Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Cizí jazyky ve ŠVP ZŠ Terezín

Cizí jazyky ve ŠVP ZŠ Terezín

Teoretický příspěvek
odborný příspěvek
Autor Hana Bažantová
Autorka ve svém příspěvku seznamuje čtenáře se způsobem zapracování výuky cizích jazyků do ŠVP ZŠ Terezín. Přístup je originální zejména díky projektu Angličtina napříč předměty a jazykovému vzdělávání učitelů, kteří by jej ve svých hodinách měli realizovat. V příloze článku naleznete tabulku se vzdělávacím obsahem projektu.

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání a cizí jazyky

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání (RVP ZV) pracuje se vzdělávacími obory Cizí jazyk a Další cizí jazyk. Požadavky na vzdělávání v cizích jazycích formulované v RVP ZV vycházejí ze Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (SERRJ), který popisuje různé úrovně ovládání cizího jazyka. Vzdělávání v Cizím jazyce směřuje k dosažení úrovně A2, vzdělávání v Dalším cizím jazyce směřuje k dosažení úrovně A1 (podle SERRJ).

Minimální časová dotace oboru Cizí jazyk je na 1. stupni ZŠ 9 hodin a na 2. stupni 12 hodin (což prakticky zaručuje 3 hodiny jazyka týdně).

Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Další cizí jazyk je do školního roku 2011/2012 zařazen jako volitelný, škola má povinnost jej nabídnout všem žákům nejpozději od 8. ročníku a je pro něj vymezena časová dotace minimálně 6 hodin – z disponibilní časové dotace.

Výběr jazyka podle RVP ZV

Přednostně musí být žákům nabídnuta výuka anglického jazyka. Pokud zvolí jiný cizí jazyk než anglický, musí škola prokazatelně upozornit zákonné zástupce žáka na skutečnost, že při přechodu žáka do jiné základní nebo střední školy nemusí být ve vzdělávacím systému zajištěna návaznost ve vzdělávání zvoleného cizího jazyka.

Jako Další cizí jazyk může být žákům nabídnut jazyk německý, francouzský, španělský, italský, ruský, slovenský, polský, případně jiný (anglický jazyk musí škola nabídnout těm žákům, kteří si jej nezvolili jako Cizí jazyk).

Z výše uvedeného vyplývá:

  • velká potřeba učitelů anglického jazyka nejen na 2. stupni, ale i na 1. stupni ZŠ
  • šance pro další jazyky, které v poslední době ustoupily (nejen němčina, ale především francouzština, španělština, ruština)

Rodiče žáků v současné době vyžadují začít s vyučováním cizího jazyka co nejdříve. Školy se tomuto přání podřizují a zařazují třeba i 1 hodinu týdně od 1. třídy. Na tuto hodinu pak do třídy dochází učitel anglického jazyka, s nímž se žáci angličtinou 45 minut zabývají. Na toto téma se vedou velké diskuze mezi odborníky, proto se do této oblasti nechci pouštět. Zmíním jen svou domněnku, že mnohem vhodnější je zařazení základů angličtiny například do ostatních předmětů, do bloků či jiných organizačních forem, které učitelé 1. stupně využívají. K tomu je ale bezpodmínečně nutné, aby učitelé 1. stupně byli po stránce jazykové i metodické schopni vše realizovat.

V situaci, kdy školy postrádají kvalifikované učitele jazyků, je důležité připomenout, že více než na době zahájení záleží úspěch žáka na kvalitě učení a času, který je mu věnován. Významným předpokladem kvality učení v raném věku je zpracování metodiky zaměřené na tuto specifickou kategorii žáků a speciální příprava učitelů s tímto zaměřením.

Cizí jazyky v ZŠ Terezín

Základní škola Terezín je plně organizovanou školou se dvěma třídami v každém ročníku, do 4. a potom do 6. ročníku k nám přicházejí žáci ze spádových škol (i to je nutno brát v úvahu při přípravě ŠVP a při koncipování výuky cizích jazyků). Podle vlastního školního vzdělávacího programu pracujeme 5. rok.

Cizí jazyk

Anglický jazyk jsme zařadili od 3. ročníku s časovou dotací 4 hodiny týdně na 1. stupni, od 6. ročníku 3 hodiny týdně.

V prvním a druhém ročníku probíhá projekt Angličtina napříč předměty. V rámci tohoto projektu učitelka pravidelně, v krátkých časových intervalech a s ohledem na momentální situaci ve třídě zařazuje do výuky prvky angličtiny. Žáci jsou tak seznamováni se základní slovní zásobou potřebnou v konkrétních předmětech. Projekt v naší škole běží již druhým rokem a setkává se s velkým zájmem u žáků, rodičů i učitelů.

