Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Litosférické desky a Kontinentální drift...

Litosférické desky a Kontinentální drift v základním vzdělávání. Zaměření na transfer vědeckých znalostí a kvalitativní hodnocení s ověřením některých poznatků v 6. ročníku zeměpisu

Předložený soubor textů představuje rámec znalostí, vědomostí, dovedností a poznávání v geografickém základním vzdělávání na příkladu litosférických desek a kontinentálního driftu. Téma je založené na vědomostech a dovednostech, které žák nemůže získat ze svého bezprostředního okolí, které by poznával svými smysly, a ze zkušenosti z pobytu v takovém měřítkově odlišném prostředí. Může jen navštívit a svými smysly a chápáním poznat určitá místa, například v Itálii nebo na Islandu.
Studijní text je rozdělený do čtyř kapitol: Stav a vývoj vědeckého poznání litosférických desek a kontinentálního driftu; Transfer/zprostředkování těchto znalostí a vědomostí ve vzdělávacím geografickém obsahu; Kognitivní dimenze s použitím slovesa KRESLIT v tématu desková tektonika a kontinentální drift; Příklady konkrétních výsledků žáků 6. ročníku a jejich zhodnocení.

Čtenář/učitel by neměl očekávat hotový materiál, který může bezezbytku vzít a aplikovat ve vyučovací hodině. Smyslem tohoto souboru textů je ukázat odbornou vědeckou a vzdělávací problematiku, jak je v současné době poznaná, a jaká je možnost ji prezentovat s určitým zjednodušením, vhodným pro použití na 2. stupni základní školy a nižších/vyšších ročnících gymnázia jako vzdělávací téma. Učiteli by měl text pomoci se v této problematice orientovat (základní pojmy, jejich propojení/vazby, hierarchie, následnost, prostorové uspořádání, analogické využití, geografické myšlení) a to pak využít při vlastní přípravě zeměpisných hodin s tímto tématem. K tomu slouží uvedené obrázky a schémata, která většinou pochází ze zahraničních zdrojů, zpravidla v anglickém jazyce.

V textu autor věnuje pozornost výchozímu stavu vzdělávacího obsahu, který je založený na minimální kognitivní (poznávací) a znalostní (obsahové) úrovni (např. zapamatování/memorování faktů), a tomu, jak posunout toto „myšlení“ kvalitativně výše, na úroveň optimální a excelentní. K dalšímu rozšíření může posloužit text uvedený na tomto portále Proč a k čemu taxonomie vzdělávacích cílů? (Vávra, 2011).

Ve třetí kapitole, zaměřené na kognitivní dimenzi (Anderson & Krathwohl, 2001) autor nabízí demonstraci kognitivní dimenze Revidované Bloomovy taxonomie na činných slovesech, na jejich sémantickém významu. To přináší určité problémy, protože učitel využívá slovesa s různou morfologií, která mají sémantický hierarchicky uspořádaný význam, jak demonstruje například Vávra (2011) na překladu anglického originálu.

Navržený příklad, kdy sloveso (jeho základ/kořen) je modifikováno prefixem či mírně změněným základem, umožňuje hodnotit vztah mezi úrovněmi v taxonomii na základě „ceteris paribus“, tedy předpokladu, že vztah platí v očekávaných (neměnných) podmínkách. Avšak pokud do těchto vztahů vstoupí další faktor/faktory, může tento (příčinný, zkušenostní či logický) vztah selhat či dokonce nemusí vůbec platit.

Většina uváděných příkladů byla ověřena v diplomové práci A. Kolářové (2015), která uvedené téma jako kooperativní výuku ověřovala ve fakultní škole ZŠ Lesní v Liberci.

Lze předpokládat, že s postupným zaváděním hodnotících úrovni standardů (minimální – optimální – excelentní) se postupně vykrystalizuje podoba takového hodnocení. K tomu také má přispět tento text.

Nakonec snad ještě informace, že tato problematika se pravidelně objevuje v mezinárodních šetřeních TIMSS a PISA v oblasti Nauka o Zemi, ve které je silně zastoupeno učivo zeměpisu, ale také částečně přírodopisu (více viz např. Tomášek et al., 2016).

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
Celkové hodnocení článku
Přidat komentář Citovat článek