Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Předškolní vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Předškolní vzdělávání > Konzultační centrum NÚV – odpovědi k problematice...

Konzultační centrum NÚV – odpovědi k problematice ŠVP a TVP PV

Informativní příspěvek
Autor Národní ústav pro vzdělávání
Článek shrnuje odpovědi pracovníků Konzultačního centra Národního ústavu pro vzdělávání na zaslané dotazy týkající se problematiky předškolního vzdělávání.

Chtěla bych požádat o radu ohledně tvorby individuálního vzdělávacího plánu pro předškolní vzdělávání. Nenašla jsem žádný formulář konkrétně předškolní období. Jedná se o integraci dítěte se zrakovým postižením. Existuje takový formulář?

Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami v mateřských školách s upraveným vzdělávacím programem se uskutečňuje na základě školních vzdělávacích programů upravených podle speciálních potřeb dětí.

Individuální vzdělávací plán (IVP) pro žáka/žákyni se zdravotním postižením se vypracovává ve spolupráci se školským poradenským zařízením, nejčastěji se speciálním pedagogickým centrem, které diagnostikuje speciální vzdělávací potřeby žáka a navrhuje míru podpůrných opatření. Při zpracování IVP spolupracují s třídním učitelem a ostatními vyučujícími zákonní zástupci žáka/žákyně. Hlavními garanty v poskytování individuální speciálně pedagogické péče jsou speciální pedagogové příslušného speciálně pedagogického centra.

Za zpracování IVP odpovídá ředitel školy, který na základě povolení vzdělávání podle IVP vydá „Rozhodnutí o povolení vzdělávání žáka/žákyně podle individuálního vzdělávacího plánu“.

Vzdělávání na základě IVP se týká širokého spektra žáků, a proto je nezbytné respektovat při vzdělávání vždy individuální rozvoj osobnosti žáka a zohlednit jeho potřeby a možnosti.

Formulář s doporučenou strukturací IVP pro žáka se zdravotním postižením a některé náměty k upřesnění pro vyplňování naleznete na http://clanky.rvp.cz/clanek/c/S/2998/individualni-vzdelavaci-plan-pro-zaky-se-zdravotnim-postizenim-s-pokyny-k-tvorbe.html/

MŠ pracujeme na TVP – všichni stejně, a to téměř do detailu a velmi podrobně. V TVP máme své osobní náměty a nápady. Ředitelka po nás každý rok požaduje předložit plány nejenom v tištěné podobě, ale také v elektronické a vypálené na CD. Plány jsou uloženy v každé třídě ve stole, a to na celý rok. Každý rok musí být znovu upravené. Nelíbí se nám, že musíme vypalovat svou práci na CD. Má na toto ředitelka právo? Musí mít TVP stejnou strukturu ve všech třídách?

K tvorbě a funkci TVP se vyjadřuje RVP PV na str. 43 (připomínáme, že RVP PV je závazný dokument): „ŠVP by měl být společným východiskem pro práci pedagogů v rámci jednotlivých tříd. Na jeho základě a v souladu s ním by si měl každý pedagog připravovat svůj plán – třídní vzdělávací program (TVP) tak, aby svým obsahem odpovídal věku, možnostem, zájmům a potřebám dětí konkrétní třídy a svou formou způsobu práce pedagoga. Pedagogové si je připravují povětšinou průběžně a operativně je dotvářejí a upravují. ... Mělo by být umožněno, aby si TVP jako pracovní materiály připravoval každý pedagog sám a v takové podobě, která mu vyhovuje.“ Z uvedeného je zřejmé, že TVP by měly být plány otevřené, postupně dopracovávané podle toho, jak vzdělávání dětí postupuje a jaké výsledky přináší – a tedy s využitím evaluačních postupů. Příprava podrobných TVP na celý rok dopředu, popř. jejich „vypalování“ na CD, není s těmito principy v souladu. Brání totiž potřebným aktualizacím TVP a je tak na překážku žádoucí tvořivé a dynamické práci pedagoga.

Může ředitelka mateřské školy vyžadovat, aby učitelky ve třídách pracovaly podle stejných (v rámci školy jednotných) realizačních plánů anebo aby si připravovaly sice plány vlastní, leč postupovaly při tom způsobem jednotným a vypracovávaly plány velmi podrobné?

Pracovat tímto způsobem je proti smyslu věci. Každý pedagog by měl mít možnost přizpůsobovat vzdělávací proces v rámci mateřské školy svojí třídě, resp. konkrétním dětem, které má ve své péči. Měl by mít také možnost pracovat samostatně a tvořivě. Třídní programy a jejich plány jsou pracovní materiály učitelek a jejich konkrétní podoba není stanovena. Pokud se však pedagogové dohodnou na společných plánech, pak je to jejich věc. Současně je však třeba mít na zřeteli, že za vzdělávání a jeho úroveň je odpovědná ředitelka mateřské školy. Má-li k tomu důvod, může podobný požadavek vznést (např. v případě začínající a málo zkušené učitelky).
Konzultační centrum Národního ústavu pro vzdělávání (NÚV) poskytuje odborné konzultace v oblasti předškolního, základního, speciálního, gymnaziálního a středního odborného vzdělávání. Jeho pracovníci jsou připraveni zodpovědět vaše dotazy týkající se nastavení, průběhu i realizace kurikulární reformy. Rozcestník najdete na http://rvp.cz/informace/mam-dotaz.

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
Celkové hodnocení článku
Přidat komentář Citovat článek