Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Manuál pro učitele "Bible a člověk 21. století"
Odborný článek

Manuál pro učitele "Bible a člověk 21. století"

5. 12. 2013 Základní vzdělávání
Autor
Ing. Eliška Krmelová

Anotace

Metodický manuál k programu "Bible a člověk 21. století" spolu s prezentací seznamuje žáky s obsahem a členěním Bible, historií a vývojem překladů, poukazuje na český unikát Bible kralické a předkládá, jak si stojí Bible v současnosti.

Pomůcky: Dataprojektor či interaktivní tabule. Ukázky různých překladů Bible, výtisky Bible či Nových zákonů ke čtení s žáky.

(K přípravě programu doporučujeme využít dokument s lepší grafickou úpravou "Program Bible a člověk 21.století – manuál pro učitele", který je součástí přílohy.)

Strukturovaný popis činností

Úvodní diskuse

Jaká by měla být kniha, kterou by sis s chutí přečetl? Jaký by to měl být žánr, o čem by měla být?

Zapisujeme na tabuli pod sebe. Povzbudíme, ať vychází ze všeho, co sledují, nejen klasická literatura, třeba i časopisy, internetové články…

Očekávané odpovědi: dobrodružná, legrace, sci-fi, sex, láska, přátelství, příběh, obrázky, katastrofická, válečná, sport, poučná, pohádky… (nepřipouštíme odpověď „žádná“)

Žánrová pestrost Bible

Název Bible pochází z řeckého „biblia“ a znamená knihy – čili v jedné knize se vlastně skrývá celá knihovna či sbírka knih. Uvnitř je 66 samostatných knih různých žánrů.

Procházíme literární žánry navržené žáky a hledáme v nich souvislost s Biblí. Tím dokazujeme, že Bible je kniha, kterou si chtějí přečíst, protože tam je naprostá většina toho, co od knihy očekávají.

I v Bibli najdeme např.:

 • Akční příběhy – první křesťané, kteří byli pronásledováni, lidé bojující o holé přežití…;
 • Sex, erotika, láska, milostné příběhy a básně – král Šalamoun a jeho Píseň písní, David a Batšeba;
 • Přátelství na život a na smrt – David a Jonatan, Ježíš, který zemřel za lidi;
 • Zajímavosti – zázraky Ježíše Krista;
 • Sport – zápasnické schopnosti Samsona, lukostřelba Jonatana a Davida;
 • Historické události – osídlování dnešního Izraele, dobývání Jeruzaléma, země pod útlakem Říma;
 • Román ze života – příběhy obyčejných lidí před 2–3 tisíci lety;
 • Deník – paměti, osobní korespondence a deník několika prvních křesťanských misionářů;
 • Sci-fi – kniha Zjevení, kde je obrazný popis budoucnosti.

Proč vlastně Bible existuje a o čem je?

Bible, i když vypráví o událostech, které se skutečně odehrály, není učebnicí dějepisu. Taktéž není vědeckou knihou, přestože popisuje věci, které jsou předmětem zájmu vědců. Bible není ani filozofickým pojednáním, byť jsou v ní filozofické otázky nastíněny.

Co myslíte, o čem je hlavně Bible?

V Bibli najdeme praktické rady, jak správně vybírat partnera, otázky odpočinku, vzdělávání, rodiny, zdraví, ale především mluví Bible o Bohu. V Bibli můžeme poznávat, kdo je Bůh a jaké jsou jeho úmysly.

Začátek Bible možná znáte – je o stvoření světa a člověka.

Názorná lekce „Trhlina“ – 1. část

Na začátku byl Bůh, který stvořil nebe a zemi… a to nejkrásnější: člověka. Bůh a první lidé byli dobří přátelé, patřili k sobě a bylo jim spolu hezky. Jenže člověk se rozhodl Boha neposlouchat, a tak se stalo něco velmi smutného: člověk se od Boha odtrhnul. Hřích a svatý, dokonalý Bůh, jsou jako den a noc. Člověk ztratil s Bohem kontakt a na všechno zůstal sám. Přátelství s všemohoucím Bohem se přetrhlo.

Představ si, že jsi Bůh. Stojíš nad mraveništěm, zvaným svět a vidíš to hemžení – vidíš mravence, jak s nalomenou nožkou táhne dřívko – snažíš se mu pomoci a poponést to jeho břemeno. Mravenec se tě ale bojí, brání se, nerozumí ničemu, co děláš, co mu říkáš… Co bys udělal?

Názorná lekce „Trhlina“ – 2. část

Bible popisuje, jak to vyřešil Bůh. Rozhodl se přijít na zem jako jeden z nich – jako člověk. Narodil se jako člověk, žil mezi lidmi jako člověk – víte, kdo to byl? Ježíš Kristus.

A vzal na sebe trest smrti za hříchy všech lidí. Takže člověk a Bůh mohou být opět ve spojení. Toto je vlastně jádro a hlavní výpověď celé Bible. A tuto událost popisuje především 2. část Bible – Nový zákon.

V čem je Bible jedinečná?

Někteří mohou namítnout, že takových náboženských cest k Bohu a možností záchrany člověka existuje mnoho… KLIK Podívejme se tedy, v čem je Bible oproti jiným náboženským spisům jedinečná.

 • Události a život jsou popsány očima normálních lidí, včetně jejich kulturních a dobových zvyklostí. Najdeme zde příběhy bohatých i chudých, slavných i neznámých, zdravých i nemocných, starců i malých dětí, šťastných i zoufalých. Podívejme se na pozadí několika autorů:

Absolvent univerzity – Mojžíš                 1 300 př. Kr.     poušť

Vrchní velitel armády – Jozue                  1 200 př. Kr.    Palestina

Ministerský předseda – Daniel                 550 př. Kr.       Babylón, Persie

Číšník – Nehemjáš                                 530 př. Kr.       Babylón

Král – David                                         1 000 př. Kr.     Izrael

Pastýř – Ámos                                      760 př. Kr.        severní Izrael

Rybář  – Petr                                        1. stol.             Řím

Celník – Matouš                                    1. stol.              Izrael

Lékař – Lukáš                                       1. stol.              Izrael

Výrobce stanů – Pavel                            1. stol.              Malá Asie

 • Neidealizuje hlavní hrdiny – člověka popisuje realisticky

NZ – Ježíš pláče lítostí či před smrtí se bojí, Petr zapírá Krista.

SZ – Židovský vůdce Mojžíš zhřeší, a tak nevejde do zaslíbené země, slavný král David zosnuje vraždu přítele, protože jeho manželka s ním otěhotněla…

 • Bible se psala asi 1600 let (1500 př. n. l. – 100 n. l.) a psalo ji asi 40 různých autorů, přesto se v celé Bibli táhne jediné hlavní téma: Ježíš Kristus a spása člověka. Zkusme se všichni v této třídě shodnout na nějakém sporném předmětu – zřejmě se nám to nepodaří. Žádné jiné náboženství nepodává své učení tolika rozmanitými způsoby, a přesto tak konzistentně. 
 • Bible ovlivnila literaturu a umění jako žádná jiná kniha

Kdyby všechny Bible světa byly zničeny, Bible by mohla být velmi snadno znovu sestavena – z knih, které si vypůjčily biblické citáty. V mnoha případech bychom ani nemuseli opouštět budovu jedné větší knihovny. Žádná jiná kniha totiž nezapříčinila vznik takové spousty další literatury jako Bible – existují tisíce biblických slovníků, encyklopedií, biblických atlasů, zpěvníků, učebnic a úvah o Bibli. Archeologové dodnes čerpají z Bible své pracovní zadání. Bible uvedla do pohybu štětce a dláta, které vytvořily obrazy a sochy, jimž není rovno, jež jsou touhou každého sběratele umění.

Vliv Bible je nesrovnatelný.

 • Bible jako jediný náboženský spis ukazuje úsilí Boha dosáhnout k člověku shora dolů – u všech ostatních náboženství je to naopak – jde o úsilí člověka dosáhnout k Bohu zdola nahoru. Existuje asi třicet tisíc formálních náboženství, která se snaží najít cestu k Bohu lidským úsilím, ale biblický pohled jako jediný ukazuje opačný směr – cestu od Boha k člověku. Jiné směry místo milosti nabízejí práci, místo daru nabízejí mzdu, místo Boží práce nabízejí lidskou práci.

Můžeme otestovat pravdivost Bible? Ano. Tím, že Bibli přečteme, budeme aplikovat v životě a pozorovat výsledky.

Členění Bible a autorství

Pojďme se nyní podívat na nějaká konkrétní fakta... Už jsme si říkali, že Bible má 66 knih. Bibli členíme do dvou částí – Starý zákon a Nový zákon;  ty se skládají ze 39 starozákonních knih a 27 knih novozákonních pisatelů. Knihy SZ, knihy NZ.

Dělení na kapitoly v původních biblických textech nebylo, bylo přidáno až mnohem později na přelomu 12. a 13. století (Stefanem Langtonem). Od poloviny 16. století (1551 NZ, 1555 SZ) Robert Étienne rozdělil následně každou kapitolu na verše.

Ukázka odkazu verše – vysvětlení.

Praktický úkol

Rozdáme mezi žáky (např. do dvojic) Bible či Nové zákony (kapesní vydání lze získat od Svazu Gedeonů – viz strana 9) a žáci mají soutěžní úkol – co nejdříve vyhledat knihu, kapitolu a verš: Evangelium podle Marka, 2. kapitola, 1.–12. verš. Přečteme si příběh (žáci se mohou po jednotlivých verších prostřídat).

Jazyk Bible a autorství

Původním jazykem Starého zákona je hebrejština, hebrej. abeceda, ukázka Žalm 1,1. (Čteme zezadu: „Ašrej ha iš, ašer lo halach baacat r´ša´im uvederech.“)

Víte, který národ mluví hebrejsky? Jsou to Židé, a  právě Židé byli ti, kdo sepisovali Bibli. Ale je třeba zdůraznit, že oni nepsali svoje vlastní myšlenky – zaznamenávali to, co jim Bůh zjevil. Zdá se to zvláštní? Jistou podobnost můžeme najít v situaci, kdy ředitel diktuje sekretářce dopis – kdo je autorem dopisu? Sekretářka, nebo ředitel? Samozřejmě ředitel. Podobně je to s Biblí – přestože je psána v rozpětí asi 1600 let čtyřiceti různými autory, všechny spojuje jedno – Bůh při psaní své pisatele vedl, přestože se do textu promítá také kulturní a časový kontext autorů. V Bibli je však zaznamenáno to, co chtěl Bůh lidem sdělit. Proto se také Bibli říká „Boží slovo“ nebo „Písmo svaté“.

Kdyby Bible byla jen sborníkem knih, nevyhnutelně by si musely jednotlivé knihy vzájemně odporovat.

Nový zákon je pak psán řecky, přestože se tehdy v Palestině mluvilo aramejsky. Nicméně řečtina zastávala za časů Kristových roli dnešní angličtiny, takže události narození Krista a dále jsou popisovány řecky. Ukázka řecké abecedy, ukázka řeckého verše z NZ Jan 3,16.

Překlady a opisy

Nejprve se psala Bible na svitky z tenkých ovčích kůží (pergamen) nebo na papyrus. Papyrus nebo pergamen je pomíjivý materiál. Proto musela být následující staletí přepisována přepisováním přepisů až do vynálezu knihtisku.

Povolání písaře bylo nesmírně náročné a důležité – opisování rukopisů mělo ta nejpřísnější měřítka – každá stránka, sloupec, řádek, musel být přesně přepsán. Židé měli zvláštní ochranný systém na kontrolu přesnosti opisů – všechna písmena každého slova, řádku, sloupce, stránky byla mnohokráte přepočítávána a porovnávána. Jakákoliv kopie s jedinou chybičkou byla vždy okamžitě zničena. 

Dnes se ukazuje, že Bible je historicky spolehlivý dokument, který má unikátní shodu s původním zněním.

V roce 1947 byly objeveny svitky v jeskyni nad Mrtvým mořem, které obsahovaly mnohé pasáže Starého zákona – pocházely z r. 125 př. n. l. Učencům se tak dostal do rukou dokument, který mohl být srovnán s rukopisem o 1000 let mladším. Text na svitcích je v 95 % úplně přesný, zbývajících 5 % jsou pouze změny pravopisné a krasopisné. V žádném případě to nejsou změny, které změnily smysl slov či dokonce vět. Uvědomme si, že mezi oběma písemnostmi je časová propast více než tisíc let.

Bible kralická

Bible byla od svého vzniku přeložena do 2798 jazyků (údaj k r. 2012) – díky tomu je také v Guinnessově knize rekordů. Dodnes je to nejpřekládanější a nejkupovanější kniha na světě.

Ví někdo, kdy a kým byla v naší zemi přeložena Bible poprvé?

Konstantin a Metoděj jako první přeložili Bibli do našeho vlastního jazyka. Ale tehdy to nebyla ještě čeština, nýbrž staroslověnština. Bible byla vůbec první knihou v našem národním jazyce. Stejně jako v jiných zemích se šířila ručním přepisováním. Představte si, že přepis Bible trval rok! Takže Bible byla nesmírně drahá a nemohl ji mít kdekdo.

Velkým převratem se stal vynález knihtisku (1. polovina 15. století – Johannes Gutenberg). Tento moderní stroj byl záhy i u nás v Čechách a tak se mohly začít Bible tisknout. Koncem 16. století vznikl nový překlad Bible – říká se jí Bible kralická, protože byla vytištěna v tiskárně v Kralicích, a to právě tímto novým způsobem – knihtiskem.

Bible kralická je napsána velmi krásnou, libozvučnou češtinou. J. A. Komenský nazval Bibli kralickou Klenotem českého národa. Později, když se u nás čeština zapomněla, protože se mluvilo jen německy, a Češi se chtěli vrátit ke své rodné řeči, tak čerpali spisovnou češtinu právě z Bible kralické.

Izajáš 22,18: Prudce tě zakulí jako kuli do země všelijak prostranné…“ 

Dnešní překlad zní: „Zavine tě do klubíčka jako míč, zakutálí tě do širé krajiny...“ (B21)

Tip: Doporučujeme zhlédnutí hraného dokumentu „Pod ochranou Žerotínů“ – velmi dobré doplnění tématu (viz web České televize).

Bible - nejpronásledovanější kniha

Jenže pak nastala doba temna a Bible byla na dlouhou dobu zakázanou knihou – lidé ji nesměli mít doma, u koho se našla, byl tvrdě potrestán, a třeba i uvězněn. Ale protože lidé si Bible velmi vážili a chtěli si z ní číst, ukrývali ji různě pod podlahou apod. Z té doby je známý také jeden příběh pekařské rodiny Kosteleckých z Vysočiny (ze Svratouchu).

V této rodině měli Bibli, a zrovna když sázeli těsto na chleba do ošatek, roznesla se zpráva, že do jejich vsi přijela „komis“ – muži, kteří prohledávali domy a hledali zakázanou literaturu. Rodina Kosteleckých měla zrovna Bibli otevřenou na stole, tak co honem udělat? Nerozpakovali se, obalili Bibli chlebovým těstem a položili také na ošatku. Sotva to udělali, pátrací komise vtrhla do světnice. Celý dům prohledávali od sklepa až na půdu – nic však nenašli. Mezitím se Bible s ostatními chleby dostala do pece. Bochník, v němž byla Bible ukrytá, pak vyndali a k radosti zjistili, že papír byl naprosto neporušený.

Zajímavé je, že dodnes je Bible nejpronásledovanější knihou – i dnes jsou kvůli ní lidé zavíráni do vězení, trestáni. Např. v Severní Koreji je ještě dnes vlastnictví Bible možné trestat smrtí. A přesto lidé nasazují na celém světě své životy, aby si ji mohli přečíst.

Která je tvoje nejoblíbenější kniha – dokážeš si představit, že bys pro ni nasadil život?

Bible je unikátem v tuhosti svého života. Přestála nejen perzekuci, ale i kriticismus. Od jejího vzniku a průběžně celá staletí se stále někdo snažil vyvrátit pravdivost Bible. Bible to nejen ustála, ale vlastně je stále rozšířenější. Dodnes je Bible právním základem mnoha států – včetně našeho.

Další „Nej“ Bible

 • Nejpřekládanější kniha. Jak jsme si už řekli, dnes je Bible přeložena do 2798 jazyků a jazykových skupin (k roku 2012), existují statisíce nejrůznějších zajímavých vydání Bible.
 • Bible se dostala do Guinnessovy knihy rekordů tím, že je nejrozšířenější knihou na světě – podle statistik se v současné době každý den prodá 168 000 Biblí.
 • Bible byla vůbec první kniha tištěná mechanicky (v r. 1456 tiskařem Gutenbergem).
 • Zároveň je v Guinnessově knize zapsán další rekord – Bible je nejdražší tištěnou knihou, která byla kdy prodána – tato kniha je známá pod názvem Gutenbergova Bible (je jedním z 21 zachovaných výtisků z této dílny) a při dražbě v roce 1978 se její cena vyšplhala až k částce1 265 000 liber (tj. asi 38 milionů Kč).

Bibli patří také jiné prvenství – snad žádná kniha nebyla tak zneužívána. Byly a jsou vytrhávány ze souvislostí určité úseky textu a na jejich základě obhajováno téměř jakékoli jednání (např. sekty!), ale také byly Bible a křesťanství ideologicky zneužívány k upevnění politické moci (inkvizice). A to je smutné a varující. Další důvod, proč Bibli číst a znát, a nenechat se „opít rohlíkem“.

Zajímavosti a moderní překlady

V češtině existují samozřejmě další moderní překlady (ukázka ekumenický, studijní překlad, Bible 21 – která se stala v roce 2009 nejprodávanější knihou v ČR).

Bible je i volně na internetu (vč. audio nahrávek) a dokonce je možné mít Bibli ve svém mobilu.

Bibli si mohou číst také nevidomí v Braillově písmu.

Existují i jiná zajímavá a kuriózní vydání Bible.

Největší ručně psaná Bible na světě (www.life-of-jesus.org/The-Largest-Bible.html)

Nejmenší tištěná Bible je tak dlouhá jako zápalka, tj. asi 4 a půl cm, 3 cm široká a 2 cm tlustá. Ta knížečka byla vytištěna v Anglii a má 878 stran. Dá se číst pomocí lupy (www.youtube.com/watch?v=wzAj05AHh9Q)

Kuriózní zmenšení Bible má svoji českou tradici. Manuálník. Aby se Bible dala dobře „pašovat“ a nosit s sebou, J. A. Komenský provedl významnou redukci obsahu a zapojil použití různých zkratek. Např. slova jsem, byl nahrazoval jedním písmenem. Vznikla tak kniha o velikosti 13 x 7,5 cm a 936 stranách, tzv. Manuálník. Při tehdejších technologiích počátku knihtisku a finanční náročnosti knih to byl významný počin pro zajištění dostupnosti Bible pro každého učitele. Více než učitelem národů byl totiž J. A. Komenský v prvé řadě učitelem Bible.

(Velká didaktika)

Člověku jsou dány tři spolehlivé zdroje poznání: svět (makrokosmos), člověk (mikrokosmos) a Písmo (bible).

(Kšaft)

Na tebe národe český a moravský, vlasti milá, zapomenouti nemohu, nýbrž tebe pokladů svých, kteréž mi byl svěřil Pán, dědicem činím.
Věřím i já Bohu, že po přejití vichřic hněvu, hříchy našimi na hlavy naše uvedeného, vláda věcí tvých k tobě se zase navrátí, ó lide český! A pro tuto naději tebe dědicem činím všeho toho, co jsem koli po předcích svých zdědila:
Napřed milost k pravdě Boží čisté, kterouž nám před jinými národy prvé službou Mistra Jana Husa našeho ukazovati začal Pán.
Druhé, poroučím tobě horlivou žádost k vyrozumívání vždy plnějšímu a jasnějšímu té pravdy Boží, abys znajíc Hospodina hojněji jej poznávati se snažovala. A poněvadž Pán náš Písma svatá zpytovati poručil, odkazuji tobě za dědictví knihu Boží, Bibli svatou

Komeniolog PhDr. Jan HÁBL, Ph.D.

V té samé době byla jedna Bible velmi dobře schovaná v hřídeli mlýnského kola. Bible (Nový Zákon – 6. díl Kralické Šestidílky z roku 1601), kterou vidíte na fotografii, vlastnil sbor Jednoty bratrské v obci Šach na Dačicku. Když po Bílé hoře začalo pronásledování křesťanů a pálení Biblí, tuto Bibli ukryl místní mlynář Martin Lahodný v hřídeli mlýnského kola. Místní sbor Jednoty bratrské tam měl svojí modlitebnu, kde se církev scházela. Při pronásledování přišli drábové, aby našli křesťany, jejich Bible a zřejmě se snažili získat informaci i o Bibli, kterou v této církvi používali. Záznamy hovoří o dvou lidech, kteří při mučení přišli o život, ale skrýše Bible nebyla prozrazena. Díky tomu ji může nyní vlastnit jeden český sběratel, po více než 400 letech je to velmi vzácný exemplář.

Nová a unikátní Bible v podobě šperku, kde na malém skleněném krystalu je nanotechnologií vytištěna celá Bible http://www.crystal-bible.com

V Německu (na Göttingenské univerzitě) je Bible napsaná na 2470 palmových listech.

Obrovskou Bibli ze dřeva vyráběl 2 roky jeden truhlář z USA. Každý list je tenké prkénko, 1 metr vysoké, na němž je vytištěn text. Váží 547 kg a má tloušťku 2,5 metru!

Prohlídka Biblí

Děti si mohou prohlédnout Bible – řeckou, hebrejskou, ukrajinskou, slepeckou, české překlady (staré výtisky)… Prohlídka Biblí by měla být posledním bodem programu – jinak se žáci přestanou v dalších částech programu koncentrovat.

Dále můžeme podle časových možností zařadit některé z následujících praktických aktivit:

Jak číst Bibli, abych jí rozuměl?

 • Nejprve je třeba vybrat vhodný překlad – možná, že doma najdete v knihovně Bibli kralickou. Ale v tomto starém jazyce už bude pro vás velmi komplikované číst.

Příklad z Daniela 5,6. „… královo koleno o koleno se tlouklo a jeho pásové se rozpásávali." Co to asi znamená? Těžké, že? Proto je vhodné vybrat ke čtení vhodný překlad!

 Dnes: „Kolena se mu roztřásla, že se sotva držel na nohou.“ (B21)

 • Je třeba vnímat historický a kulturní kontext – např. "Pozdravte všecky bratry svatým políbením.“ (1. Tes. 5,26) Dnes, v naší kultuře by se většina mužů pozdravila potřesením pravice, v Japonsku poklonou a v Rusku by se políbili, jako před 2000 roky.
 • Nepřistupovat k textu s předsudky (nedělat dopředu závěry, nechat k sobě knihu mluvit).

Bible prakticky

Bibli byste dokázali přečíst obvyklou rychlostí hovoru za 70 hodin. Když každý den přečteš 4 kapitoly, budeš mít celou Bibli přečtenou za 1 rok.

Jedna ze zajímavostí je, že v Bibli je kolem 500 veršů o modlitbě, méně než 500 veršů o víře a více než 2000 veršů o majetku a bohatství. Zkusíme se teď podívat na nějaké verše týkající se peněz a přiřadit k nim správný význam.

Někdo rozdává – a ještě bohatne, jiný škudlí až běda – k vlastní chudobě. Př 11,24 (B21)

 • Buď štědrý v dávání.

Kdo zadržuje obilí, toho lid zatracuje, požehnání se snáší na toho, kdo je prodává. Př 11,26 (B21)

 • Potřeby lidí považuj za důležitější než spekulaci o zisku.

Nepatři k těm, kdo se upisují, nezaručuj se za půjčky. Proč bys měl přijít i o vlastní lůžko, až nebudeš mít čím zaplatit? Př 22,26 (B21)

 • Buď opatrný v zaručování se za druhého.

Ničema bere tajně úplatek, aby převracel stezky práva. Př 17,23 (ČSP)

 • Nepřijímej úplatky.

Plány pracovitých vedou k zisku, zbrklost přináší jenom chudobu. Př 21,5 (B21)

 • Nebuď ukvapený ve finančních rozhodnutích.

Úryvek z Bible

Na ukázku můžeme číst z Bible příběh o moudrém rozhodnutí krále Šalamouna – 1. Královská 3,16–28.

Výklad Bible

Za jednoho z nejmoudřejších lidí na světě je považován král Šalamoun. Zkusme se podívat na některá jeho přísloví.

Promítneme několik veršů, žáci si ve dvojicích či skupinkách některý verš vyberou a zkusí vyložit, jak mu rozumí:

 • Přísloví 15,32: Kdo se vyhýbá pokárání, neváží si svého života, moudrost však získává ten, kdo přijme výtku. (SNC)
 • Přísloví 12,14: Ovoce svých úst každý hojně sklidí, vlastní skutek se k člověku navrátí. (B21)
 • Přísloví 15,17: Lepší je jídlo ze zeleniny a k tomu láska, než z vykrmeného býka a s tím nenávist. (ČEP)

Soutěžní kvíz

V rychlém sledu citujeme otázky, každý žák píše na kousek papíru odpovědi. Pak se projdou odpovědi a vítěz dostane Bibli. V případě více vítězných odpovědí, rozstřelová otázka.

A) Jak dlouho Bible vznikala a kdo ji napsal

 1. Za jeden měsíc ji Bůh nadiktoval prorokovi
 2. Během zhruba 500 let Bůh inspiroval okolo 10 autorů
 3. Během zhruba 1600 let Bůh inspiroval okolo 40 autorů
 4. Během zhruba 2000 let Bůh inspiroval okolo 60 autorů

B) Do kolika jazyků byla ke konci roku 2012 přeložena alespoň jedna kniha Bible?

 1. 567
 2. 1167
 3. 1785
 4. 2817

C) Kolik Biblí se v průměru za den prodá ve světě?

 1. 25 000
 2. 74 000
 3. 168 000               
 4. 203 000

D) Za jak dlouho je možné přečíst Bibli obvyklou rychlostí hovoru

 1. 2 dny 22 hod. a 40 min.
 2. 3 dny 15 hod. a 20 min.
 3. 5 dní 2 hod. a 10 min.

E) Jak malá je nejmenší tištěná Bible?

 1. 6,3 cm x 4 cm.
 2. 4,5 cm x 3 cm.
 3. 1,8 cm x 0,5 cm

F) Jaká je nejdražší Bible, která kdy byla prodána?

 1. Gutenbergova Bible - 1. mechanicky tištěná kniha
 2. Leskovecko – Drážďanská Bible – Bible anglické královny Anny
 3. Codex gigas –  Největší středověká kniha

G) O kterém z uvedených témat mluví Bible nejčastěji

 1. Víra
 2. Modlitba
 3. Majetek a bohatství

H) Kdy byla Bible rozdělená do kapitol tak, jak ji známe dnes?

 1. Počátkem 13. století a rozdělil ji takto Stephen Langton
 2. 1560 v Ženevě SZ rozdělil R. Nathan a NZ R. Stephanus
 3. 1794 ji v Liberci rozdělil neznámý mnich živící se kořínky na sjezdovce pod skokanským můstkem

I) Bible je nej……………………………………………….  kniha na světě. (doplň větu)

Rozstřelová otázka:

 • Tipněte si, ve které zemi se tiskne nejvíce Biblí? (v Číně)
 • Jak se nazývá nový český překlad Bible, který se stal v roce 2009 nejprodávanější knihou v ČR? (Bible 21)

Doporučené pomůcky a další možnosti:

 • Na přednáškách lze zájemcům z řad žáků nabídnout Bible, které zdarma do škol distribuuje společnost Gedeonů. Na webových stránkách lze nalézt odkaz na jejich zastoupení kampusů, u kterých si lze Bible zdarma vyžádat. V jejich nabídce je standardní ekumenický překlad – Nový Zákon s Žalmy a Příslovými: www.situcitelu.cz/?page_id=614
 • Pro realizaci programu o Bibli lze přizvat do školy externího lektora – jejich přehled s regiony působení je k dispozici na stránkách www.situcitelu.cz/?page_id=686
 • Materiál „Bible a člověk 21. století“ (pro 2. stupeň) a „O Bibli bez nudy“ (pro 1. stupeň ZŠ) volně navazuje na preventivní program Etické dílny®, v jehož nabídce naleznou školy besedy s preventivní tématikou pro 1.–9. ročník ZŠ. Více informací na www.etickedilny.cz.

