Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Čeština pro žáky-cizince: 1 – Setkání

Ikona prakticky

Čeština pro žáky-cizince: 1 – Setkání

Ikona inspiraceIkona hodina
Autor: Jana Hlaváčková
Spoluautor: Ivana Kašparová
Anotace: Příspěvek hravou a zábavnou formou uvádí žáky-cizince do základů češtiny. Obsahuje deset pracovních karet na úvodní téma setkání. Jedná se o deset slov, která vyjadřují základní pozdravy či oslovení. Uplatní se jak při individuální výuce v běžných třídách, tak ve volitelných jazykových skupinách či kurzech pro začátečníky.
Podpora výuky jazyka: Čeština
Klíčové kompetence:
 1. Základní vzdělávání » Kompetence komunikativní » formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu
 2. Základní vzdělávání » Kompetence k učení » vybírá a využívá pro efektivní učení vhodné způsoby, metody a strategie, plánuje, organizuje a řídí vlastní učení, projevuje ochotu věnovat se dalšímu studiu a celoživotnímu učení
Očekávaný výstup:
 1. základní vzdělávání » Jazyk a jazyková komunikace » 1. stupeň » Cizí jazyk » Řečové dovednosti » 1. období » rozumí obsahu jednoduchého krátkého psaného textu, pokud má k dispozici vizuální oporu
 2. základní vzdělávání » Jazyk a jazyková komunikace » 1. stupeň » Cizí jazyk » Řečové dovednosti » 1. období » rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou výslovností, a reaguje na ně verbálně i neverbálně
 3. základní vzdělávání » Jazyk a jazyková komunikace » 1. stupeň » Český jazyk a literatura » Jazyková výchova » 1. období » rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky
Mezioborové přesahy a vazby: Nejsou přiřazeny žádné mezioborové přesahy.
Průřezová témata:
 1. Základní vzdělávání » Osobnostní a sociální výchova » Komunikace
 2. Základní vzdělávání » Multikulturní výchova » Multikulturní společnost
Organizace řízení učební činnosti: Skupinová
Organizace prostorová: Školní třída, Specializovaná učebna
Nutné pomůcky: Metodické karty, písmena české abecedy, číslice, obrázky.
Klíčová slova: setkání, čeština jako cizí jazyk, tykání, vykání

Příspěvek je o pozdravech při setkání dětí a dospělých, o nácviku pravopisu, čtení a výslovnosti jednotlivých slov, o používání těchto slov ve větách. Aktivity v tomto článku obsažené si kladou za cíl naučit žáky pozdravit, rozloučit se, představit se, oslovit osobu, poprosit, poděkovat, rozlišovat tykání a vykání, odpovědět na otázku. Na konci hodiny žáci správně vyslovují jednotlivé formální a neformální pozdravy, umí se představit, rozlišují 2. os. č. j. (ty) a 2. os. č. mn. (vy), ovládají čtení jednotlivých slov, umí je správně napsat. Žáci odpovídají správně na různé otázky, zapamatují si básničku.  V jedné skupině mohou být žáci např. i z deseti různých států, mají různou úroveň osvojení češtiny, proto ke každému žákovi přistupujeme individuálně.

Cílová skupina: žáci-cizinci, začátečníci.

Časový nárok: 45 minut.

Příprava

Před výukou je potřeba připravit pro každého žáka jednotlivá písmena české abecedy, aby z nich žáci mohli poskládat určená slova, která si mají osvojit. Žáci používají k nácviku a procvičení slov připravenou kartu, do které píší a malují.

