Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Čeština pro žáky-cizince: 2 - Co děláme ve...

Čeština pro žáky-cizince: 2 - Co děláme ve škole

Praktický příspěvek
inspirace
blok hodin
V příspěvku jsou představeny pracovní karty pro prezentaci a nácvik vybraných sloves používaných ve vyučování. Tato slovesa charakterizují činnosti prováděné žáky, mají tedy instruktážní charakter. K jednotlivým kartám jsou připojena metodologická doporučení týkající se gramatické a případně i fonologické stránky slovesa. Cílem materiálu není naučit žáky komplexní paradigmatiku vybraných sloves, ale zprostředkovat jim porozumění instrukcím, které učitel zadává. Cílovou skupinou jsou žáci začátečníci.

Příspěvek č. 2 – Co děláme ve škole – je zaměřen na prezentaci vybraných sloves spojených s aktivitami odehrávajícími se ve třídě v průběhu vyučování. Pro tento text byla vybrána následující slovesa:

 1. POSADIT SE
 2. OTEVŘÍT
 3. ZAVŘÍT
 4. POSLOUCHAT
 5. DÍVAT SE
 6. KRESLIT
 7. VYBARVIT
 8. NAPSAT
 9. ČÍST
 10. POČÍTAT

Zvolené pořadí sloves není pro samotnou výuku určující, je možné je vyučovat podle vlastního zvoleného pořadí, a to v rámci jedné vyučovací jednotky nebo zcela odděleně v samostatných vyučovacích jednotkách.

Cíl příspěvku

Tento článek si klade za cíl popsat metodické postupy při práci s jednotlivými kartami prezentujícími vybraná slovesa; hlavním komunikačním cílem propojujícím pracovní listy je umožnit žákům porozumění základním instrukcím zadávaným učitelem při vyučování.

Dílčí cíle

 • Na konci práce s každým metodickým listem dokáže žák porozumět zadané instrukci, a to zadané jednotlivci i skupině, např. Čti! Čtěte!
 • Žák fixuje formu slovesa ve vizuální podobě, a to produktivní i receptivní formou, zvláště ve slovníkovém infinitivním tvaru, ale i ve vybraných jiných tvarech (tvary sloves byly vybrány na základě komunikačního hlediska).
 • Žák dokáže sloveso používat v 1. os. j. č. a dokáže vytvořit větu odpovídající valenčnímu rámci slovesa, a to pro 1. os. j. č., např. Čtu knížku.

Návaznost příspěvku na téma

Pro osvojení si vybraných sloves není nutné, aby žáci nutně prošli jiné téma. U tohoto příspěvku také není nutné, aby si žáci osvojili všech 10 sloves v návaznosti; naopak je velmi vhodné, aby učitel postupně vybíral instrukce, které potřebuje pro svou práci v hodině a žákům představoval jednotlivá slovesa aktuálně. Vybraná slovesa netvoří tematický konverzační celek v pravém slova smyslu, pojítkem mezi nimi je právě jejich instruktážní charakter.

Cílová skupina: žáci-cizinci, začátečníci

Časový nárok

Časový nárok na práci s jednotlivými pracovními listy je cca 20 minut na jeden pracovní list. V některých případech, kdy jsou součástí pracovního listu i říkanky, je časové rozpětí cca 30 minut.

Příprava

Doporučujeme pro jednotlivá slovesa připravit karty s obrázky zobrazujícími dané činnosti – tyto obrázky je možné při zvětšení kopírovat z pracovních karet.

Metodika

Při prezentaci jednotlivých sloves jsme se zaměřili pouze na vybrané tvary sloves, které žákům poslouží k naplnění komunikačních potřeb v průběhu vyučování. Cílem není naučit žáky kompletní paradigmatiku sloves!

Protože všechna slovesa představují názorné děje, které je možné pantomimicky znázornit, doporučujeme, aby učitel propojil tuto činnostní složku se samotnou verbalizací ještě předtím, než budou žáci pracovat s pracovními listy. Tj. učitel zvolí pro každou činnost určité gesto, např. gesto psaní, spojené ruce dlaněmi vzhůru pro čtení apod., které po něm žáci napodobují a zároveň se učí zvuku slova vyjadřujícího danou činnost, teprve potom se soustředí na vizuální podobu.

Pokud prezentujeme slovesa ve větším počtu v průběhu jedné vyučovací jednotky, můžeme pro jejich nácvik zvolit různé varianty hry Kuba řekl. Při tomto nácviku dbáme na to, abychom oddělovali tvary oznamovacího a rozkazovacího způsobu v rámci jedné hry, tj. hru hrajeme jen pro oznamovací způsob, např. Kuba řekl: Píšu. Nebo pro rozkazovací způsob, v tomto případě můžeme kombinovat formy jednotného a množného čísla, např. Kuba řekl: Piš! Kuba řekl: Pište!

Z paradigmatu sloves jsme vybrali následující formy:

 • Infinitiv, protože je slovníkovým tvarem, který později žákům umožní odvození konjugace příslušného slovesa.
 • 1. os. j. č. , protože odpovídá komunikační potřebě žáka sdělovat informace o vlastní osobě.
 • Rozkazovací způsob pro jednotné číslo, protože žák potřebuje rozumět instrukci zadané jemu jako jednotlivci. V kartách je signalizován jednou černou postavičkou.
 • Rozkazovací způsob pro množné číslo, protože žák potřebuje rozumět instrukci zadané celé skupině. V kartách je signalizován dvěma černými postavičkami.
 • Protože rozkazovací způsob v češtině je vázán na vidovou charakteristiku slovesa, zohledňujeme tento rys i v kartách, nijak jej však žákům nevysvětlujeme, ani je na něj neupozorňujeme.

Pokud je to komunikačně potřebné, zapojujeme v pracovních kartách sloveso do širšího kontextu, např. dívám se na tabuli. Ke komentářům jednotlivých pracovních karet jsou připojeny i poznámky k problematice fonetického charakteru jevů, které se pojí s daným slovesem.

Vzhledem k tomu, že vybraná slovesa netvoří žádné jednotné komunikační téma, budou v následující části komentovány pouze vybrané jevy u jednotlivých sloves.

 • Pracovní karta č. 1 – POSADIT SE

V posledním oddíle karty žáci na základě obrázku nejprve vybírají, kam se mohou posadit: dokreslují pozitivní a negativní výraz. Teprve potom učitel žáky naučí zvukovou podobu věcí, na které se mohou posadit. Následně může objekty nacvičovat pomocí instrukcí, např.: Učitel: Natálie, posaď se na židli. Žák ukáže na obrázek židle.

 • Pracovní karta č. 2 – OTEVŘÍT

V posledním oddíle karty učitel nejprve žáky seznámí se zvukovou podobou objektů: oči, knížka, dveře, sešit, taška. Následně může objekty nacvičovat pomocí instrukcí, např.: Učitel: Natálie, otevři dveře. Žák ukáže na obrázek dveří. Jinou variantou je skutečné otvírání objektů, které si žáci položí na lavici (u objektu dveře naznačí otevření pantomimicky, oči nejprve zavřou, pak otevřou). Teprve po této fázi necháme žáky nakreslit na první stranu pracovního listy objekty, které mohou otevřít. Mohou doplnit i další objekty, o kterých si myslí, že je otevíráme.

 • Pracovní karta č. 3 – ZAVŘÍT

Při prezentaci tohoto slovesa postupuje stejně jako u slovesa OTEVŘÍT. Vhodné je prezentovat tato slovesa společně jako opozita.

 • Pracovní karta č. 4 – POSLOUCHAT

U slovesa POSLOUCHAT je pro většinu jinojazyčných žáků výslovnostně obtížná kombinace dvojhlásky ou a ch. Z tohoto důvodu jsme do pracovního listu zařadili logopedickou říkanku kombinující hlásky ch, o, ou.

 • Pracovní karta č. 5 – DÍVAT SE

U slovesa DÍVAT SE kombinujeme v rozkazovacím způsobu obě vidové formy, tj. dívat se – podívat se. Žákům je však prezentujeme jako dvě varianty a nijak tuto diferenci nevysvětlujeme. Do karty jsme zařadili říkanku obsahující slova dívat se – divit se, jejich významový rozdíl žákům znázorníme pantomimicky (např. ruce přiložené k očím jako dalekohled – překvapený výraz obličeje). Ve slově DÍVAT SE je obtížná hláska ď , zároveň v říkance procvičujeme různou délku samohlásky í. V logopedické říkance není pro žáky důležité porozumění textu, ale zvládnutí jeho zvukové podoby.

 • Pracovní karta č. 6 – KRESLIT

U slovesa KRESLIT kombinujeme obě vidové formy, tak jak je pravděpodobné, že se s nimi žáci setkají, tj. sloveso KRESLIT pro oznamovací způsob, kreslím obrázek, a sloveso NAKRESLIT pro rozkazovací způsob, nakresli! Tento rozdíl žákům nijak nevysvětlujeme.

 • Pracovní karta č. 7 – VYBARVIT

V posledním oddíle karty žáci vybírají pouze jednotlivé tvary slovesa VYBARVIT. Všechny tyto tvary zakroužkují/podtrhnou pastelkou stejné barvy. Cílem tohoto cvičení je příprava na používání předpon v češtině, nijak však žáky na ostatní předpony neupozorňujeme.

 • Pracovní karta č. 8 – NAPSAT

U slovesa NAPSAT kombinujeme obě vidové formy, tak jak je pravděpodobné, že se s nimi žáci setkají, a to ve všech zvolených formách píšu, napíšu, piš!, napiš!, pište!, napište! V posledním oddíle karty žáci spojují dvojice forem dokonavého a nedokonavého slovesa, tj. psát – napsat, píšu – napíšu apod.

 • Pracovní karta č. 9 – ČÍST

U slovesa ČÍST si žáci všimnou hláskového nesouladu mezi infinitivní formou a ostatními formami slovesa (pouze infinitiv obsahuje hlásky ÍS). V posledním oddíle pracovního listu žáci vyhledávají jednotlivé tvary slovesa ČÍST. V tabulce mohou tyto tvary vybarvovat, každý z tvarů pastelkou jiné barvy.

 • Pracovní karta č. 10 – POČÍTAT

Tato pracovní karta neobsahuje žádný nový typ úkolu, ani toto sloveso není gramaticky a výslovnostně komplikované.

Příloha – 10 karet

Bibliografické údaje

Přílohy:
NáhledTypVelikostNázev
pdf63 kBPosadit se
pdf63 kBOtevřít
pdf64 kBZavřít
pdf41 kBPoslouchat
pdf35 kBDívat se
pdf55 kBKreslit
pdf59 kBVybarvit
pdf46 kBNapsat
pdf57 kBČíst
pdf53 kBPočítat
pdf55 kBBibliografické údaje
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
Celkové hodnocení článku
Přidat komentář Citovat článek