Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Práce se slovníkem – začínáme
Odborný článek

Práce se slovníkem – začínáme

9. 12. 2011 Základní vzdělávání
Autor
Radmila Záviská

Anotace

První praktický článek ze seriálu Práce se slovníkem v hodinách angličtiny pro 8. a 9. ročník ZŠ. Aktivity popsané v tomto článku jsou určeny k seznámení se se základní terminologií používanou v souvislosti s prací se slovníkem. Účelem aktivit je také procvičení základních dovedností, které mohou žákům práci se slovníkem usnadnit (např. zopakování abecedy).

Začínáme

Překlad článků seriálu Dictionary skills in English Lessons for the 8th and 9th grades – Práce se slovníkem v hodinách angličtiny pro 8. a 9. ročník ZŠ – vznikl na žádost učitelů dalších cizích jazyků (nejen angličtiny). Metodika výuky cizího jazyka může být přínosná také pro učitele jiných cizích jazyků, pro které je anglický text nepřístupný. Pracovní listy, které jsou součástí praktických článků, zůstanou však v originále a slouží jako inspirace pro tvorbu pracovních listů v daném jazyce.

Aktivity popsané v tomto článku jsou určeny k seznámení se se základní terminologií používanou v souvislosti s prací se slovníkem. Účelem aktivit je také procvičení základních dovedností, které mohou žákům práci se slovníkem usnadnit (např. zopakování abecedy). 

1. ZÁKLADNÍ TERMINOLOGIE

čas

15–20 minut

cíl

Představení základního uspořádání a terminologie slovníku na úrovni 8. a 9. ročníku ZŠ

pomůcky

Kopie stránky slovníku, který budou žáci používat ve vyučování (dvojjazyčný nebo jednojazyčný); kopie tabulky (příloha 1), nůžky, lepidlo

Popis aktivity

 • Žákům rozdáme kopie stránky ze slovníku a tabulku.
 • Nahlas se žáky přečteme slova z tabulky.
 • Žáci si nastříhají tabulku na jednotlivá slova, poté přiřazují anglická slova k českým překladům a přilepí daná slova na správné místo na kopii stránky ze slovníku (žáci by měli spojit slovo a místo čarou).
 • Následuje společná kontrola.

Komentář

Tato úvodní aktivita patří mezi základní aktivity při výuce práce se všemi typy slovníků. Použila jsem ji na začátku školního roku a přilepila jsem jednu stránku ze slovníku s definicemi na nástěnku ve třídě. Základní terminologii lze také použít jako rozcvičku na začátku další hodiny, např.:

 • Otevři slovník na straně 20 a přečti první tři heslová slova.
 • Která jsou slova v záhlaví této strany?
 • Který je význam (konkrétní slovo) …?
 • Kterým slovním druhem je toto slovo?

Poznámka: Tato aktivita je upravena z [6], str. 15. 

2. UŽITEČNÉ FRÁZE

čas

15–20 minut

cíl

Procvičení užitečných frází potřebných pro práci se slovníkem

pomůcky

Kopie pracovního listu (příloha 2)

Popis aktivity

 • Žákům rozdáme pracovní listy. Jejich úkolem je z daných slov vytvořit věty se správným slovosledem.
 • Následuje společná kontrola a žáci si věty procvičují ve dvojicích.

Komentář

Díky této aktivitě byli žáci schopni lépe porozumět mým povelům, zejména v prvních hodinách, kdy jsme práci se slovníkem začínali procvičovat.

Poznámka: Tato aktivita je upravena z [6], str. 20. 

3. ABECEDA

čas

5–10 minut

cíl

Opakování abecedy

pomůcky

Slovník

Popis aktivity

Kvíz o abecedě

Žákům klademe tyto otázky:

 • Kolik je v anglické abecedě písmen? (26 písmen.)
 • Kolik má anglická abeceda samohlásek a kolik souhlásek? (5 samohlásek, 21 souhlásek.) *
 • Které písmeno je před písmenem Y? (X)
 • Které písmeno je za písmenem K? (L)
 • Která dvě písmena se na začátku slov vyskytují nejčastěji? Podívej se do slovníku, která písmena mají nejvíce stránek. (S,P)
 • Která tři písmena se na začátku slov vyskytují nejméně? Podívej se do slovníku, která písmena mají nejméně stránek. (X,Y,Z)

* Samohlásky – a, e, i, o, u; souhlásky – b, c, d, f, g, h, j, k, l, m, n, p, q, r, s, t, v, w, x, y, z. (Y se někdy také zařazuje mezi samohlásky.)

Komentář

Tuto aktivitu jsem používala jako rozcvičku před prací se slovníkem.

Poznámka: Tato aktivita je upravena z [6], str. 24. 

4. OTEVŘI SLOVNÍK!

čas

5–10 minut

cíl

Rychlé nalezení správné stránky ve slovníku

pomůcky

Slovník pro každého žáka

Popis aktivity

 • Žáky rozdělíme do dvojic a rozdáme jim slovníky.
 • Řekneme slovo – např. kniha. Žáci se snaží otevřít slovník přesně na straně se slovem kniha. Odpočítáváme 3 – 2 – 1 a poté již žáci nesmí otočit žádnou stránku. Žák, který je ke správné straně nejblíže, dostává bod. Vítězem se stává žák s největším počtem bodů.

Komentář

Tato aktivita žákům pomohla naučit se rychle najít hledanou stránku. Velice dobře fungovala ve dvojicích – žáci si slova diktovali navzájem. Můžeme také určit pravidla pro udělování bodů, např.:

 • Pokud žák najde stránku s daným slovem – 10 bodů.
 • Pokud žák najde stránku s daným počátečním písmenem – 5 bodů.
 • Pokud žák najde stránku s písmenem před nebo po daném počátečním písmenu – 1 bod.

