Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Adaptace žáka-cizince na školní prostředí
Odborný článek

Adaptace žáka-cizince na školní prostředí

3. 2. 2011 Základní vzdělávání
Autor
Ivana Černá

Anotace

Článek se zabývá počátečním kontaktem žáka-cizince se školním prostředím, třídou, školní budovou. Zahrnuje poznávací aktivity ve vztahu k prostředí, k žákovskému kolektivu i k neznámému jazyku.

První kontakt se žákem-cizincem obvykle probíhá v oficiálním prostředí při přijímání žáka do školy. Třídní učitel je k tomuto zpravidla přizván, osvědčilo se vzít nového žáka alespoň krátce do třídy, kterou bude navštěvovat, a představit mu třídu, třídě uvést jeho jméno. Následující školní den má třída připraveny vlastnoručně vyrobené kartičky, na nichž jsou vyobrazeny předměty – věci, které se nacházejí ve třídě, kartička je výrazná, s dostatečně velkým pojmenováním věci, kterou zobrazuje. Je důležité, aby se na přípravě těchto karet podíleli sami žáci, získávají osobní odpovědnost za to, co svého nového spolužáka naučí. V průběhu hodiny se nejprve jménem představí učitel, žáci a nakonec nový žák. Poté postupně předají žáci vytvořené kartičky, případně při cestě ke spolužákovi poukáží na skutečnou věc ve třídě a nahlas ji pojmenují. Záleží na celkové atmosféře, tuto aktivitu je možné realizovat od deseti minut do půl hodiny, následuje samostatná práce třídy a žák-cizinec si mezitím ve slovníku hledá ekvivalenty ve své mateřštině. Tentýž den pokračuji procházkou, v podstatě exkurzí po školní budově se slovníkem, na karty si zapisujeme a překládáme jednotlivé názvy místností – této cesty školou se účastní pouze žák a učitel českého jazyka. Podle zvyklostí školy je nutné také vysvětlit praktické záležitosti školní jídelny a školních pomůcek. Toto zabere poměrně hodně času, je nezbytné si vyčlenit několik odpolední a pomalu, trpělivě a s humorem předat novému žákovi maximum potřebných adaptačních informací. Po těchto formalitách následuje první hodina, která je zasvěcená seznamování se hrou. Žáci i učitel sedí v kruhu, žáci mají svá křestní jména napsaná velkými písmeny na kartě na hrudi a aplikují jednoduchou hru, kdy dvakrát tlesknou, vysloví svoje jméno a vyberou si následujícího hráče rovněž dvojím opakováním jeho jména a dvojím tlesknutím. Jde o nenáročnou, ale velmi účinnou cestu, jak přivést cizince k vyslovení prvních slov v novém prostředí. Žáci sami vyžadují opakování, vcelku je smysluplné věnovat se této aktivitě zhruba dvacet minut. Po této době ještě formou vlny, tedy stoupáním a opakováním jména žáci aktivitu ukončí. Je dobré, použije-li učitel v této hře také jen svoje křestní jméno, pro česky mluvící žáky je to atraktivní moment a ze zkušenosti vím, že žáku-cizinci se na několik let také učitelovo křestní jméno lépe vyslovuje. Závěr hodiny může být buď relaxační hra sportovního charakteru, v podstatě jakákoliv jednoduchá činnost, kde je nutné spolupracovat – házení tenisovým míčkem na cíl ve dvou družstvech atd., kdy se nový žák zapojí –, je zapojen třídou a uvolní se, protože není stresován potřebou verbální komunikace. Druhý způsob zakončení této hodiny je uvedení dvou společných prostředí pro dvě skupiny žáků – pokud je třída s počtem žáků větším než dvacet, skupin vytvoříme více, prostředí nazveme například DOMA, NÁKUP, MĚSTO. Rozdáme velké archy papíru, pomocí slovníku uvedeme žáka do problematiky a necháme žáky kreslit vše, co do jejich tématu patří. V podstatě spontánně následuje všeobecné vyhledávání ve slovníku, vysvětlování a navazování prvních kontaktů. Tato činnost je těsně před koncem hodiny vyhodnocena, žáci představí části jejich projektu a učitel jim sdělí, že si právě vyrobili základ pro příští hodinu. Po těchto dvou úvodních aktivitách zpravidla třída pojme do svého středu nově příchozího bez komplikací, je s nimi spojen prvními společnými činnostmi. V průběhu práce těmito formami respektuji vždy aktuální rozpoložení třídy, osobnostní zvláštnosti nového žáka a také kulturní specifika země, odkud přichází.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Hodnocení od recenzenta

Tým RVP.CZ
3. 2. 2011
Článek je z hlediska metodiky inspirativním přínosem pro práci učitele, který pracuje s žáky-cizinci. Integrace žáka zde je popsána nejen po stránce jazykové, ale i osobnostní a kulturní. Vhodně je provázen aktivitami, které vedou ke splnění cíle.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Vaše hodnocení

Ohodnoťte hvězdičkami:

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k učení
 • poznává smysl a cíl učení, má pozitivní vztah k učení, posoudí vlastní pokrok a určí překážky či problémy bránící učení, naplánuje si, jakým způsobem by mohl své učení zdokonalit, kriticky zhodnotí výsledky svého učení a diskutuje o nich
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence komunikativní
 • využívá získané komunikativní dovednosti k vytváření vztahů potřebných k plnohodnotnému soužití a kvalitní spolupráci s ostatními lidmi
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k řešení problémů
 • vyhledá informace vhodné k řešení problému, nachází jejich shodné, podobné a odlišné znaky, využívá získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant řešení, nenechá se odradit případným nezdarem a vytrvale hledá konečné řešení problému

Průřezová témata:

 • Základní vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova

Organizace řízení učební činnosti:

Individuální, Skupinová, Frontální

Organizace prostorová:

Exkurze, Školní třída

Nutné pomůcky:

karty s obrázky a textem, tabule, drobné reálie

Spec. vzdělávací potřeby:

z cizojazyčného prostředí