Použitá literatura a zdroje:

Bereishit – Genesis [online]. Judaica Press. [cit2013-11-12]. Dostupný z WWW: www.chabad.org/library/bible_cdo/aid/8165#

Bible Kralická, Jednota bratrská a její tiskárna [online]. [cit. 2013-11-13].  Dostupný z www: www.biblekralicka.cz

Bible s poznámkami Slovo na cestu, Česká biblická společnost, 2013 Praha, ISBN: 978-80-87287-47-7.

Bible, podle ekumenického vydání z roku 1985. Praha: Ekumenická rada Církví v ČSSR 1989.

Bible, překlad 21. století, Biblion o.s., 2009, ISBN: 978-80-87282-1.

Dopis Tobě. GUTE BOTSCHAFT Verlag, 1991 Dillenburg, West-Germany.

Gastaldiová, S.,  Musattiová, C.: Lidé Bible, Kalich Praha, ISBN: 978-80-7017-110-3 .

Greek alphabet In Wikipedia [online]. Zveřejněno 10. 6. 2004  [cit. 2013-11-25]. Dostupný z WWW: en.wikipedia.org/wiki/Greek_alphabet

HCJB[online]. HCJB – ZoD Distribuce [cit. 2013-11-13]. Dostupné z www: www.hcjb.cz

Hebrew alphabet  In Wikipedia [online]. Zveřejněno 9.11.2001 [cit. 2013-11-25]. Dostupný z WWW: en.wikipedia.org/wiki/Hebrew_alphabet

Kata Biblon Greek New Testament [online]. [cit. 2013-11-12]. Dostupný z WWW:  en.katabiblon.com/us/index.php?text=GNT&book=Jn&ch=1

Katechetické a pedagogické centrum, Bible–znalosti.pptx, [online]. Katechetické a pedagogické centrum Ostrava © 2012-2014[cit. 2013-11-13]. Dostupný z: kpc.doo.cz/materialy-ke-stazeni/podle-temat/bible/, použito se svolením.

KEENE, Michael. Kapesní průvodce Biblí Biblion o.s., Praha 2011, ISBN 978-80-87282-08-3.

Koflerová, Šárka, Eva Muroňová. Škola a křesťanství – Metodická příručka pro učitele: Bible – jeden z kořenů evropské kultury. Snímek 5 a 6 [CD-ROM]. Katechetické a pedagogické centrum Ostrava, Vydalo Kartuziánské vydavatelství a nakladatelství Brno [cit. 2013-11-22]. Adresář:/PREZENTACE 23 Bible – jeden z kořenů evropské kultury.pptx. Použito se svolením.

Průvodce Biblí, Česká Biblická společnost, Praha 2009, ISBN: 978-80-87287-13-2.

Scripture & Language Statistics 2013, Wycliffe Global Alliance [online]. Zveřejněno říjen 2013 [cit. 2013-11-25]. Dostupný z www: www.wycliffe.net/resources/scriptureaccessstatistics/tabid/99/Default.aspx

Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
doc
126.95 kB
Dokument
Program Bible a člověk 21. století - manuál pro učitele

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Ing. Eliška Krmelová

Hodnocení od recenzenta

Tým RVP.CZ
5. 12. 2013
Velmi zajímavý materiál k poznání Bible zpracovaný zajímavým způsobem.

Hodnocení od uživatelů

Petra Bandhauer
12. 12. 2013, 16:05
Přes jistě dobrý úmysl je v materiálu mnoho chyb a znatelná tendenčnost; nevhodně zvolené texty, pominutí latiny, sporná terminologie, a jiné.
Vladimír Hlávka
22. 11. 2022, 10:24
Reakce na Petra Bandhauer
můžete být konkrétnější? ukažte na chyby, nevidím je. Tendenčnost a nevhodně zvolené texty - máte lepší zdroj? Kvalitnější texty? Sem s nimi. A proč myslíte, že latina byla pominuta? Z cca 2800 jazyků do kterých byla Bible přeložena latina není původním ani naším rodným jazykem. Za sebe mi to dává smysl a i z pohledu učitele a jeho omezeného času na téma. Máte jiný názor? Podělte se. Děkuji

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Téma článku:

Náboženství

Vazby na materiály do výuky: