Odborný článek

Třicetiletá válka

15. 11. 2023 Základní vzdělávání
Autor
Tatiana Tupá Bírešová

Anotace

V rámci série tří vyučovacích hodin se žáci/žákyně seznámí se základními fakty o třicetileté válce, a to skrze využití QR kódů. Po objasnění všech informací si žáci ve skupinách vyberou jednu část válečného konfliktu, která je nejvíc zaujala, a natočí o ní reportáž.

Stupeň vzdělávání:

Věková skupina: 8. ročník ZŠ (13–14 let)

Vzdělávací obor: dějepis

Tematický okruh: bude doplněno dle nabídky na portále dle RVP

Očekávané výstupy:

Žák/žákyně: 

 • je schopen/schopna aktivně využít a vytvořit QR kód
 • v rámci skupiny pracuje s textem – zvýrazní hlavní části textu, okomentuje text, vypracuje otázky k textu
 • v rámci skupiny natočí reportážní video

Časová dotace: 

Výuka:

3× 45 min. 

 • 1. hodina (45 min) – rozdělení do skupin, práce s textem a otázkami, napsání scénáře pro natočení videa
 • 2. hodina (45 min) – natočení videa 
 • 3. hodina (45 min) – prezentace jednotlivých videí, nahrání jednotlivých videí do formátu QR kódu, reflexe skupinové práce 

Příprava: 

60 min.

Příprava zahrnuje: 

 • vytvoření textů a otázek k tématu (texty mohou být převzaty, případně doplněny z učebnice nebo vytvořeny úplně nové, záleží na učiteli/učitelce, do jaké hloubky/detailů se rozhodně jít)
 • vytvoření sady QR kódů pro jednotlivé skupiny
 • vytvoření sdíleného prostoru pro materiály (texty a následně videa, vytvořené žáky/žákyněmi), např. prostřednictvím MS Teams, Google disk

Učitel/učitelka by měl/a mít základní povědomí o tom, jak funguje sdílený prostor (MS Teams / Google disk) a co to je a jak vytvořit QR kód. 

 

Pomůcky: 

Učitel/učitelka: 

Elektronické zařízení – notebook nebo stolní počítač s připojením na dataprojektor, potřeba sdílení obrazovky žákům/žákyním přes on-line aplikaci (Google Drive, MS Teams atd.).

Žák/Žákyně:

Elektronické zařízení s přístupem k internetu, se kterým je možné načíst QR kód a natočit video – tablet nebo mobilní telefon. 

Zdroje: 

QR Code Generator: https://www.qr-code-generator.com/, Generátor QR kódů: https://qrgenerator.cz/ 

Jak pracovat s QR kódem: 

Potřebné vstupní znalosti a dovednosti: 

Oborové: 

 • Znalosti tématu reformace a protireformace
 • Jedná se o nový tematický celek, žáci/žákyně nemusí mít znalosti o dané problematice. V úvodu žáci/žákyně pracují s texty a skrze vypracování zadaných otázek zjišťují všechny potřebné informace o tématu. V druhé hodině jednotlivé skupiny dostanou konkrétní část tématu, které zpracují do videoreportáže.

Digitální:

Učitel: 

 • Ovládání elektronických zařízení, sdílení obrazovky, uživatelské schopnosti prostředí programů Microsoft Teams nebo Disk Google, schopnost vytvořit QR kód. 

Žáci/žákyně:

 • Základní znalosti práce na elektronických zařízeních, práce ve sdíleném prostředí. Rozumět tomu, co je, a vytvořit a načíst QR kód.

          Vzdělávací cíle: 

Žák/žákyně: 

 • Vyjmenuje jednotlivé fáze třicetileté války a země, které byly do ní zapojeny
 • Vysvětlí základní příčiny a důsledky třicetileté války v rámci evropské a české společnosti
 • Vysvětlí  propojení reformace a protireformace v konfliktu třicetileté války, uvede příklad změn, které nastaly v české společnosti v oblasti náboženství
 • Je schopen/schopna popsat základní znaky reportáže
 • Je schopen/schopna vytvořit QR kód a přečíst informace v QR kódu
 • Je schopen/schopna natočit pomocí videokamery (v telefonu/tabletu) reportáž a následně ji vložit do QR kódu
 • Je schopen/schopna pracovat (číst a nahrávat texty) ve sdíleném prostředí

Přínos využití digitálních technologií / komentář z pohledu rozvoje DK: 

Využití QR kódů ve výuce ulehčuje a zefektivňuje učiteli/učitelce práci s texty, které využívá v hodinách. Použití QR kódu – na rozdíl od využití celých internetových odkazů – je praktičtější v tom, že učitel/učitelka může QR kódy vytisknout, rozvěšet po škole, čímž se zachová i atraktivita aktivity mimo třídu a žáci zároveň využívají telefony/tablety. QR kódy jsou už dnes běžnou praxí ukládání různých informací, proto schopnost práce s nimi představuje pro žáky/žákyně žádoucí schopnost do budoucího praktického života. 

Metodická poznámka: poznámky „od učitelů k učitelům“ 

1. hodina, 1. aktivita

Příklad otázek, na které se žáků/žákyň můžete ptát, jakož i příklad textů, které můžete využít, naleznete v příloze „Doprovodný materiál pro učitele“. 

