Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > Gymnázium > Hra na etnologa

Ikona prakticky

Hra na etnologa

Ikona inspiraceIkona hodina
Autor: Jan Buryánek
Anotace: Příspěvek představuje vzorovou hodinu (například Výchovy k občanství) s uplatněním průřezového tématu Multikulturní výchova. Může se stát také inspirací pro hodinu samostatné MKV. V průběhu aktivity se žáci učí, jak je naše vnímání ovlivněno nevědomými stereotypy.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
 1. Gymnázium » Kompetence k učení » efektivně využívá různé strategie učení k získání a zpracování poznatků a informací, hledá a rozvíjí účinné postupy ve svém učení, reflektuje proces vlastního učení a myšlení
 2. Gymnázium » Kompetence sociální a personální » přispívá k vytváření a udržování hodnotných mezilidských vztahů založených na vzájemné úctě, toleranci a empatii
Očekávaný výstup:
 1. gymnaziální vzdělávání » Člověk a společnost » Občanský a společenskovědní základ » Člověk jako jedinec » objasní, proč a jak se lidé odlišují ve svých projevech chování, uvede příklady faktorů, které ovlivňují prožívání, chování a činnost člověka
 2. gymnaziální vzdělávání » Člověk a společnost » Občanský a společenskovědní základ » Člověk ve společnosti » respektuje kulturní odlišnosti a rozdíly v projevu příslušníků různých sociálních skupin, na příkladech doloží, k jakým důsledkům mohou vést předsudky
Mezioborové přesahy a vazby: Nejsou přiřazeny žádné mezioborové přesahy.
Průřezová témata:
 1. Gymnaziální vzdělávání » Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech » Žijeme v Evropě
 2. Gymnaziální vzdělávání » Multikulturní výchova » Základní problémy sociokulturních rozdílů
 3. Gymnaziální vzdělávání » Osobnostní a sociální výchova » Poznávání a rozvoj vlastní osobnosti
Organizace řízení učební činnosti: Skupinová
Organizace prostorová: Školní třída
Nutné pomůcky: kopie fotografie pro každého žáka, papír, tužky, kopie instrukcí pro psaní etnologické zprávy
Klíčová slova: OSV, stereotyp, výchova demokratického občana, stereotypy, dějepis, multikulturní výchova, člověk a společnost, člověk a jeho svět, výchova k občanství, výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, etnický stereotyp
Úvod

Průřezové téma Multikulturní výchova (MKV) umožňuje žákům seznamovat se s rozmanitostí různých kultur, s jejich tradicemi a hodnotami a posílit tak vědomí o jejich vlastní kulturní identitě, tradicích a hodnotách. Stejně jako ostatní průřezová témata je možné MKV realizovat různými způsoby - ve formě samostatného předmětu, integrace nebo projektového vyučování. Jednotlivé formy se samozřejmě dají kombinovat. Jednou z mnoha možností uplatnění MKV ve výuce na druhém stupni ZŠ nebo víceletých gymnáziích je Hra na etnologa. Podporuje žáky, aby překonávali předsudky a stereotypy; vede je k tomu, aby uplatňovali tolerantní postoje vůči odlišným kulturám a respektovali odlišné systémy hodnot.

Předpokládaná délka aktivity Hra na etnologa je 30 minut, proto se dá snadno uplatnit v případě, kdy chceme MKV integrovat do výuky vybraného předmětu (například Výchova k občanství). Integrace je u této aktivity vhodná i vzhledem k její tematické šíři. Dá se tak využít dosavadních znalostí žáků, navázat na ně a zasadit je do nových souvislostí. (Žáci už se například učili o vztazích Američanů a Indiánů, ale nikdy je nenapadla souvislost se vztahy mezi Čechy a Romy.) Protože aktivita otevírá celou řadu zajímavých problémů, dá se také využít jako odrazový můstek pro projektové vyučování, zaměřené například na toleranci menšin nebo na historii Romů. (Je také možné navázat na aktivitu Sluneční brýle, která žákům na konkrétním příkladě vidění světa skrze brýle se zabarvenými skly přibližuje etnocentrický pohled na odlišné kultury.)

Aktivita Hra na etnologa se samozřejmě neomezuje jenom na multikulturní témata, ale integruje i jiná průřezová témata, jako je Výchova demokratického občana nebo Osobnostní a sociální výchova. Nutí totiž žáky, aby se zamysleli sami nad sebou, aby si uvědomili, jak vnímají, prožívají a poznávají sebe i druhé lidi a čím je jejich vnímání ovlivněno. Záleží na učiteli, na jaké téma bude při realizaci aktivity klást důraz, nebo do jakých souvislostí ji zařadí.

Vlastní strukturovaný popis činnosti
 1. Rozdělte žáky do tří skupin, které budou samostatně pracovat v různých částech učebny tak, aby se co nejméně vyrušovaly. V tomto případě se však nebude jednat o skupinovou práci, jde o to, aby žáci neodhalili fakt, že všichni pracují s totožnou fotografií.

 2. Rozdejte všem kopii fotografie (viz příloha), každá skupina však dostane jiný popisek:

  • Vesnice Oglalů, příslušníků kmenového svazu Lakotů v rezervaci Pine Ridge v jižní Dakotě v USA.
  • Vesnice v oblasti Pandžábu v severní Indii.
  • Romská osada u města Prešov na východním Slovensku.

 3. Sdělte žákům, že cílem jejich práce je na základě informací z fotografie a vlastních znalostí napsat imaginární stručnou zprávu z etnologického výzkumu.

  Instrukce pro psaní zprávy

  Začněte popisem fotografie. Co vidíte? Jak vypadají zobrazení lidé? Jak vypadají jejich obydlí?

  Pokuste se na základě fantazie popsat:

  • co tito lidé dělají, čím se živí;
  • jak početná je jejich rodina a jak fungují příbuzenské vztahy;
  • jak vypadají jejich hygienické a stravovací zvyky;
  • náboženství těchto lidí, postoj k přírodě, vesmíru, světu;
  • hodnotový systém, pojetí krásy, pravdy, spravedlnosti.

  Na závěr připojte krátké srovnání kultury, kterou jste popsali, s kulturou svojí.

 4. Dejte žákům asi 15 minut na vypracování zprávy. Každý pracuje sám, omezujte "porady" či "opisování" na minimum.

 5. Odeberte kopie fotografií. Vyzvěte dobrovolníky ze všech skupin, aby přečetli své zprávy. Hlavní informace čtených zpráv zapisujte na tabuli. (Z časových důvodů pravděpodobně nebude možné, aby zprávy přečetli všichni žáci. Je však vhodné zprávy po skončení aktivity vybrat a vrátit se k podrobnější reflexi v následující hodině.)

 6. Nuťte žáky, aby se vyjádřili k rozdílům ve zprávách jednotlivých skupin.

 7. Prozraďte pointu: fotografie byly pro všechny skupiny totožné, autentický popisek je popisek 3.

Hodnocení/reflexe

Skutečnost nahlížíme přes určitý filtr. Tím filtrem jsou zprostředkované, neautentické informace, které jsme si neověřili vlastní zkušeností. Cílem hry bylo odhalit, jak tato předpojatost ovlivňuje vnímání fotografie. Zaměřte pozornost především na popisy fotografie a závěrečná hodnocení kultury ze zpráv.

 • Jak dopadlo hodnocení romské osady? Lišily se popisy toho, co "skutečně vidíte", v jednotlivých skupinách?
 • Co všechno se podílí na vnímání skutečnosti? Ovlivnily vaše zprávy domněnky, tušení, stereotypy, předsudky? Kde jste čerpali informace, které "víte" o jednotlivých kulturách?
 • Víte, že podstatná část americké veřejnosti vnímá Indiány podobně, jako Češi vnímají Romy? Co ovlivnilo vaše vnímání "indiánské" kultury?
 • Co ovlivnilo vaše vnímání romské kultury? Byli jste někdy v osadě?
 • Co ovlivnilo vaše vnímání "indické" kultury?
Pomůcka pro učitele

Významnou roli při soužití a interakci lidí v multikulturní realitě hrají předsudky a stereotypy. Proto je důležité naučit se zacházet s vlastními stereotypy, poznat jejich kořeny, povahu, fungování a zároveň si uvědomit, v čem nám stereotypy pomáhají a v čem naše vnímání světa omezují.

Stereotyp je zevšeobecňující mínění o skupinách nebo objektech. Jde o šablonovitý způsob vnímání, posuzování a hodnocení toho, k čemu se vztahuje. Není výsledkem přímé zkušenosti, je přebírán a udržuje se tradicí.

Citace a použitá literatura:
[1] - Interkulturní vzdělávání nejen pro středoškolské pedagogy. 1. vydání. Praha : NLN a ČvT, 2002.  
Přílohy:
NáhledTypVelikostNázev
Odstranitpdf127 kBFotografie
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 23. 11. 2006
Zobrazeno: 17481krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
BURYÁNEK, Jan. Hra na etnologa. Metodický portál: Články [online]. 23. 11. 2006, [cit. 2020-10-29]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/g/1019/HRA-NA-ETNOLOGA.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.