Metodika

V příloze je deset karet, které vyjadřují různé pozdravy, představování či otázky při setkání dvou nebo více lidí (ahoj, čau, dobré ráno, dobrou noc, dobrý den, na shledanou, děkovat, prosit, jmenovat se, kolik). Na obou stranách karty je v úvodu motivační obrázek k probíranému slovu a vztahuje se k básničce na zadní straně karty. Na přední straně karty je vytvořena grafická podoba slova několikrát pod sebou, kdy je vždy v následujícím řádku vynechané poslední písmeno. Žák postupně doplňuje písmena, na posledním řádku žák musí napsat celé slovo sám. Po nácviku psaní jednotlivých písmen se žák samostatně pokusí o obrazové ztvárnění významu slova a o grafický zápis psané podoby slova. Na zadní straně karty jsou slova používaná v jednoduchých větách, tzv. aktivity a básnička na procvičení slovní zásoby a paměti.

V úvodu hodiny je třeba žáky seznámit s grafickou podobou slova a na základě obrázků z jednotlivých karet žáci vyvozují, co které slovo znamená a v jakých situacích se používá. Černobílé karty slouží k vybarvení obrázku, děti zde mohou rozvíjet svou představivost. V jedné vyučovací hodině použijeme jednu nebo více karet, vždy záleží na úrovni znalosti českého jazyka u žáků-cizinců, která ve skupině máme. Určíme si cíl hodiny, kterého chceme dosáhnout, a vybereme si některou z následujících aktivit.

Pozdravy a představování

Cíl: hovorový pozdrav, důraz na zvukovou stránku jazyka a koncovky.

Čas: 10 minut.

 • Jednoho žáka pošleme za dveře, po zaklepání vstoupí, pozdraví a představí se. Ostatní žáci mu odpovídají. Důraz klademe na koncovky při oslovení.

Ahoj, já jsem Jana. Ahoj Jano.

 Ahoj, já jsem Tom. Ahoj Tome.

 • Žáci stojí v kruhu, házejí si navzájem míčkem. Jeden žák hodí míček druhému, zvolá pozdrav, druhý žák mu odpoví. Pokračujeme, až se všichni žáci vystřídají.

Čau, jak se máš? Mám se dobře.

Učitel zvolá: Čau, jak se máte? Žáci odpovědí: Máme se dobře.

Cíl: nácvik zdvořilého pozdravu a oslovení.

Čas: 10 minut.

 • Žáci pomocí dramatických scének vytvářejí různé situace na pozdravy. Nalepíme dětem na oblečení kartičky se jmény Jana, Tom, maminka, tatínek. Děti se při procvičování tématu Je ráno navzájem potkávají a různě oslovují. Důraz klademe na koncovky při oslovení.

Dobré ráno (dobrou noc), Jano. Dobré ráno (dobrou noc), mami, tati.

Dobré ráno (dobrou noc), Tome. Dobré ráno (dobrou noc), mami, tati.

 • Žáci si hrají na paní učitelku nebo pana učitele a jejich žáky. Opět použijeme kartičky se jmény. Důraz klademe na koncovky při oslovení, která mohou být různá a učíme žáky používat jednotné a množné číslo. Stejně postupujeme i při používání slov děkovat a prosit. U slova děkuji upozorníme žáky i na neformální variantu děkuju.

Dobrý den, děvčata a chlapci.

 Dobrý den, paní učitelko.

Na shledanou, děti.

Na shledanou, paní učitelko (pane učiteli).

 Vezmi si ovoce, Tome. Děkuji.

Vezměte si ovoce, děti. Děkujeme.

Tome, sedni si, prosím.

Děti, sedněte si, prosím.

Cíl: upevnění dovednosti představit se, porozumění otázce, rozlišovat tykání a vykání.

Čas: 10 minut

 • Žáci stojí v kruhu. Jednomu z nich položíme otázku a současně mu hodíme míček, žák hodí míček zpátky a odpoví. Při nácviku vykání se žáci ptají učitele.

Jak se jmenuješ? Jmenuji se Jana.

Jak se jmenujete, paní učitelko?

 • Čísla společně počítáme na prstech nebo na počitadle. Napočítáme věk Jany nebo Toma (např. 8 let). Číslo osm napíšeme na tabuli nebo použijeme kartičku s číslicí a učíme se společně výslovnost.

Kolik je Ti let, Tome?

Kolik je Vám let, pane učiteli?

Básnička

Cíl: procvičení slovní zásoby, důraz klást na výslovnost.

Čas: 15 minut

 • Při nácviku básničky vycházíme opět ze znalosti českého jazyka u jednotlivých žáků. Neklademe důraz na zapamatování textu, nýbrž na výslovnost a porozumění významu jednotlivých slov.

Reflexe

Při výuce se nám velmi osvědčilo používat karty tematicky. Například u tématu Je ráno si připravíme obrázek znázorňující slunce a použijeme karty se slovy dobré ráno, dobrý den, ahoj, čau. U tématu Je večer s obrázkem měsíce či hvězd použijeme karty dobrou noc, na shledanou, ahoj, čau. Stejně tak postupujeme u ostatních karet. Ke každému tématu je potřeba si předem připravit další slovní zásobu a hlavně obrázky. Jako nejvíc problematické se u žáků-cizinců jeví nácvik 2. os. č. j. a 2. os. č. mn., tzv. tykání a vykání. Neosvědčilo se výuku uspěchat.

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 13. 09. 2010
Zobrazeno: 20622krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 3.83335

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku : 5
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

1 uživatel Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
HLAVÁČKOVÁ, Jana. Čeština pro žáky-cizince: 1 – Setkání . Metodický portál: Články [online]. 13. 09. 2010, [cit. 2020-11-25]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/z/9545/CESTINA-PRO-ZAKY-CIZINCE-1---SETKANI.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře RSS komentářů článku
1.Autor: Recenzent1Vloženo: 13. 09. 2010 16:39
Dle mého názoru se jedná o velmi kvalitně připravený a zpracovaný příspěvek k výuce češtiny žáků-cizinců na 1. stupni ZŠ. Žáci-cizinci jsou hravou a názornou formou seznamováni s tématem Setkání, proto by výuka dle tohoto konceptu měla žáky bavit a ti by měli dělat viditelné pokroky v ovládání a znalostech češtiny. Myslím, že hodnocený příspěvek může výrazně pomoci učitelům majícím menší zkušenosti s výukou žáků-cizinců na 1. stupni ZŠ. Nelze tedy než se těšit na postupné publikování dalších příspěvků z ucelené série věnované problematice výuky žáků-cizinců.
2.Autor: Recenzent2Vloženo: 13. 09. 2010 16:39
Článek je zvláště důležitý díky přílohám, ve kterých autorka nabízí učitelům češtiny pro malé cizince připravené pracovní karty, které může učitel bez dalších příprav použít, ať už nabízeným způsobem, nebo pro jinak pojatý typ aktivit. Vzhledem k tomu, že tyto karty se budou objevovat v příspěvcích celého navrženého seriálu, získá učitel v průběhu projektu poměrně široký soubor materiálu, který mu umožní s žáky-cizinci pracovat, aniž by musel náročným způsobem tyto materiály sám vytvářet. Příspěvek je nápaditý (resp. celý koncept těchto materiálů) tím, že spojuje jazykovou výchovu pro cizince s nácvikem psaní a signálním způsobem seznamuje žáky s morfologickými principy češtiny. Na samotném obsahu velmi oceňuji, že materiál nabízí rytmické říkanky zpracované právě pro tento účel, tj. které nejsou čerpány z žádné sekundární literatury.
1.Autor: Nina MarcussenVloženo: 06. 08. 2012 10:27


Dobry den, jsem velice rada, ze jsem narazila na vase materialy. Zakladam Ceskou skolu v Dallasu a vas prispevek je samozrejme velice prinosny. Tesim se, ze vas  budu moci brzo informovat jak to funguje s detmi, ktere jsou na ruzne urovni jazykove zpusobilosti. S pozdravem, Nina Marcussen

Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.