Ve škole probíhá kurz anglického jazyka pro učitele 1. stupně. Kurz vede zkušený učitel, zabývá se praktickým jazykem i didaktikou cizího jazyka a směřuje především k realizaci projektu Angličtina napříč předměty.

Další cizí jazyk

Další cizí jazyk je po dohodě s rodiči zařazen od 6. ročníku a týká se všech žáků. Časová dotace je 2 hodiny týdně. Žáci si volí mezi francouzštinou, němčinou, ruštinou. V době přípravy RVP ZV se kolem problematiky výuky dalšího cizího jazyka vedlo mnoho diskuzí, zda má být druhý cizí jazyk pro každého žáka povinný. Nakonec je tedy až do školního roku 2011/2012 povinná nabídka minimálně od 8. ročníku s minimální časovou dotací 6 hodin. Jsme přesvědčeni, že další cizí jazyk do základní školy v současné době patří.

Při zpracování ŠVP jsme vycházeli ze Společného evropského referenčního rámce a samozřejmě i z RVP ZV. Žák na konci 9. ročníku dosáhne úrovně A1. Výuka vede k osvojování základních komunikativních dovedností. Hlavním cílem je připravit žáky na porozumění jednoduchému sdělení v cizím jazyce a zároveň schopnost takové sdělení vytvářet. Velmi důležitým prvkem ve výuce je také poznávání sociokulturního prostředí zemí, v nichž je cílový jazyk užíván. Žák se s tímto prostředím seznamuje a je veden k tomu, aby informace vstřebával i z co možná největšího počtu zdrojů... Důraz je rovněž kladen na vlastní motivaci k učení se jazyku, reflexi, sebereflexi a způsob, jak se učit cizí jazyk. K tomuto cíli napomáhá práce s Evropským jazykovým portfoliem.

S výukou dalšího cizího jazyka máme zkušenosti z minulých let, kdy byl zaváděn jako volitelný předmět. Zařazení mezi povinné předměty je nesporně vhodnější z hlediska motivace žáků i zařazení do rozvrhu hodin.

Volba jazyka

Žáci si vybírají mezi francouzštinou, ruštinou a němčinou. K volbě připravujeme žáky v průběhu 5. ročníku. Žáci jsou seznamováni se základy těchto jazyků (projekt, den jazyků…). Vždy se nám daří zajistit rovnoměrné rozdělení žáků. V poslední době se zvyšuje zájem o ruský jazyk, nepatrně ustupuje jazyk německý.

Zkušenosti se zavedením dalšího cizího jazyka pro všechny žáky jsou pozitivní, u žáků patří tento předmět mezi nejoblíbenější.

Ke zvýšení motivace žáků k učení se cizím jazykům nám pomáhá i umístění naší školy. Terezín je město, kam přijíždí velké množství turistů i žáků ze zahraničí. Naši žáci tedy mají prakticky každodenní možnost setkávat se s nimi a cizí jazyk užívat. Škola spolupracuje se vzdělávacím oddělením Památníku Terezín, na mnoha akcích se spolupodílíme či se jich účastníme. Za mnohé bych jmenovala divadelní představení připravovaná žáky/studenty z různých zemí, kteří se zde účastní vzdělávacích akcí. Tradice vznikla před několika lety, kdy si žáci/studenti z různých zemí připravili představení pohádky Sněhurka a sedm trpaslíků. Každý mluvil svým jazykem (Sněhurka francouzsky, princ japonsky, královna anglicky, trpaslíci německy, rusky…).

Co potřebují základní školy od pedagogických fakult?

1. Učitele připravené učit cizí jazyk

Domníváme se, že tak, jako je samozřejmé, že učitel 1. stupně bude ve své třídě učit matematiku či český jazyk, mělo by být samozřejmé, že vyučuje i cizí jazyk. Ve školách zavádíme výuku v blocích, v jiných organizačních jednotkách, než je pevně stanovená vyučovací hodina. Fixně stanovená výuka cizího jazyka toto narušuje.

2. Programy k rozšíření učitelské kvalifikace

  • především anglický jazyk pro 1. stupeň
  • anglický jazyk a další jazyky pro ZŠ

V základních školách máme učitele, kteří mají základy jazyka, jsou výbornými odborníky ve výuce svého předmětu a mají zájem rozšířit si kvalifikaci o cizí jazyk. Příležitostí je však stále velmi málo. Doufejme, že se tento stav v brzké době zlepší.

Přílohy:
NáhledTypVelikostNázev
doc34 kBAngličtina napříč předměty
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám