackého.
PERCLOVÁ, R., LITTLE, D. Evropské jazykové portfolio: Příručka pro školitele. Praha : TAURIS.
BRYCHOVÁ, A. Das Fremdsprachenportfolio als Instrument zur Entwicklung des autonomen Lernens in der Deutschlehrerausbildung. Brno, http//moodlinka.muni.cz, 2003.

Přílohy:
NáhledTypVelikostNázev
Odstranitdoc36 kBPříloha – Pedagogická funkce EJP
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.
Nahlásit příspěvek
INFO
Publikován: 07. 09. 2010
Zobrazeno: 6485krát
TOP příspěvek
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 4.16665

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku : 3.5
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

1 uživatel Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
1 uživatel Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
JANÍKOVÁ, Věra. Práce s Evropským jazykovým portfoliem v didaktice německého jazyka. Metodický portál: Články [online]. 07. 09. 2010, [cit. 2020-07-08]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/j/9337/PRACE-S-EVROPSKYM-JAZYKOVYM-PORTFOLIEM-V-DIDAKTICE-NEMECKEHO-JAZYKA.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
1.Autor: Recenzent1Vloženo: 07. 09. 2010 16:50
Již bezmála celé desetiletí je do výuky cizích jazyků zapojováno Evropského jazykové portfolio, které je významným hodnotícím nástrojem. Na některých vysokých školách, jako např. na Katedře německého jazyka a literatury na Pedagogické fakultě MU v Brně, se budoucí učitelé seznámí s Portfoliem již během studií a mají tak možnost lépe pochopit jazykové úrovně dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky a principy a důležitost sebehodnocení, které by měli posléze uplatňovat ve své učitelské praxi.
2.Autor: Recenzent2Vloženo: 07. 09. 2010 16:50
Mnozí učitelé jazyků si neuvědomují, jak svým studentům umožnit sami se rozhodovat a plánovat své učení a umět své pokroky kriticky hodnotit. EJP je nástrojem, který přesahuje práci ve školní třídě, je nástrojem pro mimoškolní i celoživotní učení. Je jenom dobře, že se budoucí pedagogové s jeho výhodami seznamují. Tím tak budou vést své žáky k práci s vlastním EJP, která je v současné době velice opomíjena jazykáři na ZŠ i SŠ.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.