Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Výuka > Jazyk a jazyková komunikace > Zdravá výživa v číslech (Healthy diet in...

Ikona prakticky

Zdravá výživa v číslech (Healthy diet in numbers)

Ikona zkusenost
Autor: Jitka Tůmová
Anotace: Námět rozvíjející gramotnosti ve výuce anglického jazyka. Aktivita podporuje zdravé stravování. Žáci si sestavují jídelníček, cílem je respektovat principy zdravého stravování. Při sestavovaní jídelníčku žáci pracují s různými zdroji a informacemi.

Článek vznikl v rámci projektu Podpora práce učitelů (PPUČ). Projekt PPUČ, financovaný z Evropských strukturálních a investičních fondů, podporuje pedagogy mateřských a základních škol v jejich snaze rozvíjet čtenářskou, matematickou a digitální gramotnost dětí a žáků. Jeho realizaci zajišťuje Národní ústav pro vzdělávání.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence: Nejsou přiřazeny žádné klíčové kompetence.
Očekávaný výstup:
  1. základní vzdělávání » Jazyk a jazyková komunikace » 2. stupeň » Cizí jazyk » Čtení s porozuměním » vyhledá požadované informace v jednoduchých každodenních autentických materiálech
  2. základní vzdělávání » Jazyk a jazyková komunikace » 2. stupeň » Cizí jazyk » Čtení s porozuměním » rozumí krátkým a jednoduchým textům, vyhledá v nich požadované informace
Mezioborové přesahy a vazby: Nejsou přiřazeny žádné mezioborové přesahy.
Průřezová témata:

Nejsou přiřazena žádná průřezová témata.

Klíčová slova: anglický jazyk, zdravé stravování, zdravý životní styl, chemie, Přírodopis, PPUČ, čtenářská gramotnost, matematická gramotnost, digitální gramotnost

Výuková aktivita doplňuje učivo, které se týká zdravého životního stylu. Obsah aktivity je založen na znalostech žáků z výuky angličtiny, chemie a přírodopisu. Tyto znalosti usnadní řešení úloh, nejsou však nezbytným předpokladem pro jejich úspěšné splnění. Podmínkou pro úspěšné splnění zadání je umožnění přístupu k PC s připojením k internetu a kalkulačka. 

Cílem aktivity je aplikace poznatků z dalších vzdělávacích oblastí do cizího jazyka. Aktivitu lze modifikovat dle individuálních potřeb žáků a nastavit tak náročnost. Žáci si vedou deníček se záznamy o vlastním stravování v průběhu jednoho dne (např. datum, čas, místo, jídla a nápoje, hodnocení formou emotikonů – např. tzv. „smajlík“ v případě spokojenosti).

Aktivitu lze rozšířit na zohlednění tematiky různých dietních omezení při respektování všech požadavků zdravé výživy, např. sestavení denního jídelníčku při nesnášenlivosti lepku.

Z tematických okruhů učiva je začleněna tematiky národních kuchyní při respektování všech požadavků zdravé výživy, např. sestavení denního jídelníčku kulturně akceptovatelného jak v anglické, čínské…, tak v české kultuře.

Popis výukové aktivity

Žáci vyhledávají požadované informace v jednoduchých každodenních autentických materiálech. Použití kalkulačky je možné zdůvodnit tím, že autorským záměrem je ověření dovednosti vyhledat v textu požadované informace, včetně numerických, dále ověření dovednosti porozumět logickým relacím mezi různými numerickými informacemi, ověření dovednosti navrhnout postup pro výpočet konkrétní hodnoty s využitím správných numerických informací a dovednosti realizovat tento postup (tj. ověření osvojení algoritmu pro matematické operace násobení apod. nebylo záměrem autorů).

Komentář z hlediska gramotností

Aktivita motivuje žáky v průběhu realizace během celé doby řešení úloh, zařazení složek gramotností (čtenářská, matematická, digitální) činí aktivitu dostatečně pestrou a zajímavou.

Čtenářská: Čtenářský výkon dále ovlivňuje dovednost orientace v textu a volba správné techniky čtení (např. orientační nebo selektivní čtení) vzhledem k typu textu a zadanému úkolu.

Matematická: Žáci rozumí jednoduchému cizojazyčnému matematickému textu jak lineární, tak nelineární povahy (souvislý text, tabulka, diagram, graf, schéma) a umí v něm najít požadované informace. Rovněž umí přiměřeně náročná numerická data zpracovat (např. vybrat, uspořádat a transformovat do cizojazyčné tabulky).

Digitální: Žáci umí pomocí vyhovující internetové nebo mobilní služby potřebná data, respektive informace, samostatně vyhledat a snaží se přitom posoudit důvěryhodnost cizojazyčného informačního zdroje. Jsou vedeni k tomu, aby ověřovali kvalitu, zejména přesnost, úplnost a aktuálnost informací poskytovaných více zdroji a byli schopni identifikovat případný nesoulad mezi nimi.

