Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku

Ikona prakticky

Chronologická řada osobností biologie

Ikona inspiraceIkona projekt
Autor: Jana Sochorová
Anotace: Chronologická řada osobností biologie je vhodný námět na zakončení učiva přírodopisu v 9. ročníku. Lze zde propojit znalosti z dalších přírodních i humanitních věd. Nenásilnou formou si žáci zopakují důležité historické mezníky, které propojí s významnými biologickými objevy.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
  1. Základní vzdělávání » Kompetence k řešení problémů » vyhledá informace vhodné k řešení problému, nachází jejich shodné, podobné a odlišné znaky, využívá získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant řešení, nenechá se odradit případným nezdarem a vytrvale hledá konečné řešení problému
  2. Základní vzdělávání » Kompetence k učení » operuje s obecně užívanými termíny, znaky a symboly, uvádí věci do souvislostí, propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí a na základě toho si vytváří komplexnější pohled na matematické, přírodní, společenské a kulturní jevy
Očekávaný výstup:
  1. základní vzdělávání » Člověk a příroda » 2. stupeň » Přírodopis » Praktické poznávání přírody » aplikuje praktické metody poznávání přírody
Mezioborové přesahy a vazby:
  1. Základní vzdělávání -> Dějepis
Průřezová témata:
  1. Základní vzdělávání » Osobnostní a sociální výchova » Komunikace
  2. Základní vzdělávání » Mediální výchova » práce v realizačním týmu
Organizace řízení učební činnosti: Skupinová, Individuální
Organizace prostorová: Školní třída, Specializovaná učebna
Nutné pomůcky: Pomůcky pro vytvoření plakátu:
papír formátu A3, psací potřeby, barevné fixy, lepidlo, nůžky, pravítko

Pomůcky pro vytvoření chronologické mapy:
silný provázek, dřevěné kolíčky, kartičky se stoletími a letopočty s významnou událostí, kladívko, hřebíky, samolepící hmota na zeď, encyklopedie, učebnice přírodopisu, dějepisu
internetové zdroje


Klíčová slova: věda, osobnosti biologie, objevy
Příspěvek může být vzhledem k datu publikace zastaralý. V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.

Metodický námět:

Motivace, úvodní informace podány v hodině přírodopisu (přírodopisném semináři), vytvoření chronologické řady

V úvodní (motivační) hodině dostanou žáci jednoduchý úkol. Nejprve se rozdělí do dvou skupin (objevitelé a historici). Využívá se skupinové práce žáků a brainstormingu. „Objevitelé“ dostanou za úkol vvpsat co nejvíce osobností, které souvisí s biologií a dopsat k nim obor, event. objev,  kterým se zabývají (zabývali).  Se svými objevy pak seznámí ostatní žáky. „Historikové“ se zabývají historickými souvislostmi. Postačí orientační časové zařazení, stručná charakteristika historických období. Objevitelé a historici propojí získané informace a vytvoří chronologickou řadu. Žáci si vytvoří kartičky s rozepsanými stoletími, letopočtem a stručným popisem historické události v českých příp. světových dějinách.

K vytvoření chronologické řady využijeme např. nevzhlednou část zdi ve třídě, kterou hezky zamaskujeme, příp. jakoukoli volnou část zdi v učebně (ve třídě).

Hřebíky připevníme začátek a konec provázku (chronologické řady). Pomocí samolepící hmoty přilepíme na zeď kartičky se stoletím a letopočtem. Učitel upozorní žáky, aby dodrželi zhruba stejnou vzdálenost mezi jednotlivými stoletími.

Následující hodina(y) přírodopisu - zpracování plakátu (2 vyučovací hodiny)

Každý žák si z nabídky osobností biologie vybere jednoho vědce a zhotoví plakát formátu A3, příp. A2. Nabídku osobností najdete v příloze. Při tvorbě plakátu žáci využívají různých encyklopedií, učebnic přírodopisu a zeměpisu a informační technologie (internet).

Citace a použitá literatura:
[1] - Historický vývoj biologie . [cit. 2011-02-01]. Dostupný z WWW: [http://files.biology.webnode.cz/200000014-bc806bd7...].  
Přílohy:
NáhledTypVelikostNázev
Odstranitdoc26 kBVýčet osobností biologie
Odstranitdoc3042 kBFotodokumentace
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.
Nahlásit příspěvek
INFO
Publikován: 01. 02. 2011
Zobrazeno: 7421krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 2

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
SOCHOROVÁ, Jana. Chronologická řada osobností biologie. Metodický portál: Články [online]. 01. 02. 2011, [cit. 2020-03-31]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/ZLB/9077/CHRONOLOGICKA-RADA-OSOBNOSTI-BIOLOGIE.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
1.Autor: Recenzent1Vloženo: 01. 02. 2011 13:37
Článek zajímavým způsobem nahlíží na přírodopis z hlediska historie.
2.Autor: Recenzent2Vloženo: 01. 02. 2011 13:37
Jak propojit biologii a dějepis a dovědět se při tom něco nového a zajímavého? Zkuste to také (nejlépe s deváťáky).
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.