Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Předškolní vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Předškolní vzdělávání > Nizozemské předškolní vzdělávání z perspektivy...

Nizozemské předškolní vzdělávání z perspektivy české učitelky

Teoretický příspěvek
odborný příspěvek
Tento článek jsem napsala na základě svého pobytu v rámci projektu „Učitelé na zkušené“ realizovaného organizací ALVIT-INOVACE A VZDĚLÁVÁNÍ, s. r. o., spolufinancovaného z ESF. Zde členové realizačního týmu a účastnice projektu, což byly učitelky mateřských škol, měli možnost pobývat na dvou mateřských a základních školách. Pracovní stáž probíhala v městě Leuwardeen v těchto dvou institucích: Samen Groot Brengen, Wynwizer. Tento článek vznikl na základě zde provedeného pozorování, rozhovorů s učiteli a učitelkami, účastnicemi, analýzou materiálů o vzdělávání, které jsme zde dostali, na základě školení od zde pracujících učitelek, kterého se nám dostalo, a také na základě pedagogických dokumentů užívaných v Nizozemí.

Charakteristika nizozemského předškolního vzdělávání

Do roku 1985 byla předškolní výchova realizována v mateřských školách, kde se vzdělávaly děti od věku 4 let. Mateřské školy pracovaly podle plánu her a aktivit (děti si hrály, cvičily, pracovaly s různým materiálem, kreslily, zpívaly, poslouchaly pohádky). Starší děti začínaly s poznáváním abecedy a s jednoduchými počty. Předškolní vzdělávání v Nizozemí bylo velmi efektivní a úspěchy předškolní výchovy a vstup v platnost nového zákona o primárních školách vedly v roce 1985 kvůli snadnější návaznosti na primární vzdělávání ke spojení mateřských a základních škol. Děti ve věku 4 let zde chodí již do základní školy.

Pro děti mladší, které ještě nenavštěvují primární školu, jsou určeny skupiny péče o děti, kde si děti hrají ve skupině, děti, které hlídá jeden z rodičů, a mateřské školy, které jsou nyní určeny pro děti ve věku 2–4 let, či jesle, které navštěvují děti již od tří měsíců. Jesle jsou v porovnání s Českou republikou hojně zastoupeny a je o ně velký zájem, neboť rodičovská dovolená v Nizozemí je velmi krátká, trvá pouze 16 týdnů. Jesle a mateřské školy se často nachází v jednom zařízení, jsou pouze rozděleny jako dvě skupiny v jedné instituci – tedy skupina od 3 měsíců do 2 let a druhá od 2 let do 4 let.

V předškolním vzdělávání se objevuje spojení obou dvou modelů, školského i rodinného.

Obsah a forma výuky

Obsah a forma výuky se v mateřských školách na první pohled neliší od toho, co známe z našich mateřských škol. Přínosem je, že se tu vytvářejí heterogenní skupiny, které jsou v poslední době používány i v České republice, v nichž si starší děti hrají a pracují společně s mladšími a obohacují se navzájem. Později připravují učitelky pro starší děti náročnější program, který přechází ve vyučování podobně, jako si školní vyučování představujeme u nás. Jednotlivé činnosti jsou však značně individualizované, děti pracují v malých skupinkách či plní individuální úkoly.

Podstatné je, že se neklade důraz na výsledný výkon, ale na motivaci, hru, postupné začleňování dítěte do kolektivu a zájem o spolupráci.

Nizozemsko nemá stanoveny žádné formální vzdělávací či evaluační požadavky pro děti v předškolním vzdělávání, tedy pro děti do čtyř let věku, neexistuje ani žádné předepsané kurikulum pro předškolní vzdělávání. Pouze poskytovatelé tohoto vzdělávání mají povinnost formulovat určité zásady, jak budou zajišťovat optimální rozvoj dítěte. Předškolní vzdělávání je zde nepovinné.

My jsme se však setkali na pracovní stáži s tím, že v námi sledovaných mateřských školách učitelky pracovaly dle metodické příručky UK – PUK (metodická příručka, která je používaná ve městě Leuwardeen, která vznikla jako reakce na to, že děti mají omezenou slovní zásobu, a dle které učitelky učí děti novým slovům, slovním spojením, rozšiřují jim slovní zásobu), dle níž se připravovaly děti pro vstup na základní školu. Tato metodická příručka, která je efektivním experimentem v daném městě, se osvědčila, a proto bude rozšířena dále, obsahuje obrázkové karty a zpracovaná témata, které děti pak probírají 4–6 týdnů. Témata jsou často zpracována formou příběhu, na němž se učí jednotlivá slova, kterými si obohacují slovní zásobu. Na učitelkou vyprávěný příběh navazují aktivity, které jsou opět zaměřeny na tuto slovní zásobu. Na konci období děti samy příběh převyprávějí. Součástí metodické příručky je také slovníček pojmů, které jsou součástí příběhů a témat, kterým se učitelka řídí. Učitelka si klade za cíl, aby děti všechna tato slova znaly, rozuměly jim a používaly je v řeči.

Povinné vzdělávání začíná v Nizozemí v pěti letech, ale děti mohou, a stává se to, primární vzdělávání začít už ve čtyřech letech.

Organizace dne

Mnoho mateřských škol se snaží vyjít vstříc rodičům a mají stanovenou provozní dobu mateřské školy dle potřeb rodičů dětí. V Samen Groot Brengen jsme se setkali s tím, že provozní doba byla od 6.30 hod. do 19.00 hod. Ale řekli nám, že jsou i mateřské školy, které fungují jen dopoledne.

Spaní zde je nepovinné a setkali jsme se také s tím, že pokud má dítě problémy s usnutím, nechávají je učitelky spát venku v pro tuto situaci upravených dřevěných boxech.

V mateřských školách jsou děti seznámeny s pravidlem, které dodržují: všichni se chovají klidně uvnitř, neběhají, nekřičí. Venku mají prostor se vyřádit, vykřičet, což přispívá k mírumilovnému klimatu v mateřské škole. I přestože děti pracují v pracovních skupinách spojených s pracovními koutky zabývajícími se určitou oblastí, mezi kterými se volně pohybují a mění tak svá stanoviště, panuje zde klid a bezproblémová atmosféra.

Činnosti se dělí na povinné, které jsou vedeny řízené učitelkou, a nepovinné, při kterých je kladen velký důraz na samostatnost a zodpovědnost dětí, rozvíjení jejich kreativity či kooperace.

V  navštívených mateřských školách existovala jasná pravidla a organizace dne, s čímž byly děti seznámeny jednoduchou a pro ně srozumitelnou formou.

Děti jsou také seznámeny s denním režimem, který mají v prostorách mateřské školy vytištěný ve formě obrázku tak, aby mu porozuměly, měly jej stále na očích a věděly, co je očekává, měly jasnou představu o průběhu dne.

Vybavení mateřské školy

Pokud se jedná o vybavení mateřské školy, v mateřských školách, které jsme mohli navštívit, nás upoutalo jednoduché vybavení místností, velké společné prostory, tedy herna a hrací centra. V porovnání s českou mateřskou školou je zde méně hraček. Pro předškolní děti je také určena tělocvična.

V mateřských školách se děti nepřezouvají. Ve většině mateřských škol je oběd formou sendviče, který si děti s pomocí učitelky připravují, aby se zlepšily v sebeobsluze. Děti jsou v holandských školkách hodně vedeny k samostatnosti a sebeobsluze, jsou vtaženy do všech činností, které dělají dospělí. V námi navštívených mateřských školách byly teplé obědy, což je v Nizozemí rarita.

Hodně je zde také zdůrazňován zdravý životní styl, v mateřských školách jsou kupříkladu zcela zakázány sladkosti.

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
Celkové hodnocení článku
Přidat komentář Citovat článek