Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku

Ikona prakticky

Názory na odsun

Ikona inspiraceIkona hodina
Autor: Jan Buryánek
Anotace: Příspěvek představuje vzorovou hodinu (například Dějepisu nebo Občanského a společenskovědního základu) s integrací průřezového tématu Multikulturní výchova. Může být i inspirací pro hodinu samostatné MKV. Zpracování problematiky odsunu sudetských Němců se může stát úvodem k tématu národnostních, genderových a dalších předsudků; umožňuje prozkoumat, jakým způsobem první dojmy ovlivňují naše hodnocení jiných lidí.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
 1. Gymnázium » Kompetence sociální a personální » přispívá k vytváření a udržování hodnotných mezilidských vztahů založených na vzájemné úctě, toleranci a empatii
 2. Gymnázium » Kompetence občanská » respektuje různorodost hodnot, názorů, postojů a schopností ostatních lidí
 3. Gymnázium » Kompetence k řešení problémů » zvažuje možné klady a zápory jednotlivých variant řešení, včetně posouzení jejich rizik a důsledků
Očekávaný výstup:
 1. gymnaziální vzdělávání » Člověk a společnost » Občanský a společenskovědní základ » Člověk ve společnosti » respektuje kulturní odlišnosti a rozdíly v projevu příslušníků různých sociálních skupin, na příkladech doloží, k jakým důsledkům mohou vést předsudky
 2. gymnaziální vzdělávání » Člověk a společnost » Občanský a společenskovědní základ » Občan ve státě » obhajuje svá lidská práva, respektuje lidská práva druhých lidí a uvážlivě vystupuje proti jejich porušování
 3. gymnaziální vzdělávání » Člověk a společnost » Dějepis » Moderní doba II - soudobé dějiny » vysvětlí základní problémy vnitřního vývoje zemí západního a východního bloku; zejména se zaměří na pochopení vnitřního vývoje a vzájemných vztahů supervelmocí USA, SSSR a na situaci ve střední Evropě a v naší zemi
Mezioborové přesahy a vazby:
 1. Gymnaziální vzdělávání -> Geografie
Průřezová témata:
 1. Gymnaziální vzdělávání » Osobnostní a sociální výchova » Sociální komunikace
 2. Gymnaziální vzdělávání » Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech » Žijeme v Evropě
 3. Gymnaziální vzdělávání » Multikulturní výchova » Základní problémy sociokulturních rozdílů
Organizace řízení učební činnosti: Frontální, Skupinová
Organizace prostorová: Školní třída
Nutné pomůcky: Flipchartové papíry, každý s přepsaným stanoviskem k odsunu, kopie úryvku česko-německé deklarace z informací pro učitele, pracovní místa pro 3 skupiny, papíry, tužky.
Klíčová slova: multikulturní výchova, Člověk a společnost, Dějepis, Výchova k občanství, lidská práva, česko-německé vztahy, odsun sudetských Němců
Popis činnosti
 1. Do tří rohů místnosti rozvěste velké papíry, každý s jedním stanoviskem k odsunu:

  • Sudetští Němci si za odsun můžou sami, byl to spravedlivý trest za rozbití Československa v letech 1938/39. Vedle nacistických zvěrstev za protektorátu jsou drobné přehmaty při odsunu zanedbatelné.
  • Odsun sudetských Němců je neospravedlnitelný, je v rozporu se základními lidskými právy a dotkl se nevinných lidí.
  • Myšlenka odsunu vznikla za specifických historických podmínek, nelze ji posuzovat dnešními měřítky. Excesy, které provázely tzv. "divoký odsun" v létě 1946, jsou neospravedlnitelné; mají charakter pomsty, nikoli spravedlivého řešení.

 2. Vyzvěte žáky a žákyně, aby se postavili do rohů podle toho, který názor je jim nejbližší.

 3. Každá ze skupin má za úkol dohodnout se, proč volila dané stanovisko, najít argumenty v jeho prospěch a připravit vystoupení pro ostatní, jehož cílem bude přesvědčit je o vlastním názoru. Na práci nechte podle potřeby 10-15 minut.

 4. Skupiny prezentují výsledky své práce. Ostatní skupiny by měly poslouchat a již v průběhu prezentací zapisovat:

  • které argumenty z "tábora názorových protivníků" byly celkem přijatelné,
  • které argumenty byly naprosto nepřijatelné a proč.
 5. Nechte skupinám prostor, aby se připravily na vystoupení, ve kterém zhodnotí argumenty "odpůrců", každá skupina má 2 minuty na veřejné vyjádření.

 6. Ti, které přesvědčily argumenty jiných skupin, mají možnost změnit stanovisko a připojit se k jiné skupině.

 7. Žáci a žákyně vytvoří tři "expertní komise" tak, aby v každé byly zastoupeny všechny názorové proudy.

 8. Expertní komise má za úkol vytvořit formulaci kompromisního oficiálního stanoviska k odsunu tak, aby zastánci všech názorů byli pokud možno spokojeni.

 9. Komise přečtou svá kompromisní stanoviska a porovnají je. Na závěr přečtěte úryvek česko-německé deklarace.

Reflexe

Diskuse by měla být zaměřena jednak na proces argumentace a dosahování kompromisu, jednak na postoje týkající se odsunu.

Ptejte se žáků a žákyň:

 • Bylo pro Vás obtížné hovořit o odsunu? Pojí se s tímto tématem nějaké pocity? Pokud ano, jaké? Z čeho vyplývá náročnost tohoto tématu? Myslíte, že starší generace to mají podobně? Proč ano, proč ne?
 • Můžete uvést ty momenty diskuse, které pro Vás byly nejnáročnější? Proč? Který způsob argumentace považujete za vhodný a který nikoliv? Co vás přesvědčilo, že (ne)změníte vlastní názor?
 • Jak jste se cítili, když jste měli v "expertních komisích" dosáhnout kompromisu? Dosáhla Vaše komise naprosté spokojenosti? Co bylo nejobtížnější?
 • Jak hodnotíte text česko-německé deklarace? Umíte si představit jeho jiné, alternativní znění? Jaké? Jaká rizika by neslo jeho prosazení?
 • Změnil se nějak Váš názor na odsun sudetských Němců? Co vás k tomu vedlo a jakým způsobem?

Česko-německá deklarace o vzájemných vztazích a jejich budoucím vývoji, 1997
(úryvek).

II
Německá strana přiznává odpovědnost Německa za jeho roli v historickém vývoji, který vedl k mnichovské dohodě z roku 1938, k útěku a vyhánění lidí z československého pohraničí, jakož i k rozbití a obsazení Československé republiky.
Lituje utrpení a křivd, které byly způsobeny českému lidu nacionálně socialistickými zločiny Němců. Německá strana vzdává čest obětem nacionálně socialistické vlády násilí a těm, kteří této vládě násilí kladli odpor. Německá strana si je rovněž vědoma, že nacionálně socialistická politika násilí vůči českému lidu přispěla k vytvoření půdy pro poválečný útěk, vyhánění a nucené vysídlení.

III
Česká strana lituje, že poválečným vyháněním, jakož i nuceným vysídlením sudetských Němců z tehdejšího Československa, vyvlastňováním a odnímáním občanství bylo způsobeno mnoho utrpení a křivd nevinným lidem, a to i s ohledem na kolektivní charakter přisuzování viny. Zejména lituje excesů, které byly v rozporu s elementárními humanitárními zásadami i s tehdy platnými právními normami, a nadto lituje, že bylo na základě zákona č. 115 z 8. května 1946 umožněno nepohlížet na tyto excesy jako na bezprávné a že následkem toho nebyly tyto činy potrestány.

IV
Obě strany se shodují v tom, že spáchané křivdy náležejí minulosti, a že tudíž zaměří své vztahy do budoucnosti. Právě proto, že si zůstávají vědomy tragických kapitol svých dějin, jsou rozhodnuty nadále dávat při utváření svých vztahů přednost dorozumění a vzájemné shodě, přičemž každá strana zůstává vázána svým právním řádem a respektuje, že druhá strana má jiný právní názor. Obě strany proto prohlašují, že nebudou zatěžovat své vztahy politickými a právními otázkami pocházejícími z minulosti.

Citace a použitá literatura:
[1] - Interkulturní vzdělávání nejen pro středoškolské pedagogy. 1. vydání. Praha : NLN a ČvT, 2002.  
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 08. 12. 2006
Zobrazeno: 9277krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
BURYÁNEK, . Názory na odsun. Metodický portál: Články [online]. 08. 12. 2006, [cit. 2020-10-20]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/GO/1044/NAZORY-NA-ODSUN.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.