Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Speciální vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Speciální vzdělávání > Závěrečné zkoušky oboru vzdělání Praktická...

Závěrečné zkoušky oboru vzdělání Praktická škola dvouletá

Informativní příspěvek
Autor Renata Votavová
Spoluautor: Mgr. Romana Jezberová Ph.D.
V průběhu měsíce června skládají desítky studentů praktických škol dvouletých své závěrečné zkoušky z vybraných odborných předmětů. Během několika hodin v praktické i teoretické zkoušce předvedou své znalosti i dovednosti, které nabyli během studia. Znalosti a dovednosti, které je vybavují především pro jejich praktický život.

V seriálu na téma závěrečných zkoušek oboru vzdělání Praktická škola dvouletá představujeme způsob organizace této závěrečné zkoušky, příklady inovativních témat praktických i teoretických zkoušek. Vznikne materiál, který budou moci využit nejen učitelé praktických škol jednoletých a dvouletých, ale i pedagogové pracující s žáky s mentálním postižením v jiných typech škol či školských zařízeních.

Organizace závěrečné zkoušky

Praktická škola dvouletá je obor vzdělání, který umožňuje získat střední vzdělání žákům se středně těžkým stupněm mentálního postižení. Odborné zaměření vzdělávání je určováno možnostmi školy, potřebami regionu a individuálními schopnostmi žáků. Výuka je zaměřena na osvojení si základních pracovních dovedností a postupů užitečných pro každodenní život absolventa.

Vzdělávání v praktické škole dvouleté je zakončeno závěrečnou zkouškou. Závěrečná zkouška se stejně jako v ostatních oborech vzdělání, v nichž se dosahuje stupně střední vzdělání, skládá z ústní teoretické zkoušky z odborných předmětů a z praktické zkoušky z odborných předmětů. Obsah a organizace závěrečné zkoušky se řídí platnými předpisy.

Zadávání závěrečné zkoušky probíhá v souladu s platnou vyhláškou č. 47/2005 Sb., o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem. Složení zkušební komise, jmenování jejích členů a pravomoc zkušební komise se řídí § 3 vyhlášky č. 47/2005 Sb. Hodnocení a klasifikace závěrečné zkoušky probíhá v souladu s § 4 vyhlášky č. 47/2005 Sb.

Při skládání závěrečné zkoušky žáky se speciálními vzdělávacími potřebami postupuje škola v souladu s §16 odstavec 6 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ve znění pozdějších předpisů, který stanoví, že studenti se speciálními vzdělávacími potřebami mají právo na vzdělávání, jehož obsah, formy a metody odpovídají jejich vzdělávacím potřebám a možnostem. Mají také právo na ukončování vzdělávání za vhodných podmínek odpovídajících jejich potřebám. Při hodnocení žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami se přihlíží k povaze postižení nebo znevýhodnění.

Praktická zkouška z odborných předmětů

Pro praktickou zkoušku z odborných předmětů stanoví ředitel školy 3 až 5 témat, z nichž se pro skupinu žáků stanovenou ředitelem školy jedno téma vylosuje. Zkouška trvá nejdéle 240 minut.

Škola zajistí prostory a potřebné vybavení pro konání praktické zkoušky. Praktická zkouška se může konat jak ve škole, kde se žáci vzdělávali, tak i na pracovišti jiných osob, kde se koná praktické vyučování na základě dohody uzavřené mezi právnickou osobou, která vykonává činnost školy, a touto osobou.

V průběhu zkoušky je žák povinen dodržovat předpisy BOZP, požární a hygienické předpisy a používat předepsané osobní ochranné prostředky.

Pokyny k průběhu praktické zkoušky mohou žákům sdělovat vyučující. Jedná se zejména o:

  • časové údaje k řešení tématu;
  • pokyny k řešení úkolů stanovených v zadání;
  • pokyny k práci s výkresovou a obrázkovou dokumentací;
  • pokyny k dodržování předpisů BOZP, hygienických předpisů a předpisů požární ochrany;
  • pokyny k chování žáků na pracovišti (využívání pracovních nástrojů, strojů a zařízení, používání ochranných pracovních prostředků, povinnost udržovat pořádek, povinnost bezprostředně oznamovat problémy či závady pedagogickému dozoru apod.).

Teoretická zkouška z odborných předmětů

Teoretická zkouška z odborných předmětů je ústní zkouškou. Pro teoretickou zkoušku z odborných předmětů stanoví ředitel školy 20 až 30 témat, z nichž si žák jedno téma vylosuje.

Pokud tak stanoví školní vzdělávací program, lze teoretickou zkoušku z odborných předmětů členit na dvě samostatně klasifikované zkoušky, popř. může být součástí této zkoušky písemné nebo grafické řešení zadaného úkolu. Pokud se teoretická zkouška z odborných předmětů člení na dvě samostatně klasifikované zkoušky, trvá příprava ke každé zkoušce nejméně 15 minut a každá zkouška nejdéle 15 minut. Pokud se teoretická zkouška z odborných předmětů nečlení na dvě samostatně klasifikované zkoušky, trvá příprava ke zkoušce nejméně 15 minut a zkouška nejdéle 15 minut. Je-li součástí tématu písemné nebo grafické řešení úkolu, může předseda zkušební komise prodloužit dobu přípravy až o dalších 15 minut.

Jednotné zadání závěrečné zkoušky praktické školy dvouleté?

Na základě dosavadních zkušeností Národního ústavu pro vzdělávání s reformou závěrečné zkoušky u oborů středního vzdělání s výučním listem, které se blíží charakterem závěrečné zkoušky praktické škole dvouleté (zejména obory vzdělání kategorie E), byla analyzována možnost uplatnit jednotné zadání závěrečné zkoušky i v oborech kategorie C a J.

Po analýze provedené NÚV v r. 2012 byl vytvořen materiál, který shrnul návrhy pro možné řešení reformy závěrečné zkoušky v oborech vzdělání kategorie C a J. Vyučující praktické školy dvouleté potvrdili, že příprava jednotného zadání ve spolupráci škol je reálná a jeho využití bude pro žáky přínosné.

V následujícím roce byly sestaveny řešitelské týmy složené z vyučujících oborů vzdělání praktická škola dvouletá a obchodní škola, které NÚV poskytly témata pro teoretickou a praktickou zkoušku včetně příslušných náležitostí jako jsou pokyny pro organizaci zkoušky, správná řešení, kritéria a pravidla hodnocení atd. Z témat byla sestavena jednotná zadání a postoupena pilotním školám k ověřování u závěrečných zkoušek v červnu 2013.

Vytvořená jednotná zadání pak předložil NÚV v září 2013 všem školám s uvedenými obory k využití. Vyučující těchto škol pak prostřednictvím dotazníkového šetření ocenili jak kvalitu zpracovaných materiálů, tak jejich přínos pro výuku a hodnocení žáků.

Jednotné zadání závěrečných zkoušek bylo tedy vytvořeno vyučujícími odborných škol, které obor vzdělání Praktická škola dvouletá vyučují a na základě zkušeností z vývoje nové závěrečné zkoušky pro obory středního vzdělání s výučním listem. Obsahy některých témat jsou ale využitelné nejen pro účely závěrečných zkoušek, mohou stejně dobře posloužit jako inovativní výukové materiály. Taková témata naleznete v následujících částech seriálu.

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám