Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > Gymnaziální vzdělávání > Aktivita: Ženy odjinud

Ikona prakticky

Aktivita: Ženy odjinud

Ikona inspiraceIkona blok
Autor: Dana Moree
Spoluautor: Petra Morvayová
Anotace: Aktivita z publikace Dvakrát měř, jednou řež je vhodná k výuce multikulturní výchovy ve vyšších ročnících ZŠ a na SŠ. Pracuje s biografiemi žen z rozdílných kulturních prostředí.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
 1. Gymnázium » Kompetence občanská » rozšiřuje své poznání a chápání kulturních a duchovních hodnot, spoluvytváří je a chrání
 2. Gymnázium » Kompetence sociální a personální » přispívá k vytváření a udržování hodnotných mezilidských vztahů založených na vzájemné úctě, toleranci a empatii
 3. Gymnázium » Kompetence komunikativní » rozumí sdělením různého typu v různých komunikačních situacích, správně interpretuje přijímaná sdělení a věcně argumentuje; v nejasných nebo sporných komunikačních situacích pomáhá dosáhnout porozumění
Očekávaný výstup:
 1. gymnaziální vzdělávání » Člověk a společnost » Občanský a společenskovědní základ » Člověk ve společnosti » respektuje kulturní odlišnosti a rozdíly v projevu příslušníků různých sociálních skupin, na příkladech doloží, k jakým důsledkům mohou vést předsudky
 2. gymnaziální vzdělávání » Doplňující vzdělávací obory » Etická výchova » Spolupráce, přátelství, prosociální chování, tolerance » zasazuje se pro lidská práva, toleranci, respektuje rozdílnost v otázkách víry a náboženství
Mezioborové přesahy a vazby:
 1. Gymnaziální vzdělávání -> Český jazyk a literatura
Průřezová témata:
 1. Gymnaziální vzdělávání » Multikulturní výchova » Psychosociální aspekty multikulturality
 2. Gymnaziální vzdělávání » Multikulturní výchova » Základní problémy sociokulturních rozdílů
Organizace řízení učební činnosti: Skupinová, Individuální
Organizace prostorová: Školní třída
Nutné pomůcky: FRÝDLOVÁ, Pavla. Ženy odjinud. Nakladatelství Lidové noviny, 2009.
Klíčová slova: tolerance, diskuze, asimilace, multikulturalita, multikulturní výchova, pluralita, kulturní diverzita, imigrace, kulturní rozdíl, rozmanitost, postavení ženy

Jedním z nejlepších možných zdrojů pro práci s rozmanitostí jsou příběhy těch, kteří ji zažívají na vlastní kůži. Ne vždycky je však snadné se k takovým příběhům dostat. O to větší možnosti skýtají publikace, které tyto biografické příběhy zprostředkovávají. Takovou je i knížka Ženy odjinud od Pavly Frýdlové. S biografickými příběhy této knihy budeme pracovat.

Cíl: Získání představy o životních zkušenostech migrantů.

Forma práce: Domácí úkol, práce v malých skupinkách, samostatná práce – psaní eseje.

Pomůcka: FRÝBOVÁ, Pavla. Ženy odjinud. Nakladatelství Lidové noviny, 2009.

Popis v krocích

Krok 1: Knížka Ženy odjinud obsahuje biografické příběhy deseti žen. Rozdělte třídu tak, aby vždy několik žáků nebo studentů dostalo za úkol přečíst si do příští hodiny jeden z těchto příběhů.

Krok 2: V další hodině rozdělte žáky do skupinek tak, aby v každé jeden žák reprezentoval jeden příběh z knihy. Požádejte žáky, aby si každý připravil cedulku se jménem ženy, kterou reprezentuje, a několik základních údajů o této postavě, které sám považuje za důležité.

Krok 3: Požádejte žáky, aby nejprve představili krátce svoji postavu a pak srovnávali příběhy jednotlivých žen z hlediska:

 • důvodu, proč se přistěhovaly do České republiky
 • profese, kterou dělají
 • toho, co mají v životě rády a co je rozčiluje
 • základních hodnot, které vyznávají atd.

Krok 4: Zadejte žákům za domácí úkol esej na téma „Můj vnitřní rozhovor s ženami odjinud”.

Zdroj – MORVAYOVÁ, P., MOREE, D. Dvakrát měř, jednou řež. Varianty, Člověk v tísni o. p. s., 2010.

Publikace vznikla v rámci projektu Jak na to, který byl financován z prostředků Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy pro rok 2009.

 

s

 

m
Zařazení do seriálu: Tento článek je zařazen do seriálu Dvakrát měř, jednou řež – od multikulturní výchovy ke vhledu .

Ostatní články seriálu:

Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 27. 05. 2010
Zobrazeno: 9931krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 3

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku : 5
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

1 uživatel Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
MOREE, Dana. Aktivita: Ženy odjinud. Metodický portál: Články [online]. 27. 05. 2010, [cit. 2020-10-20]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/g/8797/AKTIVITA-ZENY-ODJINUD.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.