Poznámka: Tato aktivita je upravena z [6], str. 21. 

5. CO JE PRVNÍ?

čas

10–15 minut

cíl

Uvědomění si abecedního uspořádání slovníku

pomůcky

Slovník pro každého žáka, kopie pracovního listu (příloha 3)

Popis aktivity

 • Žákům rozdáme pracovní listy. Jejich úkolem je vypracovat cvičení bez slovníku – vybrat, které slovo na řádku je ve slovníku první.
 • Následuje kontrola s pomocí slovníku.

Komentář

V průběhu této aktivity jsme se žáky řešili různé problémy, např. že mezery nebo pomlčky ve slově v abecedním uspořádání slov ve slovníku nehrají žádnou roli. Podobně se chovají slova v podobě zkratek nebo slova s velkým počátečním písmenem. Frázová slovesa se ve slovníku objevují před složeninami. Tuto aktivitu můžeme žákům ztížit tím, že budou uspořádávat všechna slova na řádku (nejen vybírat první slovo).

Poznámka: Tato aktivita je upravena z [6], str. 25. 

6. ZÁVOD V ABECEDĚ

čas

10–15 minut

cíl

Zdokonalení znalosti abecedy a abecedního pořádku

pomůcky

Kopie pracovního listu (příloha 4)

Popis aktivity

 • Žákům rozdáme pracovní list, ti si jej rozstříhají.
 • Úkolem žáků je co nejrychleji uspořádat slova podle abecedy.
 • Následuje společná kontrola.

Komentář

Pro procvičení abecedy touto aktivitou obvykle volím novou slovní zásobu nebo slovní zásobu, kterou chci v dané hodině představit. Pro úsporu času slova napíši na tabuli a žáci je pouze opisují již ve správném abecedním pořádku.

Poznámka: Tato aktivita je upravena z [6], str. 26. 

7. SLOVA V ZÁHLAVÍ STRANY

čas

10–15 minut

cíl

Procvičení vyhledávání slov ve slovníku pomocí slov v záhlaví stránky

pomůcky

Kopie pracovního listu (příloha 5)

Popis aktivity

 • Žákům rozdáme pracovní list. Jejich úkolem je zařadit daná slova mezi správná slova ze záhlaví stránky.
 • Následuje společná kontrola.

Komentář

Tato aktivita pomohla žákům uvědomit si funkci slov v záhlaví stránky ve slovníku, následně byli žáci schopni vyhledávat slova ve slovníku rychleji.

Literatura a použité zdroje

[1] – Collins Cobuild New Student’s Dictionary. 4. vydání. Glasgow : HarperCollins Publishers, 2000. 754 s. ISBN 0003750949.
[2] – Cambridge Learner’s Dictionary – worksheets. Cambridge : Cambridge University Press, 2001. 14 s.
[3] – Oxford Advanced Learner’s Dictionary. 7. vydání. Oxford : Oxford University Press, 2005. 1780 s. ISBN 0194316491.
[4] – HAIS, Karel; HODEK, Břetislav. Praktický slovník anglicko-český, česko-anglický. 1. vydání. Voznice : Leda, 2003. 664 s. ISBN 8085927241.
[5] – FRONEK, Josef. Anglicko-český, česko-anglický slovník. 1. vydání. Voznice : Leda, 2003. 1277 s. ISBN 8085927489.
[6] – WRIGHT, Jon. Dictionaries. Oxford : Oxford University Press, 1998. 172 s. ISBN 0194372197.
[7] – Oxford Advanced Learner’s Dictionary. 2008. [cit. 2009-3-8]. Dostupný z WWW: [http://www.oup.com/elt/catalogue/teachersites/oald7].
[8] – WARING, Rob. How to get your students to use their dictionaries effectively. 2001. [cit. 2009-3-8]. Dostupný z WWW: [http://www1.harenet.ne.jp/~waring/vocab/dictionary/dictionary.htm].
[9] – VÍT, Marek. Jak na to: Používáme slovník. 2006. [cit. 2008-2-7]. Dostupný z WWW: [http://www.helpforenglish.cz/tipy-a-triky/jak-na-anglictinu/c2006061601-jak-na-to--pouzivame-slovnik.html].
Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
doc
25.39 kB
Dokument
Užitečné fráze
doc
61.52 kB
Dokument
Co je první?
doc
26.37 kB
Dokument
Závod v abecedě
doc
43.95 kB
Dokument
Slova v záhlaví stránky
doc
28.32 kB
Dokument
Základní terminologie

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Radmila Záviská

Hodnocení od recenzenta

Tým RVP.CZ
9. 12. 2011
Práce se slovníkem rozvíjí klíčovou kompetenci k učení. Aby byl žákovi dobrou oporou a skvělým pomocníkem, musí žák vědět, v které fázi, pro co a jakým způsobem chce slovník využít. Pro to musí mít odpovídající dovednost(i). Tento článek úvodem přináší strategie, jak účelně práci s cizojazyčnými i dvojjazyčnými slovníky rozvíjet.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k učení
 • vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k řešení problémů
 • vyhledá informace vhodné k řešení problému, nachází jejich shodné, podobné a odlišné znaky, využívá získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant řešení, nenechá se odradit případným nezdarem a vytrvale hledá konečné řešení problému
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence sociální a personální
 • účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu, na základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce

Průřezová témata:

 • Základní vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Rozvoj schopností poznávání

Organizace řízení učební činnosti:

Frontální, Skupinová, Individuální

Organizace prostorová:

Školní třída

Nutné pomůcky:

psací pomůcky, nůžky, lepidlo, slovník