Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Asistent pedagoga I.

Asistent pedagoga I.

Teoretický příspěvek
odborný příspěvek
Autor Petra Pšeničková
V seriálu se dozvíte krátce z historie zavádění pozice asistenta pedagoga do praxe. Utvoříte si lepší představu o pozicích asistent pedagoga pro žáky se zdravotním postižením, asistent pedagoga pro žáky se sociálním znevýhodněním a osobní asistent. K tomu máte možnost nahlédnout v přílohách do skutečných náplní práce či rozvrhů hodin AP.

Podpůrné asistenční služby při vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Školský zákon (Zákon o předškolním základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání) č. 561/2004 Sb s účinností od 1.1.2005 zavádí prvně profesi asistenta pedagoga.

Avšak již v roce 1997 vešla v platnost Vyhláška č. 127/1997 Sb., o speciálních školách a speciálních mateřských školách, ve které byla poprvé ustanovena možnost souběžného působení dvou pedagogických pracovníků v jedné třídě.

V letech 2004 a 2005 byla ustanovena možnost další podpory při vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v podobě souběhu tří pedagogických pracovníků (z nichž nejméně jeden je asistentem pedagoga) ve třídě, kde jsou vzděláváni žáci s těžkým zdravotním postižením.

Podpůrné asistenční služby umožňují kvalitnější vzdělávání značné části žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

Typy podpůrných asistenčních služeb při vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami:

 • asistent pedagoga - v resortu MŠMT - podpůrná služba při vzdělávání
  • pro žáky se zdravotním postižením
   • integrované v běžných mateřských školách, základních, středních a vyšších odborných školách
   • s těžkým zdravotním postižením ve speciálních školách
  •  pro žáky se sociálním znevýhodněním (především romský asistent)
   • v přípravných třídách běžných i speciálních škol
   • v běžných i speciálních školách
 • osobní asistent – v resortu MPSV – pracovník sociální péče – sociální služba. (Teplá, Šmejkalová, 2007, s. 8)

Asistent pedagoga – specifikace funkce a pracovní náplně

Zřizování funkce asistenta pedagoga (AP) představuje v současnosti novou pedagogickou profesi ve školství. Jedná se o podpůrnou personální službu žákům se speciálními vzdělávacími potřebami při vzdělávání.

Asistent pedagoga vždy pracuje pod metodickým vedením pedagoga – třídního učitele nebo učitele odborných předmětů, který odpovídá za průběh i výsledky vzdělávání. Podporu AP poskytují i odborní pracovníci školských poradenských zařízení (pedagogicko-psychologická poradna, speciálně pedagogické centrum).

Hlavními činnostmi AP jsou:

 • individuální pomoc žákům při začleňování se a přizpůsobení se školskému prostředí
 • individuální pomoc žákům při zprostředkování učební látky
 • pomoc pedagogickým pracovníkům školy při výchovné a vzdělávací činnosti
 • pomoc při vzájemné komunikaci pedagogů se žáky a žáků mezi sebou
 • pomoc při spolupráci se zákonnými zástupci žáka (Teplá, Šmejkalová, 2010, s. 18)
 • nezbytná pomoc žákům s těžkým zdravotním postižením při sebeosluze a pohybu během vyučování a při akcích pořádaných školou mimo místo, kde škola v souladu se zápisem do školského rejstříku uskutečňuje vzdělávání (Vyhláška MŠMT ČR č. 147/2011, § 7 odstavec 1)

Náplň práce AP a zařazení do příslušné platové třídy upravuje Nařízení vlády č. 469/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Konkrétní náplň práce – rozsah a rozpis jednotlivých činností pro AP - stanoví ředitel školy na základě podkladů a doporučení speciálně pedagogického centra, pedagogicko-psychologické poradny na základě skutečných potřeb žáka a na základě podmínek ve škole.

Ukázku můžete zhlédnout v příloze (jedná se o návrh náplně práce, ředitel školy dodá konkrétní právní náležitosti a formu).

Osobní asistent – specifikace funkce

Pokud dítě vyžaduje pomoc osobního asistenta, jedná se o sociální službu zajišťovanou v rámci MPSV. Osobní asistent není pedagogickým pracovníkem, není zaměstnancem školy, může však působit ve škole na základě možnosti dané § 8 odst. 7 Vyhlášky MŠMT č. 73/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

V resortu MPSV jsou podpůrné asisteční služby určeny Zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ze dne 14. 3. 2006 v § 38 odst. 1 a odst. 2.:

§ 38 Osobní asistence

 • Osobní asistence je terénní služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejich situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba se poskytuje bez časového omezení, v přirozeném sociálním prostředí osob a při činnostech, které osoba potřebuje.
 • Služba obsahuje zejména tyto základní činnosti:
  • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
  • pomoc při osobní hygieně,
  • pomoc při zajištění stravy,
  • pomoc při zajištění chodu domácnosti,
  • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,
  • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
  • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

V oblasti vzdělávání je osobní asistent využíván rodiči především k dozoru a dopomoci při dopravě žáka do školy a ze školy včetně jeho převlékání, oblékání a přezouvání před zahájením a po ukončení výuky.

