Odborný článek

WebQuest.cz

27. 9. 2007 Základní vzdělávání
Autor
Bořivoj Brdička

Anotace

Příspěvek popisuje učitelem připravenou aktivitu nebo lekci, která komplexně podporuje samostatnou práci žáků a ve všech fázích plně využívá technické prostředky, zvláště internet.

WebQuest je dnes celosvětově uznávanou, na studenta orientovanou, formou inovativního způsobu konstruktivního uplatnění vzdělávacích technologií ve výukovém procesu. Jedná se vlastně o učitelem připravenou aktivitu nebo lekci komplexně podporující samostatnou práci žáků, která ve všech fázích plně využívá technické prostředky - zvláště internet. Nástroj, který dává volně k dispozici Učitelský spomocník Katedry informačních technologií a technické výchovy Karlovy univerzity Pedagogické fakulty (Spomocnik.cz), umožňuje každému učiteli pro své žáky takový WebQuest nejen vytvořit, ale též ho žákům v online podobě předložit a výsledky vyhodnotit, publikovat i archivovat. Jedinou podmínkou, na níž musí každý uživatel přistoupit, je ochota se o své zadání WebQuestů podělit s ostatními!

Takto nějak sama sebe na Webu představuje nekomerční služba snažící se inovativně smýšlejícím českým učitelům pomoci realizovat výukové aktivity, jež odpovídají duchu změn zaváděných v rámci RVP. Služba WebQuest.cz může být samozřejmě užitečná pouze tam, kde se celý výukový proces odehrává v prostředí již dostatečně vybaveném počítači připojenými k internetu. Samotné technologie jsou ale jen nutnou počáteční podmínkou využitelnosti metodiky WebQuestu ve výuce. Učitel, který se rozhodne tento nástroj zařadit do arzenálu svých výukových pomůcek, potřebuje mít již s počítači určité základní uživatelské zkušenosti. Mnohem důležitější však je, aby byl schopen experimentovat a ochoten měnit zaběhané postupy.

WebQuest.cz je nástrojem, který jakoby byl přímo vyvinut pro potřeby výukových aktivit založených na konstruktivních principech (viz např. popis konstruktivismu v kapitole 3.5 mé učebnice Role internetu ve vzdělávání). WebQuest podporuje aktivní zapojení žáků do řešení takových problémů, které by měly být pokud možno co nejblíže problémům skutečným. WebQuest bývá většinou úkolem týmovým. Tematické zaměření by mělo zohledňovat mezipředmětové vztahy. Již tento popis typických vlastností zřetelně naznačuje, že využití WebQuestu by mohlo podpořit právě probíhající reformu našeho školství. Pomáhá totiž realizovat přesně ty výukové postupy, které jsou doporučovány právě zaváděným Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání a měly by se objevit ve vzdělávacím programu každé školy.

WebQuest je ve své podstatě teoreticky propracovaným systémem vhodně strukturovaného zadání práce pro žáky. Pojem jako takový vznikl v polovině 90. let 20. st. v USA. U jeho zrodu stáli dva odborníci na vzdělávací technologie v té době působící na univerzitě v San Diegu - Bernie Dodge a Tom March. Od té doby se stal model WebQuestu velmi populárním na celém světě. Důvodem tak velkého zájmu je skutečnost, že WebQuest pomáhá nejen žákům. Tento způsob, jak do výuky smysluplně zapojit moderní technologie, poskytuje určité vodítko, a tím oslovuje především velké množství učitelů.

Teoreticky by lekce mající strukturu WebQuestu měla obsahovat následující části:

 • popis;
 • úkol;
 • postup;
 • zdroje informací;
 • hodnocení;
 • závěr;
 • metodické pokyny.

Všechny jsou v prostředí Webu technicky realizovány jako samostatné články editovatelné autorem pomocí nástrojů použitého redakčního systému. V praxi je na autorovi, co z předem dané a na počátku automaticky generované struktury WebQuestu skutečně použije. Kteroukoli část může vynechat nebo přidat další. Stručně lze obsah jednotlivých částí popsat takto (podrobnější popis a návod je samozřejmě k dispozici na Webu):

Popis Upoutání zájmu žáků, pomoc orientovat se v problematice, formulace základní výzkumné otázky či problému.
Úkol Popis toho, co se bude dělat, včetně cílů, k nimž se má řešením dospět.
Postup Popis toho, jak se má při práci postupovat (často odlišné pro různé role u týmového úkolu).
Zdroje informací Odkazy na doporučené materiály většinou dostupné na internetu (může být též součástí postupu).
Hodnocení Metodicky velmi důležitá složka WebQuestu, v níž autor popíše způsob budoucího hodnocení výsledků a žák má možnost si dopředu představit, co se od něj konkrétně žádá.
Závěr Shrnutí cílů, zafixování nových zkušeností, podněty k hlubšímu zamyšlení a možnému dalšímu studiu.
Metodické pokyny Doporučení autora WebQuestu určená kolegům učitelům implementujícím zadání ve své výuce.

Služba WebQuest.cz je spojením Webového redakčního systému a databáze. Redakční systém umožňuje uživatelům publikování textových i obrazových materiálů, včetně dokumentů v podobě souborů. Databáze má na starosti archivaci vytvořených WebQuestů, včetně doplňkových informací (metadat), tak aby je bylo možno třídit a prohledávat podle zvolených kritérií (předmět, věk žáků apod.).

S aplikací WebQuest.cz se pracuje ve čtyřech různých režimech podle role, v níž se ten který uživatel právě nachází:

 1. Neregistrovaný návštěvník - může vyhledávat WebQuesty v archivu a prohlížet jejich obsah. Nemůže tvořit a zúčastnit se diskusí.
 2. Registrovaný autor - tvoří WebQuesty. V okamžiku, kdy je se svým dílem spokojen, publikuje ho. Teprve od této chvíle se stane prostřednictvím Archivu volně dostupným všem. Autor má vždy možnost vytvořit novou verzi již publikovaného WebQuestu a v ní provést potřebné opravy či aktualizace.
 3. Registrovaný učitel - může použít libovolný z již publikovaných WebQuestů pro své vlastní zadání, které pak předloží svým vlastním žákům. V rámci něho má možnost své žáky hodnotit a rozhodovat o tom, zda budou jejich výsledky přístupné veřejnosti.
 4. Žák -přihlašuje se pomocí kódu přiděleného v zadání. V rámci něho má k dispozici pouze prostředí daného WebQuestu, včetně vlastní složky redakčního systému pro ukládání výsledků.

Důležitým doplňkem celé aplikace je výměna názorů uživatelů - a to na třech úrovních. Diskutovat se může o službě jako takové, o jednotlivých WebQuestech a v rámci každého zadání. První dvě úrovně využívají autoři a učitelé, poslední slouží ke komunikaci učitele a žáků pracujících na určitém zadání.

WebQuest.cz je nízkonákladovým projektem realizovaným na úrovni katedry UK PedF. Jeho cílem je experimentálně ověřit vhodnost nasazení podobných výukových nástrojů v podmínkách ČR. Za víc jak dva roky jeho existence se samozřejmě ukázalo, že naši učitelé mají spíše zájem hotové výukové materiály přijímat než je vlastnoručně tvořit. Přesto již bylo publikováno několik stovek dokončených WebQuestů. Ty nejlepší z nich, jež byly hodnoceny minimálně 4 hvězdičkami z 5 možných, jsou i s odkazy přílohou tohoto materiálu.

Moc bychom si přáli, aby náš projekt přinesl učitelům užitek. Když už ničím jiným, tak alespoň tím, že naznačí cestu, jak by měly být v moderní škole vzdělávací technologie a internetové služby využívány. Dává každému učiteli šanci okamžitě začít a s vynaložením pouze vlastního zájmu a úsilí nějaký WebQuest skutečně realizovat.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Článek pro obor:

Tělesná výchova 2. stupeň