Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Ověření znalosti češtiny při přijímacím řízení na SŠ
Odborný článek

Ověření znalosti češtiny při přijímacím řízení na SŠ

2. 7. 2019 Základní vzdělávání
Autor
Mgr. Radka Nevosadová
Spoluautor
Mgr. Alice Kourkzi

Anotace

Obchodní akademie Kollárova vypracovala vlastní systém ověřování úrovně znalosti češtiny u žáků, kteří ukončili povinné vzdělávání v zahraničí a nemusí konat jednotnou přijímací zkoušku z českého jazyka. Článek obsahuje konkrétní postupy ověření.

Na maturitní obory Obchodní akademie Kollárova v Praze se každý rok hlásí několik uchazečů, kteří ukončili základní vzdělávání v zahraničí a nemusí konat jednotnou přijímací zkoušku z českého jazyka. Vzhledem k tomu, že neexistuje jednotný metodický pokyn, škola si vypracovala vlastní sytém ověření komunikativní znalosti jazyka výuky.    

Přijímání uchazečů ke studiu na střední škole se řídí zákonem č. 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou MŠMT č. 353/2016 ve znění pozdějších předpisů. Jednotné přijímací zkoušky pro přijetí jsou povinné pro žáky, kteří se již vzdělávali v české základní škole. Ti musí splnit didaktický test z matematiky a také didaktický test z českého jazyka. Odpuštění zkoušky z ČJL je podle školského zákona (§ 20, odst. 4) možné pouze pro žáky, kteří získali předchozí vzdělání ve škole mimo území České republiky. Uchazeč-cizinec, který absolvoval základní vzdělání na zahraniční škole a na české škole ještě vůbec nestudoval, může písemně požádat vedení školy o prominutí písemné zkoušky z českého jazyka. V přijímacím řízení uchazeč skládá přijímací zkoušku formou jednotných testů pouze z matematiky. Znalost českého jazyka se u těchto žáků ověřuje ústní zkouškou.

Ověření znalosti českého jazyka na OA Kollárova

Struktura ústní zkoušky je plně v kompetenci ředitele školy. Úroveň znalosti českého jazyka ověřuje na Obchodní akademii Kollárova v Praze tříčlenná komise ve složení: učitel českého jazyka jako hlavní zkoušející, ředitel školy a školní psycholožka. Uchazeč není nikdy zkoušen z učiva českého jazyka podle Specifikace požadavků pro jednotnou přijímací zkoušku na střední školy v oborech vzdělávání s maturitní zkouškou. Smyslem ústní zkoušky je ověření úrovně mluveného projevu a komunikační znalosti jazyka, které jsou výchozím předpokladem pro zvládnutí čtyřletého maturitního studia. Zájemci o přijetí musí mít ukončené základní vzdělávání nebo splněnou povinnou školní docházku. Do výsledného pořadí ostatních uchazečů hodnocených na základě všech kritérií se zařazuje na místo shodné s jeho pořadím v rámci redukovaného pořadí všech uchazečů podle odstavce 3.(§ 14 odst. 4 vyhlášky č. 353/2016, o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání).

Tři části ověření

Testování probíhá v klidné a přátelské atmosféře. Nejdříve je zájemce o studium upozorněn, že ústní zkouška je pro interní potřeby nahrávána. Celá ústní zkouška je vedena výhradně v českém jazyce. Předpokládá se, že cizinec rozumí jednoduchým instrukcím a pokynům zkoušejících. Hlavní zkoušející mluví přiměřeně rychle, klidně, srozumitelně, zřetelně. Používá krátké, jednoduché věty a jasné instrukce.

Ústní zkouška se skládá ze tří částí:
1. řízeného pohovoru – uchazeč se krátce představí a zároveň reaguje na otevřené otázky;
2. čtení s porozuměním – po přečtení odpoví uchazeč na otázky k textu;
3. popisu obrázku s využitím dané slovní zásoby.