Služby osobní asistence vykonává i pracovník sociální péče. (Teplá, Šmejkalová, 2007, s. 19 - 20)

Zkušenosti jiných škol:

Některé rodiny u dětí se zdravotním postižením zajišťují dítěti osobního asistenta, který obvykle funguje ve škole v roli asistenta pedagoga, ale i v domácím prostředí rodiny. 

Na území hlavního města osobní asistenci zajišťuje např. organizce Rytmus o. s. http://www.rytmus.org/osobni_asistence_.

Asistent pedagoga pro žáky se sociálním znevýhodněním

 1. Asistenta pedagoga pro žáky se sociálním znevýhodněním lze ustanovit zejména pro žáky z rodinného prostředí s nízkým sociálně kulturním postavením. Je vhodné, aby asistent pedagoga dobře znal prostředí, z něhož v převážné většině žáci pocházejí, např. z romské komunity.
 2. Hlavními cíli činnosti asistenta pedagoga pro žáky se sociálním znevýhodněním jsou podpořit optimálně sociálně-kulturní integraci žáků do školního prostředí a do společnosti.
 3. Náplň práce asistenta pedagoga stanovuje ředitel školy s ohledem na cíle vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Hlavními činnostmi asistenta pedagoga jsou pedagogická asistence učitelům při výuce, pomoc žákům a jejich rodičům při aklimatizaci na školní prostředí, zapojení kulturně specifického prostředí žáků do vzdělávacího procesu ve škole, pomoc žákům při přípravě na vyučování, spolupráce s učitelem při komunikaci s rodiči žáka a s komunitou v místě školy.
 4. Asistent pedagoga musí v rámci získání odborné kvalifikace absolvovat studium pedagogiky v rozsahu nejméně 80 hodin ve vzdělávacím zařízení s akreditovaným programem, kde mu budou poskytnuty základní informace o jeho činnosti.  (Věstník MŠMT č. 10/2005, hlava III)

Vyhláška MŠMT ČR č. 147/2011, kterou se mění Vyhláška MŠMT ČR č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a vzdělávání dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných upravuje možnost vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním ve třídě, škole či studijní skupině zřízené pro žáky se zdravotním postižením.

Žák se sociálním znevýhodněním se může vzdělávat ve škole, třídě či studijní skupině zřízené pro žáky se zdravotním postižením pouze po dobu 5 měsíců, přitom zůstává žákem své kmenové školy. Délka pobytu (max. 5 měsíců) má odpovídat době nezbytně nutné pro vyrovnání znevýhodnění.

Taktéž musí být splněny podmínky, že se jedná se o žáka se sociálním znevýhodněním, který při vzdělávání v běžké škole i při zohlednění individuálních vzdělávacích potřeb a uplatňování vyrovnávacích opatření celkově dlouhodobě selhává a vyžaduje to jeho zájem.

Zkušenosti jiných škol:

Pražské ZŠ se ve školním roce 2010/2011  podařilo získat finanční prostředky na AP pro žáky se sociálním znevýhodněním z tzv. Emergentního projektu Ministerstva vnitra - jednalo se zejména o podporu žáků-cizinců. Ukázku náplně práce a rozvrhu hodin můžete zhlédnout v příloze.

Citace legislativních dokumentů

(1) ČR. Vyhláška MŠMT ČR č. 147/2011, kterou se mění Vyhláška MŠMT ČR č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a vzdělávání dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných. In: 2011.

(2) ČR. Informace MŠMT k zabezpečení vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami s podporou asistence č.j. 14 453/2005-24. In: Věstník MŠMT č. 10/2005. 2005.

Použité zdroje a literatura

 • TEPLÁ, M., ŠMEJKALOVÁ, H.: Základní informace k zajišťování asistenta pedagoga do třídy, v níž je vzděláván žák nebo žáci se zdravotním postižením. Praha, 2007. Institut pedagogicko-psychologického poradenství ČR, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků. ISBN 978-80-86856-35-3
 • TEPLÁ, M., ŠMEJKALOVÁ, H.: Základní informace k zajišťování asistenta pedagoga do třídy, v níž je vzděláván žák nebo žáci se zdravotním postižením, aktualizovaná verze. Praha, 2010. Institut pedagogicko-psychologického poradenství ČR, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků. ISBN 978-80-86856-66-7
 • Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška MŠMT ČR č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a vzdělávání dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů
 • Informace MŠMT k zabezpečení vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami s podporou asistence č.j. 14 453/2005-24 (Věstník MŠMT č. 10/2005)
 • Vyhláška MŠMT ČR č. 147/2011, kterou se mění Vyhláška MŠMT ČR č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a vzdělávání dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných
 • Vyhláška č. 127/1997 sb., o speciálních školách a speciálních mateřských školách, ve znění pozdějších předpisů
 • Nařízení vlády č. 469/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
Celkové hodnocení článku
Přidat komentář Citovat článek