Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > Předškolní vzdělávání > Konzultační centrum NÚV – odpovědi k problematice...

Ikona informativni

Konzultační centrum NÚV – odpovědi k problematice předškolního vzdělávání, II. část

Autor: Národní ústav pro vzdělávání
Anotace: Článek shrnuje odpovědi pracovníků Konzultačního centra Národního ústavu pro vzdělávání na zaslané dotazy týkající se problematiky předškolního vzdělávání.
Klíčová slova: RVP PV, mateřská škola, legislativa, konzultační centrum,
Vazby článku:
Tento článek navazuje na téma článku: Konzultační centrum VÚP – odpovědi k problematice předškolního vzdělávání, I. část
Tento článek navazuje na téma článku: Konzultační centrum VÚP - odpovědi k problematice předškolního vzdělávání, II. část

Co konkrétně vykonává učitelka MŠ zařazená do 8. platové třídy a co má v náplni učitelka zařazená do 9. platové třídy?

Popis činnosti učitele MŠ naleznete v Metodickém pokynu k odměňování pedagogických pracovníků a ostatních zaměstnanců škol a školských zařízení a jejich zařazování do platových tříd podle katalogu prací (č. j.: 10300/2010-25) (http://goo.gl/2gEct)

Učitel mateřské školy

8. platová třída
1. Vzdělávací a výchovná činnost směřující k získávání vědomostí, dovedností a návyků dětí v mateřské škole podle vzdělávacího programu. Učitelky, kterým není zaměstnavatelem uložena tvorba vzdělávacího programu.

9. platová třída
1. Tvorba vzdělávacího programu třídy mateřské školy. Aplikace vzdělávacích a výchovných metod včetně případné individuální práce s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami.

Pokud máte další dotazy, doporučujeme vám obrátit se přímo na vašeho zaměstnavatele, který s vámi uzavíral pracovní smlouvu a náplň práce. Tyto dokumenty jsou pro vás jako zaměstnance stěžejní.

Prosím o informaci, jak zařadit pomoc při oblékání dětí na vycházku. Jedná se o přímou, nebo nepřímou práci?

Zaměstnavatel zaměstnanci určuje pracovní dobu a přímou pedagogickou činnost. Výklad je uveden v § 23 Přímá pedagogická činnost, zákon č. 159/2010 Sb. novelizuje s účinností od 1. 7. 2010, zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících.

Přímou pedagogickou prací se rozumí přímé působení pedagogického pracovníka, které vyžaduje jeho aktivní kontakt se svěřenými dětmi, umožňující jejich edukaci na základě komplexně prováděné osobnostní diagnostiky, s důrazem na pedagogické ovlivňování, kontrolu a řízení.

Nepřímou pedagogickou prací se rozumí práce, které souvisí a vyplývají z přímé pedagogické práce, ale jejich prvořadým cílem není edukace, ale především dohled, dozor a kontrola dětí při dodržování příslušného režimu, zvolené činnosti, pravidel a bezpečnosti provozu. Do nepřímé pedagogické práce je započítána i potřebná příprava k výkonu odborné pedagogické činnosti, včetně související administrativní agendy.

Oblékání dětí na vycházku v MŠ je zařazováno jako přímá pedagogická práce.

Prosím o odpověď na následující dotazy:
1/ Pokud mě ředitelka mateřské školy vyšle na akci v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, jedná se o samostudium, nebo se tato činnost vykazuje jako pracovní činnost na pracovišti?
2/ Pokud máme pouze vedoucí učitelku, nikoliv ředitelku, a máme 4 třídy (2 s celodenním a 2 s polodenním provozem), kolik hodin má být vedoucí učitelka u dětí (přímá pedagogická práce) a kolik hodin z úvazku v kanceláři? Má chodit tato vedoucí s dětmi na vycházky?

1/ Dle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, § 24, odstavec 4 písm. b) vysláním a účastí na akci v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků čerpáte volno v rozsahu 12 pracovních dnů ve školním roce (tzv. samostudia).

2/ Míra vyučovací povinnosti a míra povinnosti výchovné práce pedagogického pracovníka je upravena v nařízení vlády č. 75/2005 Sb. Ve spojeném zařízení základní a mateřské školy jmenuje obvykle ředitel základní školy vedoucí učitelku, v jejíž pracovní náplni je kromě přímé výchovné práce zajištění organizačních záležitostí ohledně chodu mateřské školy, například organizace práce provozního zaměstnance či vedení předepsané pedagogické dokumentace, spolupráce s ostatními pedagogickými pracovníky, spolupráce se zákonnými zástupci dětí.

V případě vedoucích učitelek mateřských škol může být rozsah přímé pedagogické činnosti snížen podle počtu tříd až na úroveň zástupce ředitele školy. Tato skutečnost je stanovena v nařízení vlády číslo 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků.

Ve Sbírce zákonů č. 273/2009, 273 nařízení vlády ze dne 17. 8. 2009, kterým se mění nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnost pedagogických pracovníků v čl. 1, odst. 4, naleznete přehled – týdenní rozsah přímé pedagogické činnosti. Zástupce ředitele u 4 až 6 tříd MŠ má určen týdenní rozsah přímé pedagogické činnosti 20 hodin. Zástupce ředitele u 1 až 3 tříd MŠ má určen týdenní rozsah přímé pedagogické činnosti 25 hodin.

V neposlední řadě zřizovatel stanovuje poměr přímé a přímé výchovné práce ředitele MŠ (vedoucí učitelky).

Vedoucí pracovník chodí s dětmi na procházky v době přímé pedagogické činnosti tak, aby byla dodržena bezpečnost dětí. Zaměstnanci MŠ jsou povinni řídit se organizačními předpisy, hygienickými předpisy a předpisy k zajištění BOZP.

Na webových stránkách http://www.msmt.cz/, v sekci dokumenty, naleznete přehledně roztříděné dokumenty vydané Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, dokumenty, na jejichž vzniku se ministerstvo podílelo, nebo jiné dokumenty, které přímo souvisí s činností ministerstva.

Ráda bych se zeptala, kdo má v mateřské škole o počtu 48 přihlášených dětí na starosti omývání hraček a pomůcek. Je to povinnost učitelky?

Náplň přímé a nepřímé pedagogické práce stanovuje ředitel MŠ s konkrétním pracovníkem. Další informace naleznete v provozním řádu MŠ či organizačním řádu MŠ. Přesný popis činnosti daného pracovníka je uveden v pracovní náplni. Náplň práce pracovníka je k nahlédnutí u ředitele MŠ.

V provozním řádu MŠ bývá uvedena informace (provozní řády jednotlivých MŠ se mohou lišit), že zaměstnanci MŠ jsou povinni řídit se organizačními předpisy, hygienickými předpisy a předpisy k zajištění BOZP. Dále jsou zaměstnanci povinni dbát na ochranu majetku MŠ před poškozením, ztrátou, zničením nebo zneužitím. V provozním řádku MŠ bývá často uvedeno: Za uložení hraček, pomůcek a za vypnutí a uložení didaktické techniky na určené místo zodpovídá učitelka, která uvedené věci používala. Ta také, pokud končí službu, uvede třídu do náležitého stavu pro provoz v příštím dni.

Pedagog MŠ udržuje čistotu prostředí, hraček i výchovných pomůcek. Pečuje o bezpečnost dětí a odpovídá za ni.

Na webových stránkách http://www.msmt.cz/, v sekci dokumenty, naleznete přehledně roztříděné dokumenty vydané Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, dokumenty, na jejichž vzniku se ministerstvo podílelo, nebo jiné dokumenty, které přímo souvisí s činností ministerstva.

Hygienické požadavky na školky upravuje vyhláška 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých. Stanoví hygienické požadavky na prostorové podmínky, vybavení, provoz, osvětlení, vytápění, mikroklimatické podmínky, zásobování vodou a úklid mateřských, základních a odborných škol.


Konzultační centrum Národního ústavu pro vzdělávání (NÚV) poskytuje odborné konzultace v oblasti předškolního, základního, speciálního, gymnaziálního a středního odborného vzdělávání. Jeho pracovníci jsou připraveni zodpovědět vaše dotazy týkající se nastavení, průběhu i realizace kurikulární reformy. Rozcestník najdete na http://rvp.cz/informace/mam-dotaz.

Zařazení do seriálu: Tento článek je zařazen do seriálu Konzultační centrum NÚV.

Ostatní články seriálu:

Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
 
INFO
Publikován: 18. 07. 2012
Zobrazeno: 9623krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
PRO, ústav. Konzultační centrum NÚV – odpovědi k problematice předškolního vzdělávání, II. část. Metodický portál: Články [online]. 18. 07. 2012, [cit. 2020-02-21]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/p/16275/KONZULTACNI-CENTRUM-NUV---ODPOVEDI-K-PROBLEMATICE-PREDSKOLNIHO-VZDELAVANI-II-CAST.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.