Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Konzultační centrum NÚV – odpovědi k problematice...

Ikona informativni

Konzultační centrum NÚV – odpovědi k problematice vzdělávacích oblastí a oborů na ZŠ, II. část

Autor: Pavlína Hublová
Anotace: Článek shrnuje odpovědi pracovníků Konzultačního centra Národního ústavu pro vzdělávání na zaslané dotazy týkající se problematiky vzdělávacích oblastí a oborů na základních školách.
Klíčová slova: vzdělávací obor, vzdělávací oblast, , konzultační centrum NÚV
Vazby článku:
Tento článek navazuje na téma článku: Konzultační centrum VÚP – odpovědi k problematice vzdělávacích oblastí a oborů na ZŠ, I. část

Doslechla jsem se, že od roku 2010 je do škol povinně zavedeno finanční vzdělávání. Proto bych se ráda zeptala, ve které vyhlášce/zákoně je tato problematika uvedena a zda jsou stanoveny osnovy, jaká látka by měla být na základních i středních školách probírána a jakou látku by žáci měli ovládat. Také by mě zajímalo vzdělávání pedagogů v oblasti financí a seznam škol, ve kterých se finanční vzdělávání učí (např. jako volitelný předmět) – pokud jej vedete.

Stěžejním dokumentem pro finanční vzdělávání je Národní strategie finančního vzdělávání (2010)[1] a Systém budování finanční gramotnosti na základních a středních školách (2007)[2], který obsahuje Standardy finanční gramotnosti. Ty vymezují cílový stav úrovně finanční gramotnosti pro základní vzdělávání (zvlášť pro 1. stupeň a pro 2. stupeň) a pro střední vzdělávání (ten odpovídá úrovni finanční gramotnosti dospělého občana). Standardy finanční gramotnosti vymezují obsah a předpokládané výsledky vzdělávání ve čtyřech tematických okruzích (peníze, hospodaření domácnosti, finanční produkty, práva spotřebitele).

Situace na základních školách a na středních školách je u finanční gramotnosti odlišná.

Výuka v základních školách je vymezena Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání (2005, 2007) [3]. Ten však zatím standard finanční gramotnosti pro základní vzdělávání nezahrnuje. Implementace Standardu finanční gramotnosti pro základní vzdělávání je požadována v nejbližším možném termínu. Již dnes je však základním školám doporučováno, aby finanční gramotnost do své výuky zařazovaly na bázi dobrovolnosti a aby této problematice při přípravě žáků věnovaly pozornost, viz Sdělení k finanční gramotnosti [7].

Výuka na středních školách je vymezena rámcovými vzdělávacími programy pro odborné vzdělávání [5] a Rámcovým vzdělávacím programem pro gymnázia (2007) [4]. Standard finanční gramotnosti pro střední vzdělávání je do těchto programů komplexně začleněn. Např. v Rámcovém vzdělávacím programu pro gymnázia je finanční gramotnost zařazena do vzdělávacího obsahu vzdělávací oblasti Člověk a svět práce (RVP G, str. 47–50). Je tedy povinnou součástí středního vzdělávání.

Více informací k finanční gramotnosti lze nalézt na Metodickém portálu www.rvp.cz (viz http://digifolio.rvp.cz/view/view.php?id=2939).

Inspekce nám vytkla, že žáci ve druhé třídě rýsují, což neodpovídá výstupu RVP. V učivu je měření úseček a dále úsečka, přímka a lomená čára. Můžete nám prosím poradit, co by mělo být konkrétním výstupem pro toto učivo? V učebnicích, které mají doložku MŠMT a jsou zpracovány dle RVP, všude rýsování je. V praxi nám přijde obtížné jevy pouze pojmenovávat, aniž by si to děti vyzkoušely. Chápeme, že tvůrci RVP chtěli děti zbavit stresu z brzkého rýsování. Je přípustné uvádět v ŠVP např. „Pracuje s pravítkem“ nebo „Pokouší se rýsovat“?

V RVP ZV skutečně není v prvním období požadováno rýsování a očekávaný výstup „porovná velikosti útvarů, měří a odhaduje délky úsečky“ předpokládá práci žáků např. s pracovními listy s již narýsovanými úsečkami různé délky, nebo s „úsečkami“, které žák může objevit kolem sebe v reálném světě.

Při úpravě ŠVP doporučujeme zařadit tento výstup do poznámky jako rozšiřující učivo v případě, že žáci jsou natolik motoricky vyspělí, že rýsování jim nebude činit žádné potíže. Inspirací vám může být Příklad zpracování učebních osnov na stránkách MŠMT [6], kde jsou podobné poznámky využity.

Uvádět v ŠVP „pracuje s pravítkem“ či „pokouší se rýsovat“ není vhodné z důvodu nejasné interpretace konkrétního naplňování tohoto výstupu a jeho hodnocení.

Jestliže se rozhodnete rýsování ve druhém ročníku ponechat, musíte umět velmi dobře vysvětlit, proč tento výstup předčasně zařazujete. Hlavním argumentem nemůže být to, že učebnice běžně uvádějí tyto dovednosti, hlavní musí být konkrétní koncepce matematického vzdělávání na vaší škole, vycházející z RVP ZV, i když někde doplněná a upravená nad rámec tohoto dokumentu.

Dotaz se týká oblasti Člověk a svět práce. Máme v ŠVP zpracované 2 okruhy. Protože budeme od pololetí půlit další třídu a potřebujeme pro ni přidat další okruh, chtěli bychom spojit 2 okruhy, a to Design a konstruování a Provoz a údržba domácnosti. Vzhledem k možnostem školy by nám to přišlo ideální. Je to možné?

Spojit dva tematické okruhy do jednoho celku určitě můžete. Je třeba ale dodržet podmínku uvedenou v Opatření ministryně školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se mění Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání (dokument MŠMT č. j. 15523/2007-22) [3], tedy zajistit, aby každému žákovi druhého stupně bylo umožněno dosažení všech očekávaných výstupů tematického okruhu Svět práce a minimálně jednoho dalšího vámi vybraného tematického okruhu vzdělávacího oboru Člověk a svět práce. I tento vámi vybraný tematický okruh je třeba realizovat v plném rozsahu. Další vámi zvolené tematické okruhy již v plném rozsahu realizovat nemusíte.

Je možné některé výstupy druhého stupně ZŠ realizovat částečně již na prvním stupni? Konkrétně se jedná o učivo matematiky, pojem zlomek a desetinné číslo a jejich propedeutiku.

Očekávané výstupy (nebo jejich části), které jsou uvedeny v Rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání (RVP ZV) [3] jako závazné pro 2. stupeň, můžete přesunout na 1. stupeň za následujících podmínek:

  1. ve vašem školním vzdělávacím programu (ŠVP) máte na prvním stupni uvedeny všechny očekávané výstupy závazné pro první stupeň;
  2. časová dotace pro matematiku je na prvním stupni volena tak, že umožňuje dostatek prostoru pro dosažení nejen závazných očekávaných výstupů pro 1. stupeň, ale i přidaných výstupů (částí výstupů) pro stupeň druhý.

Zařazení propedeutiky pojmu zlomek a desetinné číslo, která vychází z vlastních zkušeností žáků, je při dodržení výše uvedených podmínek vhodné.


Konzultační centrum Národního ústavu pro vzdělávání (NÚV) poskytuje odborné konzultace v oblasti předškolního, základního, speciálního, gymnaziálního a středního odborného vzdělávání. Jeho pracovníci jsou připraveni zodpovědět vaše dotazy týkající se nastavení, průběhu i realizace kurikulární reformy. Rozcestník najdete na http://rvp.cz/informace/mam-dotaz.

Zařazení do seriálu: Tento článek je zařazen do seriálu Konzultační centrum NÚV.

Ostatní články seriálu:

Citace a použitá literatura:
[1] - Národní strategie finančního vzdělávání. Aktualizované znění. Praha : Ministerstvo financí, 2010. [online]. [cit. 2010-10-05] . 2010. [cit. 2012-7-4]. Dostupný z WWW: [http://www.mfcr.cz/cps/rde/xbcr/mfcr/Narodni_strat...].  
[2] - Systém budování finanční gramotnosti na základních a středních školách. 2007. [cit. 2012-4-7]. Dostupný z WWW: [http://www.msmt.cz/vzdelavani/system-budovani-fina...].  
[3] - Přehled úprav RVP ZV. 2012. [cit. 2012-7-4]. Dostupný z WWW: [http://www.nuv.cz/ramcove-vzdelavaci-programy/preh...].  
[4] - RVP pro gymnázia. 2012. [cit. 2012-7-4]. Dostupný z WWW: [http://www.nuv.cz/ramcove-vzdelavaci-programy/rvp-...].  
[5] - RVP pro odborné vzdělávání. 2012. [cit. 2012-7-4]. Dostupný z WWW: [http://www.nuv.cz/ramcove-vzdelavaci-programy/rvp-...].  
[6] - Doporučené učební osnovy předmětů ČJL , AJ a M pro základní školu. 2011. [cit. 2012-7-4]. Dostupný z WWW: [http://www.vuppraha.cz/wp-content/uploads/2011/03/...].  
[7] - Sdělení k finanční gramotnosti. 2011. [cit. 2012-7-4]. Dostupný z WWW: [http://www.msmt.cz/vzdelavani/sdeleni-k-financni-g...].  
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 12. 07. 2012
Zobrazeno: 3191krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
HUBLOVÁ, Pavlína. Konzultační centrum NÚV – odpovědi k problematice vzdělávacích oblastí a oborů na ZŠ, II. část. Metodický portál: Články [online]. 12. 07. 2012, [cit. 2020-10-28]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/Z/16255/KONZULTACNI-CENTRUM-NUV---ODPOVEDI-K-PROBLEMATICE-VZDELAVACICH-OBLASTI-A-OBORU-NA-ZS-II-CAST.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.