Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku

Ikona teoreticky

ICT a ČJ

Ikona odbornost
Autor: Jitka Altmanová
Anotace: Ve vzdělávacím oboru Český jazyk a literatura (ČJaL) lze vybrat velké množství očekávaných výstupů realizovatelných s pomocí ICT. A také v oboru ICT jsou očekávané výstupy, které může podporovat vzdělávací obor ČJaL.
Téma příspěvku:Informační a komunikační technologie
Klíčová slova: očekávané výstupy, Informační a komunikační technologie, ICT, český jazyk a literatura, klíčová slova, ČJaL

ICT a ČJ

Počítače se staly běžnou součástí našeho života. Je zřejmé, že se staly prostředkem, který bude člověka doprovázet celý život. Počítač není jenom moderní hračka, ale také edukační prostředek. Je dobré dětem ukázat, že práce s počítačem v sobě ukrývá nejen zábavu, ale přináší užitek i v oblasti vzdělávání.

Prostřednictvím počítače a mobilu dnes děti vstupují do kontaktu s ostatními, řeší problémy, hledají radu, domlouvají se s vrstevníky, baví se, učí se, vstupují na internet. Počítače spolu s připojením k internetu nabízejí širokou škálu možností, jak podpořit vzdělávání a osobnostní rozvoj žáků. Pokud učitelé nabídnou žákům vhodné aktivity, které budou práci s médii smysluplně využívat, přivedou tak žáky k jejich vlastnímu poznání, že počítač jim může sloužit nejen jako zdroj zábavy, ale také jako jeden z možných zdrojů poznání.

Možné použití počítačů ve výuce je mnohem širší než k výuce v oblasti ICT a je s ním třeba pracovat i při výuce českého jazyka.

Na trhu se i pro český jazyk a literaturu objevují výukové a vzdělávací programy, které mohou žákům usnadnit přípravu na vyučování. Velké množství knih je dostupné v elektronické podobě, nabízí se on-line výuka či e-learning. Je na učitelích, aby žákům dokázali doporučit produkty, které budou jejich osobnost i vědomosti rozvíjet.

Nosným tématem češtinářů bývá vždy také kontrola pravopisu. Doporučuji do výuky zařadit i práci s korpusem (http://korpus.cz). Korpus neříká, co je správné (od toho je internetová příručka), ale co se v jazyce (ne)používá. 

Zapojení počítače do výuky je různorodé, využíváme výukové programy, zařazujeme práci s internetem a práci s programy operačního systému, pomáhá nám interaktivní tabule a i-učebnice.

Ve vzdělávacím oboru Český jazyk a literatura (ČJaL) lze vybrat velké množství očekávaných výstupů realizovatelných s pomocí ICT. A také v oboru ICT jsou očekávané výstupy, které může vzdělávací obor ČJaL podporovat. Především očekávané výstupy:

  1. stupeň – Vyhledávání informací a komunikace, 1. a 2. období

žák

- vyhledává informace na portálech, v knihovnách a databázích

- komunikuje pomocí internetu či jiných běžných komunikačních zařízení

1. stupeň – Zpracování a využití informací, 1. a 2. období

žák

- pracuje s textem a obrázkem v textovém a grafickém editoru

2. stupeň – Zpracování a využití informací

žák

- ovládá práci s textovými a grafickými editory i tabulkovými editory a využívá vhodných aplikací

- uplatňuje základní estetická a typografická pravidla pro práci s textem a obrazem

- zpracuje a prezentuje na uživatelské úrovni informace v textové, grafické a multimediální formě

2. stupeň – Vyhledávání informací a komunikace

žák

- ověřuje věrohodnost informací a informačních zdrojů, posuzuje jejich závažnost a vzájemnou návaznost

Pro osobní, studijní a následný profesní růst každého žáka je třeba z výše uvedených výstupů nejvíce podporovat a systematicky zařazovat do výuky českého jazyka následující položky:

Práce s textovým editorem – obvykle se žáci seznamují s textovými editory po funkční stránce ve vzdělávacím oboru ICT, obsahové a formální podobě tvořených textů se věnuje minimální pozornost, přestože správně sestavený dopis (úřední dopis, žádost, oznámení) či vlastní životopis jsou vizitkou svého tvůrce a vypovídají mnohé o jeho dovednostech a znalostech. Žáci rádi experimentují s různými typy a velikostmi písma, své referáty často odevzdávají s ozdobnými nadpisy, mění fonty písma, odstavce podbarvují; je třeba je vést k vytvoření čitelné, srozumitelné a estetické finální podoby textu, ukázat jim vytištěné různé podoby stejného textu a učit je vnímat, co je, či není vhodné. Budou-li žáci, např. tvořit pozvánku na školní představení, její forma, barevnost i obsah se budou rozhodně lišit od oficiální žádosti určené panu řediteli. Práce s chybou je v této fázi učení nezbytnou součástí. Na svých vlastních chybách si mohou žáci uvědomit, proč je nutné stanovené zásady dodržovat.

Tvorba elektronické prezentace – pokud chce žák sdělit, co si myslí, na co přišel, musí své myšlenky vhodně prezentovat. Prezentace se může stát vhodným způsobem, jak efektivně představovat výsledky vlastní práce.

Vyhledávání informací na portálech, v knihovnách a databázích – žáky vedeme k nalézání a používání vhodných klíčových slov (viz další články: Eva Hájková, Příspěvek češtináře a Eva Hájková, Klíčová slova-náměty k práci se žáky) a následnému ověřování věrohodnosti informací a informačních zdrojů, k posuzování jejich závažnosti a vzájemné návaznosti.

Způsoby komunikace a práce s informacemi – při záznamu mluveného projevu (video) musí žáci dodržovat techniku mluveného projevu, využívají se i prostředky nonverbální a paralingvální. Při písemném projevu bývají nahrazovány emotikony.

Komunikace pomocí internetu či jiných běžných komunikačních zařízení (mail, chat, telefonování);i pro psaní e-mailu a krátkých textových zpráv platí určitá pravidla. Každý žák si musí být vědom své zodpovědnosti za obsah textu, který ze své adresy (telefonu) odesílá, dbá na jeho formální správnost.

Závěr

Informační a komunikační technologie pronikly do všech oblastí současného života. Téma interakce ICT a českého jazyka je velmi široké. Patří do něj například kritický přístup k textům.

Důležitým předpokladem je, že každý učitel českého jazyka by měl ovládat technologie tak, aby je byl schopen na profesionální úrovni používat ve výuce. Využívání technologií je třeba se otevřít: pro studenty a žáky musíme být výzvou, inspirací, vzorem a partnerem.

 

Literatura:

Lucie Bušová:Koncept1:1 a učitel českého jazyka, Praha 2011, Nové trendy v didaktice českého jazyka

Toma Rylands - http://www.youtube.com/watch?v=X5xFMmK5Ujs

Internetová jazyková příručka - http://prirucka.ujc.cas.cz/

http://korpus.czAnotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 12. 01. 2016
Zobrazeno: 4336krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku : 3.5
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
1 uživatel Hodnocení článku : 4
1 uživatel Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
ALTMANOVÁ, Jitka. ICT a ČJ. Metodický portál: Články [online]. 12. 01. 2016, [cit. 2020-11-26]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/ZVA/20589/ICT-A-CJ.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.