Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Participace žáků na životě školy

Ikona teoreticky

Participace žáků na životě školy

Ikona odbornost
Autor: Jitka Vidláková
Anotace: Úvod k seriálu
Obor příspěvku:Výchova k občanství
Klíčová slova: participace žáků, hlas žáků, základní škola
Příspěvek může být vzhledem k datu publikace zastaralý. V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.

V současné době se české základní školství nachází ve fázi svého přerodu doprovázeného rozporuplnými názory učitelské obce i veřejnosti vůči spuštěné kurikulární reformě. Ta má na jedné straně posílit autonomii a profesionální odpovědnost učitelů, kteří mohou volněji volit obsah učiva podle potřeb žáků, na straně druhé má posílit odpovědnost pedagogů za výsledky vzdělávání. Tvorba vlastního programu tak školám umožňuje využívat různé modely vzdělávání podle potřeb žáků, podmínek školy, schopností pedagogického sboru aj. S tím souvisí i možnost škol vytvářet různé povinné a volitelné předměty.

Hovoříme-li v souvislosti se školskou reformou o nových možnostech pro učitele, je potřebné klást si také otázku, jakou roli ve spuštěné kurikulární reformě mají mít ti, jichž se reforma týká snad nejvíce - samotní žáci škol. Vytváří nové podmínky a prostor i pro autonomii žáka a jeho aktivní zapojení do procesů vyučování a učení, tj. od plánování (např. obsahu vyučování, výběru učebnic a pomůcek) přes realizaci až po hodnocení? Mají školy zájem zapojovat žáky do těchto procesů? Jsou školy připraveny naslouchat hlasům žáků a zapojovat je do záležitostí školního života?

Záměrem příspěvků v tomto seriálu je nastínit, co znamená, když se řekne "participace žáků", neboť se jedná o téma velmi aktuální, kterému však zatím v českém prostředí není věnována soustředěná pozornost. U nás je participace žáků spojována především s žákovskou samosprávou, tedy s určitou skupinou zástupců zvolených z řad žáků, kteří se podílejí na formálním rozhodování. Na tuto formu participace se naši odborníci, zatím bohužel v poměrně málo početných výzkumných šetřeních, zaměřují také nejčastěji. Záměrem je proto rovněž naznačit komplexnost tématu a argumenty, proč bychom měli podporovat participaci žáků. V textu budou představené rovněž vybrané modely, formy a oblasti žákovské participace a některé výzvy i otazníky, které se s celou problematikou pojí.

Vzhledem k omezenému množství českých zdrojů texty vycházejí převážně ze studia zahraniční literatury.

Články seriálu:
Co znamená, když se řekne participace žáků
Proč naslouchat žákům
Podoby žákovské participace
Jak podporovat participaci žáků

Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.
Nahlásit příspěvek
INFO
Publikován: 25. 10. 2007
Zobrazeno: 8073krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
VIDLÁKOVÁ, . Participace žáků na životě školy. Metodický portál: Články [online]. 25. 10. 2007, [cit. 2020-05-29]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/Z/1672/PARTICIPACE-ZAKU-NA-ZIVOTE-SKOLY.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.