Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Počátky islámu, víra a tradice

Počátky islámu, víra a tradice

Praktický příspěvek
inspirace
Autor Zuzana Švajgrová
Jak se islám vyvíjel? Jsou možné jeho různé interpretace? Co je jádro islámu a co jsou zvyky a tradice – jakou mají souvislost, je možné je oddělit? Existují výklady islámu, které jsou slučitelné s demokracií a lidskými právy? Je pravda, že stejně jako existují různé podoby křesťanství, tak existují i různé podoby islámu?

Cíl výuky

 • Žák analyzuje, které zdroje informací ovlivňují jeho postoje a názory na islám.
 • Žák vysvětlí základní principy islámu.
 • Žák uvede příklady různorodosti islámu.
 • Žák na příkladech popíše, jak se náboženství mísí se zvyky a tradicemi, ovlivněnými společností a kulturou, jak může být náboženství vykládáno různými způsoby.

 

 

Čas

Průběh

Pomůcky

evokace

5 min

Brainstorming k obrázkům na téma islám

Pátrání po asociacích, které se váží k pojmu islám, a po zdroji těchto asociací.

prezentace (příloha 1) a počítač a projektor či vytištěné obrázky k tématu islám (příloha 2), tabule

uvědomění

10 min

 

 

 

25 min

 

 

 

Základní fakta o islámu

Základní fakta o islámu – kde je rozšířen, základní principy víry, rozmanitost islámu – nové informace či doplnění toho, co již žáci znají

 

Víra versus tradice v islámu

Práce s textem Víra versus tradice v islámu.

prezentace (příloha 1), politická mapa světa

 

 

počítač, projektor a připojení na internet, text Víra versus tradice v islámu (příloha 3) pro každého žáka či do dvojic

reflexe

5 min

Reflexe

Shrnutí, reflexe asociací z počátku hodiny.

 

 

Postup:

Brainstorming k obrázkům na téma islám

Oznámíme žákům, že tématem hodiny bude islám, a ukážeme jim fotografie, které se k tématu vztahují a se kterými se mohou běžně setkat (v příloze 1 – prezentaci, otevřeme první snímek nebo vytiskneme z přílohy 2 a necháme kolovat). Žáci sdělují, co je při pohledu na obrázky napadá, můžeme zapisovat na tabuli. Doptáváme se, odkud tyto asociace pochází – odkud žáci čerpají informace o islámu? (Z médií, z okolí, z vlastní zkušenosti,...?)

Základní fakta o islámu

Probereme či zopakujeme s žáky základní fakta o islámu – pomocí prezentace (příloha 1) nebo jen pokládáním otázek či výkladem (viz doplňující informace). Můžeme zároveň navázat na asociace, které zazněly na počátku hodiny – máme možnost s nimi pracovat, doplňovat je nebo uvádět na pravou míru (viz doplňující informace).

TED talk Víra versus tradice v islámu

Pracujeme s textem, který je kráceným přepisem přednášky Víra versus tradice v islámu formátu TED talk. [1] Vzhledem k tomu, že síla přednášky leží také v osobní výpovědi mluvčího, je vhodné začátek přednášky promítnout (do času 2:47, http://www.ted.com/talks/mustafa_akyol_faith_versus_tradition_in_islam/) [2]

Zbylou část přednášky dostanou žáci přepsanou ve formě textu (příloha 3), samostatně či do dvojic. Metodou I.N.S.E.R.T. [3] zpracují informace a myšlenky obsažené v textu, poté rozebereme:

 • Které informace jste označili kterým symbolem? Proč?
 • Které myšlenky z textu vás zaujaly? Čím?
 • Jaké zvyky autor ve své řeči zmiňuje? Jaký je jeho postoj k těmto zvykům?
 • Známe podobné případy i z jiných oblastí, z jiných náboženství? Existují nějaké tradice, zvyky, které jsou vnímány jako „naše“, ale vy se s nimi neztotožňujete, nebo vám dokonce vadí? (Zvyky v rámci třídy, kraje, země, party apod.)
 • Co se dá s těmito případy dělat? Jak k nim přistupoval přednášející?  

Reflexe

Můžeme se s žáky vrátit k asociacím z počátku hodiny a reflektovat, co nového se dověděli, zda se jejich pohled na islám změnil/rozšířil, pokud ano, tak jak.

Shrneme, že islám stejně jako všechna ostatní náboženství má svou historii a že existuje množství interpretací a rovněž tradic, které se k islámu připojily postupem času. Zároveň je vhodné zdůraznit, že text byl sdělením osobního názoru autora [4] – stejně jako jsou rozmanité interpretace islámu, tak je rozmanitý islám samotný. Je tedy možné o něm diskutovat a nevnímat jej pouze jediným možným způsobem.


Lekce vznikla v rámci projektu Critical Review of the historical and social disciplines for a formal education suited to the global society na základě hodiny vytvořené Mgr. Markem Kryškou a Mgr. Stanislavem Šindlerem. 

Další lekce jsou k dispozici v publikaci Příčiny a důsledky – témata globálního rozvojového vzdělávání v historických souvislostech pro 2. stupeň ZŠ a SŠ, kterou v říjnu 2015 za spolupráce s osmnácti pedagogy z desíti škol vydala nezisková organizace ARPOK, o. p. s. Publikaci lze získat na semináři ARPOKu či v elektronické podobě na stránce  www.arpok.cz, sekce Pro pedagogy (http://arpok.cz/pro-pedagogy/ke-stazeni/)
 
Projekt Critical Review of the historical and social disciplines for a formal education suited to the global society byl realizován za finanční podpory Evropské unie, z prostřed­ků České rozvojové agentury a Ministerstva zahraničních věcí v rámci Programu zahraniční rozvojové spolupráce ČR. Jeho cílem bylo propojit globální témata s jejich historickými souvislostmi.
 

[1] Jedná se o jeden z pohledů na islám, který ukazuje možnost oddělení víry od tradic a zvyků, které se k islámu přidaly v průběhu historie. Umožňuje tak žákům seznámit se různými pojetími islámu, různými možnostmi interpretace Koránu atd.

[2] Přednášku je možné spustit z internetu i stáhnout.

[3] Do textu žáci přiřazují k myšlenkám symboly:

 • Symbol + pro informace či myšlenky, které jsou nové.
 • Symbol ? pro informace či myšlenky, které jsou nejasné, nejednoznačné, ke kterým je napadají otázky.
 • Symbol x pro informace či myšlenky, se kterými nesouhlasí.
 • Symbol ! pro informace či myšlenky, které jsou pro ně důležité, zásadní.

Tip: Jednotlivé symboly můžeme uvést ve formě legendy na tabuli.

[4] TED talk je názorem/zkušeností mluvčího, nemá za cíl stanovovat absolutní pravdy, ale umožňovat, aby zazněly různé názory a náhledy, a rozšířil se tak (mnohdy díky médiím jednostranný) pohled na problematiku.

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
Celkové hodnocení článku
Přidat komentář Citovat článek