Náměty učebních činností pro rozvoj gramotnost na 2. stupni ZŠ

Název námětu

Zdravá výživa v číslech (Healthy diet in numbers)

Vzdělávací obor

Anglický jazyk

Období

2. stupeň ZŠ / 8.–9. ročník apod.

Tematický okruh

Čtení s porozuměním

Vazba na očekávaný výstup RVP ZV

CJ-9-3-01 vyhledá požadované informace v jednoduchých každodenních autentických materiálech

CJ-9-3-02 rozumí krátkým a jednoduchým textům, vyhledá v nich požadované informace

 

Rozvíjené gramotnosti a jejich složky

 

Čtenářská, matematická a digitální gramotnost

Ověření čtenářské gramotnosti (dovednost vyhledat informace v textu).

Ověření matematické gramotnosti  (dovednost porovnat čísla, dovednost aplikovat matematické operace násobení a dělení, porozumění vztahu mezi celkem a částí – procentuální vyjádření hodnot).

Ověření digitální gramotnosti (dovednost vyhledat informace na internetu).

 


Popis námětu na učební činnost žáka

Výuková aktivita doplňuje učivo zařazené v učebnici Project 4, 3. vydání, lekce 3 (Health and safety) s tematikou týkající se lidského těla, nemocí a zdravého způsobu života, včetně zdravé výživy. Znalosti, které žáci mají z chemie a přírodopisu, usnadní řešení úloh, nejsou však nezbytným předpokladem pro jejich úspěšné splnění. Podmínkou pro úspěšné splnění zadání je umožnění přístupu k PC s připojením k internetu a kalkulačka. Použití kalkulačky je možné zdůvodnit tím, že autorským záměrem je ověření dovednosti vyhledat v textu požadované informace, včetně numerických, dále ověření dovednosti porozumět logickým relacím mezi různými numerickými informacemi, ověření dovednosti navrhnout postup pro výpočet konkrétní hodnoty s využitím správných numerických informací a dovednosti realizovat tento postup (tj. ověření osvojení algoritmu pro matematické operace násobení apod. nebylo záměrem autorů).

Komentář z pohledu vzdělávacího oboru

Výuková aktivita vede  žáky k aplikaci poznatků z dalších vzdělávacích oblastí do cizího jazyka. Aktivitu lze modifikovat dle individuálních potřeb žáků a nastavit tak náročnost. Žáci si vedou  deníček se záznamy o vlastním stravování v průběhu jednoho dne (např. datum, čas, místo, jídla a nápoje, hodnocení formou emotikonů – např. tzv. „smajlík“ v případě spokojenosti).

Aktivitu lze rozšířit na  zohlednění tematiky různých dietních omezení při respektování všech požadavků zdravé výživy, např. sestavení denního jídelníčku při nesnášenlivosti lepku.

Z tematických okruhů učiva je začleněna tematiky národních kuchyní při respektování všech požadavků zdravé výživy, např. sestavení denního jídelníčku kulturně akceptovatelného jak v anglické, čínské…, tak v české kultuře.

 

Komentář z pohledu gramotností

Aktivita motivuje žáky v průběhu realizace během celé doby řešení úloh, zařazení složek gramotností (čtenářská, matematická, digitální) činí aktivitu dostatečně pestrou a zajímavou.

Čtenářská: Čtenářský výkon dále ovlivňuje dovednost orientace v textu a volba správné techniky čtení (např. orientační nebo selektivní čtení) vzhledem k typu textu a zadanému úkolu.

Matematická: Žáci rozumí jednoduchému cizojazyčnému matematickému textu jak lineární, tak nelineární povahy (souvislý text, tabulka, diagram, graf, schéma) a umí v něm najít požadované informace. Rovněž umí přiměřeně náročná numerická data zpracovat (např. vybrat, uspořádat a transformovat do cizojazyčné tabulky).

Digitální: Žáci umí pomocí vyhovující internetové nebo mobilní služby potřebná data, respektive informace, samostatně vyhledat a snaží se přitom posoudit důvěryhodnost cizojazyčného informačního zdroje. Jsou vedeni k tomu, aby ověřovali kvalitu, zejména přesnost, úplnost a aktuálnost informací poskytovaných více zdroji a byli schopni identifikovat případný nesoulad mezi nimi.  
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 04. 02. 2019
Zobrazeno: 2689krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
TŮMOVÁ, Jitka . Zdravá výživa v číslech (Healthy diet in numbers). Metodický portál: Články [online]. 04. 02. 2019, [cit. 2020-11-26]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/ZVA/21994/ZDRAVA-VYZIVA-V-CISLECH-HEALTHY-DIET-IN-NUMBERS.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.