1. řízený pohovor

Nejprve se komise zkoušejících představí. Hlavní zkoušející požádá žáka, aby se také představil. Očekává se, že žák ovládá základní společenské fráze, umí pozdravit, poděkovat a dokáže se představit celým jménem. Dále by měl sdělit svůj věk, bydliště a také pohovořit o svém dosavadním vzdělávání. Během pohovoru uchazeč reaguje na otevřené otázky z 5 okruhů, které souvisí s jeho životem a se studiem. Měl by za použití jednoduchých vět reagovat na obvyklá konverzační témata, zvládne mluvit o své rodině, o domově, odpovídá na otázky o škole a svém volném čase a má představu o životě v České republice. Zmíní také svou motivaci ke studiu na Karlínské OA.

Příklady otázek:

1. Odkud pocházíte? (Kde jste se narodil? Jaký je váš mateřský jazyk? Jakým jazykem doma mluvíte? Jaké další jazyky ovládáte? Řekněte něco o vaší rodině. Jaká je vaše dobrá vlastnost?)

2. Na jaké škole jste studoval? (Jak se škola jmenovala? V jakém městě jste studoval? Který předmět patřil mezi vaše oblíbené?)

3. Proč chcete studovat na Karlínské obchodní akademii? (Proč jste si vybral tuto školu? O jaký obor máte zájem? Čemu se chcete věnovat v budoucnosti?)

4. Jak dlouho jste v České republice? (Jak dlouho studujete češtinu? Co vám dělá v češtině problémy? Jaký typ kurzu jste navštěvoval?)

5. Co víte o České republice? (Co jste v České republice viděl? Která místa v České republice jste navštívil? Která místa v České republice znáte? Co se vám v ČR líbí? Znáte nějakého českého sportovce nebo umělce?)

Komise hodnotí plynulost projevu, schopnost žáka reagovat na otázky zkoušejícího. Všímá si výslovnosti, bohatosti slovní zásoby, gramatické správnosti. Každá jasně zodpovězená otázka se hodnotí 1 bodem. Maximum je tedy 5 bodů.

2. čtení s porozuměním

Uchazeč nejdříve hlasitě přečte krátký článek v češtině a promyslí odpovědi na 5 otázek, které jsou uvedeny pod textem a s textem souvisí. Předpokládáme, že rozpozná běžná slova a fráze a dokáže najít základní informace v článku. Případně by měl dokázat ve známém kontextu odhadnout význam neznámých slov. Každá vyhovující odpověď znamená 1 bod.

Varianta A)

(zdroj: http://www.kollarovka.cz/cz/oa/profil_absolventa)

Absolvent studijního zaměření cestovní ruch získá dobrý teoretický i praktický základ. Jednoznačným benefitem je velká hodinová dotace dvou cizích jazyků, které se ještě dále rozvíjejí ve výuce odborných předmětů v cizím jazyce.
Studium je zaměřeno na praxi, studenti provozují reálnou cestovní kancelář, dále klademe důraz na finanční gramotnost. Mezi zajímavé předměty tohoto oboru patří například Kulturní dědictví (i v angličtině) a Průvodcovství. Příkladem uplatnění v této oblasti jsou pracovní místa spojená s oblastí cestovního ruchu, především v cestovních kancelářích, cestovních agenturách, v destinačním managementu, v podnicích s vazbou na cestovní ruch (turistická informační centra, hotely) a dále místa průvodců cestovního ruchu, popř. ve veřejné správě na úseku rozvoje cestovního ruchu.

Klíčové pojmy:

 • absolvent – kdo splnil podmínky dokončení školy, kurzu, vzdělání (выпускник)
 • ruch – provoz (туризм)
 • jednoznačný – výslovný, jasný (ясно)
 • benefit – výhoda (выгода)
 • dotace – podpora (субсидия)
 • předmět – téma (тема)
 • gramotnost – znalost (грамотность)
 • destinace – místo určení, cesty (назначения)
 • management – metoda řízení (cпособ управления)
 • podnik – firma (компания)
 • vazba – spojitost (соединение)
 • správa – vedení (руководство)
 • rozvoj – rozmach (развитие)

1. Co získá absolvent studijního zaměření cestovní ruch?

2. Co je výhoda při studiu cestovního ruchu?

3. Co z praxe provozují studenti během studia?

4. Jaké zajímavé předměty mohou studenti v oboru cestovní ruch studovat?

5. Kde se mohou studenti po ukončení studia uplatnit?

Varianta B)

(zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Praha, upraveno)

Praha je hlavní a současně největší město České republiky a 15. největší město Evropské unie. Leží mírně na sever od středu Čech na řece Vltavě, uvnitř Středočeského kraje. Je sídlem velké části státních institucí a množství dalších organizací a firem. Sídlí zde prezident republiky, parlament, vláda, ústřední státní orgány a jeden ze dvou vrchních soudů. Mimoto je Praha sídlem řady dalších úřadů, sídlí zde též ústředí většiny politických stran a centrály téměř všech církví, náboženských a dalších sdružení. Podle legendy byla Praha založena v 8. století českou kněžnou a věštkyní Libuší a jejím manželem Přemyslem.

1. Které město je největší v České republice?

2. Kde a na jaké řece leží hlavní město Praha?

3. Kdo sídlí v Praze?

4. Je Česká republika součástí Evropské unie?

5. Kdy a kým byla Praha podle legendy založena?

Varianta C)

Jsem nová studentka Karla. Přijela jsem do Čech ze zahraničí. Bydlím u svých rodičů. Máme v Praze moderní a hezký byt. Každý den chodím do české školy. Vyučování začíná v osm hodin. Když učitel vejde do třídy, všichni ho pozdravíme. Stoupneme si vedle lavice. Při vyučování dávám pozor na všechno, co učitel říká. Dobře poslouchám a zapisuji si do sešitu. Musím se hodně učit, abych rozuměla novému jazyku – češtině.

1. Odkud Karla přijela do Čech?

2. Kde Karla bydlí?

3. Kam chodí Karla každý den?

4. V kolik hodin začíná vyučování a jak zdraví žáci učitele?

5. Co musí Karla dělat, aby porozuměla češtině?

3. popis obrázku s využitím dané slovní zásoby

Uchazeč za pomocí deseti slov z nabídky, která si vybere pod zadáním, popíše obrázek, ilustraci nebo fotografii zachycující běžnou denní situaci. Hodnotí se, zda popis odpovídá obrázku a srozumitelnost vět. Případné chyby by neměly bránit porozumění. Pokud žák vhodně užije 10 slov, získává 5 bodů, vhodné užití 8 slov – 4 body, vhodné užití 6 slov – 3 body, vhodné užití 4 slov – 2 body, vhodné užití 2 slov – 1 bod.

Varianta A) Václavské náměstí

cit. 14. 6. 2019, licence Public domain, dostupné na webu: https://www.flickr.com/photos/jamescridland/2768906013/ 

Klíčová slova: den, podzim, Václavské náměstí, Praha, socha, svatý Václav na koni, lidé, auta, tramvaj, budovy, dopravní značka, jet, chodit, sedět, spěchat…

Varianta B) Ve třídě

cit. 14. 6. 2019, licence Public domain, dostupné na webu: https://www.flickr.com/photos/departmentofed/8506636899/

Klíčová slova: škola, výuka, učitel, studenti, poslouchat, tužka, papír, sedět, psát, přemýšlet, mluvit, mlčet

Každá z částí je tedy ohodnocena maximálně 5 body. Celkem může uchazeč nejvíce získat 15 bodů. Minimální bodová hranice je 8 dosažených bodů ze všech zkoušek s tím, že v každé musí žák dosáhnout minimálně 1 bodu.

Závěr

V letošním roce uspěli v ověření znalosti češtiny dva uchazeči ze čtyř. V loňském roce obě uchazečky uspěly v ústním ověření znalosti českého jazyka, ale neuspěly v jednotné přijímací zkoušce z matematiky. V roce 2017 bylo úspěšných pět uchazečů z devíti. Studentům s odlišným mateřským jazykem (OMJ) se škola věnuje i po úspěšném složení přijímací zkoušky. OA Kollárova úzce spolupracuje s pedagogicko-psychologickou poradnou, byla vytvořena podpůrná opatření pro žáky s OMJ. K dispozici je sdílená asistentka pedagoga, která pomáhá při práci s žáky-cizinci. Studenti mohou konzultovat své studijní problémy se speciální pedagožkou nebo školní psycholožkou. Někteří studenti si po vyšetření v PPP mohou nárokovat pedagogickou intervenci. Mají také možnost navštěvovat kurzy ČJ jako druhého jazyka vedené organizací META o.p.s. přímo ve škole.  

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Mgr. Radka Nevosadová

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Téma článku:

Inkluzivní vzdělávání / menšiny