Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > Odborné vzdělávání > Sebehodnocení dovednosti psaní

Ikona prakticky

Sebehodnocení dovednosti psaní

Ikona zkusenost
Autor: Mgr. Michaela Baloghová
Anotace: Příklad dobré praxe popisuje využití online aplikace Evropského jazykového portfolia. Cílem je, aby si žáci ověřili dosažení konkrétní dovednosti písemného projevu a provedli pravdivé sebehodnocení.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
 1. Odborné vzdělávání » Klíčové kompetence LM » Kompetence k učení » ovládat různé techniky učení, umět si vytvořit vhodný studijní režim a podmínky;
 2. Odborné vzdělávání » Klíčové kompetence LM » Kompetence k učení » uplatňovat různé způsoby práce s textem (zvl. studijní a analytické čtení), umět efektivně vyhledávat a zpracovávat informace; být čtenářsky gramotný;
 3. Odborné vzdělávání » Klíčové kompetence LM » Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat s informacemi » získávat informace z otevřených zdrojů, zejména pak s využitím celosvětové sítě Internet;
Očekávaný výstup:
 1. Odborné vzdělávání » Všeobecné vzdělávání » Cizí jazyk
 2. Odborné vzdělávání
Mezioborové přesahy a vazby: Nejsou přiřazeny žádné mezioborové přesahy.
Průřezová témata:

Nejsou přiřazena žádná průřezová témata.

Organizace řízení učební činnosti: Frontální, Skupinová, Individuální
Organizace prostorová: Školní třída, Specializovaná učebna
Nutné pomůcky: počítač, internet
Klíčová slova: sebehodnocení, Evropské jazykové portfolio, EJP, e-portfolio

Cíl výuky:

Žáci:

 • se naučí stanovovat konkrétní cíle,
 • se naučí reálně ohodnotit své jazykové dovednosti, které získali ve výuce,
 • využijí individuální komunikaci s učitelem v online prostředí Evropského jazykového portfolia.

Kontext školy a regionu

Naše škola (Vyšší odborná škola mezinárodního obchodu a Obchodní akademie, Jablonec nad Nisou, Horní náměstí 15, příspěvková organizace) se nachází v Libereckém kraji. Obchodní akademie poskytuje čtyřleté studium zakončené maturitní zkouškou, zaměřené na obchodně-podnikatelské a administrativní činnosti, zahraniční obchod a cestovní ruch. Vyučované jazyky: anglický, německý, francouzský, španělský, italský, ruský. Žáci oborů „zahraniční obchod“ a „cestovní ruch“ studují od prvního ročníku 2 cizí jazyky, ve třetím ročníku přibírají třetí cizí jazyk, v týdenní hodinové dotaci: 5 hodin ve třetím ročníku, 3 hodiny ve čtvrtém ročníku.

Kontext výuky

Elektronickou verzi EJP (e-portfolio) přímo ve výuce používám od počátku pilotáže aplikace, tedy od září 2011. Dříve jsem sporadicky pracovala s tištěnou formou EJP a systematičtěji jsem využívala portfolio v učebnici francouzštiny Quartier Libre. Pro pilotáž jsem byla oslovená manažery projektu EJP v praxi. Od počátku projektu působím jako členka týmu externích poradců.

Tematická oblast EJP

 • Sekce Co už umím – sebehodnocení na základě deskriptorů pro dovednost psaní 
 • Sekce Moje sbírka – ukládání materiálů a sdílení materiálů s učitelem 

Časová náročnost

Příprava: závislá na kontextu výuky a na zběhlosti učitele ve využívání Evropského jazykového portfolia, časově náročná organizace práce u počítačů ve škole (zajištění učebny, přihlášení všech žáků do online aplikace).

Výuka: 45 minut

Realizace

Níže popsaná hodina, při které bylo využito e-portfolio pro sebehodnocení dovednosti psaní, byla již čtvrtou v pořadí. Žáci byli již v e-portfoliu zaregistrovaní, už dříve pracovali s deskriptory pro poslech, byli seznámeni s úrovněmi A1–C2 SERRJ a s učebními typy. První hodina, při které se žáci seznámili s EJP, byla zahájena otázkami k zamyšlení:

 1. Když se zeptáte rodičů, jestli a jak se domluví v nějakém cizím jazyce, co odpoví?
 2. Budete maturovat z cizího jazyka? Ze kterého? Na jaké úrovni? Jste si jistí, co tato úroveň znamená? Ovládáte všechny dovednosti na této úrovni?
 3. Když byste měli někomu říci, jak umíte anglicky nebo německy, kolik vět byste dokázali říci? Použili byste v odpovědích spíš tyto výrazy: minulý čas, konjunktiv, jídlo, oblečení, anebo tyto výrazy: domluvím se při nakupování, umím si koupit jízdenku na metro?

Žáci ve svých odpovědích potvrdili potřebu naučit se jasně a transparentně vyjadřovat o tom, co v cizích jazycích umí. Dále žáci pracovali s úrovněmi SERRJ, registrovali se do aplikace, seznámili se s deskriptory pro jednotlivé dovednosti.

Práci s e-portfoliem je doplňkovou aktivitou a je vždy úzce spojena s prací s učebnicí. Hodině „u počítačů“ předcházela hodina práce s učebnicí Quartier Libre, Unité 6, během které žáci četli příklady pozdravů z prázdnin, osvojovali si slovní zásobu a struktury pozdravu, oslovení, závěrečné fráze. Opakovali minulý čas sloves spojených s cestováním. Tyto osvojené dovednosti si žáci vyzkoušeli a ohodnotili je při práci s online verzí Evropského jazykového portfolia.  

Průběh hodiny „u počítačů“:

 1. Žáci se přihlásili do EJP. Vyučující jako cíl hodiny stanovila ověření dovednosti psaní ve francouzštině a konkrétně ověření zvládnutí „pozdravu z prázdnin“. Žáci dostali pokyn, aby si prošli deskriptory dovednosti písemného projevu pro úroveň A1 a A2 v Tabulce sebehodnocení v sekci Co už umím. Všechny deskriptory zaškrtávali samostatně, u deskriptoru „Umím napsat jednoduchý text na pohlednici (např. pozdrav z prázdnin)“ dostali pokyn zaškrtnout vlaječku jako svůj nejbližší cíl v písemném projevu.
 2. Po  uložení hodnocení žáci dostali pokyn přejít na část Slovní hodnocení a měli následně zakliknout Žádost o komentář (vyučující si jednotlivá sebehodnocení pročetla až po hodině, v hodině obcházela žáky a      odpovídala na dotazy, pomáhala s formulacemi, povzbuzovala  k zodpovědnému zamyšlení).
 3. Žáci dostali pokyn vybrat si zajímavé místo pro prázdninový pobyt, najít k němu na internetu obrázek a vypracovat ve wordu text pohlednice s přiloženým obrázkem. K práci mohli využívat učebnici a poznámky z předchozí hodiny, ale i internetové nástroje (překladač, vzorové pohlednice, online slovníky apod.).
 4. Po dokončení žáci dokument uložili do sekce Má sbírky, do složky sdílené s učitelem. Měli možnost přidat svůj komentář.
 5. Vyučující po hodině okomentovala slovní hodnocení i písemné produkty uložené ve Sbírce.

Příklad dokumentu uloženého žákyní do Sbírky:

Salut,

Nous sommes bien arrivées á Paris il y a cinq yours.Tout est magnifigue! Il fait chaud et nous sommes 

satisfaits. Hier, nous avons été á la tour Eiffel.

 

Vive les vacances!

On vous embrasse.

 

Soňa et Sára

Obr. [cit 2012-05-15]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: <http://en.wikipedia.org/wiki/File:Vue_g%C3%A9n%C3%A9rale_de_l%27Exposition_universelle_de_1889.jpg>

Příklad komentáře, který vyučující po hodině vložila k uloženému dokumentu:

Soňo, můžete si u deskriptoru „Umím napsat jednoduchý text na pohlednici (např. pozdrav z prázdnin)“ odkliknout ANO. Dejte pozor na drobné pravopisné chyby: „jours“ (možná Vám opravila automatická kontrola pravopisu – neměla jste ho nastavený na angličtinu?), „magnifique“, a gramatická chyba: „satisfaites“ – musíte přidat -e za dívky.“

Několik příkladů slovního sebehodnocení žáků k písemnému projevu (stojí za povšimnutí, že žáci v podstatě hledají a formulují své učební strategie pro zlepšení):

 • Dokážu popsat minulou událost, ale chybí mi slova jako: nejdřív, potom, nakonec.
 • Musím se víc soustředit a učit.
 • Budu se víc učit slovíčka.
 • Budu se snažit víc číst ve francouzštině.
 • Budu při čtení dávat větší pozor na to, jak se slova píší.

Reflexe:

Moje zkušenost s použitím EJP pro výše popsanou aktivitu je pozitivní. Práci jsem integrovala do běžné výuky, neznamenala pro mě nijaké zdržení. To platí i pro předchozí práci s deskriptory pro ostatní dovednosti. Na příklad práci s deskriptory pro čtení lze propojit s prací na kterémkoli textu v učebnici, deskriptory pro poslech použijete při kterémkoli poslechu atd. Portfolio skutečně vytváří prostor pro tu část jazykové výuky, kterou běžné učebnice nepokrývají. V mojí běžné výuce s učebnicí málokdy vznikne situace, při které žáci přemýšlejí obecně nad tím, co už umí a co by mohli udělat pro svůj pokrok.

Na příklad při práci s deskriptory pro písemný projev u některých deskriptorů žáci váhali, ptali se například: dělali jsme vlastně přání k narozeninám? EJP je vlastně jakési obecné měřítko jejich dovedností v CJ a zároveň jim dává možnost kontrolovat, jestli jim učebnice a učitel nabízejí to, co chtějí v jazyce umět.

Navíc tím, že EJP nabízí možnost slovního sebehodnocení, žáky nutí formulovat svoje pocity ohledně dovedností v CJ. Možnost požádat učitele o komentář vytváří individuální komunikační kanál, který velice oceňuji. Položíte-li ve třídě otázku: „co byste mohl udělat pro to, abyste se naučil psát pozdrav z prázdnin?“, nejspíš nedostanete odpověď. Do okénka v portfoliu se většina žáků ale rozepsala, jejich komentáře ve velké většině nabízely velice trefnou zpětnou vazbu pro mě. Ukázalo se také, že otázka portfolia „Jak to mohu zlepšit?“ je otázkou „na tělo“. Většina žáků zpytovala svědomí a slibovala větší úsilí.

V neposlední řadě bych uvedla, že aspekt, který se jeví jako možná komplikace, totiž zajišťování počítačové učebny ve škole, byl v podstatě opět přínosný. Mohli jsme samozřejmě psát pohlednici na papír ve třídě, psaní pohlednice do počítače však bylo pro žáky podstatně atraktivnější (vyhráli si s obrázky) a zároveň jsme měli možnost použít další elektronické nástroje (internet, překladač atd.) a naučit se je lépe využívat při psaní v CJ.

Zařazení do seriálu: Tento článek je zařazen do seriálu E-portfolio ve školní praxi.

Ostatní články seriálu:

Citace a použitá literatura:
[1] - Evropské jazykové portfolio. [cit. 2012-3-16]. Dostupný z WWW: [www.evropskejazykoveportfolio.cz].  
[2] - Vue générale de l'Exposition universelle de 1889.jpg. [cit. 2012-4-12]. Dostupný z WWW: [http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Vue_g%C3%A9...].  
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 21. 05. 2012
Zobrazeno: 12037krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
BALOGHOVÁ, Michaela. Sebehodnocení dovednosti psaní . Metodický portál: Články [online]. 21. 05. 2012, [cit. 2020-10-20]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/o/15759/SEBEHODNOCENI-DOVEDNOSTI-PSANI.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.