1. hodina, 2. aktivita

V rámci reflexe se učitel/učitelka může zaměřit také na to, jak probíhala skupinová práce (pokud se učitel/učitelka rozhodne do reflexe zahrnout i skupinovou práci, je vhodné na začátku upozornit žáky/žákyně, že to bude předmětem reflexe a následného hodnocení), nebo jestli žáci měli nějaké potíže s použitím technologie.

2.hodina

 Jestli žáci/žákyně nemají zkušenost s tvorbou reportáže a nevědí, jak se tvoří a jaké jsou její základní charakteristiky, můžete jim pustit například toto video: https://edu.ceskatelevize.cz/video/2260-reportaz nebo můžete využít podklady z: https://www.jsns.cz/lekce/1121697-hleda-se-novinar-natacime-reportaz

3.hodina

Pokud je možnost, je vhodné si k prezentacím přizvat i žáky/žákyně z jiné třídy nebo kolegu/kolegyni, aby tam byl někdo, kdo objektivně zhodnotí, jestli byla reportáž výstižná a jestli si z ní odnesl/a všechny podstatné informace. 

 

Popis vzdělávací aktivity:

1. hodina

1. aktivita (30 min) – práce s QR kódy, četba textů, vypracování otázek

Žáci jsou rozděleni do skupin. Způsob rozdělení je plně na učiteli. Poté každá skupina dostane sadu stejných otázek, které musí vypracovat. Texty k vypracování ve formě QR kódů učitel/učitelka rozmístí různě po škole/třídě/chodbě. Dohromady učitel/učitelka rozmístí 8 QR kódů. 

Úkolem každé skupiny je si založit jeden sdílený dokument, do kterého budou zapisovat odpovědi na otázky. Důležité je, aby každá skupina měla vypracované všechny otázky. Kromě odpovědí na otázky musí každá skupina ve všech textech vyznačit konkrétní část textu, kde našla odpověď na otázky. Pasáže v textu jsou vyznačeny přímo v dokumentech, které mají žáci k dispozici přes QR kódy, a jsou nahrány na společném online úložišti (MS Teams, Disk Google…). Každá skupina vyznačuje dané pasáže prostřednictvím funkce „komentářů“. 

V závěru této aktivity musí každá skupina ke každému textu vymyslet alespoň jednu otázku, která se vztahuje k tématu a na kterou by skupina chtěla znát odpověď. Na závěr žáci zapíší otázku do jednotlivých textů s tím, že každá skupina použije jinou barvu písma. 

2. aktivita (15 min) – kontrola vypracovaných otázek, přiřazení tématu k reportáži

Prvním krokem reflexe je kontrola jednotlivých odpovědí v textech. Všechny skupiny si společně zkontrolují odpovědi a také pasáže v textech, které vyznačily. V této fázi učitel případně koriguje nesrovnalosti nebo nejasnosti. 

V rámci druhé fáze reflexe si žáci/žákyně přečtou otázky k jednotlivým textům. Pokud žáci neznají odpovědi, společně vyhledají odpovědi na internetu (učitel zkontroluje použité zdroje, odkud čerpali informace) a informace doplní. 

2. hodina

Každá skupina si vybere jednu událost/aspekt z třicetileté války (např. bitva na Bílé Hoře), o které následně natočí krátkou reportáž.

Žáci pracují na vytvoření reportáže. 

Prvním krokem je, aby si každá skupina napsala scénář k reportáži – co je hlavní událost, kdo a koho informuje o dané  události (jestli se jedná např. o pohled českých katolických stavů, nebo naopak např. přívrženců Fridricha Falckého). Scénář musí být schválen učitelem/učitelkou, až poté se žáci mohou pustit do jeho natáčení. 

Žáci si musí zvolit toho, kdo natáčí, kdo scénu režíruje, kdo je reportérem a např. jestli tam bude přímý účastník dané události (např. voják, který se účastnil bitvy na Bílé Hoře). 

3. hodina

Prezentace jednotlivých reportáží. 

Po prezentacích každá skupina vytvoří QR kód, pod kterým bude její video uloženo. Všechny QR kódy se vloží do již existujícího dokumentu s texty a s otázkami z první hodiny. Soubor bude uložen/nahrán do společného sdíleného prostoru (MS Teams, Disk Google…), díky čemuž budou mít  žáci do budoucna možnost kdykoliv se k tématu vrátit.

V závěru hodiny následuje reflexe – jak se žákům pracovalo na reportáži, jestli narazili na nějaké výraznější problémy, celkové shrnutí tématu třicetileté války. 

Ověření v praxi: 

Testování proběhlo v 8. třídě ZŠ. Doporučená časová dotace tří vyučovacích hodin byla dostačující. Žáci a žákyně pracovali se svými mobilními telefony, které využili jak pro skenování a tvorbu QR kódů, tak pro natočení reportážního videa. Do první hodiny jsem využila materiály (texty a otázky), které jsou součástí přílohy „Doprovodný materiál pro učitele". 

Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
pdf
523.44 kB
PDF
Pracovní materiály k hodině

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Tatiana Tupá Bírešová

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence digitální
 • ovládá běžně používaná digitální zařízení, aplikace a služby; využívá je při učení i při zapojení do života školy a do společnosti; samostatně rozhoduje, které technologie pro jakou činnost či řešený problém použít
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence komunikativní
 • naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, účinně se zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje