Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Čeština pro žáky-cizince: 8 – Tělo

Ikona prakticky

Čeština pro žáky-cizince: 8 – Tělo

Ikona inspiraceIkona hodina
Autor: Hana Brožová
Spoluautor: Mgr. Marie Trebulová
Anotace: Jedním z nejzajímavějších a nejzábavnějších témat při výuce češtiny pro žáky-cizince je téma lidské tělo. Velmi sblíží dětský kolektiv, zažije se hodně legrace a dá se využít množství zajímavých a názorných metod. Toto téma si žáci dobře zapamatují a často se k němu chtějí vracet. Projeví se také odvaha, anebo naopak rozpaky o lidském těle otevřeně hovořit.
Podpora výuky jazyka: Čeština
Klíčové kompetence:
 1. Základní vzdělávání » Kompetence k učení » samostatně pozoruje a experimentuje, získané výsledky porovnává, kriticky posuzuje a vyvozuje z nich závěry pro využití v budoucnosti
 2. Základní vzdělávání » Kompetence k řešení problémů » vyhledá informace vhodné k řešení problému, nachází jejich shodné, podobné a odlišné znaky, využívá získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant řešení, nenechá se odradit případným nezdarem a vytrvale hledá konečné řešení problému
Očekávaný výstup:
 1. základní vzdělávání » Jazyk a jazyková komunikace » 1. stupeň » Český jazyk a literatura » Jazyková výchova » 1. období » porovnává a třídí slova podle zobecněného významu – děj, věc, okolnost, vlastnost
 2. základní vzdělávání » Jazyk a jazyková komunikace » 1. stupeň » Cizí jazyk » Řečové dovednosti » 1. období » rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou výslovností, a reaguje na ně verbálně i neverbálně
 3. základní vzdělávání » Jazyk a jazyková komunikace » 1. stupeň » Český jazyk a literatura » Komunikační a slohová výchova » 1. období » respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru
Mezioborové přesahy a vazby:
 1. Základní vzdělávání -> Další cizí jazyk
 2. Základní vzdělávání -> Cizí jazyk 1. stupeň
Průřezová témata:
 1. Základní vzdělávání » Osobnostní a sociální výchova » Komunikace
 2. Základní vzdělávání » Osobnostní a sociální výchova » Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
 3. Základní vzdělávání » Multikulturní výchova » Kulturní diference
Organizace řízení učební činnosti: Skupinová
Organizace prostorová: Školní třída
Nutné pomůcky: Nakreslené obrázky k daným tématům, pastelky, tabule, karty
Klíčová slova: čeština jako cizí jazyk, Jednotlivé části těla

Příspěvek popisuje cestu ke zvládnutí názvů jednotlivých částí lidského těla. Pomůže nejen prohloubit znalosti o sobě samém, ale je i tématem, které pomáhá k navazování vztahů v různorodém dětském kolektivu. Na druhou stranu bychom si ale měli i uvědomit sociokulturní rozdíly žáků-cizinců, které mohou právě při výuce lidského těla hrát velkou roli, proto je nutné velmi pečlivě vybírat aktivity k tomuto tématu. Tento článek si klade za cíl naučit žáky-cizince pojmenovávat jednotlivé části těla, což je velmi důležité při návštěvě lékaře, ale i při nakupování oblečení a v běžném životě.  Na závěr cyklu žáci dovedou pojmenovat jednotlivé části těla, ví, co jsou párové orgány, můžeme využít znalosti z příspěvku Čísla, kdy vybereme aktivitu pro počítání. Orientují se v některých náročnějších obratech, které se běžně vyskytují v komunikaci mezi lidmi ve společnosti. Učí se tyto obraty používat.

Návaznost příspěvku na téma č. 6 – Čísla

Cílová skupina: žáci-cizinci, začátečníci

Časový nárok: 135 minut

Příprava:

1. Příprava názorného obrazového materiálu, pracovní sešity z prvouky, DVD, zajistit přístup k IT, popřípadě interaktivní tabule

2. Výroba šablony postavy

3. Metodické karty k částem těla – hlava, oko, ucho, nos, pusa, krk, záda, břicho, noha, ruka

Metodika:

 • 1. hodina

Znalost pojmenování částí těla je důležitá, například když člověk navštíví lékaře nebo si chce koupit oblečení. Nejdříve na sobě, potom na žácích ukazujeme jednotlivé části těla a společně je pojmenováváme. Zároveň s žáky procvičujeme číslice a číslo množné – 1 ruka, 2 ruce atd. Věnujeme pozornost poslední části metodických karet, kde žáci doplňují vynechaná písmena. Na základě již získaných vědomostí si žáci vytvoří podle připravené šablony postavičku a postupně (podle diktátu) zakreslují (nebo vybarvují) jednotlivé části lidského těla. Na závěr hodiny části těla zopakujeme pomocí hry. Je také vhodné znovu zopakovat pomocí říkanky doprovázené cviky – například:

TAKHLE CVIČÍ

Takhle cvičí pravá ruka,
takhle cvičí levá ruka.
Takhle skáče pravá nožka,
takhle skáče levá nožka.
Tak se kývá hlavička
a tak roste travička.
Třepeme pravou rukou,
třepeme levou rukou,
dupeme pravou nohou,
dupeme levou nohou,
ruce spojíme nad hlavou a kýváme hlavou,
máváme rukama nad hlavou.

HLAVA, RAMENA

Hlava, ramena, kolena, palce,
kolena, palce, kolena, palce,
hlava, ramena, kolena, palce,
oči, uši, pusa, nos.

Ukazujeme jednotlivé části těla.

 • 2. hodina

Navazující hodinu začneme opakováním na interaktivní tabuli. Při práci s jednotlivými kartami se zaměříme na párové tvary končetin a části obličeje – tyto tvary vysvětlíme a procvičujeme. Můžeme s žáky vyzkoušet i nácvik obtížných slabik, kde se nevyskytují samohlásky – například pomocí jazykolamu Strč prst skrz krk. V závěru hodiny zopakovat párové tvary například formou hry:

Hra:

Žáci vystoupí z lavic, aby měli okolo sebe prostor.

Učitel říká ,,Bolí mě hlava“, žáci se dotknou hlavy.

Tak pokračuje s ostatními částmi těla, přičemž obměňuje: ruka, ruce, oko, oči atd.

Učitel sleduje správnost dotyku dětí a zapisuje si chyby.

Části těla, které dětem dělaly potíže, zopakuje v závěru hodiny.

 • 3. hodina

V této hodině procvičujeme danou slovní zásobu na větách běžné komunikace. Žáci mohou dané slovní spojení nebo věty předvádět pantomimou (co je bolí). Dále pokračujeme hrou na návštěvu u lékaře. Tato hra může navazovat na předešlou hodinu, kdy jeden žák může být lékař a ostatní ,,pacienti“ ho navštěvují. Žáci používají fráze, které už znají, např.:

Dobrý den, pane doktore. - Dobrý den. - Co Vás bolí? - Bolí mě ruka (bolí mě obě nohy)…

Reflexe:

Velmi oblíbené téma, žáci se k němu velmi rádi vracejí. Ve třídě vytvoří velmi příjemnou atmosféru, připravuje půdu k navazování bližších kontaktů.

Vzhledem k uvolněné atmosféře si žáci i mnohem lépe zapamatují gramatické jevy. Párové tvary nejsou překážkou a žáci je poměrně brzy zvládají.

Příloha – 10 karet

1. Nos
Žáci se rozpočítávají pomocí říkadla Ententýky a ve chvíli, kdy na někoho vyjde slovo nos, sedne si do podřepu a chytí se za nos. Tak to pokračuje, až zbude jeden žák.

2. Břicho
Učitel má vystřihnutou z papíru rybu, žáci mají malé penízky (šupiny), říkají říkanku, předávají si rybu a nalepují střídavě šupinku na břicho a na záda.

3. Hlava
Žáci říkají básničku, přitom kývou hlavou ze strany na stranu, dále dělají krouživé pohyby na jednu a druhou stranu.

4. Krk
Žáci se snaží odříkat jazykolam, přičemž naznačují prstem, kde je krk.

5. Pusa
Žáci říkají básničku, ukazují jednotlivé části obličeje a mimicky ukazují kousání, ,,čmuchání“, koukání, poslouchání.

6. Záda
Žáci si lehají pomalu na záda a učitel jim k tomu pustí hudbu (formou relaxace).

7. Noha
Žáci říkají básničku, přitom tleskají rukama a nohama běží na místě.

8. Oko
Učitel nejdříve zahraje melodii, poté sám zazpívá píseň, přičemž doprovází text mimikou. Pak zpívají píseň žáci a opakují pohyby po učiteli.

9. Ruka
Žáci si vystoupí z lavic a ukazují jako semafor. Levá ruka, pravá ruka, obě ruce. Pak učitel ukáže svoje ruce, dál ukazují děti jejich ruce – dětské ruce.

10. Ucho
Učitel si připraví mušli z moře nebo si ji nakreslí. K tomu si připraví obrázek zvířete, které žije v noře. Žáci říkají říkanku a ukazují střídavě na obrázek mušle a obrázek nory.

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 06. 01. 2011
Zobrazeno: 11481krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 2.16665

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku : 3.8
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

3 uživatelé Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
1 uživatel Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
1 uživatel Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
BROŽOVÁ, Hana. Čeština pro žáky-cizince: 8 – Tělo. Metodický portál: Články [online]. 06. 01. 2011, [cit. 2020-11-25]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/z/9981/CESTINA-PRO-ZAKY-CIZINCE-8---TELO.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
1.Autor: Recenzent1Vloženo: 06. 01. 2011 11:09
Již osmý díl desetidílné série příspěvků k češtině pro žáky cizince vhodně doplňuje a rozšiřuje předcházející výukové materiály. Tento příspěvek koncepčně i metodicky zapadá do nastaveného konceptu dlouhodobějšího seriálu didaktických pomůcek učitelům pro výuku češtiny žáků-cizinců.
2.Autor: Recenzent2Vloženo: 06. 01. 2011 11:09
Téma tělo je u žáků oblíbeným tématem a pro svou názornost a hravost je dobře uchopitelné i pro učitele žáků-cizinců.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.